Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2004 z dne 6. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2004 z dne 6. 5. 2004

Kazalo

2298. Zakon o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (ZPPSRD), stran 6710.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (ZPPSRD)
Razglašam Zakon o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (ZPPSRD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. aprila 2004.
Št. 001-22-91/04
Ljubljana, dne 30. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O PRENOSU POOBLASTIL, PRAVIC IN OBVEZNOSTI SLOVENSKE RAZVOJNE DRUŽBE IN O PRENEHANJU AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO (ZPPSRD)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(splošna določba)
Ta zakon ureja prenos pooblastil in pravic Slovenske razvojne družbe, d.d. – v likvidaciji s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, privatizacije in denacionalizacije ter s tem povezanega premoženja na D.S.U., družbo za svetovanje in upravljanje, d.o.o., ter prenos vseh obveznosti Slovenske razvojne družbe, d.d. – v likvidaciji na D.S.U., družbo za svetovanje in upravljanje, d.o.o. in prenehanje Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.
II. PRENOS POOBLASTIL, PRAVIC IN OBVEZNOSTI SLOVENSKE RAZVOJNE DRUŽBE
2. člen
(prenos pooblastil in pravic ter z njimi povezanega premoženja)
(1) Vsa pooblastila in pravice Slovenske razvojne družbe, d.d. – v likvidaciji s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, privatizacije in denacionalizacije, določene z zakoni in na njihovi podlagi izdanimi predpisi, ter z njimi povezano premoženje, se prenesejo na D.S.U., družbo za svetovanje in upravljanje, d.o.o., če ni drugače določeno s tem zakonom.
(2) Pooblastila Slovenske razvojne družbe, d.d. – v likvidaciji, ki jih določa 29. člen Zakona o slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št. 39/97 in 68/97) prenehajo. Posle v zvezi z upravljanjem premoženja, pridobljenega z izdajo obveznic Republike Slovenije, z dnem uveljavitve tega zakona, prevzame ministrstvo, pristojno za finance.
3. člen
(prevzem obveznosti)
(1) Vse nedospele obveznosti, obveznosti, za katere upniki niso prijavili svojih terjatev v likvidacijskem postopku in morebitne druge obveznosti Slovenske razvojne družbe, d.d. – v likvidaciji, ki niso poplačane v likvidacijskem postopku prevzame D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o. in jamči za njihovo izpolnitev z vsem svojim premoženjem.
(2) D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o vstopi z dnem uveljavitve tega zakona kot pravni naslednik Slovenske razvojne družbe, d.d. – v likvidaciji v vse pravdne in druge sodne postopke, v katerih je Slovenska razvojna družba stranka v postopku.
(3) D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o. je dolžna poplačati vse stroške likvidacijskega postopka Slovenske razvojne družbe, d.d. – v likvidaciji, kolikor niso plačani iz likvidacijske mase Slovenske razvojne družbe.
4. člen
(hranjenje in vodenje arhiva)
D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o. je pooblaščena za hranjenje in vodenje arhiva Slovenske razvojne družbe, d.d. – v likvidaciji.
III. PRENEHANJE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO
5. člen
(prenehanje in prenos nalog, pravic in obveznosti)
(1) Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo preneha z dnem uveljavitve tega zakona. Njene pravice in obveznosti iz naslova izrednih pravnih sredstev v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij in licencami ocenjevalcev vrednosti podjetij, določene z zakoni in na njihovi podlagi izdanimi predpisi ter sredstva za opravljanje dejavnosti, se prenesejo na D.S.U., družbo za svetovanje in upravljanje, d.o.o.
(2) Zaposleni v Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo nadaljujejo z delom v D.S.U., družbi za svetovanje in upravljanje, d.o.o.
6. člen
(hranjenje in vodenje arhiva)
D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o. je pooblaščena za hranjenje in vodenje arhiva Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(postopki v zvezi z izbrisom iz sodnega registra)
D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o. po uveljavitvi tega zakona izvede potrebne postopke v zvezi z izbrisom Slovenske razvojne družbe, d.d. – v likvidaciji in Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo iz sodnega registra.
8. člen
(prenehanje veljavnosti zakonov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št. 39/97 in 68/97), razen določb 26. do 31. člena.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 7/93).
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/04-35/1
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EPA 1223-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost