Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 27. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 27. 5. 2004

Kazalo

2671. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja aranžerski tehnik, stran 7453.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja
aranžerski tehnik
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja aranžerski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo, znanost in šport z Odredbo o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe aranžerski tehnik (Uradni list RS, št. 23/02).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98 in 55/03) ali končan javno veljavni izobraževalni program, pri posameznih predmetih pa tudi študijski program izpopolnjevanja.
3. člen
Če je v tem pravilniku pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Tuj jezik II
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
2. Trženje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
3. Kemija in poznavanje blaga
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, živilske tehnologije, tekstilstva in grafične tehnologije, tekstilstva, kmetijstva – agronomije ali kmetijstva ali visokošolski strokovni študijski program kemijske tehnologije, tekstilne tehnike, tekstilstva, kmetijstva – agronomija in hortikultura ali agronomije.
Laborant je lahko, kdor je opravil splošno maturo z izbirnim predmetom kemija, lahko pa tudi, kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja.
4. Podjetništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
5. Stili in vsebine umetnin
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja, umetnostne zgodovine, arhitekture ali krajinske arhitekture.
6. Aranžerstvo in oblikovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, umetnostne zgodovine, oblikovanja, arhitekture ali krajinske arhitekture.
7. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, umetnostne zgodovine, oblikovanja, arhitekture ali krajinske arhitekture.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja aranžerstva ali oblikovanja.
Laborant je lahko, kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz aranžerstva, vrtnarstva ali oblikovanja.
8. Praktični pouk – dekoriranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja aranžerstva ali oblikovanja.
9. Praktični pouk – metode oglaševanja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja aranžerstva, oblikovanja, trženja, upravljanja ali poslovanja.
10. Praktični pouk – pospeševanje prodaje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja trženja, upravljanja ali poslovanja.
11. Praktični pouk – poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program psihologije, pedagogike, sociologije, organizacije in managementa sistemov, komunikologije ali ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program organizacije in managementa, visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja trženja, upravljanja ali poslovanja.
12. Praktični pouk – oblikovanje s cvetjem
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program krajinske arhitekture, kmetijstva – agronomije ali kmetijstva ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura ali agronomije.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja aranžerstva ali oblikovanja.
13. Praktični pouk – rastline v prostoru
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program krajinske arhitekture, kmetijstva – agronomije ali kmetijstva ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura ali agronomije.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja aranžerstva ali oblikovanja.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno izobraževalne dejavnosti v programu aranžerski tehnik (V/20), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljeni v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa aranžerski tehnik (V/20), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991, se uporabljajo do izteka navedenega programa.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-8/2004
Ljubljana, dne 10. maja 2004.
EVA 2004-3311-0069
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost