Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2004 z dne 3. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2004 z dne 3. 6. 2004

Kazalo

2761. Pravilnik o postopkih glede dovoljenja za promet z zdravilom, stran 7745.

Na podlagi 16., 21. in 22. člena Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o postopkih glede dovoljenja za promet
z zdravilom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o kodeksu Skupnosti v zvezi z zdravili za ljudi (UL L št. 311 z dne 28. 11. 2001, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/83/ES), Uredbo Komisije (ES) št. 1084/2003 z dne 3. junija 2003 o pregledu sprememb pogojev dovoljenja za promet z zdravili za ljudi in zdravili za uporabo v veterinarski medicini, ki ga je izdal pristojni organ države članice (UL L št. 159 z dne 27. 6. 2003, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (ES) št. 1084/2003) in Uredbo Sveta (EGS) št. 2309/93 z dne 22. julija 1993, ki določa postopke Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za ljudi in za uporabo v veterini ter ustanavlja Evropsko agencijo za vrednotenje zdravil (UL L št. 214 z dne 24. 8. 1993, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba Sveta (EGS) št. 2309/93) ureja:
– vsebino predloga, postopek in pogoje za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za promet) v Republiki Sloveniji;
– obliko in vsebino zahtevane dokumentacije za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom;
– postopek z medsebojnim priznavanjem dovoljenj za promet ter način reševanja arbitražnih postopkov;
– postopek in vsebino dokumentacije, potrebne za podaljšanje dovoljenja za promet;
– postopek in vsebino dokumentacije, potrebne za spremembo dokumentacije oziroma dovoljenja za promet;
– postopek in vsebino dokumentacije, potrebne za prenos dovoljenja za promet na drugo pravno ali fizično osebo;
– postopek za prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet in vsebino dokumentacije, potrebne za prenehanje veljavnosti na predlog imetnika dovoljenja za promet.
2. člen
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. Zakon je Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02 in 47/04 – ZdZPZ);
2. Agencija je Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke in je pristojni organ za vodenje postopkov iz tega pravilnika;
3. nacionalni postopek za pridobitev dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji je postopek za pridobitev dovoljenja za promet, za katera ni obvezen centralizirani postopek in ki bodo pridobila dovoljenje za promet le v Republiki Sloveniji kot državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU);
4. postopek z medsebojnim priznavanjem dovoljenj za promet je postopek za pridobitev dovoljenja za promet, ki je obvezen za zdravila, ki se ne obravnavajo po centraliziranem postopku izdaje dovoljenja za promet in, ki bodo na trgu v več kot eni državi članici EU, kot to določa Direktiva 2001/83/ES;
5. centralizirani postopek je postopek pridobitve dovoljenja za promet v EU kakor ga določa Uredba Sveta (EGS) št. 2309/93. Ovrednotenje zdravila je v pristojnosti Evropske agencije za vrednotenje zdravil (v nadaljnjem besedilu: EMEA). Izid postopka je obvezen za vse države članice EU;
6. referenčna država članica je tista država članica EU, ki je prva ovrednotila zdravilo in pripravila oceno o zdravilu oziroma tista, ki jo izbere predlagatelj;
7. zadevna država članica je tista država članica EU, ki je vključena v postopek z medsebojnim priznavanjem dovoljenja za promet in ocene o zdravilu, ki ga je pripravila referenčna država članica;
8. Odbor za lastniška zdravila (v nadaljnjem besedilu: Odbor) je strokovni organ pri EMEA, ki ga sestavljajo priznani strokovnjaki s področij farmacije, medicine, farmakologije in drugi strokovnjaki držav članic EU.
3. člen
Po centraliziranem postopku poteka pridobitev dovoljenja za promet za naslednja zdravila:
 
A) zdravila, za katera je centralizirani postopek v EU obvezen:
– zdravila, izdelana s tehnologijo rekombinantne DNK;
– zdravila izdelana s kontrolirano ekspresijo genov, ki kodirajo biološko aktivne proteine pri prokariontih in evkariontih, vključno s transformiranimi sesalskimi celicami;
– zdravila izdelana iz hibridomov in z metodami monoklonskih protiteles;
– zdravila sirote;
 
B) zdravila za katera je centralizirani postopek v EU možen, ni pa obvezen in so naslednja:
– zdravila izdelana z drugim biotehnološkim postopkom, ki vsebujejo pomembno inovacijo;
– zdravila, ki se uporabijo na način, ki predstavlja pomembno inovacijo;
– zdravila, za katera je predlagana popolnoma nova, terapevtsko pomembna indikacija;
– terapevtsko pomembna zdravila, ki vsebujejo radioaktivne izotope;
– nova zdravila izdelana iz človeške krvi ali plazme;
– zdravila izdelana s tehnologijo, ki predstavlja pomemben tehnološki napredek;
– zdravila, ki vsebujejo novo učinkovino, ki še nima dovoljenja za promet v EU.
V primeru zdravil z dovoljenjem za promet, pridobljenim po centraliziranem postopku, tudi postopki podaljšanja, prijave sprememb že izdanega dovoljenja za promet in preklica ali začasnega odvzema dovoljenja za promet, potekajo na EMEA.
4. člen
Zdravilo sirota je tisto zdravilo, ki ga kot tako določi Evropska komisija na podlagi mnenja EMEA v skladu z naslednjimi merili:
a) da je namenjeno za diagnosticiranje, preprečevanje ali zdravljenje življenjsko nevarne ali kronično izčrpavajoče bolezni, ki prizadene največ pet od deset tisoč oseb v EU, ko se vloži predlog, ali
da je namenjeno za diagnosticiranje, preprečevanje ali zdravljenje življenjsko nevarne, resno izčrpavajoče ali resne in kronične bolezni v EU ter ni verjetno, da bi trženje zdravila v EU brez spodbud ustvarilo zadosti dohodka za upravičenje naložbe;
in
b) da ne obstaja nobena zadovoljiva metoda za diagnosticiranje, preprečevanje ali zdravljenje omenjene bolezni, odobrena v EU oziroma, če taka metoda obstaja, da bo zdravilo pomembno koristilo obolelim.
Za zdravila sirote velja tržna ekskluzivnost, ki pomeni, da agencija v obdobju 10 let od izdaje dovoljenja za promet z zdravilom siroto:
– ne bo izdala drugega dovoljenja za promet s podobnim zdravilom in
– ne bo izdala dovoljenja za razširitev obstoječega dovoljenja za promet z zdravilom na isto terapevtsko indikacijo za podobno zdravilo.
To obdobje se sme skrajšati na šest let, če EMEA za zdravilo siroto ugotovi, da ne izpolnjuje več meril, določenih v prejšnjem odstavku.
Ne glede na prejšnji odstavek se podobnemu zdravilu dovoljenje za promet lahko za isto terapevtsko indikacijo izjemoma izda, če:
a) je imetnik dovoljenja za promet izvirnega zdravila sirote dal svoje soglasje drugemu predlagatelju, ali
b) imetnik dovoljenja za promet izvirnega zdravila sirote ni sposoben dobavljati v zadostnih količinah, ali
c) drugi predlagatelj v svojem predlogu lahko utemelji, da je njegovo zdravilo, čeprav je podobno zdravilu siroti, ki že ima dovoljenje, varnejše, učinkovitejše ali kako drugače klinično boljše.
Podobno zdravilo v smislu primerjanja pri zdravilih sirotah pomeni zdravilo s podobno učinkovino ali učinkovinami, kot jo/jih vsebuje zdravilo sirota z izdanim dovoljenjem za promet, in ki je namenjeno za isto terapevtsko indikacijo.
Podobna učinkovina v smislu primerjanja pri zdravilih sirotah pomeni enako učinkovino ali učinkovino z enakim bistvenim aktivnim delom molekule (vendar pa ne nujno s povsem enakimi strukturnimi deli molekule) in ki učinkuje po enakem mehanizmu.
 
To vključuje:
a) izomere, zmesi izomer, komplekse, estre, soli in nekovalentne derivate izvirne učinkovine ali učinkovino, ki se od izvirne razlikuje le v manjših spremembah molekulske strukture, kakršna je strukturni analog,
ali
b) enako makromolekulo ali makromolekulo, ki se razlikuje od izvirne v spremembah molekulske strukture, kot npr.:
i) proteini, če:
– je razlika nastala na ravni transkripcije ali translacije,
– je razlika v strukturi nastala po translaciji (posttranslacijske modifikacije, na primer različni vzorci glikozilacije) ali zaradi različnih terciarnih struktur,
– razlika v aminokislinskem zaporedju ni velika in ključna. Dva proteina iste skupine s podobnimi farmakološkimi lastnostmi (na primer biološki sestavini, ki imata isti podkoren mednarodnega nelastniškega imena (INN)), ponavadi štejeta za podobna,
– se monoklonska protitelesa vežejo na isti ciljni epitop. Ta se ponavadi štejejo za podobna;
ii) polisaharidi z enakimi ponavljajočimi sladkornimi enotami, tudi če število enot variira in
so spremembe posledica polimerizacije (s konjugacijo vred);
iii) polinukleotidi (vključno terapevstki geni in protismiselni oligonukleotidi), ki so sestavljeni iz dveh ali več različnih nukleotidov, če:
– razlika v nukleotidnem zaporedju purinskih in pirimidinskih baz ali njihovih derivatov ni velika in ključna. Zato protismiselni oligonukleotidi, pri katerih dodajanje ali opustitev nukleotida/-ov znatno ne vpliva na kinetiko hibridizacije na ciljnem mestu, ponavadi štejejo za podobne. Terapevtski geni, pri katerih razlike v zaporedju niso večje, ponavadi štejejo za podobne;
– se razlika v strukturi med njimi nanaša na spremembe riboznega ali deoksiriboznega sladkornega ogrodja ali na zamenjavo ogrodja s sintetičnimi analogi;
– je razlika v vektorskem ali prenosnem sistemu;
iv) zelo podoben kompleks delno določljivih snovi (kakršni sta dve sorodni virusni cepivi ali dva sorodna izdelka za ciljano celično terapijo);
ali
c) enako učinkovino v radiofarmacevtskem izdelku ali učinkovino, ki se od izvirne razlikuje v radioaktivnem izotopu (radionuklidu), ligandu, mestu označevanja ali mehanizmu označevanja molekule z radioaktivnim izotopom pod pogojem, da deluje po enakem mehanizmu.
II. PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PROMET
5. člen
Predlog za izdajo dovoljenja za promet je glede na 14. in 15. člen zakona lahko:
1. Predlog v skladu s 14. členom zakona, ki vsebuje lastne podatke predlagatelja/proizvajalca o farmacevtsko kemijskem in biološkem, farmakološko-toksikološkem (nekliničnem) in kliničnem preskušanju zdravila;
2. Predlog v skladu z drugo alineo 15. člena zakona, ki vsebuje lastne podatke predlagatelja/proizvajalca o farmacevtsko kemijskem in biološkem preskušanju in literaturne podatke o farmakološko-toksikološkem in kliničnem preskušanju zdravila, objavljene v javno dostopnih publikacijah, ki po zgradbi in vsebini ustrezajo namenu tega dela dokumentacije. Pogoj za tovrsten predlog je, da se učinkovina najmanj 10 let uporablja kot zdravilo na trgu EU. Če nekateri podatki niso opisani v literaturi, lahko predlagatelj predloži nekatere lastne podatke ali strokovno tehtno obrazložitev, da so sestavine zdravila dobro znane, da je znana njihova učinkovitost in sprejemljiva varnost ter, da je kljub temu, da določeni podatki niso predloženi, varnost in učinkovitost zdravila zagotovljena. To mora biti razvidno tudi iz izvedenskega poročila v pregledu o nekliničnem ter kliničnem preskušanju/dokumentaciji.
3. Predlog, ki namesto podatkov o farmakološko-toksikološkem in kliničnem preskušanju zdravila vsebuje:
a) ali v skladu s prvo alineo 15. člena zakona:
– sklic na popolno dokumentacijo bistveno podobnega zdravila, ki je že na trgu Republike Slovenije;
– veljavno izjavo imetnika dovoljenja za promet, na čigar dokumentacijo se predlagatelj sklicuje, da se strinja z navedbo sklica na zadevno dokumentacijo;
– dokazilo o bistveni podobnosti obeh zdravil;
– dokazilo o usklajenosti obeh zdravil glede povzetka glavnih značilnosti zdravila, navodila za uporabo in ovojnine;
b) ali v skladu s tretjo alineo 15. člena zakona:
– dokazilo, da je bistveno podobno zdravilo s popolno dokumentacijo na trgu Republike Slovenije za katero je dovoljenje za promet v EU ali Republiki Sloveniji že veljavno vsaj 6 let oziroma 10 let za zdravila, za katera je v EU obvezen centralizirani postopek, ali dokazilo, da je patentna zaščita zdravilu potekla;
– dokazilo o bistveni podobnosti obeh zdravil;
– dokazilo o usklajenosti obeh zdravil glede povzetka glavnih značilnosti zdravila, navodila za uporabo in ovojnine.
4. Predlog za novo zdravilo, ki vsebuje znane učinkovine v kombinaciji, ki še ni bila uporabljena za terapevtske namene, mora vsebovati rezultate toksikoloških in farmakoloških preskusov in kliničnih preskušanj zadevne kombinacije, ni pa jih treba predložiti za vsako posamezno sestavino.
6. člen
Postopek za pridobitev dovoljenja za promet se začne s predlogom, ki ga predlagatelj predloži agenciji v obliki pisne vloge. V vlogi predlagatelj navede tudi vrsto postopka glede na to, ali gre za:
– pridobivanje dovoljenja za promet po nacionalnem postopku in ali predvideva nadaljnji postopek z medsebojnim priznavanjem dovoljenja za promet;
– postopek z medsebojnim priznavanjem dovoljenja za promet in ali je Republika Slovenija v njem zadevna ali referenčna država članica.
Če gre za postopek z medsebojnim priznavanjem dovoljenja za promet in predlagatelj želi Republiko Slovenijo za referenčno državo, se o tem predhodno dogovori z agencijo.
7. člen
Formalno popolna vloga za pridobitev dovoljenja za promet mora biti sestavljena v skladu s tem pravilnikom, Direktivo 2001/83/ES in Direktivo Komisije 2003/63/ES z dne 25. junija 2003, ki spreminja Direktivo 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kodeksu Skupnosti v zvezi z zdravili za ljudi (UL L št. 159 z dne 27. 6. 2003, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Direktiva Komisije 2003/63/ES), ob upoštevanju navodil, ki jih je Evropska komisija objavila v pravilih, ki urejajo zdravila v Evropski skupnosti "The rules governing medicinal products in the European Community, Volume 2B, Notice to applicants, Medicinal products for human use, Presentation and content of the dossier, Common Technical Document (CTD)" (spletna stran http://dg3.eudra.org/F2/eudralex/index.htm).
Podatke in dokumente mora predlagatelj predložiti v obliki skupnega tehničnega dokumenta (v nadaljnjem besedilu: CTD), ki obsega pet modulov:
– Modul 1 vsebuje administrativne podatke,
– Modul 2 vsebuje povzetke o kakovosti, neklinične in klinične povzetke,
– Modul 3 vsebuje kemične, farmacevtske in biološke podatke,
– Modul 4 vsebuje neklinična poročila,
– Modul 5 vsebuje poročila o kliničnih študijah.
Oblika CTD se mora uporabljati za vse vrste vlog za pridobitev dovoljenja za promet, ne glede na to, ali se bo uporabljal nacionalni postopek ali postopek z medsebojnim priznavanjem. Uporabljati se mora za vse vrste zdravil, vključno z novimi kemijskimi učinkovinami, radiofarmacevtskimi izdelki, derivati plazme, cepivi, zdravili rastlinskega izvora, itd.
8. člen
Modul 1 mora vsebovati spremni dopis predlagatelja in naslednje dokumente:
1.1 izčrpen pregled vsebine celotne dokumentacije (kazalo vseh modulov),
1.2 izpolnjen obrazec za pridobitev dovoljenja za promet,
1.3 povzetek glavnih značilnosti zdravila, navodilo za uporabo ter
označevanje, in sicer:
   1.3.1 povzetek glavnih značilnosti zdravila,
   1.3.2 besedilo zunanje in primarne ovojnine,
   1.3.3 navodilo za uporabo,
   1.3.4 predlog/i oziroma osnutek/ki primarne in zunanje ovojnine,
   1.3.5 povzetki glavnih značilnosti zdravila, odobreni v državah
   članicah,
1.4 podatke o izvedencih (biografski in bibliografski podatki, podpis
izvedencev),
1.5 posebne zahteve za različne vrste vlog,
1.6 (aneks I) ocena tveganja za okolje.
9. člen
Spremni dopis predlagatelja mora biti predložen v izvirniku in vsebovati naslednje podatke:
– glavo/logo, ime in naslov predlagatelja;
– vrsto vloge v skladu s 5. in 6. členom tega pravilnika;
– lastniško in nelastniško ime zdravila;
– farmacevtsko obliko, jakost in pakiranje;
– ime proizvajalca;
– pri nacionalnem postopku ter postopku z medsebojnim priznavanjem, kjer je Republika Slovenija referenčna država, predlog ATC oznake, potrjen od Zavoda za farmacijo in preizkušanje zdravil – Ljubljana;
– predlog načina in režima izdaje;
– taksne vrednotnice;
– podatke o številu fasciklov;
– datum in podpis odgovorne osebe.
Če gre za postopek z medsebojnim priznavanjem dovoljenja za promet, mora predlagatelj navesti, ali je Republika Slovenija v postopku referenčna ali zadevna država.
Če se spremni dopis nanaša na več predlogov za izdajo dovoljenja za promet, mora vsebovati sklic na vsak vključeni predlog.
Spremnemu dopisu morajo biti priložena:
– dokazila, da predlagatelj izpolnjuje pogoje iz 13. člena oziroma petnajste alinee 4. člena zakona ali sklic na že oddano dokumentacijo;
– izjava, da je obrazec vloge, povzetek glavnih značilnosti ter farmacevtsko kemijska in biološka dokumentacija pripravljena v dveh enakih izvodih in da bo predlagatelj dvojnik predložil uradnemu kontrolnemu laboratoriju takoj, ko bo prejem vloge potrdila agencija.
10. člen
Izpolnjen obrazec za pridobitev dovoljenja za promet v izvirniku, ki je v prilogi I tega pravilnika, predloži predlagatelj za vsako farmacevtsko obliko in jakost zdravila posebej.
Obrazec vsebuje izjavo odgovorne osebe predlagatelja, da so v dokumentaciji predloženi vsi obstoječi relevantni podatki o kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravila, pomembni za oceno razmerja tveganja in koristi pri uporabi zdravila (izvirnik ali notarsko overjena kopija).
Obrazcu morajo biti, kakor je smiselno glede na vsebino, priloženi naslednji dokumenti:
1) dokazilo o plačilu stroškov postopka;
2) v primeru predloga po prvi alinei 15. člena zakona potrdilo, da se imetnik dovoljenja za promet strinja z navedbo sklica na njegovo dokumentacijo za potrebe pridobitve dovoljenja za promet z zadevnim zdravilom (pri nacionalnem postopku ter postopku z medsebojnim priznavanjem, kjer je Republika Slovenija referenčna država, izvirnik ali notarsko overjena kopija);
3) dokazilo, da ima predlagatelj sedež v državah članicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: EGP) ali sklic na že predloženo dokazilo;
4) pooblastilo za komunikacijo v imenu predlagatelja/imetnika dovoljenja za promet (pri nacionalnem postopku ter postopku z medsebojnim priznavanjem, kjer je Republika Slovenija referenčna država, izvirnik ali notarsko overjena kopija);
5) biografske in bibliografske podatke odgovorne osebe za farmakovigilanco (Curriculum Vitae);
6) dovoljenje za izdelavo zadevne vrste zdravil v skladu s pravilnikom o natančnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati izdelovalec oziroma proizvajalec zdravil za uporabo v humani medicini in o postopku njegove verifikacije (Uradni list RS, št. 51/04) oziroma s 40. členom Direktive 2001/83/ES (ali enakovreden dokument za zdravila, izdelana izven EGP, kjer je v veljavi Sporazum o medsebojnem priznavanju oziroma podpisan Protokol k Evropskemu sporazumu o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: MRA/PECA sporazum) (pri nacionalnem postopku ter postopku z medsebojnim priznavanjem, kjer je Republika Slovenija referenčna država, izvirnik ali notarsko overjena kopija);
7) utemeljitev, če je več kot en izdelovalec odgovoren za sproščanje serij v EGP;
8) shemo, ki prikazuje vključitev različnih mest izdelave (vključno z mesti izdelave, kjer izvajajo vzorčenje in preskušanje zdravila, izdelanega v tretjih državah);
9) za zdravila izdelana izven EGP, kjer ni v veljavi MRA/PECA sporazum, poročilo pristojnih organov EGP, ki so izvedli inšpekcijo dobre proizvodne prakse mest/a izdelave;
10) pismo glede dostopnosti glavnega dosjeja o učinkovini (DMF) ali kopija certifikata ustreznosti Evropski farmakopeji (pri nacionalnem postopku ter postopku z medsebojnim priznavanjem, kjer je Republika Slovenija referenčna država, izvirnik ali notarsko overjena kopija);
11) pisno potrdilo izdelovalca učinkovine, da bo o kakršnikoli spremembi postopka izdelave ali specifikacij obvestil predlagatelja (pri nacionalnem postopku ter postopku z medsebojnim priznavanjem, kjer je Republika Slovenija referenčna država, izvirnik ali notarsko overjena kopija);
12) certifikat ustreznosti Evropski farmakopeji glede prenosljivih spongiformnih encefalopatij (v nadaljnjem besedilu: TSE) oziroma dokazila, da so snovi živalskega izvora izdelana v skladu z določili Evropske farmakopeje in navodili Odbora glede zmanjševanja tveganja prenosa TSE na najmanjšo možno mero;
13) pisna odobritev pristojnih organov glede izpustov gensko spremenjenih organizmov v okolje (pri nacionalnem postopku ter postopku z medsebojnim priznavanjem, kjer je Republika Slovenija referenčna država, izvirnik ali notarsko overjena kopija);
14) znanstveni nasvet Odbora, če obstaja;
15) kopije vseh dovoljenj za promet, pridobljenih v drugih državah članicah EU ali v tretjih državah, skupaj s seznamom tistih držav članic, v katerih je bila vloga za pridobitev dovoljenja za promet predložena v skladu z zakonodajo EU in je v postopku vrednotenja ali je bila zavrnjena, skupaj s podrobnimi razlogi zavrnitve;
16) seznam predlogov oziroma osnutkov ovojnine;
17) kopijo odločbe glede določitve zdravila za zdravilo siroto, če obstaja;
18) seznam predlaganih (izmišljenih) imen in imetnikov dovoljenja za promet v zadevnih državah članicah;
19) pri cepivih kopijo EMEA certifikata o glavnem dosjeju o antigenu cepiva;
20) pri zdravilih, izdelanih iz človeške krvi ali plazme, kopijo EMEA certifikata o glavnem dosjeju o plazmi.
11. člen
Povzetek glavnih značilnosti zdravila mora vsebovati:
– ime zdravila v skladu z določbami pravilnika o označevanju zdravil in o navodilu za uporabo (Uradni list RS, št. 82/00);
– kakovostno in količinsko sestavo zdravilnih učinkovin in pomožnih snovi v skladu z določbami pravilnika o označevanju zdravil in o navodilu za uporabo;
– farmacevtsko obliko v skladu s standardnimi farmacevtskimi izrazi;
– farmakološke lastnosti in farmakokinetične podatke, ki so koristni za terapevtske namene;
– klinične podatke: terapevtske indikacije, kontraindikacije, neželeni učinki (pogostost in resnost), posebna opozorila in previdnostni ukrepi zlasti pri imunoloških zdravilih, uporaba med nosečnostjo in dojenjem, medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij, odmerjanje in način uporabe zdravila za odrasle, in kadar je to potrebno, za otroke, preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, antidoti), posebna opozorila, vpliv na sposobnost vožnje in upravljanje s stroji;
– farmacevtske podatke: glavne inkompatibilnosti, rok uporabnosti, če je potrebno po rekonstituciji zdravila ali po prvem odprtju stične ovojnine, posebna navodila za shranjevanje, vrsta stične ovojnine in vsebina, posebni previdnostni ukrepi pri odlaganju neuporabljenih zdravil ali odpadkov, ki iz njih nastanejo, če je to primerno;
– ime ali naziv ter stalni naslov imetnika dovoljenja za promet;
– datum in številko dovoljenja za promet in datum zadnje revizije besedila.
Za radiofarmacevtske izdelke mora povzetek vsebovati tudi podrobne podatke o interni radiacijski dozimetriji ter dodatna podrobna navodila za sprotno pripravo in nadzor kakovosti takega pripravka, in kadar je to primerno, tudi najdaljši čas shranjevanja v katerem vmesni izdelek, kot je eluat ali na mestu pripravljeno zdravilo, ustreza specifikacijam.
Naslove poglavij povzetka glavnih značilnosti določa priloga II tega pravilnika, vsebina pa mora biti pripravljena v skladu s smernico Evropske komisije "A Guideline on Summary of Product Characteristics", ki je del pravil, ki urejajo zdravila v Evropski skupnosti iz 7. člena tega pravilnika.
Predlagatelj mora predložiti povzetek glavnih značilnosti zdravila v slovenskem jeziku. Če ima zdravilo že dovoljenje za promet v drugi državi članici EU, mora predložiti tudi overjen prevod angleškega besedila:
– povzetka glavnih značilnosti, ki ga je odobrila referenčna država članica v postopku z medsebojnim priznavanjem ali
– posodobljenega povzetka glavnih značilnosti, če ga je ali ga namerava predložiti kot usklajen predlog tega dokumenta v EU.
Če zdravilo ni pridobilo dovoljenja za promet v EU, mora predlagatelj predložiti overjen prevod zadnjega odobrenega povzetka tretje države. Odobreni povzetek mora predložiti v angleškem jeziku.
V prevodu iz prejšnjega odstavka mora biti upoštevana strokovna terminologija, uveljavljena v Republiki Sloveniji. Kakršnekoli spremembe med predlogom slovenskega povzetka in prevodom angleškega povzetka mora predlagatelj označiti in utemeljiti.
Če je zdravilo pridobilo dovoljenje za promet v državah EU po nacionalnem postopku, mora predložiti odobrene povzetke glavnih značilnosti zdravila v teh državah.
12. člen
Predlagatelj mora predložiti predloge besedila zunanje in primarne ovojnine ter predloge oziroma osnutke ovojnine skladno z določbami pravilnika o označevanju zdravil in o navodilu za uporabo.
13. člen
Predlagatelj mora predložiti navodilo za uporabo v slovenskem jeziku skladno z določili pravilnika o označevanju zdravil in o navodilu za uporabo. Navodilo mora biti sestavljeno v skladu s povzetkom glavnih značilnosti zdravila.
14. člen
Izvedenci, ki pripravijo izvedensko poročilo v predloženi dokumentaciji, morajo biti ustrezno strokovno in tehnično usposobljeni za izvajanje nalog, ki sodijo v področje njihove stroke (farmacevtsko kemična biološka analiza zdravil, farmakologija in podobne eksperimentalne znanosti, klinična preskušanja) ter objektiven opis in vrednotenje rezultatov preskušanj zadevnega zdravila. To mora biti razvidno iz njihovih predloženih biografskih in bibliografskih podatkov. O izpolnjevanju svojih dolžnosti kot izvedencev jamčijo s svojim podpisom.
15. člen
Predlagatelj mora predložiti utemeljitev predloga za pridobitev dovoljenja za promet v skladu z 2., 3. in 4. točko 5. člena tega pravilnika.
16. člen
Predlagatelj mora za zdravila, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ter za zdravila, ki ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov, vendar predstavljajo tveganje za okolje, predložiti oceno tveganja za okolje.
17. člen
Osnovna struktura modulov 2, 3, 4 in 5 je opisana v prilogi III tega pravilnika.
Predlagatelj mora za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom, za katerega je bila v EU predložena dokumentacija v obliki CTD, tako dokumentacijo predložiti tudi v Republiki Sloveniji.
Dokumentacija v obliki CTD je obvezna za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom, za katerega bo Republika Slovenija izbrana kot referenčna država, obvezna pa je tudi za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom po nacionalnem postopku. Tudi za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom, za katero je bil predlog v državah EU vložen pred 1. novembrom 2003, mora biti od 1. maja 2005 v Republiki Sloveniji vložena vloga v obliki CTD.
18. člen
Predlagatelj lahko dokazila oziroma dokumentacijo predloži v obliki fotokopije, razen če ta pravilnik ne predpisuje izvirnika oziroma notarsko overjene kopije.
Agencija lahko od predlagatelja zahteva izvirnik na vpogled.
Predlagatelj lahko dokazila oziroma dokumentacijo predloži v elektronski obliki, če hkrati poda pisno izjavo, da bo na zahtevo agencije najpozneje v 30 dneh delno ali v celoti predložil tudi pisni izvod.
Modula 1 in 2 mora vedno predložiti tudi v pisni obliki.
Če je Republika Slovenija v postopku zadevna država članica, mora povzetek glavnih značilnosti predložiti tudi v elektronski obliki.
Farmacevtsko kemijsko in biološko dokumentacijo, vključno s povzetkom o kakovosti, obrazcem za pridobitev dovoljenja za promet in povzetkom glavnih značilnosti zdravila mora predlagatelj predložiti v dveh enakih izvodih. Drugi izvod dokumentacije mora vedno pripraviti tudi v papirni obliki, ga označiti kot dvojnik in predložiti uradnemu kontrolnemu laboratoriju takoj, ko prejem vloge potrdi agencija. Najpozneje v petih delovnih dneh mora agenciji poslati potrdilo uradnega kontrolnega laboratorija o prejemu dvojnika dokumentacije.
Spremni dopis in izpolnjene obrazce mora predlagatelj predložiti v slovenskem jeziku. Ostalo dokumentacijo lahko predloži v slovenskem ali angleškem jeziku, razen dokumentov za katere pravilnik določa, da jih predloži v obeh jezikih.
19. člen
Agencija ocenjuje le formalno popolne vloge.
Šteje se, da je vloga formalno popolna, ko agencija ugotovi, da je sestavljena skladno z določbami tega pravilnika. O formalni popolnosti vloge agencija obvesti predlagatelja v 60 dneh od prejema vloge.
Če vloga ni sestavljena skladno z določbami tega pravilnika, agencija pisno pozove predlagatelja, da v 30 dneh od dneva vročitve obvestila vlogo dopolni.
Če dopolnitev vloge zadeva farmacevtsko kemijski in biološki del dokumentacije, mora predlagatelj dopolnitev predložiti v dveh enakih izvodih. Drugi izvod dokumentacije mora vedno pripraviti tudi v papirni obliki, ga označiti kot dvojnik in predložiti uradnemu kontrolnemu laboratoriju takoj, ko prejem vloge potrdi agencija. Najpozneje v petih delovnih dneh mora agenciji poslati potrdilo uradnega kontrolnega laboratorija o prejemu dvojnika dokumentacije.
Če predlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka vloge ne dopolni, agencija nepopolno vlogo s sklepom zavrže.
Določbe tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi pri vlogah za podaljšanje in prenos dovoljenja za promet, ukinitev dovoljenja za promet na podlagi vloge predlagatelja, spremembo dovoljenja za promet oziroma spremembo dokumentacije, kolikor ta pravilnik ne določa drugače.
Če je Republika Slovenija zadevna država članica v postopku z medsebojnim priznavanjem, se uporabijo določbe 28. in 29. člena tega pravilnika.
20. člen
Agencija v okviru postopka oceni, ali so podatki, predloženi v vlogi ustrezni in preuči, če so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja za promet. Agencija lahko v okviru postopka za pridobitev dovoljenja za promet zahteva kontrolo kakovosti zdravila, vhodnih snovi za njegovo izdelavo in če je potrebno, vmesnih spojin ali drugih sestavin v uradnem kontrolnem laboratoriju, da se ugotovi ustreznost in skladnost kontrolnih metod, ki jih je uporabil izdelovalec in so opisane v dokumentaciji, z obstoječo zakonodajo.
Agencija lahko med potekom postopka od predlagatelja pisno zahteva dodatno dokumentacijo ali ustrezno pisno ali ustno obrazložitev in mu v ta namen določi potreben rok. Do izpolnitve zahtev med postopkom zakonsko določen čas 210 dni, ne teče. Če predlagatelj v določenem roku ne predloži zahtevane obrazložitve ali dodatne dokumentacije, se vloga zavrže.
Agencija preveri, ali so izdelovalci in uvozniki zdravil iz tretjih držav sposobni izdelovati zdravilo v skladu s predloženo vlogo oziroma izvajati kontrole po metodah, opisanih v dokumentaciji. Izjemoma v utemeljenih primerih in v skladu z veljavnimi predpisi lahko dovoli izdelovalcem in uvoznikom zdravil iz tretjih držav, da določene faze izdelave in/ali določene kontrole izvedejo tretje osebe, ki morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje. V takih primerih mora preverjanje opraviti uradni kontrolni laboratorij.
21. člen
Agencija najpozneje v 210 dneh od dneva prejema popolne vloge z odločbo:
– izda dovoljenje za promet na podlagi popolne dokumentacije in pozitivne ocene o kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravila ali
– zavrne izdajo dovoljenja za promet, z ustrezno obrazložitvijo in poukom o pravnem sredstvu.
Če je Republika Slovenija zadevna država članica v postopku z medsebojnim priznavanjem, se uporabijo določbe 28. in 29. člena tega pravilnika.
Agencija lahko v izjemnih okoliščinah, če obstajajo objektivni in preverljivi razlogi, in po posvetu s predlagateljem, izda dovoljenje za promet ob upoštevanju nekaterih posebnih obveznosti, vključno z izvajanjem nadaljnjih študij po izdaji dovoljenja za promet ter obveščanjem o neželenih učinkih zdravila.
Za izjemne okoliščine iz prejšnjega odstavka gre, če predlagatelj ne more predložiti obširnih podatkov o učinkovitosti in varnosti v običajnih pogojih uporabe, ker:
– so indikacije, za katere je zadevno zdravilo predvideno, tako redke, da ni mogoče smiselno pričakovati obširnejših dokazil, ali
– obsežnih informacij ni mogoče predložiti zaradi trenutnega stanja znanstvenih dognanj, ali
– bi bilo zbiranje tovrstnih informacij v nasprotju s splošno sprejetimi načeli medicinske etike.
Sestavni deli dovoljenja za promet so:
– povzetek glavnih značilnosti zdravila;
– navodilo za uporabo;
– osnutek ovojnine;
– pri rizičnih zdravilih obrazec za kontrolo kakovosti za uradno sprostitev na trg EU.
Agencija pošlje en izvod dovoljenja za promet tudi EMEA.
Imetnik dovoljenja za promet ob zaključku postopka posreduje agenciji odobren povzetek glavnih značilnosti zdravila ter navodilo za uporabo v elektronski obliki.
22. člen
Kadar agencija ugotovi, da vlogo za pridobitev dovoljenja za promet za določeno zdravilo že aktivno preučujejo v drugi državi članici EU, se lahko odloči opustiti vrednotenje vloge ter počakati poročilo o oceni zdravila, ki ga pripravi druga država članica. O tem obvesti predlagatelja in drugo državo članico ter jo zaprosi za izvod poročila o oceni zdravila.
23. člen
Kadar agencija v skladu s 15. točko 10. člena tega pravilnika ugotovi, da je druga država članica odobrila zdravilo, ki je predmet vloge za pridobitev dovoljenja za promet, takoj zaprosi pristojne organe države članice, ki je izdala dovoljenje za promet, da ji pošljejo poročilo o oceni zdravila.
24. člen
V 90 dneh od prejema poročila o oceni zdravila iz 22. in 23. člena tega pravilnika agencija prizna odločitev prve države članice in povzetek glavnih značilnosti zdravila, kot ga je odobrila prva država članica in izda dovoljenje za promet. Če meni, da obstajajo razlogi za domnevo, da dovoljenje za promet z zadevnim zdravilom lahko predstavlja tveganje za javno zdravje, uporabi postopke arbitraže, opisane v določbah 29. do 33. člena tega pravilnika.
25. člen
Predlagatelj se na odločitev iz 21. člena tega pravilnika lahko pritoži na Ministrstvo za zdravje, v 15 dneh od prejema ustrezne odločbe.
26. člen
Dovoljenje za promet velja 5 let od datuma izdaje.
III. POSTOPEK Z MEDSEBOJNIM PRIZNAVANJEM
a) Republika Slovenija kot referenčna država članica
27. člen
Predlagatelj se pred predložitvijo vloge za postopek z medsebojnim priznavanjem, v katerem želi Republiko Slovenijo za referenčno državo, predhodno dogovori z agencijo.
V novi vlogi za pridobitev dovoljenja za promet predlagatelj agencijo obvesti o nameri za kasnejši postopek z medsebojnim priznavanjem, v katerem želi Republiko Slovenijo izbrati za referenčno državo.
Če je predlagatelj za zadevno zdravilo že pridobil dovoljenje za promet po nacionalnem postopku in želi začeti postopek z medsebojnim priznavanjem, v katerem bo Republika Slovenija referenčna država, obvesti agencijo, da je vloga pripravljena v skladu s tem pravilnikom. Obvesti jo tudi o vseh morebitnih dopolnitvah osnovnega dosjeja. Agencija od predlagatelja lahko zahteva, da predloži vse podrobne podatke in potrebne dokumente, ter ji tako omogoči, da preveri istovetnost predloženih dosjejev.
Predlagatelj po predhodnem dogovoru agencijo pisno zaprosi, da pripravi poročilo o oceni zdravila za zadevno zdravilo, ali, če je potrebno, da z zadnjimi podatki dopolni obstoječe poročilo o oceni zdravila. Agencija pripravi poročilo o oceni zdravila, ali ga dopolni v 90 dneh po prejemu vloge oziroma po dokončanju postopka za pridobitev dovoljenja za promet. To poročilo dopolni vedno, ko so na voljo novi podatki, ki so pomembni za vrednotenje kakovosti, varnosti ali učinkovitosti zadevnega zdravila. Stroške prevoda oziroma lektoriranja poročila v angleški jezik plača predlagatelj.
Stroški tega poročila niso všteti v stroške postopka za pridobitev dovoljenja za promet. Višino teh stroškov določi minister, pristojen za zdravje s sklepom.
Agencija pošlje en izvod dovoljenja za promet predlagatelju, poročilo o oceni zdravila skupaj z odobrenim povzetkom glavnih značilnosti zdravila državi članici ali državam članicam, ki jo/jih vloga zadeva, ter EMEA.
b) Republika Slovenija kot zadevna država članica
28. člen
Za postopek s priznavanjem dovoljenja za promet, ki ga je izdala druga država članica, imetnik dovoljenja za promet z zadevnim zdravilom predloži vlogo agenciji v skladu s tem pravilnikom. Imetnik poda izjavo, da je dosje enak dosjeju, ki ga je prejela referenčna država članica ali pa opozori na vse dodatke ali spremembe, ki jih vsebuje. V primeru sprememb potrdi, da je povzetek glavnih značilnosti zdravila, v skladu z 11. členom tega pravilnika enak povzetku, ki ga je potrdila referenčna država članica. Potrdi tudi, da so vsi predloženi dosjeji v navedenem postopku enaki.
Imetnik dovoljenja za promet obvesti o vlogi, o zadevnih državah članicah ter o datumih predložitve vloge tudi EMEA, ter ji pošlje kopijo dovoljenja za promet, ki ga je izdala referenčna država članica. EMEA pošlje tudi kopije vseh dovoljenj, ki so jih izdale druge države članice v zvezi z zadevnim zdravilom in navede, če je vloga za pridobitev dovoljenja za promet z zadevnim zdravilom trenutno v obravnavi v kateri koli državi članici.
Razen v izjemnem primeru, predpisanem v 29. členu tega pravilnika, agencija v 90 dneh po prejemu vloge in poročila o oceni zdravila prizna dovoljenje za promet, ki ga je izdala referenčna država članica. O tem obvesti referenčno državo članico, ki je prva izdala dovoljenje za promet, ostale države članice, ki jih vloga zadeva, EMEA ter imetnika dovoljenja za promet.
c) Postopki arbitraže
29. člen
Kadar Republika Slovenija oziroma agencija oceni, da obstajajo razlogi za domnevo, da dovoljenje za promet z zadevnim zdravilom lahko predstavlja tveganje za javno zdravje, o tem takoj obvesti predlagatelja, referenčno državo članico, ki je prva izdala dovoljenje za promet, vse ostale države članice, ki jih vloga zadeva, ter EMEA. Agencija natančno navede razloge in tudi potrebne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti v vlogi.
Republika Slovenija oziroma agencija skuša skupaj z drugimi zadevnimi državami članicami doseči dogovor o potrebnem ukrepanju glede vloge. Predlagatelju da možnost, da izrazi svoje stališče ustno ali pisno. Če države članice ne dosežejo dogovora v roku iz tretjega odstavka prejšnjega člena, zadevo nemudoma predajo EMEA z napotitvijo Odboru za uporabo postopka iz 32. člena tega pravilnika.
Republika Slovenija oziroma agencija in druge zadevne države članice v časovnem roku iz tretjega odstavka prejšnjega člena. Odboru predložijo podrobno izjavo z opisom zadev, o katerih niso mogle doseči dogovora, ter razloge za njihovo nesoglasje. Kopijo te informacije pošljejo tudi predlagatelju.
Takoj, ko predlagatelj prejme obvestilo, da je bila zadeva predana Odboru, mu nemudoma pošlje kopijo informacij in podrobnih podatkov iz drugega odstavka prejšnjega člena.
30. člen
Če je bilo predloženih več vlog za pridobitev dovoljenja za promet z določenim zdravilom in so države članice sprejele različne odločitve v zvezi dovoljenjem za promet z določenim zdravilom, ali so ga začasno preklicale ali ukinile, lahko Republika Slovenija oziroma agencija, druge države članice, Evropska komisija ali pa imetnik dovoljenja za promet zadevo predloži Odboru za uporabo postopka iz 32. člena tega pravilnika.
Republika Slovenija oziroma agencija, druge države članice, imetnik dovoljenja za promet ali Evropska komisija jasno opredelijo vprašanje, predloženo Odboru v obravnavo, in kadar je to primerno, obvestijo imetnika.
Republika Slovenija oziroma agencija, druge države članice in imetnik dovoljenja za promet Odboru pošljejo vse potrebne informacije v zvezi z omenjeno zadevo.
31. člen
Republika Slovenija oziroma agencija, druge države članice, Evropska komisija, predlagatelj ali imetnik dovoljenja za promet lahko v posebnih primerih, kadar so vpleteni interesi EU, zadevo predloži Odboru za uporabo postopka iz 32. člena tega pravilnika pred sprejetjem odločitve glede predloga za pridobitev dovoljenja za promet, glede začasnega preklica ali ukinitve dovoljenja za promet, ali kakršne koli spremembe pogojev izdaje dovoljenja za promet, ki je potrebna, zlasti ob upoštevanju zbranih informacij o farmakovigilanci.
Republika Slovenija oziroma agencija, druge države članice ali Evropska komisija jasno opredelijo vprašanje, predloženo Odboru v obravnavo, in obvestijo imetnika dovoljenja za promet.
Države članice in imetnik dovoljenja za promet Odboru pošljejo vse razpoložljive informacije v zvezi z omenjeno zadevo.
32. člen
Postopek nadaljnje obravnave zadeve in izdaje mnenja Evropske komisije je določen v 32. do 34. členu Direktive 2001/83/ES.
33. člen
Kadar Republika Slovenija oziroma agencija oceni, da je potrebna sprememba dovoljenja za promet z zdravilom, ki je bilo odobreno v skladu z določbami tega poglavja, ali začasni preklic ali ukinitev zaradi varovanja javnega zdravja, to takoj predloži EMEA za uporabo postopkov iz 32. do 34. člena Direktive 2001/83/ES.
Ne glede na določbe 31. člena tega pravilnika lahko Republika Slovenija oziroma agencija v izjemnih primerih, kadar je hitro ukrepanje bistveno za zaščito javnega zdravja, do sprejetja dokončne odločitve začasno ustavi prodajo in uporabo zadevnega zdravila na svojem ozemlju. O vzrokih takega ukrepanja obvesti Evropsko komisijo in ostale države članice najpozneje naslednji delovni dan.
IV. PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA PROMET
34. člen
Imetnik dovoljenja za promet mora najmanj 3 mesece pred iztekom veljavnosti dovoljenja za promet po nacionalnem postopku ali postopku z medsebojnim priznavanjem vložiti na agencijo vlogo za podaljšanje dovoljenja za promet.
35. člen
Postopek za podaljšanje dovoljenja za promet se začne s predlogom, ki ga imetnik dovoljenja za promet predloži agenciji v obliki pisne vloge.
36. člen
Formalno popolna vloga za podaljšanje dovoljenja za promet vsebuje spremni dopis, obrazec in dokumentacijo za podaljšanje dovoljenja za promet.
Spremni dopis mora predlagatelj predložiti v izvirniku in mora vsebovati naslednje podatke:
– glavo/logo, ime in naslov predlagatelja;
– vrsto vloge: podaljšanje dovoljenja za promet in navedbo, ali je zdravilo medsebojno priznano;
– lastniško in nelastniško ime zdravila;
– farmacevtsko obliko, jakost in pakiranje;
– ime proizvajalca;
– pri nacionalnem postopku ter postopku z medsebojnim priznavanjem, kjer je Republika Slovenija referenčna država, predlog ATC oznake, potrjen od Zavoda za farmacijo in preizkušanje zdravil – Ljubljana;
– predlog načina in režima izdaje;
– taksne vrednotnice;
– podatke o številu fasciklov;
– datum in podpis odgovorne osebe.
Če se spremni dopis nanaša na več predlogov za izdajo dovoljenja za promet, mora vsebovati sklic na vsak vključeni predlog.
Izpolnjen obrazec za podaljšanje dovoljenja za promet, ki je v prilogi IV tega pravilnika, predloži predlagatelj v izvirniku za vsako farmacevtsko obliko in jakost zdravila posebej. Dvojnik obrazca mora predložiti tudi uradnemu kontrolnemu laboratoriju. Obrazcu mora priložiti dokazilo o plačilu stroškov postopka in pri podaljšanju po nacionalnem postopku tudi kronološki seznam vseh priglašenih ter odobrenih sprememb.
Dokumentacija za podaljšanje dovoljenja za promet mora vsebovati naslednje podatke:
1) zadnji potrjen povzetek glavnih značilnosti zdravila v slovenskem jeziku oziroma za medsebojno priznana zdravila usklajen povzetek glavnih značilnosti zdravila v angleščini z overjenim prevodom v slovenski jezik, v katerem mora biti upoštevana strokovna terminologija, uveljavljena v Republiki Sloveniji;
2) če je potrebno na podlagi kliničnega izvedenskega mnenja, predlagan dopolnjen povzetek glavnih značilnosti zdravila v slovenščini ali angleščini z overjenim prevodom v slovenski jezik, v katerem mora biti upoštevana strokovna terminologija, uveljavljena v Republiki Sloveniji. Spremembe med potrjenim in dopolnjenim besedilom morajo biti poudarjeno označene;
3) redno poročilo o neželenih škodljivih učinkih;
4) klinično izvedensko mnenje in izjavo izvedenca, ki se nanaša na razmerje koristi in tveganja, ob upoštevanju poročila o neželenih škodljivih učinkih, novih podatkov iz literature, novih možnosti zdravljenja ter ostalih pomembnih podatkov;
5) zavezo o izvedbi dodatnih študij ali drugih ukrepov po podaljšanju dovoljenja za promet, če je potrebno;
6) dopolnjeno in zadnje potrjeno besedilo ter predlog oziroma osnutek zunanje in primarne ovojnine v slovenskem jeziku, z označenimi spremembami v besedilu;
7) dopolnjeno in zadnje potrjeno navodilo za uporabo v slovenskem jeziku, z označenimi spremembami v besedilu;
8) dokazila o izpolnjevanju načel dobre proizvodne prakse (GMP certifikat), ki ne smejo biti starejša od 3 let (pri nacionalnem postopku ter postopku z medsebojnim priznavanjem, kjer je Republika Slovenija referenčna država, izvirnik ali notarsko overjena kopija);
9) certifikat ustreznosti Evropski farmakopeji glede TSE oziroma dokazila, da so snovi živalskega izvora izdelana v skladu z določili Evropske farmakopeje in navodili Odbora glede zmanjševanja tveganja prenosa TSE na najmanjšo možno mero.
37. člen
Predlagatelj lahko dokazila oziroma dokumentacijo iz prejšnjega člena predloži v obliki fotokopije, kolikor ta pravilnik ne predpisuje oblike izvirnika oziroma notarsko overjene kopije.
Agencija lahko od predlagatelja zahteva izvirnik na vpogled.
Predlagatelj lahko redno poročilo o neželenih škodljivih učinkih in dopolnjeno klinično izvedensko mnenje predloži v elektronski obliki, če hkrati poda pisno izjavo, da bo na zahtevo agencije najpozneje v 30 dneh predložil tudi pisni izvod.
Spremni dopis in izpolnjene obrazce, povzetek glavnih značilnosti zdravila, navodilo za uporabo, besedilo in predlog oziroma osnutek ovojnine mora predlagatelj predložiti v slovenskem jeziku. Ostalo dokumentacijo lahko predloži v slovenskem ali angleškem jeziku.
38. člen
Agencija ocenjuje le formalno popolne vloge.
Šteje se, da je vloga formalno popolna, ko agencija ugotovi, da je sestavljena skladno z določbami tega pravilnika. O formalni popolnosti vloge agencija obvesti predlagatelja v 30 dneh od prejema vloge.
39. člen
Za zdravila, za katera je bila za pridobitev dovoljenja za promet predložena dokumentacija, ki po vsebini in zgradbi ne ustreza pogojem, ki jih določa zakon in ta pravilnik, lahko predlagatelj v vlogi za podaljšanje dovoljenja za promet, poleg dokumentacije iz 36. člena tega pravilnika, predloži tudi:
– manjkajočo dokumentacijo;
– dopolnjene podatke, ki zagotavljajo kakovost, varnost in učinkovitost zdravila, v skladu z novimi tehničnimi in znanstvenimi dosežki in v skladu z veljavnimi predpisi ter navodilom agencije.
Farmacevtsko kemijsko in biološko dokumentacijo, vključno s povzetkom oziroma izvedenskim poročilom o kakovosti ter obrazcem, mora predlagatelj predložiti v dveh enakih izvodih. Drugi izvod dokumentacije mora pripraviti vedno tudi v papirni obliki, ga označiti kot dvojnik in ga predložiti uradnemu kontrolnemu laboratoriju takoj, ko prejem vloge potrdi agencija. Najpozneje v petih delovnih dneh mora agenciji poslati potrdilo uradnega kontrolnega laboratorija o prejemu dvojnika dokumentacije.
40. člen
Agencija preveri, ali so podrobni podatki, predloženi v vlogi ustrezni in preuči, če so izpolnjeni pogoji za podaljšanje dovoljenja za promet. Preuči tudi, če je zaradi novih dejstev treba spremeniti razvrstitev zdravila glede na način in mesto izdajanja.
Agencija lahko med potekom postopka pisno zahteva dodatno obrazložitev ali dodatno dokumentacijo in predlagatelju v ta namen določi ustrezen rok. Rok iz prejšnjega člena do izpolnitve dodatnih zahtev ne teče.
41. člen
Agencija v 90 dneh od prejema formalno popolne vloge lahko:
– podaljša dovoljenje za promet ali
– zavrne podaljšanje dovoljenja za promet z ustrezno obrazložitvijo in poukom o pravnem sredstvu.
42. člen
Predlagatelj se na izid postopka podaljšanja dovoljenja za promet lahko pritoži na Ministrstvo za zdravje v petnajstih dneh od prejema ustrezne odločbe agencije.
43. člen
Podaljšano dovoljenje za promet velja 5 let od datuma izteka predhodne veljavnosti.
V. SPREMEMBA DOVOLJENJA ZA PROMET ALI SPREMEMBA PREDLOŽENE DOKUMENTACIJE
44. člen
V obdobju veljavnosti dovoljenja za promet mora predlagatelj spremljati tehnični in znanstveni napredek, rezultate spremljanja neželenih škodljivih učinkov ter ostale spremembe v zvezi z zdravilom, za katerega ima dovoljenje za promet, z namenom zagotavljanja kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravila ter usklajenosti z veljavnimi predpisi.
45. člen
Spremembe predložene dokumentacije oziroma dovoljenja za promet z zdravilom so naslednje:
– spremembe tipa IA,
– spremembe tipa IB,
– spremembe tipa II,
– spremembe, ki zahtevajo novo vlogo za pridobitev dovoljenja za promet.
46. člen
Spremembe iz prejšnjega člena, pogoji zanje in postopki so opisani v Uredbi Komisije (ES) št. 1084/2003 in se uporabljajo tudi za zdravila, za katere je bilo pridobljeno dovoljenje za promet po nacionalnem postopku v Republiki Sloveniji.
47. člen
Obvestilo o spremembi dokumentacije oziroma vloga za odobritev spremembe dovoljenja za promet mora vsebovati spremni dopis, obrazec in dokumentacijo za spremembo.
Spremni dopis mora predlagatelj predložiti v izvirniku in mora vsebovati naslednje podatke:
– glavo/logo, ime in naslov predlagatelja;
– navedbo vrste oziroma tipa spremembe;
– ime zdravila (lastniško in nelastniško ime), ki mora biti enako, kot je navedeno v dokumentaciji in na obrazcu;
– farmacevtsko obliko, jakost in pakiranje;
– ime proizvajalca;
– taksne vrednotnice;
– podatke o številu fasciklov;
– datum in podpis odgovorne osebe.
Spremnemu dopisu mora priložiti izjavo, da je vloga za spremembo, ki zadeva farmacevtsko kemijski in biološki del dokumentacije, pripravljena v dveh izvodih in da bo predlagatelj dvojnik predložil uradnemu kontrolnemu laboratoriju takoj, ko prejem vloge potrdi agencija.
Izpolnjen obrazec za odobritev spremembe dovoljenja za promet ali spremembe predložene dokumentacije v izvirniku, ki je v prilogi V tega pravilnika, predloži predlagatelj za vsako farmacevtsko obliko in jakost zdravila posebej. Obrazcu mora priložiti dokazilo o plačilu stroškov postopka.
Dokumentacija za spremembo mora biti pripravljena v skladu z navodili, ki jih je Evropska komisija objavila v pravilih, ki urejajo zdravila v Evropski skupnosti "The rules governing medicinal products in the European Community, Volume 2 C, Regulatory Guidelines".
48. člen
Predlagatelj lahko dokazila oziroma dokumentacijo predloži v obliki fotokopije, kolikor ta pravilnik ne predpisuje oblike izvirnika oziroma notarsko overjene kopije.
Agencija lahko od predlagatelja zahteva izvirnik na vpogled.
Spremni dopis in izpolnjene obrazce, povzetek glavnih značilnosti zdravila, navodilo za uporabo, besedilo in predlog/e oziroma osnutek/ke ovojnine mora predlagatelj predložiti v slovenskem jeziku. Ostalo dokumentacijo lahko predloži v slovenskem ali angleškem jeziku.
Predlagatelj lahko dokumentacijo predloži v elektronski obliki, če hkrati poda pisno izjavo, da bo na zahtevo agencije najpozneje v 30 dneh predložil tudi pisni izvod.
Vlogo za spremembo, ki zadeva farmacevtsko kemijsko in biološko dokumentacijo mora predlagatelj predložiti v dveh enakih izvodih. Drugi izvod dokumentacije mora vedno pripraviti tudi v papirni obliki, ga označiti kot dvojnik in predložiti uradnemu kontrolnemu laboratoriju takoj, ko prejem vloge potrdi agencija. Najpozneje v petih delovnih dneh mora agenciji poslati potrdilo uradnega kontrolnega laboratorija o prejemu dvojnika dokumentacije.
49. člen
Agencija v skladu z roki in postopki, določenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 1084/2003 predlagane spremembe:
– sprejme v vednost,
– jih odobri,
– jih odobri ter izda spremenjeno dovoljenje za promet,
– jih zavrne,
– jih zavrne in zavrne izdajo spremenjenega dovoljenja za promet.
VI. PRENOS DOVOLJENJA ZA PROMET
50. člen
Imetnik dovoljenja za promet predloži agenciji popolno vlogo za prenos dovoljenja za promet na drugo pravno ali fizično osebo.
51. člen
Agencija obravnava le formalno popolne vloge.
Šteje se, da je vloga formalno popolna, ko agencija ugotovi, da je sestavljena v skladu z 52. členom tega pravilnika in o tem obvesti predlagatelja v 30 dneh od prejema vloge.
52. člen
Popolna vloga za prenos dovoljenja za promet mora vsebovati spremni dopis, obrazec in dokumentacijo za prenos.
Spremni dopis mora predlagatelj predložiti v izvirniku in mora vsebovati naslednje podatke:
– glavo/logo, ime in naslov predlagatelja;
– vrsto vloge: prenos dovoljenja za promet;
– ime zdravila (lastniško in nelastniško ime), ki mora biti enako, kot je navedeno v dokumentaciji in na obrazcu;
– farmacevtsko obliko, jakost in pakiranje;
– ime proizvajalca;
– razlog prenosa dovoljenja;
– datum uveljavitve prenosa;
– taksne vrednotnice;
– datum in podpis odgovorne osebe.
Izpolnjen obrazec za prenos dovoljenja za promet predloži predlagatelj v izvirniku, ki je v prilogi VI tega pravilnika, za vsako farmacevtsko obliko in jakost posebej. Vsebuje izjavi dosedanjega in novega imetnika dovoljenja za promet o prenosu pravic in dolžnosti imetnika dovoljenja za promet. Obrazcu mora priložiti dokazilo o plačilu stroškov postopka.
53. člen
Agencija lahko med postopkom pisno zahteva dodatno razlago ali dodatno dokumentacijo.
Agencija v 30 dneh od prejema popolne vloge oziroma dodatne dokumentacije lahko:
– odobri prenos in o tem obvesti dosedanjega in novega imetnika dovoljenja za promet;
– zavrne prenos dovoljenja za promet na drugo pravno ali fizično osebo, z ustrezno obrazložitvijo in poukom o pravnem sredstvu.
VII. PRENEHANJE VELJAVNOSTI DOVOLJENJA
ZA PROMET
54. člen
Agencija lahko prekliče ali začasno odvzame izdano dovoljenje za promet, v skladu z določbami 2. točke 23. člena zakona.
Preklic ali začasni odvzem dovoljenja za promet mora vsebovati obrazložitev in pouk o pravnem sredstvu.
55. člen
Predlagatelj predloži agenciji vlogo za prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet.
Popolna vloga za prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet vsebuje spremni dopis in obrazec.
Spremni dopis mora predlagatelj predložiti v izvirniku in vsebuje naslednje podatke:
– glavo/logo, ime in naslov predlagatelja;
– vrsto vloge: prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet;
– ime zdravila (lastniško in nelastniško ime), ki mora biti enako, kot je navedeno v dokumentaciji in na obrazcu;
– farmacevtsko obliko, jakost in pakiranje;
– ime proizvajalca;
– razlog prenehanja veljavnosti;
– zahtevani datum prenehanja veljavnosti;
– taksne vrednotnice;
– datum in podpis odgovorne osebe.
Izpolnjen obrazec za prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet predloži predlagatelj v izvirniku, ki je v prilogi VII tega pravilnika, za vsako farmacevtsko obliko in jakost posebej. Obrazcu mora priložiti dokazilo o plačilu stroškov postopka.
56. člen
Agencija izda odločbo o prenehanju veljavnosti dovoljenja za promet v 30 dneh od dneva prejema popolne vloge predlagatelja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom (Uradni list RS, št. 67/00 in 59/03) razen v:
– delu, ki predpisuje vsebino in strukturo dokumentacije predpisano pred uveljavitvijo CTD za zdravila, za katera je bil predlog za pridobitev dovoljenja za promet v EU vložen pred 1. novembrom 2003 do roka, ki je določen v 17. členu tega pravilnika;
– poglavju III, V, VI, ki se pri vlogah po nacionalnem postopku dovoljenja za promet lahko uporablja do 1. 7. 2004;
– poglavju IV, ki se pri vlogah po nacionalnem postopku dovoljenja za promet lahko uporablja do 1. 5. 2005.
58. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-4/2004
Ljubljana, dne 30. aprila 2004.
EVA 2004-2711-0056
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost