Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3401. Uredba o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trgov za sladkor, stran 9288.

Na podlagi 5., 6. in 8. člena ter v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trgov za sladkor
1. člen
(področje uporabe)
(1) Ta uredba določa način izvajanja ukrepov iz predpisov Sveta in Komisije Evropske unije s področja skupne ureditve trga za sladkor, ki so predvideni na naslednjih področjih:
1. na notranjem trgu:
– intervencijski odkup,
– proizvodna nadomestila,
– denaturacija;
2. na področju kvot:
– pobiranje dajatev za proizvedene količine sladkorja;
3. na trgu s tretjimi državami:
– izdaja uvozno izvoznih dovoljenj,
– uvozne dajatve,
– izvozna nadomestila,
– tarifne kvote,
– preferencialni uvozni režimi.
(2) Predpisi iz prejšnjega odstavka so:
– Uredba Komisije (ES) št. 1460/2003 z dne 18. avgusta 2003 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 v tržnih letih 2003/2004 do 2005/2006 v zvezi s predvidenimi maksimalnimi potrebami rafinerij po oskrbi s surovim sladkorjem (UL L št. 208 z dne 19. 8. 2003, str. 12 – 13); v nadaljnjem besedilu: uredba 1460/2003;
– Uredba Komisije (ES) št. 1159/2003 z dne 30. junija 2003 o podrobnih pravilih uporabe za uvoz sladkornega trsa v okviru določenih carinskih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2003/04, 2004/05 in 2005/06 in o spremembi uredb (ES) št. 1464/95 in (ES) št. 779/96 (UL L št. 162 z dne 1. 7. 2003, str. 25 – 34) z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: uredba 1159/2003;
– Uredba Komisije (ES) št. 314/2002 z dne 20. februarja 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje sistema kvot v sektorju sladkorja (UL L št. 56 z dne 21. 2. 2002, str. 40 – 46) z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: uredba 314/2002;
– Uredbo Komisije (ES) št. 1381/2002 z dne 29. julija 2002 o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje tarifnih kvot za surovi trsni sladkor za rafiniranje s poreklom iz najmanj razvitih držav za tržna leta 2002/03 do 2005/06 (UL L št. 200 z dne 30. 7. 2002, str. 14 – 17); v nadaljnjem besedilu: uredba 1381/2002;
– Uredba Komisije (ES) št. 1265/2001 z dne 27. junija 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 glede dodeljevanja proizvodnih nadomestil za nekatere sladkorne proizvode, ki se uporabljajo v kemični industriji (UL L št. 178 z dne 30. 6. 2001, str. 63 – 72); v nadaljnjem besedilu: uredba 1265/2001;
– Uredba Komisije (ES) št. 1262/2001 z dne 27. junija 2001 o podrobnejših pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 v zvezi z odkupom in prodajo sladkorja s strani intervencijskih agencij (UL L št. 178 z dne 30. 6. 2001, str. 48 – 59); v nadaljnjem besedilu: uredba 1262/2001;
– Uredba Komisije (ES) št. 1261/2001 z dne 27. junija 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 v zvezi s pogodbami o dobavi sladkorne pese ter o pribitkih in odbitkih pri ceni sladkorne pese (UL L št. 178 z dne 30. 6. 2001, str. 46 – 47); v nadaljnjem besedilu: uredba 1261/2001;
– Uredba Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (UL L št. 178 z dne 30. 6. 2001, str. 1 – 45) z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: uredba 1260/2001;
– Uredba Komisije (ES) št. 2135/95 z dne 7. septembra 1995 o podrobnih pravilih za dodeljevanje izvoznih nadomestil v sektorju sladkorja UL L št. 214 z dne 8. 9. 1995, str. 16 – 18) z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: uredba 2135/95;
– (ES) št. 1464/95 z dne 27. junija 1995 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj v sektorju sladkorja (UL L št. 144 z dne 28. 6. 1995, str. 14 – 20) z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: uredba 1464/1995;
– Uredba Komisije (EGS) št. 65/82 z dne 13. januarja 1982 o podrobnih pravilih za prenos sladkorja v naslednje tržno leto (UL L št. 9 z dne 14. 1. 1982, str. 14 – 16) z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: uredba 65/1982;
– Uredba Komisije (EGS) št. 2670/81 z dne 14. septembra 1981 o podrobnih izvedbenih pravilih glede proizvodnje sladkorja, ki presega kvoto (UL L št. 262 z dne 16. 9. 1981, str. 14 – 16) z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: uredba 2670/1981;
– Uredba Komisije (EGS) št. 1516/74 z dne 18. junija 1974 o nadzoru, ki ga države članice izvajajo nad pogodbami, sklenjenimi med proizvajalci sladkorja in pridelovalci sladkorne pese (UL L št. 163 z dne 19. 6. 1974, str. 21); v nadaljnjem besedilu: uredba 1516/1974;
– Uredba Komisije (EGS) št. 100/72 z dne 14. januarja 1972 o podrobnih pravilih za denaturacijo sladkorja za živalsko krmo (UL L št. 12 z dne 15. 1. 1972, str. 15 – 23); v nadaljnjem besedilu: uredba 100/1972.
2. člen
(pristojni organi)
Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega člena so pristojni Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), Carinska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: carinski organ) in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
3. člen
(odkup sladkorne pese)
(1) Predelovalec mora, če tako zahteva minister, pristojen za kmetijstvo, pred podpisom panožnega sporazuma in pogodb o pridelavi sladkorne pese le-te predložiti ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, ki preveri njihovo skladnost z uredbo 1260/2001.
(2) Če se pridelovalcem in predelovalcu v okviru sporazuma ne uspe dogovoriti glede razdelitve količin sladkorne pese (med posamezne pridelovalce), ki jih predelovalec namerava odkupiti, pravila za razdelitev med posamezne pridelovalce s posebnim predpisom predpiše minister.
4. člen
(intervencijski odkup)
Intervencijski organ iz prvega odstavka 7. člena uredbe 1260/2001 je agencija.
5. člen
(dodelitev kvote)
(1) Na podlagi predpisov iz 1. člena te uredbe minister, pristojen za kmetijstvo, z odločbo dodeli podjetju, ki proizvaja sladkor, kvoto A in B.
(2) V primeru znižanja jamstva za prodajo se lahko v skladu s predpisi, ki urejajo skupni trg sladkorja, z odločbo ministra dodeljena količina sladkorja ustrezno zniža.
(3) Vsaka fizična ali pravna oseba, ki bi v Republiki Sloveniji pričela s proizvodnjo izoglukoze oziroma inulinskega sirupa, mora tri mesece pred začetkom proizvodnje o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
6. člen
(obveznosti proizvajalcev sladkorja)
Podjetje, ki proizvaja sladkor v skladu z definicijo proizvodnje sladkorja, opredeljeno v 1. členu uredbe 314/2002, mora:
– carinskemu organu in agenciji prijaviti proizvodnjo sladkorja v zahtevanih rokih,
– carinskemu organu in agenciji sporočati oziroma posredovati zahtevane podatke,
– voditi evidence o proizvedenih, skladiščenih, prodanih in prenesenih količinah sladkorja,
– izvajati sprejete nadzorne ukrepe, potrebne za skupno organizacijo trga sladkorja Skupnosti.
7. člen
(prijava obratov in skladišč)
(1) Podjetje, ki proizvaja sladkor, mora carinskemu organu, agenciji in Ministrstvu za gospodarstvo prijaviti proizvodne obrate in skladišča. V prijavi je treba za vsak proizvodni obrat ali skladišče, v katerem naj bi se predelovale surovine oziroma skladiščili polizdelki, končni izdelki in reklamirano blago, navesti:
– sedež podjetja, davčno številko, matično številko;
– lokacijo obratov in opis prostorov (skica), točen naslov;
– naprave, ki omogočajo merjenje proizvedenih, predelanih, skladiščenih in iz skladišča odpremljenih oziroma prodanih količin sladkorja;
– opis proizvodnih postopkov za vsako vrsto sladkorja z navedbo izplena;
– sistem vodenja evidenc proizvedenih, predelanih, skladiščenih in iz skladišča odpremljenih oziroma prodanih količin sladkorja.
(2) Vsako spremembo v zvezi s prijavljenimi podatki in lastništvom je treba nemudoma pisno sporočiti carinskemu organu in agenciji.
8. člen
(prijava proizvodnje in zalog)
(1) Podjetje, ki proizvaja sladkor, mora carinskemu organu, agenciji in Ministrstvu za gospodarstvo sporočiti:
– do 15. februarja vsako leto začasen obseg proizvodnje sladkorja ločeno za pesni in trsni sladkor za tekoče tržno leto;
– do 25. avgusta vsako leto dejanski oziroma dokončni obseg proizvodnje sladkorja ločeno za sladkor A, B in C za predhodno tržno leto, razčlenjeno po mesecih;
– do 20. dne vsak mesec za prejšnji mesec skupno količino sladkorjev, naštetih v 1. členu uredbe 314/2002, izraženo v ekvivalentu belega sladkorja, ki so v lasti podjetja ali jih krije jamstvo;
– do 20. dne vsak mesec skupno količino sladkorjev, naštetih v 1. členu uredbe 314/2002, izraženo v ekvivalentu belega sladkorja, ki so bile skladiščene v prostem gibanju na ozemlju Skupnosti ob koncu prejšnjega meseca. Količine se razčlenijo po državah članicah, v katerih so bile skladiščene;
– do konca vsakega meseca podatke (na podlagi izvoznih dokazil) o izvoženih količinah sladkorja C v predhodnem mesecu, razčlenjene po državi članici izvoza.
(2) V poročilih je potrebno zadevne količine razčleniti glede na sladkor, proizveden v okviru kvot A in B, sladkor, prenesen v skladu s predpisi, ki urejajo skupni trg sladkorja, sladkor C in drug sladkor, skladno s 4.b členom Uredbe Komisije št. 1140/2003 z dne 27. junija 2003 o spremembi Uredb (ES) št. 779/1996 o podrobnih pravilih za uporabo v zvezi s poročili in Uredbe 314/2002 o podrobnih pravilih za uporabo sistema kvot v sektorju sladkorja (UL L št. 160 z dne 28. 6. 2003, str. 33).
(3) Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena mora podjetje, ki proizvaja sladkor, sporočiti agenciji in carinskemu organu v petnajstih dneh po zaključku sklepanja pogodb o odkupu sladkorne pese skupno količino in površino sladkorne pese, za katero je sklenil pogodbe, število pridelovalcev, s katerimi je sklenil pogodbe, in predvideno proizvodnjo sladkorja.
9. člen
(prenos sladkorja)
(1) Prenos sladkorja v proizvodnjo naslednjega tržnega leta je treba prijaviti carinskemu organu, agenciji in Ministrstvu za gospodarstvo. V prijavi je potrebno preneseno količino razčleniti na sladkor B in C ter navesti, kdaj naj se začne dvanajstmesečno obdobje skladiščenja ter lokacijo skladiščenja.
(2) Prijavo se sme podati šele, ko je količina sladkorja B in C dejansko proizvedena. Prenos sladkorja z odločbo odobri agencija po prejemu potrditve carinskega organa, da je bila količina sladkorja, ki se prenaša, že proizvedena.
(3) Potrditev carinskega organa iz prejšnjega odstavka se posreduje po opravljeni kontroli zavezanca glede proizvedenih količin sladkorja, ki se prenašajo.
10. člen
(proizvodna dajatev)
(1) Carinski organ podjetju, ki proizvaja sladkor (zavezanec), v rokih, ki jih določajo v 1. členu navedeni predpisi, izda ugotovitveno odločbo, ločeno o začasnem ter o dokončnem obsegu proizvodnje sladkorja za vsako tržno leto. V odločbah je treba zadevne količine razčleniti glede na sladkor, proizveden v okviru kvot A in B, sladkor, prenešen v skladu s predpisi, ki urejajo skupni trg sladkorja, sladkor C in drug sladkor.
(2) Pred izdajo ugotovitvene odločbe se pri zavezancu za plačilo dajatev za sladkor preveri prijavljene podatke o začasnem oziroma o dokončnem obsegu proizvodnje.
(3) Carinski organ s posamezno odločbo v skladu s predpisanimi stopnjami dajatev za sladkor proizvajalcu sladkorja (zavezancu) glede na okoliščine primera ugotovi oziroma določi:
– predplačilo proizvodne dajatve za začasen obseg proizvodnje v okviru proizvodnih kvot, določen v ugotovitveni odločbi o začasnem obsegu proizvodnje;
– višino zneska proizvodne dajatve za dokončen obseg proizvodnje v okviru proizvodnih kvot, določen v ugotovitveni odločbi o dokončnem obsegu proizvodnje, in dolgovani znesek razlike med dokončno višino dajatve in predplačilom;
– dajatve za morebitne prodane količine sladkorja C na notranjem trgu Skupnosti;
– dajatve za neuskladiščene količine sladkorja, prenešene v naslednje tržno leto;
– morebitne druge dajatve, določene s predpisi Sveta ali Komisije za področje ureditve trga za sladkor.
11. člen
(nadzor)
(1) Carinski organ v skladu s to uredbo in predpisi iz 1. člena te uredbe ter zakonom, ki ureja davčni postopek, nadzoruje:
– plačevanje dajatev za sladkor,
– verodostojnost podatkov, ki jih je dolžan pristojnim organom posredovati proizvajalec sladkorja.
(2) Carinski organ lahko določi ukrepe za izvajanje nadzora nad pravilnostjo plačevanja dajatev za sladkor.
12. člen
(uporaba drugih predpisov)
Glede vseh vprašanj postopka in pristojnosti carinskega organa, ki niso urejena s to uredbo in predpisi, ki urejajo skupno organizacijo trgov za sladkor, se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek.
13. člen
(denaturacija)
(1) Za izvajanje podrobnih pravil za denaturacijo sladkorja za živalsko krmo v skladu z uredbo 100/1972 je pristojna agencija.
(2) Nadzor nad denaturacijo sladkorja za živalsko krmo izvaja agencija.
(3) Postopek denaturacije se v Republiki Sloveniji izvaja v Tovarni sladkorja Ormož.
14. člen
(proizvodno nadomestilo za uporabo sladkorja v kemični industriji)
Organ, pristojen za dodeljevanje proizvodnih nadomestil za nekatere sladkorne proizvode, ki se uporabljajo v kemični industriji, v skladu z uredbo 1265/2001, je agencija.
15. člen
(pogoji za pridobitev statusa predhodno odobrene pravne osebe)
(1) Postopek pridobitve statusa predhodno odobrene pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: status), ki se nanaša na ukrep iz prejšnjega člena, izvaja agencija.
(2) Pravna oseba, ki želi pridobiti status, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora registrirana za opravljanje ustreznih dejavnosti,
– imeti mora vzpostavljen knjigovodski sistem, ki zagotavlja sledljivost osnovnega ali vmesnega proizvoda v celotnem proizvodnem postopku izdelave končnega proizvoda, in mora hraniti dokumentacijo najmanj 5 let,
– imeti mora vzpostavljen sistem identifikacije in beleženja izgub osnovnega ali vmesnega proizvoda,
– imeti mora pisna navodila za izvajanje proizvodnih postopkov.
16. člen
(vloga za pridobitev statusa predhodno odobrene pravne osebe)
Pravne osebe lahko pošljejo vloge za pridobitev statusa na agencijo v celotnem tržnem letu za sladkor. Vloga mora vsebovati:
1. izpolnjen zahtevek na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe;
2. izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 6 mesecev;
3. izjavo, da strankin knjigovodski sistem zagotavlja sledljivost osnovnega ali vmesnega proizvoda v celotnem proizvodnem postopku izdelave končnega proizvoda;
4. opise proizvodnih postopkov, iz katerih je razvidna količina in vrsta uporabljenih osnovnih ali vmesnih proizvodov z navedbo oznake kombinirane nomenklature (v nadaljnjem besedilu: KN), za izdelavo industrijske serije in enote končnega proizvoda z navedbo predloga oznake KN;
5. mnenje o pravilnosti uvrstitve blaga v KN, ki ga izda Generalni carinski urad (v nadaljnjem besedilu: GCU). V ta namen je potrebno GCU predložiti:
– vzorec končnega proizvoda,
– navodilo za uporabo končnega proizvoda, v primeru farmacevtskih proizvodov mora biti razviden način doziranja,
– podatke o aktivni učinkovini in namenu uporabe končnega proizvoda v primeru farmacevtskih proizvodov,
– dokument o sestavi končnega proizvoda, iz katerega je razvidna količina osnovnih ali vmesnih proizvodov in količina aktivne učinkovine v primeru farmacevtskih proizvodov,
– druge podatke, ki so potrebni za pravilno uvrstitev blaga v KN;
6. seznam in skice vseh skladiščnih prostorov, kjer se bodo skladiščili osnovni ali vmesni ter končni proizvodi. Iz seznama morata biti razvidna vsaj ime in naslov posameznega skladišča ter vrsta proizvoda, ki se bo v njem skladiščila.
17. člen
(nadzor)
(1) Agencija s pregledom na kraju samem preveri resničnost podatkov iz vloge in primernost pravne osebe za dodelitev statusa. Pravna oseba mora omogočiti s strani agencije pooblaščeni osebi pregled na kraju samem. Agencija na podlagi popolne vloge in pregleda na kraju samem odloči o podelitvi statusa z upravno odločbo.
(2) Pravna oseba s podeljenim statusom mora o vsaki spremembi podatkov, na podlagi katerih je pridobila status, v pisni obliki obvestiti agencijo vsaj 45 dni pred vložitvijo vloge za izdajo potrdila o proizvodnem nadomestilu. O spremembi agencija ponovno odloči z upravno odločbo.
(3) Pravna oseba izgubi status, če več kot 2 leti ne zaprosi za izplačilo proizvodnega nadomestila.
(4) Pravni osebi agencija odvzame status z upravno odločbo, če je ugotovljeno, da ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev statusa.
18. člen
(izplačilo proizvodnega nadomestila)
(1) Postopek izplačila proizvodnega nadomestila izvaja agencija.
(2) Pravna oseba s podeljenim statusom na agencijo pošlje zahtevek za izdajo potrdila o proizvodnem nadomestilu za vsak osnovni ali vmesni proizvod posebej na obrazcu, ki je kot Priloga 2a oziroma Priloga 2b sestavni del te uredbe.
(3) Če pravna oseba s statusom v času vložitve zahtevka za izdajo potrdila o proizvodnem nadomestilu še nima uskladiščenih osnovnih ali vmesnih proizvodov na v statusu odobrenih lokacijah, potem mora o času in kraju uskladiščenja osnovnih ali vmesnih proizvodov pisno obvestiti agencijo v skladu s 17. členom uredbe 1265/2001.
(4) Pravna oseba lahko predela osnovni ali vmesni proizvod samo v obdobju veljavnosti potrdila o proizvodnem nadomestilu.
(5) Po koncu predelave osnovnih ali vmesnih proizvodov pravna oseba z vlogo zaprosi za odobritev izplačila proizvodnega nadomestila na obrazcu, ki je kot Priloga 3a oziroma Priloga 3b sestavni del te uredbe. Vlogi je potrebno priložiti izide kemične analize osnovnih ali vmesnih proizvodov, na podlagi katerih je mogoče izvesti preračun količin osnovnega ali vmesnega proizvoda na beli sladkor ali suho snov.
(6) Po končani predelavi agencija v roku, določenem v 20. členu uredbe 1265/2001, izplača proizvodno nadomestilo glede na dejansko uporabljene količine osnovnih in vmesnih proizvodov znotraj omejitev, ki jih določa uredba 1265/01.
(7) V primeru višje sile agencija na podlagi pisne obrazložitve pravne osebe individualno obravnava konkretne primere, ko predelava ni bila izvedena, pod pogoji, določenimi v potrdilu o nadomestilu.
(8) Sredstva za namen izplačila proizvodnega nadomestila so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki št. 2091 – Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) – EU.
19. člen
(pregledi na kraju samem)
(1) Agencija pred izplačilom proizvodnega nadomestila za uporabo sladkorja v kemični industriji opravi pregled na kraju samem v skladu s to uredbo in 3. členom uredbe 1265/2001.
(2) Pravna oseba mora omogočiti pregled poslovne dokumentacije in odvzem vzorcev osnovnega, vmesnega in končnega proizvoda.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se pravni osebi z upravno odločbo odvzame status. Pravna oseba ne more ponovno pridobiti statusa 6 mesecev od dokončnosti upravne odločbe.
20. člen
(preferencialni uvozni režimi)
Za izvajanje podrobnih pravil za izvedbo uvoza trsnega sladkorja, predpisanih z uredbo 1159/2003 in uredbo 1381/2002, je pristojna agencija.
21. člen
(obveznosti rafinerja surovega sladkorja)
Rafiner, ki zaprosi za uvozno dovoljenje, mora agenciji in Ministrstvu za gospodarstvo:
– sporočiti datum začetka rafiniranja preferencialnega, posebnega preferencialnega sladkorja, CXL koncesijskega sladkorja oziroma surovega sladkorja za rafiniranje, uvoženega iz najmanj razvitih držav;
– do 15. v mesecu poročati težo surovega tel quel sladkorja in težo, izraženo v ekvivalentu belega sladkorja, rafiniranega v preteklih treh mesecih, ločeno za preferencialni, posebni preferencialni, CXL koncesijski sladkor in surovi sladkor za rafiniranje, uvožen iz najmanj razvitih držav;
– obvestiti o zaključku predelave surovega sladkorja;
– najkasneje tri mesece po izteku tržnega leta, v katerem je uvozil posebni preferencialni, CXL koncesijski sladkor oziroma surovi sladkor za rafiniranje iz najmanj razvitih držav, poslati izjavo, v kateri potrjuje, da je izpolnil obveznost rafiniranja zadevnega sladkorja pred koncem tržnega leta, v katerem je bil uvožen.
22. člen
(nadzor in sankcije, povezane z rafiniranjem)
(1) Nadzor nad izpolnitvijo obveznosti rafiniranja posebnega preferencialnega sladkorja, CXL koncesijskega sladkorja in surovega sladkorja iz najmanj razvitih držav izvaja agencija.
(2) Agencija v primeru neizpolnitve obveznosti za rafiniranje sladkorja z odločbo določi znesek, ki ga mora plačati rafiner, ker zadevnega sladkorja ni rafiniral pred iztekom tržnega leta, v katerem je bil uvožen, in sicer:
– posebni preferencialni sladkor na osnovi določil 18. člena uredbe 1159/2003,
– CXL koncesijski sladkor na osnovi določil 23. člena uredbe 1159/2003,
– surovi sladkor za rafiniranje iz najmanj razvitih držav na osnovi določil 7. člena uredbe 1381/2002.
23. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o ureditvi trga za sladkor (Uradni list RS, št. 34/01, 55/01, 34/02, 27/03, 35/03 in 23/04).
24. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-13/2001-6
Ljubljana, dne 8. julija 2004.
EVA 2004-2311-0035
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost