Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 27. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 27. 5. 2004

Kazalo

2676. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dobrna, stran 7458.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in112/02) je Občinski svet občine Dobrna na 14. redni seji Občinskega sveta občine Dobrna dne 4. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dobrna
1. člen
Zazidalni načrt Dobrna (Uradni list SRS, št. 37/83, Uradni list RS, št. 17/92 in 75/96) se spremeni in dopolni po projektu št. 11-03, ki ga je izdelal biro Urbanisti Gorazd Furman Oman s.p. in je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna (Uradni list SRS, št. 40/86 in 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 99/99).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na parcelne številke 600/3, 600/5, 601/17, 601/15, 1581/7, 1579/3, 1579/2, 1995, 1580/1, 1581/6, 1579/4, 601/7, 603/5, 605/9, 601/12, 600/3, 1583, 605/2, 605/4, 605/15, 605/11, 605/5, 600/2, 601/18, 605/8, 603/7, 603/3, 1980, 1972/1, 1973, 602/1, 602/7, 602/4, 605/6, 1581/2, 601/14 vse k.o. Dobrna, po projektu iz prejšnjega člena.
I. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Spremembe in dopolnitve obravnavajo območje parcel navedenih v prejšnjem členu in so na severozahodu omejene z državno cesto, na jugovzhodu s hmeljiščem, na jugovzhodu in severovzhodu pa s potokoma Dobrnica in Topliški potok. Meja ureditvenega območja zaradi razdrobljenosti parcel poteka po robnih parcelah, spremembe in dopolnitve pa se nanašajo zgolj na parcelne številke iz 2. člena tega odloka.
II. FUNKCIJE OBMOČJA IN POGOJI ZA IZRABO TER POGOJI ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Na ureditvenem območju je predvidena gradnja devetih novih objektov ter določitev območja za športna igrišča ter za prireditveni prostor.
Objekta št. 1, 2 sta po velikosti in namembnosti enaka. Namenjena sta za potrebe turistične dejavnosti, in sicer za nudenje prenočišč in penzionske ter izvenpenzionske ponudbe. Možno pa ju je nameniti tudi za stanovanjsko gradnjo.
Objekt št. 3 je po namembnosti poslovno-stanovanjski. Pritličje je namenjeno za poslovne prostore, storitvene dejavnosti ter servisne prostore stanovanj. Nadstropje je lahko namenjeno za mirno poslovno dejavnost – pisarne ali pa za stanovanja. Mansarda je namenjena izključno za stanovanja.
Objekt št. 4 je po namembnosti poslovno stanovanjski. Pritličje je namenjeno za trgovsko dejavnost ter servisne prostore stanovanj. Nadstropje je lahko namenjeno za mirno poslovno dejavnost – pisarne ali pa za stanovanja. Mansarda je namenjena izključno za stanovanja.
Objekt št. 5 je po namembnosti v celoti večstanovanjski.
Objekta št. 6 in 7 sta namenjena za širitev obstoječega vrtca.
Objekt št. 8 je namenjen za širitev osnovne šole zaradi prehoda na devetletno izobraževanje. V tem objektu so poleg izobraževalnih lahko tudi sorodne kulturne in ostale dejavnosti ter servisne dejavnosti za potrebe sosednje telovadnice.
Območje št. 9 je namenjen športu in rekreaciji na prostem.
Območje št. 10 je namenjeno dvonamenski rabi. Na njem so primarno urejena parkirišča, in sicer za osebna vozila. Območje se lahko uporablja tudi kot prireditvena ploščad, zato je na njem dovoljeno postavljati tudi začasne enostavne objekte.
Objekt št. 11 je namenjen za širitev gasilskega doma. S tem prizidkom bo možno povečati že obstoječe prostore. Vsebina je enaka že obstoječi in kot taka nima dodatnih vplivov na okolje.
5. člen
Objekta št. 1 in 2 bosta tlorisnih dimenziji 10 m x 28 m, etažnosti pritličje + nadstropje + izgotovljeno podstrešje. Strehi sta simetrični dvokapnici z naklonom od 40º do 45º z glavno smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico. Gradnja kolenčnega zidu ni dovoljena.
Objekt št. 3 bo tlorisnih dimenzij 12 m x 30 m, etažnosti pritličje + nadstropje + izgotovljeno podstrešje. Streha je simetrična dvokapnica z naklonom od 40º do 45º z glavno smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico. Gradnja kolenčnega zidu ni dovoljena.
Objekt št. 4 bo tlorisnih dimenzij 16 m x 40 m, etažnosti pritličje + nadstropje + izgotovljeno podstrešje. Streha je simetrična dvokapnica z naklonom od 40º do 45º z glavno smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico. Gradnja kolenčnega zidu ni dovoljena.
Objekt št. 5 bo tlorisnih dimenzij 10 m x 20 m, etažnosti pritličje + nadstropje + izgotovljeno podstrešje. Streha je simetrična dvokapnica z naklonom od 40º do 45º z glavno smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico.
Objekta št. 6 in 7 bosta tlorisnih dimenzij 11 m x 13,50 m, etažnosti pritličje. Streha in višina objekta se mora prilagoditi že obstoječemu vrtcu.
Objekt št. 8 bo velikosti 22 m x 28 m. Etažnost in višina objekta ne sme presegati sosednje osnovne šole. Celotna oblika ter naklon strehe se mora prilagajati obstoječim objektom.
Območju št. 9 so določeni zgolj skrajni robovi, znotraj katerih je možno zgraditi posamezne vadbene objekte (športna igrišča). Velikost in lega posameznih vadbenih objektov morata biti izvedena v skladu z ustreznimi normativi.
Območju št. 10 so določeni zunanji robovi. To območje je urejeno v celoti v enem nivoju brez ovir in vmesnih zelenic. Na njem je dovoljeno postavljati tudi začasne enostavne objekte.
Objekt št. 11 je velikosti 5 m x 11,50 m. Etažnost in višina objekta ne sme presegati obstoječega gasilskega doma. Celotna oblika ter naklon strehe se mora prilagajati obstoječim objektom.
III. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO INFRASTRUKTURO
6. člen
Prometna infrastruktura:
Površine za mirujoči promet so locirane ob obstoječih povoznih površinah, neposredno ob predvidenih objektih. Med turističnima objektoma (objekt 1, 2) in poslovno-stanovanjskim objektom (objekt 3) je lociranih 38 parkirnih mest. Dovoz na manipulacijsko površino parkirnih boksov je izveden preko pogreznjenega robnika iz regionalne ceste in je širine 5,60 m. Priključuje se v območju krožnega križišča, ki se bo rekonstruiralo. Med obema stanovanjsko-poslovnima objektoma se delno izvede na novo, delno pa rekonstruira obstoječa cesta. Glavni priključek ima na cesto Vojnik – Dobrna in je širine od 5 do 6 m s priključnimi radii R = 6 m. Na južni strani pa se le-ta priključuje na obstoječo interno cesto z radii R = 5 m. Ob tej cesti je locirano skupno 67 parkirnih mest za potrebe stanovalcev in obiskovalcev lokalov (objekt 3 in 4). Delno jo obroblja hodnik za pešce širine 1.60 m. Na severozahodni strani predvidenega stanovanjskega objekta (objekt 5) je predvidenih skupno 14 parkirnih mest. Dovoz na parkirišča je iz obstoječe lokalne poti. Obstoječe parkirišče, ki je locirano vzporedno s cesto Vojnik – Dobrna ob avtobusnem postajališču, se poveča za 27 parkirnih mest v smeri proti osnovni šoli XIV. divizije. Ob obstoječi TP se izvede dostop do obstoječega objekta, nasproti stanovanjskih blokov proti vrtcu pa je predvidenih še 6 parkirnih mest. Obstoječi dovoz do vrtca se organizira tako, da je zagotovljena možnost obračanja vozil. Na novo se zagotovi 10 parkirnih mest ob gasilskem domu ter 20 parkirnih mest južno od gasilskega doma za potrebe tamkajšnjih stanovalcev. Novo predvideni del ceste se izvede v asfaltni utrditvi iz naslednjih plasti: 3 cm asfaltbetona, 5 cm bitudrobirja in min. 40 cm tampona. Vsi novi parkirni prostori morajo biti izvedeni s travnimi ploščami dimenzije 2,50 x 5 m.
Energetska infrastruktura:
Energija za napajanje objektov v spodnjem območju ZN je na razpolago na NN zbiralnicah v obstoječi transformatorski TP 20 kv Dobrna šola.
Energija za napajanje objektov na severu pa je na razpolago iz DV 10 kV Ružička -Vojnik. Za to območje bo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo TP Center in visokonapetostni kablovod 20 kV v kabelski kanalizaciji. Nova TP Center bo locirana ob parkiriščih pri objektih št. 1, 2 in 3.
Telekomunikacijska infrastruktura:
Pogoji za priključitev predvidenih objektov na telefonsko omrežje bodo natančneje predpisani v pogojih za gradbeno dovoljenje oziroma ko bodo v posameznih objektih znane potrebe po telefonskih priključkih.
Odvodnjavanje odpadnih voda:
Pri izvedbi fekalne kanalizacije se za gravitacijsko odvajanje odplak uporabijo PVC ali PE-HD cevi min. premera DN 250 mm. Fekalije naj se iz obravnavanih objektov direktno odvajajo v javno fekalno kanalizacijo (brez greznic). Površina parkirnih prostorov naj bo prepustna za padavinske vode (travne plošče), ki naj pronicajo v podtalje in tako razbremenijo kanalizacijo in vodotoke. Trase bodočih kanalov se izvedejo tako, da se:
– kanala št. 31 in št. 10 prestavita najmanj 3 m stran od predvidenih objektov,
– komunalne odpadne vode speljejo v kanale št. 10, 30, 2, 29,
– padavinske vode s streh speljejo preko peskolovov in ponikovalnic v meteorne kanale št. 3, 31, 32, 52, 1, ki imajo izliv v površinski odvodnik,
– padavinske vode s parkirišč morajo ponikovati v tla,
– padavinske in odpadne vode z ostalih povoznih površin se speljejo preko cestnih rešetk in ponikovalnic v meteorne kanale, ki imajo izliv v površinski odvodnik.
Predvideni kanal ob objektu št. 1 in št. 2 je potrebno na izlivu v Topliški potok opremiti s protipoplavno zaklopko za preprečevanje vdora visoke vode Topliškega potoka oziroma Dobrnice preko kanalizacijskega sistema na področje zazidalnega kompleksa.
Prav tako je potrebno vse obstoječe izpuste zaščititi pred vdorom visokih voda Dobrnice.
V primeru prevezave katerega od obstoječih kanalov v času izvedbe projektne dokumentacije, je potrebno novemu stanju smiselno prilagoditi tudi predlagane rešitve.
Oskrba s pitno vodo:
Poleg obstoječih hidrantov je potrebno izgraditi še dodatnih 5 hidrantov. Cevovodi, ki bodo povezovali predvidene hidrante morajo imeti premer min. 100 mm. Predlaga se zamenjava cevovodov (v kasnejših fazah), ki povezujejo hidrante in imajo premer manjši od 100 mm. Hidrantno omrežje služi tudi kot napajalno omrežje za hišne priključke. Hišni priključki se izvedejo pod naslednjimi pogoji:
– priključek na javno omrežje se izvede z navrtnim zasunom,
– vsak hišni priključek mora biti opremljen z vodomernim mestom skladno z zahtevami pristojnega komunalnega podjetja,
– min. premer vodovod. priključka je 1" (PE 32 mm) oziroma pri večjih objektih je potrebno izbrani premer dokazati s hidravličnim izračunom.
Poplavna varnost:
Zaradi varovanja območja, predvidenega za pozidavo, pred visokimi vodami s povratno dobo 100 let je potrebno izvesti:
– protipoplavni nasip ali zid na desnem bregu Dobrnice od P6 do izliva Topliškega potoka, ki se podaljša po desnem bregu Topliškega potoka do PT1,
– povečanje mostnih odprtin ali nadvišati most (v PT4) in brv (v PT5) na Topliškem potoku,
– nadvišanje brežin Topliškega potoka gorvodno od mostu (v PT4).
Do izvedbe teh ukrepov je večji del obravnavanega območja ob visokih vodah Dobrnice in Topličice poplavljeno.
IV. VARSTVO OKOLJA
7. člen
Hrup:
Na podlagi Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) sodi obravnavano območje v III. območje varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA in mejne nočne ravni 50dBA.
Predvideni posegi ne bodo obremenjevali okolja s hrupom, ki bi presegal zakonsko dovoljene ravni. V času gradnje objektov je potrebno upoštevati čas gradnje v roku delovnega časa. Tudi razširitev gasilskega doma ne bo vplivala na povečanje hrupa, saj gre zgolj za razširitev že obstoječih prostorov z že obstoječimi funkcijami.
Zrak:
Predvideni novi objekti se morajo prvenstveno ogrevati na ekološko sprejemljive energente kot so zemeljski plin, biomasa oziroma drugi ekološki energenti. S tem pa bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni.
Vode:
Odpadne vode se bodo odvajale v javno kanalizacijsko omrežje ter dalje v čistilno napravo.
Odpadki:
Posode za odvoz odpadkov za predvidene objekte bodo določene na podlagi PGD in PZI. Investitor si bo moral zagotoviti ustrezen prostor za namestitev zabojnika. Komunalni odpadki se bodo odvažali na urejeno komunalno deponijo.
V. TOLERANCE
8. člen
Tolerance pri oblikovanju novih objektov:
Pri objektih je možna tudi izgradnja kleti znotraj predpisanih tlorisnih dimenzij, vendar je zaradi višine podtalnice, ki sega do kote terena, potrebna kesonska gradnja z ustrezno hidroizolacijo.
Tolerance pri umestitvi objekta na parcelo:
V okviru toleranc so pri objektih 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 in 11 možna zmanjšanja ali povečanja tlorisnih gabaritov za največ 20% tlorisne površine. Pri objektu št. 4 pa so možna povečanja tlorisnih gabaritov za največ 40% tlorisne površine. Pri tem je potrebno upoštevati fiksne točke objektov, ki so tudi ustrezno kotirane in locirane. Ravno tako je potrebno upoštevati gradbene linije objektov, ki izhajajo iz teh točk. Spremembe tlorisnih gabaritov ne smejo ovirati realizacije zazidalnega načrta in morajo biti v skladu z ustreznimi zakoni, predpisi, navodili in pravilniki ter morajo upoštevati minimalne odmike od sosednjih objektov in parcel.
Tolerance pri funkciji območja:
Na območju objektov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 11 je do začetka njihove gradnje možno urediti tudi začasna parkirišča.
Tolerance pri mejah funkcionalnih zemljišč:
Meje funkcionalnih zemljišč so določene okvirno, možne so tudi manjše korekcije, vendar pod pogojem, da ne vplivajo na izvedbo zazidalnega načrta.
VI. ETAPE IZVAJANJA
9. člen
Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna, so posegi razdeljeni na več posameznih funkcionalnih enot oziroma objektov tako, da se posamezne funkcionalne enote oziroma objekti lahko izvajajo v več etapah, ki so med seboj časovno neodvisne.
VII. OMEJITVE
10. člen
Vsi posegi v prostor (objekti, zunanja ureditev, igrišča, parkirišča, ograja) morajo biti od meje vodnega zemljišča vodotokov Topliščica in Dobrnica, to je od zgornjega roba brežine, odmaknjeni najmanj 5 m. Kote terena (igrišča, parkirišča, ceste, manipulativne površine) ni dopustno nadvišati nad obstoječ teren.
VIII. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vse pogoje iz soglasij ter grafične priloge, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega odloka
12. člen
Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– povzetek za javnost,
– izvleček iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna,
– obrazložitev in utemeljitev,
– strokovne podlage,
– smernice,
– spis postopka.
13. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojni službi Občine Dobrna in na Upravni enoti Celje – Oddelku za okolje in prostor.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-0022-1/2004-1
Dobrna, dne 5. maja 2004.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti