Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 27. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 27. 5. 2004

Kazalo

2670. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja administrator, stran 7452.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja administrator
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja administrator, administrator s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, administrator z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, administrator prilagojen za gibalno ovirane dijake in administrator prilagojen za slepe in slabovidne dijake, ki jih je sprejel minister za šolstvo, znanost in šport s Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja administrator (Uradni list RS, št. 52/03), Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja administrator za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), ki določa izvajanje izobraževalnega programa v slovenskem učnem jeziku, Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja administrator za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 131/03), ki določa izvajanje izobraževalnega programa v italijanskem učnem jeziku, Pravilnikom o prilagojenem izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja administrator za gibalno ovirane dijake (Uradni list RS, št. 52/03) in Pravilnikom o prilagojenem izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja administrator za slepe in slabovidne dijake (Uradni list RS, št. 52/03).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98 in 55/03) ali končan javno veljavni izobraževalni program, pri posameznih predmetih pa tudi študijski program izpopolnjevanja.
3. člen
Če je v tem pravilniku pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Poslovna informatika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva, matematike (smer – računalništvo z matematiko), ekonomije (smer – poslovno informacijska) ali organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov) ali visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike, visoke poslovne šole (smer – poslovno informacijska), poslovne ekonomije (smer – podjetniška informatika) ali organizacije in managementa (smer – informatika v organizaciji in managementu).
2. Poslovna tehnika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali politologije (smer – analiza politik in javna uprava) ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja ali javne uprave.
3. Računovodstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
4. Pravo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava ali ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
5. Poslovna matematika s statistiko
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali matematike ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
6. Trženje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali komunikologije ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
7. Tajniško poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava, ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali politologije (smer – analiza politik in javna uprava) ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja ali javne uprave.
8. Retorika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program psihologije, pedagogike, sociologije, organizacije in managementa sistemov, komunikologije ali ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program organizacije in managementa, visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
9. Tuj jezik II
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
10. Telekomunikacija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
11. Komunikacija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva, matematike (smer – računalništvo z matematiko), ekonomije (smer – poslovno informacijska) ali organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov) ali visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike, visoke poslovne šole (smer – poslovno informacijska), poslovne ekonomije (smer – podjetniška informatika) ali organizacije in managementa (smer – informatika v organizaciji in managementu).
12. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, prava, organizacije in managementa sistemov, računalništva in informatike ali računalništva ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, organizacije in managementa, javne uprave ali računalništva in informatike ali višješolski študijski program strojepisja in stenografije, ekonomije ali uprave ali izobraževalni program višjega strokovnega izobraževanja komercialist ali poslovni sekretar.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja ekonomije ali poslovanja.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno izobraževalne dejavnosti v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja administrator in poslovni tajnik, lahko še naprej opravljajo vzgojno izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
6. člen
Vsi strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v programih, prilagojenih za gibalno ovirane dijake ali za slepe in slabovidne dijake, morajo imeti ustrezno specialno pedagoško izobrazbo, pridobljeno po ustreznem študijskem programu izpopolnjevanja.
7. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
8. člen
Določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa:
– administrator (IV/38), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in
– podjetniško poslovanje, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 20. seji z dne 6. 2. 1992 in 8. seji z dne 27. 5. 1993,
se uporabljajo do izteka navedenih programov.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-5/2004
Ljubljana, dne 10. maja 2004.
EVA 2004-3311-0070
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost