Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2004 z dne 13. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2004 z dne 13. 4. 2004

Kazalo

1572. Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih, stran 4282.

Na podlagi tretjega odstavka 68. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 50/03 – prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa:
– merila za določitev območij omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta,
– merila za prepovedi gradenj na območjih omejene rabe prostora,
– vrsto gradenj na teh območjih, za katere je treba k vlogi za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta ali izvedbe gradbenih del priložiti soglasje Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu: URSJV).
2. člen
V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. območje omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta (v nadaljnjem besedilu: območje omejene rabe prostora) je območje, kjer je zaradi ukrepov sevalne in jedrske varnosti posameznega jedrskega objekta raba prostora omejena in vključuje izključitveno območje, ožje območje nadzorovane rabe in širše območje nadzorovane rabe;
2. izključitveno območje je notranji del območja omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta, v katerem je določen strožji režim rabe prostora;
3. ožje območje nadzorovane rabe je vmesni del območja omejene rabe prostora, kjer je režim rabe prostora milejši kot v izključitvenem območju, vendar strožji kot v širšem območju omejene rabe prostora;
4. širše območje nadzorovane rabe je zunanji del območja omejene rabe prostora, v katerem so omejitve rabe prostora milejše.
II. MERILA ZA DOLOČITEV OBMOČIJ OMEJENE RABE PROSTORA ZARADI JEDRSKEGA OBJEKTA
3. člen
(1) Območje omejene rabe prostora je razdeljeno na izključitveno območje, ožje območje nadzorovane rabe in širše območje nadzorovane rabe.
(2) Obseg izključitvenega območja, ožjega območja nadzorovane rabe in širšega območja nadzorovane rabe določi URSJV v postopku izdaje soglasja o sevalni in jedrski varnosti.
(3) Izključitveno območje mora biti take velikosti, da oseba, ki bi preživela dve uri na zunanji meji tega območja takoj po največjem projektnem izpustu radioaktivnih snovi iz jedrskega objekta med izrednim dogodkom, ne bi prejela skupne doze večje od 250 mSv ali doze na njeno ščitnico večje od 3 Sv.
(4) Območje omejene rabe prostora mora biti take velikosti, da oseba na zunanji meji tega območja po največjem projektnem izpustu radioaktivnih snovi iz jedrskega objekta med celotnim prehodom radioaktivnega oblaka med izrednim dogodkom ne bi prejela skupne doze večje od 250 mSv ali doze na njeno ščitnico večje od 3 Sv.
(5) Pri določitvi območij iz prvega odstavka tega člena URSJV upošteva možne vplive dejavnosti na teh območjih na jedrski objekt in na izvajanje načrtov zaščite in reševanja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v primeru izrednega dogodka v jedrskem objektu ter najmanjše velikosti za vsa tri območja znotraj območja omejene rabe prostora iz naslednje tabele:
+--------------------+----------------+------------------+--------------------+
|Vrsta jedrskega   |Najmanjša    |Najmanjša     |Najmanjša velikost |
|objekta       |velikost    |velikost ožjega  |širšega območja   |
|          |izključitvenega |območja      |nadzorovane rabe  |
|          |območja     |nadzorovane rabe |          |
+--------------------+----------------+------------------+--------------------+
|objekt za predelavo |območje kroga s |območje zunaj   |območje zunaj ožjega|
|in obogatitev    |centrom v    |izključitvenega  |območja nadzorovane |
|jedrskih snovi ali |središču    |območja in    |rabe in znotraj   |
|izdelavo jedrskega |jedrskega    |znotraj kroga s  |kroga s centrom v  |
|goriva       |objekta in   |centrom v     |središču jedrskega |
|          |polmerom 800 m |središču     |objekta in polmerom |
|          |        |jedrskega objekta |2000 m       |
|          |        |in polmerom 1000 |          |
|          |        |m         |          |
+--------------------+----------------+------------------+--------------------+
|jedrski reaktor v  |območje kroga s |območje zunaj   |območje zunaj ožjega|
|kritični ali    |centrom v    |izključitvenega  |območja nadzorovane |
|podkritični sestavi |središču    |območja in    |rabe in znotraj   |
|termične moči večje |jedrskega    |znotraj kroga s  |kroga s centrom v  |
|od 10 MW      |objekta in   |centrom v     |središču jedrskega |
|          |polmerom 500 m |središču     |objekta in polmerom |
|          |        |jedrskega objekta |1500 m       |
|          |        |in polmerom 650 m |          |
+--------------------+----------------+------------------+--------------------+
|jedrski reaktor v  |znotraj ograje |-         |območje zunaj    |
|kritični ali    |objekta     |         |izključitvenega   |
|podkritični sestavi |        |         |območja in znotraj |
|termične moči    |        |         |kroga s centrom v  |
|manjše od 10 MW   |        |         |središču jedrskega |
|          |        |         |objekta in polmerom |
|          |        |         |500 m        |
+--------------------+----------------+------------------+--------------------+
|raziskovalni    |-        |-         |območje kroga s   |
|reaktor termične  |        |         |centrom v središču |
|moči manjše od 1 MW |        |         |jedrskega objekta in|
|          |        |         |polmerom 500 m   |
+--------------------+----------------+------------------+--------------------+
|jedrska elektrarna |območje kroga s |območje zunaj   |območje zunaj ožjega|
|ali toplarna    |centrom v    |izključitvenega  |območja nadzorovane |
|          |središču    |območja in    |rabe in znotraj   |
|          |jedrskega    |znotraj kroga s  |kroga s centrom v  |
|          |objekta in   |centrom v     |središču jedrskega |
|          |polmerom 500 m |središču     |objekta in polmerom |
|          |        |jedrskega objekta |1500 m       |
|          |        |in polmerom 650 m |          |
+--------------------+----------------+------------------+--------------------+
|objekt za      |območje kroga s |območje okoli   |območje zunaj ožjega|
|skladiščenje,    |centrom v    |izključitvenega  |območja nadzorovane |
|predelavo ali    |središču    |območja in    |rabe in znotraj   |
|obdelavo jedrskega |jedrskega    |znotraj kroga s  |kroga s centrom v  |
|goriva ali visoko  |objekta in   |centrom v     |središču jedrskega |
|radioaktivnih    |polmerom 500 m |središču     |objekta in polmerom |
|odpadkov      |        |jedrskega objekta |1500 m       |
|          |        |in polmerom 650 m |          |
+--------------------+----------------+------------------+--------------------+
|objekt za      |-        |-         |območje kroga s   |
|skladiščenje ali  |        |         |centrom v središču |
|obdelavo nizko ali |        |         |skladišča in    |
|srednje       |        |         |polmerom 500 m   |
|radioaktivnih    |        |         |          |
|odpadkov      |        |         |          |
+--------------------+----------------+------------------+--------------------+
|odlagališče     |-        |-         |območje kroga s   |
|izrabljenega    |        |         |centrom v središču |
|jedrskega goriva  |        |         |jedrskega objekta in|
|ali odlagališče   |        |         |polmerom 500 m   |
|nizko in srednje  |        |         |          |
|radioaktivnih    |        |         |          |
|odpadkov      |        |         |          |
+--------------------+----------------+------------------+--------------------+
|zaprto       |-        |-         |območje jedrskega  |
|pripovršinsko    |        |         |objekta, povečano za|
|odlagališče nizko  |        |         |50 m široki pas   |
|in srednje     |        |         |okoli skladišča   |
|radioaktivnih    |        |         |          |
|odpadkov      |        |         |          |
+--------------------+----------------+------------------+--------------------+
|zaprto podzemno   |-        |-         |območje na površini |
|odlagališče nizko  |        |         |nad podzemnim    |
|in srednje     |        |         |odlagališčem    |
|radioaktivnih    |        |         |          |
|odpadkov      |        |         |          |
+--------------------+----------------+------------------+--------------------+
(6) Če se več jedrskih objektov nahaja na istem območju tako, da se notranja območja omejene rabe prostora, določena za te jedrske objekte, med seboj prekrivajo, velja na posameznem kraju prekrivanja notranjih območij v zvezi z rabo prostora režim območja z najstrožjim režimom.
(7) Na območjih omejene rabe prostora zaradi podzemnih odlagališč nizko in srednje radioaktivnih odpadkov oziroma podzemnih odlagališč izrabljenega jedrskega goriva in visoko radioaktivnih odpadkov so prepovedane samo tiste dejavnosti in aktivnosti, ki z globinskimi posegi pod površino tal ogrožajo zaščitne funkcije geoloških plasti okrog odlagališča.
III. MERILA ZA PREPOVEDI IN OMEJITVE GRADENJ NA OBMOČJIH OMEJENE RABE PROSTORA
4. člen
(1) Na območju omejene rabe prostora so prepovedane vse gradnje, zaradi katerih bi v tem območju stalno ali začasno prebivali ljudje.
(2) Na izključitvenem območju in na ožjem območju nadzorovane rabe so prepovedane vse gradnje in izvajanje dejavnosti, zaradi katerih je povprečna dnevna migracija prebivalstva na površini izključitvenega oziroma ožjega območja nadzorovane rabe, ki je znotraj prostorskega kota 22,5 kotnih stopinj v smeri iz središča jedrskega objekta, večja od 100 ljudi. Delavci, ki v izključitveno ali ožje območje nadzorovane rabe prihajajo zaradi potreb jedrskega objekta, se ne štejejo v dnevno migracijo prebivalstva.
(3) V širšem območju nadzorovane rabe povprečna dnevna migracija prebivalstva zaradi izvajanja dejavnosti na tem območju ne sme presegati 8.000 ljudi. Delavci, ki v širše območje nadzorovane rabe prihajajo zaradi potreb jedrskega objekta, se ne štejejo v dnevno migracijo prebivalstva.
(4) Na širšem območju nadzorovane rabe so prepovedane vse gradnje in izvajanje dejavnosti, zaradi katerih je povprečna dnevna migracija prebivalstva na površini širšega območja nadzorovane rabe, ki je znotraj prostorskega kota 22,5 kotnih stopinj v smeri iz središča jedrskega objekta, večja od 1.000 ljudi. Delavci, ki v širše območje nadzorovane rabe prihajajo zaradi potreb jedrskega objekta, in prebivalci s stalnim prebivališčem na širšem območju nadzorovane rabe, se ne štejejo v dnevno migracijo prebivalstva.
(5) Na izključitvenem območju, ožjem območju nadzorovane rabe in širšem območju nadzorovane rabe so prepovedane vse gradnje objektov, za katere tabeli 1.1 in 1.2 v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, določata, da taka gradnja ni dovoljena.
(6) Na izključitvenem območju, ožjem območju nadzorovane rabe in širšem območju nadzorovane rabe so dovoljene gradnje objektov, za katere tabeli 1.1 in 1.2 v prilogi 1 te uredbe določata, da je gradnja dovoljena, če je URSJV izdala soglasje k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(7) Na izključitvenem območju, ožjem območju nadzorovane rabe in širšem območju nadzorovane rabe so dovoljene gradnje objektov, za katere tabeli 1.1 in 1.2 v prilogi 1 te uredbe določata, da je gradnja dovoljena, če je za gradnjo k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja URSJV izdala soglasje in je gradnja namenjena potrebam jedrskega objekta.
(8) Če je gradnja v skladu z državnim oziroma občinskim lokacijskim načrtom, sprejetim po predpisu urejanja prostora, se za gradnjo preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje mnenja k lokacijskemu načrtu.
(9) Če gre za gradnjo enostavnega objekta iz tabele 1.2 v prilogi 1 te uredbe, za katero v skladu s predpisi, ki urejajo vrste zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov in pogoje za gradnjo teh objektov, ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje soglasja, ki ga izda URSJV.
5. člen
(1) Pri izdaji soglasja iz prejšnjega člena mora URSJV upoštevati naslednja merila:
– gradnja objekta ali njegovo obratovanje ter izredni dogodki na objektu ne smejo ogrožati jedrskega objekta zaradi požarov, eksplozij, onesnaženosti zraka, zastrupitev, korozijskega onesnaženja, izstrelkov, poplavljanja ali na kak drug način,
– gradnja objekta ali njegovo obratovanje ne sme ovirati komunikacijskih poti do jedrskega objekta,
– zagotovljena mora biti dopolnitev ali sprememba načrtov zaščite in reševanja za ukrepanje ob izrednih dogodkih v jedrskem objektu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, če ima gradnja objekta ali njegovo obratovanje vpliv na jedrski objekt in
– zagotovljene morajo biti evakuacijske poti za vse prebivalstvo in zaposlene v skladu z načrtom zaščite in reševanja v primeru izrednega dogodka v jedrskem objektu.
(2) Poleg meril iz prejšnjega odstavka mora URSJV pri izdaji soglasja iz prejšnjega člena upoštevati tudi opombe k pogojem za gradnjo posameznih objektov, določene v prilogi 1 te uredbe.
6. člen
(1) Za obstoječo jedrsko elektrarno v Krškem veljajo naslednja območja:
– izključitveno območje je območje kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in s polmerom 500 m,
– ožje območje nadzorovane rabe je območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in polmerom 650 m,
– širše območje nadzorovane rabe je območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in polmerom 1500 m.
(2) Širše območje nadzorovane rabe je za obstoječi jedrski raziskovalni reaktor in obstoječe skladišče za nizko ali srednje radioaktivne odpadke v Občini Dol pri Ljubljani območje kroga s centrom v središču jedrskega raziskovalnega reaktorja s polmerom 500 m.
(3) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za obstoječe objekte na območjih omejene rabe prostora iz prejšnjih odstavkov tega člena.
(4) Ne glede na določbe 4. člena te uredbe je rušitev ter rekonstrukcija ali nadomestna gradnja obstoječe stanovanjske ali obstoječe nestanovanjske stavbe iz I. in II. Dela tabele 1.1 priloge 1 te uredbe dovoljena, če se ne spremeni namembnost rabe stavbe in je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja URSJV izdala soglasje.
(5) Ne glede na določbe 4. člena je gradnja novih stanovanjskih stavb na širšem območju nadzorovane rabe obstoječe jedrske elektrarne v Krškem dovoljena, če gre za gradnjo na zemljiščih parcel iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
IV. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-15/2004-1
Ljubljana, dne 1. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0060
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost