Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3400. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu, stran 9286.

Na podlagi osmega in devetega odstavka 40. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu
1. člen
(1) V Uredbi o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 109/03) se v tretjem odstavku 4. člena enačba spremeni tako, da se glasi:
»P(celotna) = P(1)+(1-P(1)/100)*P(2)«.
(2) Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če je kmetijsko rastlino na istem zemljišču prizadelo več oblik naravnih nesreč se skupna stopnja poškodovanosti izračuna po enačbi iz prejšnjega odstavka tako, da se pri izračunu potrjene stopnje poškodovanosti kmetijske rastline zaradi prvega pojava neugodnih vremenskih razmer – P(1), upošteva izračunan skupen odstotek vseh nesreč.«.
2. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Potrjena višina škode se izračuna za posameznega upravičenca do sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) iz potrjenih stopenj poškodovanosti kmetijske rastline na naslednji način:
kjer je:
V(škoda) – potrjena višina škode, izražena v tolarjih;
S – površina kmetijskih zemljišč na enoti rabe, določenih v arih;
D(ar) – normalni hektarski donos, določen v skladu z 8. točko 4. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03), izražen v kilogramih na ar;
C – povprečna tržna cena kmetijske rastline, izražena v tolarjih na kilogram;
P(pov. stopnja) – povprečna stopnja poškodovanosti kmetijske rastline, ki je ponderirano povprečje posameznih potrjenih stopenj poškodovanosti kmetijske rastline enega upravičenca na posameznem geografsko zaokroženem območju, izražena v odstotkih in izračunana na naslednji način:
kjer je:
P(pov. stopnja) – povprečna stopnja poškodovanosti kmetijske rastline, ki je ponderirano povprečje posameznih potrjenih stopenj poškodovanosti kmetijske rastline enega upravičenca na posameznem geografsko zaokroženem območju,
P(i, posamezna) – potrjena stopnja poškodovanosti kmetijske rastline na enoti rabe, ki ni večja od največje možne stopnje poškodovanosti kmetijske rastline na posameznem geografsko zaokroženem območju,
S(i) – površina kmetijske rastline na enoti rabe, za katero velja posamezna stopnja poškodovanosti, in
(n) – število vseh zemljišč z isto vrsto kmetijskih rastlin na enoti rabe, ki jih ima posamezni upravičenec na istem geografsko zaokroženem območju.«.
3. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Sredstva, ki se dodelijo posameznemu upravičencu, se izračunajo za vsako geografsko zaokroženo območje in za vsako kmetijsko rastlino posebej na naslednji način:
1. za kmetijske rastline, katerih pridelava ni zavarovana za škodo v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč:
– če je povprečna stopnja poškodovanosti manjša ali enaka 30%, na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost pa manjša ali enaka 20%:
– če je povprečna stopnja poškodovanosti večja od 30% in ne gre za območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost:
– če je povprečna stopnja poškodovanosti večja od 20% in gre za območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost:
2. za kmetijske rastline, katerih pridelava je zavarovana za škodo v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč:
– če je povprečna stopnja poškodovanosti manjša ali enaka 30%, na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost pa manjša ali enaka 20%:
– če je povprečna stopnja poškodovanosti večja od 30% in ne gre za območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost:
– če je povprečna stopnja poškodovanosti večja od 20% in gre za območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost:
kjer je:
– V(pomoč) – višina sredstev, ki se dodelijo posameznemu upravičencu,
– V(škoda) – potrjena višina škode,
– P(pov. stopnja) – povprečna stopnja poškodovanosti kmetijske rastline, ki je ponderirano povprečje posameznih potrjenih stopenj poškodovanosti kmetijske rastline enega upravičenca na posameznem geografsko zaokroženem območju, in
– S – površina kmetijskega zemljišča, za katerega velja povprečna stopnja poškodovanosti kmetijske rastline, izražena v arih.«.
4. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Ne glede na način izračuna iz prejšnjega člena se upravičencu sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu ne dodelijo, če skupna pomoč za posameznega upravičenca ne presega povprečnega zneska neposrednih plačil za 1 ha poljščin v letu 2003, to je 57.500 SIT.«.
5. člen
9. člen se črta.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-35/2003-2
Ljubljana, dne 8. julija 2004.
EVA 2004-2311-0295
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost