Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004

Kazalo

1562. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju, stran 4152.

Na podlagi četrtega odstavka 38. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 72/03 in 126/03) in 16. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 50/02) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
1. člen
V pravilniku o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 97/03, v nadaljevanju: pravilnik) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
"7. člen
(Sklopi podatkov)
Podatki, ki se zbirajo in analizirajo v informacijskem sistemu, so določeni v 2. in 3. členu Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 58/03).
Uporabnik proračuna posredujejo naslednje podatke:
   – Identifikacija obračuna:
   – datum posredovanja obračuna (LLLL-MM-DD)
   – ura posredovanja obračuna (HH:MM:SS)
   – zaporedna številka paketa
   – šifra poročevalca
   – ime datoteke
  – Podatki o proračunskem uporabniku:
   – šifra proračunskega uporabnika (Z350)
   – naziv proračunskega uporabnika)
   – elektronski naslov (elektronski naslov za sprejemanje obvestil)
   – mesec obračuna (Z010)
   – leto obračuna (Z010)
   – dan izplačila
   – mesec izplačila
   – leto izplačila
   – oznaka obračuna
  – Osnovni podatki o obračunu:
   – davčna številka javnega uslužbenca (Z360)
   – povprečna mesečna delovna obveznost (Z050)
   – valuta obračuna plače (ISO 4217)
   – devizni tečaj
   – država zaposlitve (Z520)
   – pretvornik (Z450)
   – bruto bruto plača (Z280)
   – bruto plača (Z080)
   – osnova za izračun prispevkov (Z270)
   – osnova za izračun davkov (Z271)
   – neto plača (Z290)
   – neto izplačilo (Z300)
  – Podatki o delovnem mestu:
   – šifra delovnega mesta (Z370)
   – plačni razred (Z380 – priloga 1 ZSPJS)
   – osnovna plača (Z070)
  – Podatke o porabi ur za obdobje obračuna plače:
   – šifra vrste izplačila (tipi izplačil A in B)
   – vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
   – obdobje obračuna vrste izplačila
   – število ur (Z060)
   – bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
   – neto znesek izplačila za vrsto izplačila
  – Podatki o vrsti in znesku dodatkov za obdobje obračuna:
   – šifra vrste izplačila (tipi izplačil C – Dodatki)
   – vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
   – obdobje obračuna vrste izplačila
   – število ur (Z060)
   – bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
   – neto znesek izplačila za vrsto izplačila
  – Podatki o vrsti in znesku izplačil za delovno uspešnost za obdobje obračuna:
   – šifra vrste izplačila (tipi izplačil D – delovna uspešnost)
   – vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
   – obdobje obračuna vrste izplačila
   – bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
   – neto znesek izplačila za vrsto izplačila
  – Podatki o drugih izplačilih:
   – šifra vrste izplačila (tipi izplačil: E, F, G, H, J, L, N, R)
   – vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
   – obdobje obračuna vrste izplačila
   – število ur (Z060)
   – bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
   – neto znesek izplačila za vrsto izplačila."
2. člen
(1) V prvem stavku 8. člena pravilnika se beseda " '.txt' "nadomesti z besedo "'.xml' ".
(2) V drugi alinei prvega odstavka 8. člena pravilnika se besedilo "XXXXX999.txt" nadomesti z besedilom: "XXXXX999.xml".
3. člen
9. člen pravilnika se spremeni in glasi:
"9. člen
(Oblika datoteke za posredovanje podatkov)
Datoteka je v XML obliki. Numerična polja so brez ločila tisočic, decimalno ločilo je '.' (število je zaokroženo na dve decimalni mesti). Kodna tabela šumnikov je predpisana v glavi XML dokumenta. Datumska polja se izpolnijo v obliki LLLL-MM-DD.
Datoteka je sestavljena iz blokov s po štirimi sklopi podatkov. Število blokov v datoteki je enako številu proračunskih uporabnikov, za katere se poroča.
Datoteka ima naslednjo strukturo:
– identifikacija obračuna (IDENT), kjer se posreduje datum in ura posredovanja obračuna, šifra poročevalca in ime datoteke;
– naslovni sklop (ZAVEZANCI) identificira proračunskega uporabnika in določa obdobje obračuna ter datum izplačila plače. Naslovni sklop je naveden na začetku vsakega niza štirih sklopov, ki se nanašajo na isto obdobje obračuna plače posameznega proračunskega uporabnika;
– obračunski sklop (OBRAČUNSKI) identificira podatke javnega uslužbenca (davčna števila) in sumarne podatke iz obračuna plače. Na tem mestu je tudi podatek »Država zaposlitve«, ki v primeru, če ni »Slovenija«, določa tudi devizno plačo;
– sklop delovno mesto (DELMESTO) identificira obračun plače javnega uslužbenca na posameznem delovnem mestu. Če se za istega javnega uslužbenca obračuna plačo na več različnih delovnih mestih, se za vsako delovno mesto določi svoj sklop delovno mesto (DELMESTO);
– sklop vrsta izplačila (VRSTEIZPL) določa znesek izplačila za vsako vrsto izplačila, ki je bila obračunana pri posameznem obračunu plače (obračunskem sklopu);
– kontrolni sklop (KONTROLNI), ki navaja število obračunskih sklopov (OBRAČUNSKI), število sklopov vrsta izplačila (VRSTEIZPL) in vsebuje kontrolne skupne vsote za posamezne vrste izplačil za posameznega proračunskega uporabnika.
Podroben opis XML strukture je del tehnične dokumentacije, opis posameznih podatkov znotraj navedenih sklopov pa je naslednji:
  Identifikacija obračuna
 
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |#   |Podatek           |Opis                   |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |1.  |ID obračuna         |oznaka, da gre za naslovni stavek (vedno |
 |   |               |'NS')                  |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |2.  |Datum posredovanja obračuna |v obliki LLLL-MM-DD (datum, ko je bil  |
 |   |               |obračun posredovan)           |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |3.  |Čas posredovanja obračuna  |v obliki HH:MM:SS (čas, ko je bil obračun|
 |   |               |posredovan)               |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |4.  |Številka paketa       |3-mestna zaporedna številka paketa    |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |5.  |šifra poročevalca      |5-mestna šifra              |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |6.  |ime datoteke         |V obliki XXXXX999.XML          |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 
  Podati o proračunskem uporabniku
 
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |#   |Podatek           |Opis                   |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |1.  |šifra proračunskega     |5-mestna šifra              |
 |   |uporabnika          |                     |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |2.  |naziv proračunskega     |Naziv iz šifranta PU           |
 |   |uporabnika          |                     |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |3.  |elektronski naslov      |                     |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |4.  |mesec obračuna        |v obliki MM (mesec, za katerega se    |
 |   |               |obračunava)               |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |5.  |leto obračuna        |v obliki LLLL (leto, za katerega se   |
 |   |               |obračunava)               |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |6.  |dan izplačila        |v obliki DD (dan izplačila plače)    |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |7.  |mesec izplačila       |v obliki MM (mesec izplačila plače)   |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |8.  |leto izplačila        |v obliki LLLL (leto izplačila plače)   |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |9.  |oznaka obračuna       |0 – redna transakcija, 1 – storno    |
 |   |               |transakcija, 2 – testna transakcija   |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 
  Obračunski sklop
 
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |#   |Podatek           |Opis                   |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |1.  |zaporedna številka obračuna |numerični podatek             |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |2.  |šifra javnega uslužbenca   |davčna številka javnega uslužbenca    |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |3.  |povprečna mesečna obveznost |numerično (prazno kadar 'OS' vsebuje   |
 |   |               |združene podatke za obračun v primeru   |
 |   |               |javnega uslužbenca na več različnih    |
 |   |               |delovnih mestih)             |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |4.  |valuta izplačila plače    |numerična šifra valute po standardu ISO  |
 |   |               |4217                   |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |5.  |devizni tečaj        |srednji tečaj Banke Slovenija za valuto  |
 |   |               |izplačila                 |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |6.  |država zaposlitve      |država zaposlitve javnega uslužbenca   |
 |   |               |(Z520)                  |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |7.  |pretvornik          |pretvornik za delo v tujini (Z450)    |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |8.  |bruto plača         |numerično                 |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |9.  |bruto bruto plača      |numerično (v primeru javnega uslužbenca na|
 |   |               |več različnih delovnih mestih se uporabi |
 |   |               |ustrezni delež skupne bruto bruto plače) |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |10.  |osnova za izračun prispevkov |numerično (v primeru javnega uslužbenca na|
 |   |               |več različnih delovnih mestih se uporabi |
 |   |               |ustrezni delež skupne osnove)       |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |11.  |osnova za davek od osebnih  |numerično                 |
 |   |prejemkov          |                     |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |12.  |neto plača          |numerično (v primeru javnega uslužbenca na|
 |   |               |več različnih delovnih mestih se uporabi |
 |   |               |ustrezni delež skupne neto plače)     |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |13.  |neto izplačilo        |numerično (v primeru javnega uslužbenca na|
 |   |               |več različnih delovnih mestih se uporabi |
 |   |               |ustrezni delež skupnega neto izplačila)  |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 
  Podatki o delovnem mestu
 
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |#   |Podatek           |Opis                   |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |1.  |šifra delovnega mesta    |šifra iz kataloga delovnih mest, nazivov |
 |   |               |in funkcij v javnem sektorju (Z370)   |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |2.  |plačni razred        |prilogi 1 ZSPJS (Z380)          |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 |3.  |osnovna plača        |numerično (Z070)             |
 +------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 
  Vrste izplačil
 
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |#   |Podatek           |Opis                   |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |1.  |šifra vrste izplačila    |tipi izplačil: A, B, C (razen C020), D,  |
 |   |               |E, F, G, H, J (razen           |
 |   |               |J020,J030,J040,J080), L, N in R (razen  |
 |   |               |R020, R030)                |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |2.  |vrsta izplačila – opis    |opis vrste izplačila           |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |3.  |mesec obračuna        |v obliki MM (v primeru, da se izplačuje  |
 |   |               |za različno obdobje, kot je navedeno v  |
 |   |               |'NS')                   |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |4.  |leto obračuna        |v obliki LLLL (v primeru, da se izplačuje |
 |   |               |za različno obdobje, kot je navedeno v  |
 |   |               |'NS')                   |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |5.  |število ur          |obvezno za vse vrste izplačil, ki pri   |
 |   |               |načinu izračuna upošteva število ur    |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |6.  |bruto znesek izplačila    |numerično (bruto znesek v valuti iz    |
 |   |               |obračunskega stavka po srednjem tečaju  |
 |   |               |Banke Slovenije na dan izplačila)     |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |7.  |neto znesek izplačila    |numerično (neto znesek v valuti iz    |
 |   |               |obračunskega stavka po srednjem tečaju  |
 |   |               |Banke Slovenije na dan izplačila)     |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 
  Kontrolni sklop za vsakega proračunskega uporabnika
 
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |#   |Podatek           |Opis                   |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |1.  |število obračunov      |število vseh obračunskih stavkov     |
 |   |               |'ZAVEZANCI'                |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |2.  |število vrst izplačil    |število stavkov vrste izplačil      |
 |   |               |'VRSTEIZPL'                |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |3.  |vsota vrst izplačil A-bruto |skupna vsota vseh vrst izplačil A –    |
 |   |               |Numerično                 |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |4.  |vsota vrst izplačil A-neto  |skupna vsota vseh vrst izplačil A –    |
 |   |               |Numerično                 |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |5.  |vsota vrst izplačil B-bruto |skupna vsota vseh vrst izplačil B –    |
 |   |               |Numerično                 |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |6.  |vsota vrst izplačil B-neto  |skupna vsota vseh vrst izplačil B –    |
 |   |               |Numerično                 |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |7.  |vsota vrst izplačil C-bruto |skupna vsota vseh vrst izplačil C –    |
 |   |               |Numerično                 |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |8.  |vsota vrst izplačil C-neto  |skupna vsota vseh vrst izplačil C –    |
 |   |               |Numerično                 |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |9.  |vsota vrst izplačil D-bruto |skupna vsota vseh vrst izplačil D –    |
 |   |               |Numerično                 |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
 |10.  |vsota vrst izplačil D-neto  |skupna vsota vseh vrst izplačil D –    |
 |   |               |Numerično                 |
 +------+-----------------------------+------------------------------------------+
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Ljubljana, dne 5. aprila 2004.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti