Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3419. Program priprave občinskega lokacijskega načrta pokopališče v Pivki - I. faza, stran 9366.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 30. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01) je župan Občine Pivka dne 9. 7. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta pokopališče v Pivki – I. faza
1
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka, začetih v letu 2001, ter zaključenih v letu 2004, je območje za novo pokopališče v Pivki spremenjeno. Nova določitev območja ter druga konfiguracija terena zahteva drugačno zasnovo od predhodne, za katero je bil v letu 1990 sprejet Ureditveni načrt.
Občinski lokacijski načrt (v nadaljevanju: OLN) se pripravlja in sprejema na podlagi nujnih potreb po novih pokopaliških površinah, saj površine na obstoječem pokopališču zadoščajo le za kratkoročno obdobje.
Postopek priprave OLN poteka po predpisanem postopku, skladno z določili Zurep-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.).
2
(predmet in programska izhodišča)
(1) Predmet OLN je izdelava prostorsko izvedbenega akta za območje obravnave, opredeljeno kot I. faza, s katerim bodo določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter eventualni prostorski ukrepi po ZureP-1. Območje I. faze obsega ca. 1 ha.
Podlaga za pripravo bodo pogoji in usmeritve pridobljeni v pripravljalnih fazah prostorske preverbe, kot tudi usmeritve pridobljene na prvi prostorski konferenci.
(2) Vsebina OLN mora biti pripravljena v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo in mora vsebovati: prikaz ureditvenega območja OLN, umestitve načrtovane ureditve v prostor in povezave s sosednjimi območji, zasnovo rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi nesrečami, načrt parcelacije ter prikaz etapnosti izvedbe prostorske ureditve.
3
(območje sprememb in dopolnitev)
Območje urejanja I. faze obsega parcele k.o. Petelinje: 4280/2, del 4352/64, 4280/1, 4278, del 4287/2, del 4293, del 4307, del 4352/70, 4352/77, del 4352/60.
4
(nosilci urejanja prostora)
(1) V pripravo in sprejem se vključijo nosilci urejanja, ki dajejo smernice in mnenja:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Postojna, Kolodvorska 5, Postojna,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, Postojna,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Pisarna Koper, Pristaniška 12 Koper,
– Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ul. 5, Maribor,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica,
– Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Publicus d.o.o., Postojna,
– Občina Pivka.
(2) Kolikor se tekom postopka ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in pogoje ter mnenja subjektov, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
5
(strokovne podlage, način pridobitve strokovnih rešitev, pridobitev geodetskih podlag)
Potrebne strokovne podlage se izdelajo z upoštevanjem navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list RS, št. 14/85) s smiselnim upoštevanjem podzakonski aktov, ki so v pripravi.
Upošteva se že izdelana strokovna podlaga – idejna zasnova celotnega območja pokopališča s I. in II. fazo, izdelana pri Atelje Aleksandra v septembru 2002.
Strokovno rešitev izdela izvajalec izbran v skladu z zakonom o javnih naročilih, izpolnjevati mora pogoje določene z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), ter mora prostorski akt pripraviti z vsebino, določeno v tem zakonu.
Geodetske podlage za to območje so že pridobljene.
6
(nosilci aktivnosti postopka)
Koordinator postopka in nosilec vseh aktivnosti za pripravo in sprejem dokumenta je Občina Pivka.
7
(okvirni terminski plan)
– pridobitev smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora po programu priprave 30 dni,
– izdelava predloga 30 dni, po prejemu smernic,
– druga prostorska konferenca 15 dni pred razgrnitvijo,
– javna razgrnitev in javna obravnava 30 dni po pripravi predloga,
– dopolnitev predloga v skladu s stališči in pripombami iz javne razprave 15 dni,
– prva obravnava na občinskem svetu,
– pridobitev mnenj pristojnih nosilcev prostora 30 dni,
– sprejem predloga na Občinskem svetu občine Pivka,
– objava odloka v Uradnem listu RS.
8
(finančna sredstva)
Obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave akta gredo iz proračuna Občine Pivka za leto 2004.
9
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 3505-8/03
Pivka, dne 9. julija 2004.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.

AAA Zlata odličnost