Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 27. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 27. 5. 2004

Kazalo

2678. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Grapa 1, stran 7464.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradne objave, št. 1/01 in 33/01) je župan Občine Idrija sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Grapa 1
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
Zazidalni načrt Grapa 1 – Idrija (v nadaljevanju: ZN) je bil sprejet leta 1981 (Uradni list SRS, št. 16/81) in spremenjen 1997 (Uradni list RS, št. 26/97).
Obravnavano območje je s prostorskim planom Občine Idrija – urbanistična zasnova mesta Idrije opredeljeno kot območje stanovanjskih stavb.
ZN se spreminja na pobudo investitorja, Vesne Pavšič in Demetrija Kavčič, Mrakova ul. 12a, Idrija. Pobudnik predlaga spremembe in dopolnitve del območja, in sicer na parcelah št. 2033, 2034, 2035, 2036 k.o. Idrija mesto. Ker je dovoz do enostanovanjske stavbe investitorja neugoden, si želi zgraditi novega in hkrati tudi garažo za avtomobil.
V skladu s 23. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr., v nadaljevanju: ZureP-1) se spremembe in dopolnitve UN pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejem.
 
2. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev UN
Predmet sprememb in dopolnitev ZN je sprememba dovoza do stanovanjske hiše Mrakova ul. 12a, Idrija na parceli št. 2035 k.o. Idrija mesto ter izgradnja garaže na isti parceli.
 
3. Okvirno ureditveno območje
Območje obravnave je v lasti investitorja, in sicer parcela 2035 k.o. Idrija mesto.
 
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 29. in 33. členom zgoraj navedenega zakona o urejanju prostora podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu, so:
1. Ministrsvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica,
2. Rudnik živega srebra Idrija,
3. Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo električne energije p.o. Tolmin,
4. Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija, Pravna služba,
5. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Pisarna Nova Gorica,
6. Komunala Idrija.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
 
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag
Posebne strokovne podlage se izdelajo s smiselnim upoštevanjem navodil o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik sprememb in dopolnitev UN. Pobudnik sprememb in dopolnitev ZN zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage za izdelavo akta.
 
6. Postopek in organizacija priprave sprememb in dopolnitev ZN
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Občina Idrija. Pobudo za spremembo in dopolnitev ZN je podal investitor, ki je izbral načrtovalca UNIA d.o.o., in financira izdelavo akta v skladu z zakonom in tem programom priprave. Postopek priprave dokumenta vodi Služba za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Idrija.
 
7. Program se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 303-02/2004-1
Idrija, dne 18. maja 2004.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

AAA Zlata odličnost