Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 27. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 27. 5. 2004

Kazalo

2674. Pravilnik o izdajanju potrdil o pridobljenih kvalifikacijah zdravnika, zdravnika splošne medicine, zdravnika specialista, doktorja dentalne medicine specialista čeljustne in zobne ortopedije in doktorja dentalne medicine specialista oralne kirurgije, stran 7456.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o izdajanju potrdil o pridobljenih kvalifikacijah zdravnika, zdravnika splošne medicine, zdravnika specialista, doktorja dentalne medicine specialista čeljustne in zobne ortopedije in doktorja dentalne medicine specialista oralne kirurgije
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in postopek za izdajanje potrdil o pridobljenih kvalifikacijah zdravnika, zdravnika splošne medicine, zdravnika specialista, doktorja dentalne medicine specialista čeljustne in zobne ortopedije in doktorja dentalne medicine specialista oralne kirurgije (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavec), ki jo je državljan države članic Evropske unije ter državljan države, s katero je Evropska unija sklenila pogodbo o vzajemnem priznavanju kvalifikacij, pridobil v Republiki Sloveniji.
V tem pravilniku uporabljeni pojmi zdravnik, zdravnik splošne medicine, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine specialist čeljustne in zobne ortopedije in doktor dentalne medicine specialist oralne kirurgije in drugi pojmi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
Zdravstveni delavec, ki je končal študij medicine, ki je trajal manj kot 6 let ali 5500 ur in želi pridobiti potrdilo o pridobljeni kvalifikaciji zdravnika, mora izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. imeti mora opravljeno pripravništvo in strokovni izpit v Republiki Sloveniji, in
2. najmanj tri leta zapored v zadnjih petih letih pred datumom vložitve vloge opravljati zdravniško službo.
3. člen
Zdravstveni delavec, ki želi pridobiti potrdilo o pridobljeni kvalifikaciji zdravnika splošne medicine, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. končati mora univerzitetni študij medicine v Republiki Sloveniji,
2. imeti mora opravljen sekundarijat v Republiki Sloveniji ter preizkus usposobljenosti, ki ga je opravil najpozneje do 1. 1. 2007,
3. imeti mora licenco za področje splošne medicine,
4. vpisan mora biti v zdravniški register, in
5. najmanj tri leta zapored v zadnjih petih letih pred datumom vložitve vloge opravljati zdravniško službo.
4. člen
Zdravstveni delavec, ki je opravil specializacijo, katere trajanje je krajše od časa, ki je za posamezno specializacijo naveden v Seznamu dokazil kvalifikacij za zdravnika oziroma zdravnico, zdravnika specialista oziroma zdravnico specialistko, zdravnika splošne medicine oziroma zdravnico splošne medicine, doktorja dentalne medicine oziroma doktorico dentalne medicine in doktorja dentalne medicine specialista oziroma doktorico dentalne medicine specialistko (Uradni list RS, št. 41/04) in želi pridobiti potrdilo o pridobljeni kvalifikaciji zdravnika specialista določene specialnosti, mora izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. imeti mora licenco za področje določene specialnosti,
2. vpisan mora biti v zdravniški register, in
3. najmanj tri leta zapored v zadnjih petih letih pred datumom vložitve vloge opravljati zdravniško službo.
5. člen
Zdravstveni delavec, ki je opravil specializacijo iz čeljustne in zobne ortopedije pred 1. junijem 2003 in želi pridobiti potrdilo o pridobljeni kvalifikaciji doktorja dentalne medicine specialista čeljustne in zobne ortopedije, mora izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. vpisan mora biti v zdravniški register,
2. imeti mora licenco za področje čeljustne in zobne ortopedije, in
3. najmanj tri leta zapored v zadnjih petih letih pred datumom vložitve vloge opravljati poklic v zdravstveni dejavnosti.
6. člen
Zdravstveni delavec, ki je opravil specializacijo iz oralne kirurgije pred 1. decembrom 2004 in želi pridobiti potrdilo o pridobljeni kvalifikaciji doktorja dentalne medicine specialista oralne kirurgije, mora izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. vpisan mora biti v zdravniški register,
2. imeti mora licenco za področje oralne kirurgije, in
3. najmanj tri leta zapored v zadnjih petih letih pred datumom vložitve vloge opravljati poklic v zdravstveni dejavnosti.
7. člen
Za izdajo potrdila o pridobljenih kvalifikacijah po tem pravilniku zdravstveni delavec vloži vlogo na ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati sestavine, ki jih določa zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
Vlogi se priložijo naslednji dokumenti:
1. diploma ali overjena fotokopija diplome,
2. potrdilo visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ter času trajanja študijskega programa,
3. potrdilo ali overjena fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
4. overjena fotokopija delovne knjižice,
5. overjeno potrdilo delodajalca, da je zdravstveni delavec najmanj tri zaporedna leta v zadnjih petih letih opravljal poklic v zdravstveni dejavnosti.
Zdravstveni delavci iz 4., 5. in 6. člena morajo poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka vlogi priložiti še:
1. potrdilo o vpisu v zdravniški register in
2. overjeno fotokopijo licence.
8. člen
Če je vloga nepopolna, ker ne vsebuje zahtevanih podatkov, ministrstvo obvesti zdravstvenega delavca o pomanjkljivostih in ga pozove, da jih odpravi v osmih dneh in opozori na posledice, če jih ne bo pravočasno odpravil.
Če pomanjkljivosti v roku iz prejšnjega odstavka niso odpravljene, se vloga s sklepom zavrže.
9. člen
Ministrstvo na podlagi popolne vloge izda zdravstvenemu delavcu potrdilo o pridobljenih kvalifikacijah.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-31/2004
Ljubljana, dne 7. maja 2004.
EVA 2004-2711-0003
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

AAA Zlata odličnost