Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 27. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 27. 5. 2004

Kazalo

2675. Pravilnik o merilih za določanje plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice, stran 7457.

Na podlagi desetega odstavka 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00, 28/01 – odl. US, 16/02 – odl. US in 51/02), določil Uredbe o kriterijih za določanje količnikov za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov (Uradni list RS, št. 26/94 in 5/97), Sklepa o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih zavodov (Uradni list RS, št. 33/97) in prvega odstavka 16. člena Statuta občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine Brežice na 11. seji dne 13. 5. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določanje plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice
I. OSNOVNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za določanje plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice.
Plača direktorjev javnih zavodov je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.
II. DOLOČANJE OSNOVNE PLAČE
2. člen
Za določitev osnovnih plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice, se določijo naslednji plačilni razredi oziroma količniki: 4,50, 4,75, 5,00, 5,25, 5,50, 5,75, 6,00, 6,40.
3. člen
Delovna mesta direktorjev javnih zavodov se razvrstijo v plačilne razrede iz prejšnjega člena tega pravilnika na podlagi naslednjih kriterijev:
– zahtevane strokovne izobrazbe,
– zahtevnosti dela in
– pomembnosti javnega zavoda.
Za razvrstitev delovnih mest po prejšnjem odstavku vpliva zahtevana izobrazba z največ 40%, zahtevnost dela z največ 40% in pomen javnega zavoda z največ 20%.
4. člen
Pri razvrščanju delovnih mest direktorjev javnih zavodov se v okviru kriterija »strokovna izobrazba« upoštevajo:
– zahtevana stopnja šolske izobrazbe in
– potrebna dodatna funkcionalna znanja (vodstvene sposobnosti, upravljanje kadrovskih virov, sposobnosti odločanja na najvišjih nivojih, znanje tujega jezika, sposobnosti nastopanja v javnosti, komunikacijske veščine).
5. člen
V okviru kriterija »zahtevnost dela« se upošteva:
– odgovornost (predvsem materialna odgovornost in odgovornost za pravilnost strokovnih odločitev),
– velikost javnega zavoda (predvsem število zaposlenih in njihova izobrazbena struktura) in
– obseg storitev.
6. člen
V okviru kriterija »pomen javnega zavoda« se upošteva ali je dejavnost javnega zavoda namenjena območju:
– Občine Brežice,
– regije Posavje oziroma več občin,
– celotne države.
7. člen
Delovna mesta direktorjev javnih zavodov razporedi v plačilne razrede in določi količnik za določanje osnovne plače direktorja posameznega zavoda župan občine, potrdi pa občinski svet.
III. DOLOČANJE DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST
8. člen
Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda določi organ upravljanja s soglasjem župana občine, in lahko znaša največ 50% osnovne plače direktorja.
Pri določanju višine dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda se upoštevajo naslednja merila:
– izpolnjevanje dogovorjenega programa dela,
– obseg sredstev pridobljenih iz drugih virov,
– stroški poslovanja kot posledica izboljšanja organizacije dela.
9. člen
Izpolnjevanje sprejetega programa dela se vrednoti glede na uresničitev pričakovane količine kakovostno opravljenih storitev javnega zavoda tako, da se osnovna plača direktorja javnega zavoda poveča za:
– 10%, če so storitve kakovostno opravljene in je program dela izpolnjen v celoti;
– 15%, če so storitve kakovostno opravljene in je program dela presežen za 5%;
– 20%, če so storitve kakovostno opravljene in je program dela presežen za več kot 5%.
10. člen
Obseg sredstev pridobljenih iz drugih virov se vrednoti glede na dele izven proračunskih sredstev v celotnem prihodku javnega zavoda tako, da se osnovna plača direktorja javnega zavoda lahko poveča za:
– 5%, če znaša izven proračunski delež sredstev 10% celotnega prihodka javnega zavoda,
– 8%, če znaša izven proračunski delež sredstev od 11% do 15% celotnega prihodka javnega zavoda,
– 15%, če znaša izven proračunski delež sredstev več kot 15% celotnega prihodka javnega zavoda.
Delež izven proračunskih sredstev v celotnem prihodku javnega zavoda se ugotavlja za vsako zaključeno poslovno leto po sprejemu zaključnega računa.
11. člen
Stroški poslovanja kot posledica izboljšanje organizacije dela se ugotavljajo glede na doseganje ali preseganje pričakovanih stroškov poslovanja ob spremenjenem število delavcev tako, da se osnovna plača direktorja javnega zavoda lahko poveča za:
– 10%, če stroški poslovanja pri nespremenjenem številu delavcev dosegajo planirane stroške za določeno poslovno leto,
– 15%, če so stroški poslovanja pri nespremenjenem številu delavcev manjši od planiranih stroškov v poslovnem letu,
– 20%, če so stroški poslovanja pri zmanjšanem številu delavcev manjši od planiranih stroškov v poslovnem letu za večji%, kot se je zmanjšalo število delavcev.
Delež stroškov poslovanja se ugotavlja za vsako zaključeno poslovno leto po sprejetem zaključnem računu.
12. člen
Ovrednoteni kriteriji iz 9., 10. in 11. člena tega pravilnika se seštevajo, vendar skupna delovna uspešnost ne sme presegati 50% osnovne plače direktorja.
Ocena delovne uspešnosti se opravi enkrat letno po vsakem zaključnem računu.
Organ upravljanja lahko v soglasju z županom občine odloči, da direktorju ne pripada del plače za delovno uspešnost, če javni zavod posluje z izgubo zaradi slabe organizacije dela in slabih poslovnih odločitev. Razloge za izgubo ugotavlja župan.
IV. DODATKI
13. člen
Direktorju javnega zavoda pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,5% za vsako začeto leto delovne dobe.
14. člen
Vrsta ostalih dodatkov in njihova višina se določi tako, kot za druge zaposlene v javnem zavodu v skladu s kolektivno pogodbo oziroma zakonom.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka direktor javnega zavoda ni upravičen do dodatkov za delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden in do funkcijskega dodatka, če opravlja le funkcijo poslovnega vodenja javnega zavoda.
V. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Na podlagi teh meril določene osnovne plače direktorjev javnih zavodov ne smejo presegati plače župana.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 141-3/2004-315
Brežice, dne 13. maja 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost