Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4032. Pravilnik o določitvi mejnih prehodov za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi in postopkih nadzora pri njihovem vnosu, stran 10889.

Na podlagi tretjega odstavka 50. člena in drugega odstavka 68. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01, 2/04 – ZZdrI-A in 37/04) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o določitvi mejnih prehodov za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi in postopkih nadzora pri njihovem vnosu
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa mejne prehode kot vstopna mesta za vnos fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) na carinsko območje Evropskih skupnosti preko Republike Slovenije, ter postopke nadzora pri vnosu FFS.
(2) Pošiljke FFS v tranzitu preko območja Republike Slovenije in pošiljke FFS, ki se izvažajo iz carinskega območja Evropskih skupnosti, se ob vstopu oziroma izstopu ne prijavljajo fitosanitarni inšpekciji in zanje inšpekcijski pregled na mejnem prehodu ni obvezen.
(3) Pošiljke, ki se uvažajo v RS morajo biti ne glede na tranzit preko drugih držav članic, pregledane na enem izmed namembnih območjih Carinskih uradov v Republiki Sloveniji, ki so navedeni v uredbi, ki ureja določitev izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– pošiljka FFS je količina FFS, ki se vnaša v Republiko Slovenijo in na carinsko območje Evropskih skupnosti;
– vstopna mesta so mejni prehodi, preko katerih se lahko izvaja vnos pošiljk FFS na carinsko območje Evropskih skupnosti preko Republike Slovenije.
3. člen
(vstopna mesta)
Pošiljke FFS se smejo vnašati na carinsko območje Evropskih skupnosti preko Republike Slovenije samo čez vstopna mesta, ki so navedena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(prijava za inšpekcijski pregled)
(1) Uvoznik pošiljke vloži prijavo za inšpekcijski pregled pri fitosanitarnem inšpektorju na vstopnem mestu, kjer se lahko FFS vnašajo na območje Evropskih skupnosti, oziroma na namembnih območjih Carinskih uradov v Republiki Sloveniji.
(2) Prijava se vloži pisno s predložitvijo vseh listin, ki spremljajo pošiljko in mora vsebovati zlasti:
– ime in naslov oziroma firmo in sedež izvoznika pošiljke,
– ime in naslov oziroma firmo in sedež prejemnika pošiljke,
– registrsko številko uvoznika,
– vrsto in številko prevoznega sredstva,
– izvor FFS,
– namembno državo,
– trgovsko ime FFS, način in število pakiranj ter količino FFS.
5. člen
(postopek nadzora)
(1) Uvozniki, prevozniki ali njihovi zastopniki morajo o prispetju pošiljk FFS, razen v primeru tranzita, obvestiti fitosanitarnega inšpektorja. Omogočiti morajo neoviran dostop do vsakega dela pošiljke.
(2) Carinski organi ne smejo začeti s postopkom za začetek carinsko dovoljene rabe ali uporabe, razen tranzita preko carinskega območja, dokler fitosanitarni inšpektor ne dovoli uvoza.
(3) Inšpekcijski pregled obsega zlasti pregled listin.
(4) Po končanem inšpekcijskem pregledu fitosanitarni inšpektor dovoli ali zavrne uvoz. Na spremne listine vpiše podatke o kraju in datumu pregleda, ki morajo biti podpisane in overjene z žigom fitosanitarne inšpekcije.
(5) Če se z inšpekcijskim pregledom ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja FFS, fitosanitarni inšpektor dovoli uvoz pošiljke. Na eno od spremnih listin pritisne žig z napisom: »Uvoz dovoljen«.
(6) Če je pošiljka FFS namenjena v Republiko Slovenijo in FFS ni registrirano v Republiki Sloveniji ali za uvoz ni izdano uvozno dovoljenje pristojnega organa ali uvoznik ne izpolnjuje pogojev iz zakona, ki ureja FFS, fitosanitarni inšpektor prepove uvoz pošiljke ter odredi takojšnjo vrnitev pošiljke. Na eno od spremnih listin pritisne žig z napisom: »Uvoz prepovedan«.
6. člen
(prevoz do ustreznega skladiščnega prostora)
(1) Če fitosanitarni inšpektor pri pregledu pošiljke ugotovi nepravilnosti, ki jih je mogoče naknadno odpraviti, na primer, če pošiljka ni opremljena z varnostnim listom v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije, ali etiketo v slovenskem jeziku, izda v soglasju s carinskimi organi odločbo o prevozu do uradno določenega mesta oziroma ustreznega skladiščnega prostora v notranjosti države, kjer se po odpravi nepravilnosti opravi inšpekcijski pregled.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka fitosanitarni inšpektor na spremno listino vpiše: »Pregled ni opravljen. Dovoljuje se prevoz pošiljke pod carinskim nadzorstvom do skladiščnega prostora v (kraj). Takoj po prispetju obvestiti fitosanitarnega inšpektorja v (kraj).«
7. člen
(delovni čas)
Inšpekcijski pregled pošiljk FFS se opravlja v delovnem času fitosanitarne inšpekcije. Delovni čas določi predstojnik Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo in ga javno objavi.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Odredba o določitvi mejnih prehodov za promet fitofarmacevtskih sredstev in postopkov nadzora nad uvozom fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 109/01).
9. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-312/2004
Ljubljana, dne 27. julija 2004.
EVA 2004-2311-0323
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
                                  PRILOGA 1
              SEZNAM VSTOPNIH MEST

Za vstopna mesta se štejejo naslednji kraji:
1. za železniški promet: Dobova,
2. za cestni promet: Gruškovje, Jelšane, Obrežje;
3. za pomorski promet: Luka Koper;
4. za zračni promet: Letališče Ljubljana – Brnik;
5. za poštni promet: Ljubljana.

AAA Zlata odličnost