Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3418. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Trnovlje-jug, stran 9365.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Trnovlje-jug
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev in način izbora načrtovalca.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev)
Ureditveno območje – zemljišča s parc. št. 291/4, 291/2 in 291/8 k.o. Trnovlje, ki je predmet obravnave je po veljavnem zazidalnem načrtu – Zazidalni načrt »Trnovlje-jug« opredeljeno kot del območja obstoječih stanovanjskih objektov s predvideno komunalno sanacijo.
Na obravnavanih zemljiščih stojita večji gospodarski objekt in lesen manjši pomožni objekt. Preko jugovzhodnega dela zemljišč poteka obstoječi DV z varovalnim pasom. Na zemljišču s parc. št. 291/8 in 291/2 k.o. Trnovlje je predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta velikosti 10x12 m, ohranja na obstoječi gospodarski objekt v funkciji pomožnega objekta.
Zaradi neposredne bližine poslovnih centrov in industrijskih objektov ter ugodne cestne povezave, postaja širše območje obravnave vedno bolj zanimivo za gradnjo poslovnih objektov. Glede na umestitev zemljišč z dostopom na Trnoveljsko cesto v območju koridorja DV in interes lastnika, da na obravnavanih zemljiščih zgradi poslovni objekt, je upravičen razlog za spremembo veljavnega izvedbenega prostorskega akta.
3. člen
(predmet, programska izhodišča in namen prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Trnovlje-jug za obravnavana zemljišča, ki predstavljajo prostorsko enoto HERMI je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju obstoječe stanovanjske gradnje na sosednjih parcelah in obstoječe energetske, komunalne in cestno-prometne ureditve ter veljavnih normativov podala pogoje gradnje na znotraj prostorske enote. Prostorska ureditev mora torej na novo podati urbanistične in arhitektonske pogoje za izgradnjo sodobno zasnovanega poslovno-skladiščnega objekta ob upoštevanju vplivov poslovne dejavnosti na obstoječo stanovanjsko gradnjo, ter ob upoštevanju normativov in priporočil ustrezno rešiti aktivni in mirujoči promet povezan s predvideno dejavnostjo.
4. člen
(ureditveno območje sprememb in dopolnitev prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev ZN so zemljišča s parc. št. 291/4, 291/2 in 291/8 in 291/6 k. o.Trnovlje, ki v veljavnem zazidalnem načrtu Trnovlje-jug predstavljajo severni del območja med Trnoveljsko cesto, kmetijskimi zemljišči na severu ter Hudinjo. Območje je v veljavnem ZN označeno kot kare 2 in je opredeljeno kot stanovanjsko območje.
Površina ureditvenega območja-prostorske enote HERMI, ki je predmet sprememb in dopolnitev ZN je približno 2000 m2.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve na pobudo HERMI d.o.o., Trnoveljska cesta 2, Celje, ki jo zastopa Miran Rauter, lastnika zemljišč.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN so.
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja,
– ELES, Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana Hajdrihova 2,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2a, Celje),
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje),
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje),
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje),
– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje),
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje-Območna pisarna Celje,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje).
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu z 29. členom ZureP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN (osnutek sprememb in dopolnitev ZN, ki je že usklajen s stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 30 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo, oziroma, da se strinjajo s predlogom.
Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Zazidalni načrt Trnovlje-jug (proj. št. 7/84 Razvojni center Celje – TOZD Planiranje; Uradni list SRS, št. 23/86 in Uradni list RS, št. 39/98).
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče izdela skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) – v nadaljevanju: ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) in ga izbere pobudnik oziroma investitor. Investitor predvidene ureditve, ki je predmet sprememb in dopolnitev ZN Trnovlje-jug je HERMI d.o.o., Trnoveljska cesta 2, Celje, ki jo zastopa Miran Rauter. Investitor je tudi naročnik predmetne prostorske ureditve.
Pred pričetkom izdelave prostorske ureditve Mestna občina Celje-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo potrdi projektno nalogo.
Prostorski izvedbeni akt mora biti izdelan v digitalni obliki z vsebino kot je predpisana v 73. členu ZUreP-1.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag in delovanje sistema zbirk prostorskih podatkov)
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik sprememb in dopolnitev dolžan pridobiti geodetske podlage, kot jih predpisuje ZUreP-1.
9. člen
(faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev UZ)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
Rokovno je priprava predloga ZN vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
– Načrtovalec takoj zaprosi vse pristojne nosilce za smernice za načrtovanje, le-ti jih morajo podati v roku 30 dni.
– Ko bo izdelan predlog sprememb in dopolnitev ZN župan Mestne občine Celje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi predloga. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Celje in KS Trnovlje v 8 dneh po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– Javna razprava se izvede na sedežu Mestne občine Celje v času trajanja javne razgrnitve.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev ZN.
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev ZN in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– V roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, pripravljavec poskrbi za pripravo usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN oziroma odlok Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku.
10. člen
Spremembe in dopolnitve ZN se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega dela usklajene z zakonodajo, ključni so:
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03),
– Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96),
– Zakon o varstvu voda (Uradni list RS, št. 67/02),
– Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
11. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije zagotavlja pobudnik sprememb in dopolnitev ZN.
12. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-08/2004-8
Celje, dne 21. junija 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost