Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004

Kazalo

1557. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril, stran 4149.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport izdaja na podlagi določb 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), 10. in 14. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) in 6. člena Pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02)
O D L O Č B O
o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
SIQ, Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Tržaška 2, 1000 Ljubljana je imenovan za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril električnih veličin, tlaka in izpušnih plinov.
Vrste meril električnih veličin, tlaka in izpušnih plinov, vrste postopkov ugotavljanja skladnosti ter overitev, dodatne zahteve in obveznosti ter obrazložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odločbe.
Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 10. 3. 2008.
Št. 306-4/2004
Ljubljana, dne 10. marca 2004.
EVA 2004-3311-0009
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport
 Priloga k odločbi o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti
 ter rednih in izrednih overitev meril električnih veličin, tlaka in izpušnih
       plinov zap. št. 25, št. 306-4/2004 z dne 10. 3. 2004

  1. Imenovana pravna oseba izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, in sicer
postopke prve overitve (v nadaljnjem besedilu: prve overitve), ter redne in
izredne overitve naslednjih meril električnih veličin, tlaka in izpušnih plinov:

+-------------------+----------------+-------------------------+----------------+
|Vrsta merila    |Vrsta overitve |Predpis         |Obseg      |
+-------------------+----------------+-------------------------+----------------+
|– Instrumenti za  |– prve     |– Pravilnik o meroslovnih|Kontrola v   |
|merjenje      |– redne     |zahtevah za merilne   |prostorih    |
|izolacijske    |– izredne    |instrumente, ki se    |kontrolnega   |
|upornosti     |        |uporabljajo za merjenje |organa     |
|– Instrumenti za  |        |izolacijske upornosti,  |        |
|merjenje impedance |        |impedance zanke,     |Merjenje pri  |
|zanke       |        |ozemljitvene upornosti  |napetosti <= 1KV|
|– Instrumenti za  |        |povezav in povezav za  |        |
|merjenje      |        |izenačitev potencialov in|        |
|ozemljitvene    |        |ozemljitvene upornosti  |        |
|upornosti povezav |        |(Uradni list RS, št.   |        |
|in povezav za   |        |26/02)          |        |
|izenačitev     |        |             |        |
|potencialov    |        |             |        |
|– Instrumenti za  |        |             |        |
|merjenje      |        |             |        |
|ozemljitvene    |        |             |        |
|upornosti     |        |             |        |
+-------------------+----------------+-------------------------+----------------+
|– Merilniki tlaka v|– prve     |– Pravilnik o meroslovnih|Kontrola v   |
|pnevmatikah    |– redne     |zahtevah za merilnike  |prostorih    |
|          |– izredne    |tlaka v pnevmatikah   |kontrolnega   |
|          |        |(Uradni list RS, št.   |organa in na  |
|          |        |15/02 in 76/03)     |terenu     |
+-------------------+----------------+-------------------------+----------------+
|– Merila za    |– prve     |– Pravilnik o meroslovnih|Kontrola na   |
|merjenje izpušnih |– redne     |zahtevah za merila za  |terenu     |
|plinov vozil    |– izredne    |merjenje izpušnih plinov |        |
|          |        |vozil (Uradni list RS,  |        |
|          |        |št. 5/98)        |        |
+-------------------+----------------+-------------------------+----------------+
|– Merila za    |– prve     |– Pravilnik o meroslovnih|Kontrola na   |
|merjenje izpušnih |– redne     |zahtevah za merila za  |terenu     |
|plinov motornih  |– izredne    |merjenje izpušnih plinov |        |
|vozil na      |        |motornih vozil na    |        |
|kompresijski vžig |        |kompresijski vžig (Uradni|        |
|          |        |list RS, št. 106/01)   |        |
+-------------------+----------------+-------------------------+----------------+

  2. Prve overitve ter redne in izredne overitve meril električnih veličin,
tlaka in izpušnih plinov v obsegu iz 1. točke mora imenovana pravna oseba
izvajati skladno z metodami in postopki (normativni dokumenti), določenimi z
veljavno akreditacijsko listino št. K-002. O vsaki spremembi metod in postopkov
(normativni dokumenti), določenih z veljavno akreditacijsko listino št. K-002,
mora imenovana pravna oseba nemudoma obvestiti Urad RS za meroslovje.
  3. Imenovana pravna oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi
poravnavati stroške vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb.
  4. Imenovana pravna oseba je dolžna:
  – izpolnjevati zahteve za imenovanje v času veljavnosti odločbe o
imenovanju,
  – nemudoma pisno obvestiti Urad RS za meroslovje o vseh spremembah, ki bi
lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg dejavnosti iz odločbe o
imenovanju,
  – izvajati prve overitve oziroma overitve skladno s potrjenimi postopki,
  – slediti in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju prvih overitev
oziroma overitev ter se stalno izpopolnjevati na obravnavanem področju,
  – sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad
RS za meroslovje,
  – voditi evidenco o vseh izvedenih prvih overitvah oziroma overitvah
(podatki o vložniku zahteve, imetniku merila, uradni oznaki tipa merila,
identifikacijski številki, vrsti, tipu, letu proizvodnje, proizvajalcu oziroma
uvozniku merila in izvedbi merila, datumu in rezultatu postopka) skladno z
obrazcem, ki ga je določil Urad RS za meroslovje,
  – posredovati Uradu RS za meroslovje letno poročilo o izvedenih postopkih iz
prejšnje alinee oziroma na zahtevo urada tudi dodatna poročila,
  – obvestiti Urad RS za meroslovje o vsaki pritožbi odjemalcev v zvezi z
dejavnostjo, za katero je imenovana,
  – dovoliti Uradu RS za meroslovje dostop do vseh podatkov, povezanih z
njenim izpolnjevanjem zahtev za imenovanje, ter dostop do vseh prostorov, kjer
se izvajajo naloge, ki spadajo v obseg imenovanja.
  5. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje,
vendar najdlje do 10. 3. 2008.
  6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti