Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004

Kazalo

1552. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani fizioterapevt/diplomirana fizioterapevtka, stran 4138.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94 – odl. US, 37/95, 8/96, 59/99 – odl. US, 90/99, 98/99 – ZZdrS, 31/00, 36/00 – ZPDZC in 45/01) in 12. ter 15. člena pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/92, 59/96 in 45/99) predpisuje minister za zdravje
P R O G R A M
pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani fizioterapevt/diplomirana fizioterapevtka
1
Ta program določa vsebine in obseg strokovnih znanj in veščin, ki jih mora pripravnik usvojiti za pristop k strokovnemu izpitu.
2
Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravstveni delavec organizira usposabljanje pripravnika po programu pripravništva tako, da lahko ta usvoji predpisana znanja in veščine iz tega programa in doseže naslednje cilje:
– usposobi se za samostojno, strokovno in odgovorno izvajanje postopkov fizioterapije,
– razvije potrebne osebnostne kakovosti za sodelovanje v strokovnih timih,
– sprejme odgovornost za osebno strokovno rast, napredovanje, razvoj stroke in družbeno uveljavitev poklica.
3
Pripravništvo koordinira in usmerja mentor-fizioterapevt v sodelovanju s strokovnimi sodelavci.
4
Pripravništvo traja 9 mesecev, od tega se pripravnik:
– 1 mesec seznanja z organizacijo dela v zdravstvu in varstvom pri delu in
– 8 mesecev usposablja na strokovnih področjih fizioterapevtske dejavnosti, od tega 3 mesece in pol na področjih, ki jih določa 6. točka tega programa.
I. VSEBINE IN OBSEG PRIPRAVNIŠTVA
5
Iz vsebin organizacije dela v zdravstvu in varstva pri delu pripravnik:
– spozna dejavnost, organiziranost in delovanje zdravstvenih zavodov, njihovih enot, zasebnih fizioterapij, zasebnih podjetij in drugih javnih zavodov,
– seznani se s splošnimi akti, ki urejajo delovna razmerja, razporejanje dohodka in organizacijo dela,
– spozna organizacijo dela zdravstvene dejavnosti v povezavi s fizioterapijo, se sistematično uvaja v delo in delovanje multidisciplinarnega zdravstvenega tima,
– uvede se v model upravljanja in poslovanja organizacije ob lastnem vključevanju v planiranje, proces dela, njegovo učinkovitost, nagrajevanje in vrednotenje opravljenega dela,
– sooči se z učinki racionalnega in gospodarnega vodenja organizacije, kot tudi s posledicami neracionalnosti in slabe gospodarnosti,
– seznani se s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu,
– spozna pomen varstva pri delu za ohranitev zdravja, ukrepe za zagotovitev zdravja na področju varstva pri delu,
– seznani se z nevarnostmi električnega toka, zdravju škodljivimi in nevarnimi snovmi ter varnostnimi ukrepi,
– seznani se s higienskimi predpisi, jih upošteva in izvaja,
– ravna skladno z načeli poklicne etike v odnosu do bolnikov/varovancev, sodelavcev in družbe,
– se nauči racionalno izrabljati čas, planirati in gospodarno ravnati z aparaturami in materialnimi sredstvi,
– spozna se s strokovno literaturo in pomembnostjo raziskovalnega dela v fizioterapiji,
– usposobi se za strokovni izpit ter nadaljnje samostojno delo.
II. STROKOVNA PODROČJA IN VSEBINE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI
6
V času pripravništva se pripravnik usposablja na naslednjih področjih izvajanja fizioterapevtske dejavnosti:
– fizioterapija v osnovni zdravstveni dejavnosti (javni zavodi, zasebne fizioterapevtske ambulante in zasebna podjetja) 1 mesec,
– fizioterapija v bolnišnični dejavnosti in specialistični ambulantni dejavnosti 1 mesec,
– fizioterapija v dejavnosti klinik in inštitutov 1 mesec,
– fizioterapija v zdraviliški dejavnosti, socialnih, specialnih in drugih zavodih (izbirno) 14 dni.
7
Pripravnik se na strokovnih področjih iz prejšnje točke praktično usposobi z metodami kinezioterapije in fizikalne terapije s pripadajočimi postopki in tehnikami ter zna:
– oceniti stanje bolnika in na podlagi ocene izpostaviti probleme,
– določiti cilje fizioterapevtskih obravnav,
– izbrati metode in tehnike fizioterapevtske obravnave (kinezioterapija, fizikalna terapija),
– izvajati fizioterapijo in spremljati bolnika/varovanca med fizioterapijo,
– oceniti učinkovitost svojega dela,
– sprotno in končno dokumentirati svoje delo (ocena, spremembe, izvajanje, reakcije in končno poročilo),
– izvajati zdravstveno-vzgojno delo (vzgoja za zdravje).
III. PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA
8
Program strokovnega izpita obsega preverjanje naslednjih teoretičnih in praktičnih znanj:
– strokovne vsebine fizioterapevtske dejavnosti,
– prva pomoč – organizacija in nudenje pomoči v rednih in izrednih razmerah,
– socialna medicina in organizacija zdravstvene dejavnosti,
– osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja.
9
Strokovne vsebine fizioterapevtske dejavnosti
Pripravnik mora dokazati, da je usposobljen za opravljanje fizioterapije na področju zdravstveno-vzgojnega dela (primarna preventiva), pri okvarah živčnega sistema, stanjih po poškodbah, degenerativnih in vnetnih procesov na kosteh in sklepih, stanjih po amputaciji, bolezni mišic ter stanjih po okvarah respiratornega in kardiovaskularnega sistema.
Vsebina:
– prepoznavanja patologije in stanja bolnika,
– opredelitve del in nalog fizioterapevtov v zdravstvenem timu,
– vključevanja bolnika/varovanca v postopke fizioterapije in vzgojo za zdravje,
– metode merjenja, ocenjevanja in testiranja bolnikovih psihofizičnih sposobnosti (skeletno, mišično, respiratorno, kardiovaskularno, nevrološko, razgovor z bolnikom),
– strokovno dokumentiranje,
– želeni in neželeni učinki fizioterapevtskih postopkov,
– poznavanje in izbira ustreznih fizioterapevtskih postopkov, ki jih zna individualizirati in pravilno dozirati,
– prepoznavanje učinkov fizioterapevtskih postopkov,
– predpisi o varnosti in pravilnost ukrepanja.
10
Prva pomoč – organizacija in nudenje pomoči v rednih in izrednih razmerah
Pripravnik mora biti teoretično in praktično usposobljen za dajanje prve pomoči.
Vsebina:
– pravni vidik dajanja prve pomoči poškodovanim in bolnim,
– organizacijski ukrepi na kraju nesreče,
– triaža poškodovancev in nenadno obolelih,
– prepoznavanje in ukrepanje pri topih poškodbah kože in podkožja, ranah na koži in vidnih sluznicah, poškodbah sklepov in zlomih kosti, notranjih poškodbah glave, prsnega koša, trebuha, poškodbah hrbtenice, zunanjih in notranjih krvavitvah ter šokovnem stanju, motnjah in prenehanju dihanja ter srčne akcije, opeklinah, vročinski kapi, omrzlinah in podhladitvah, poškodbah z električnim tokom in jedkovinami ter kislinami, zastrupitvah, stanjih zavesti in nezavesti, nenadnem porodu, navidezni, klinični in biološki smrti.
11
Socialna medicina
Pripravnik mora pokazati celosten odnos do zdravja in bolezni posameznika, družine in socialne skupnosti.
Vsebina:
– temeljna načela: razvoj, opredelitev in dejavnost socialne medicine,
– socialno-medicinska diagnostika: zdravstveno stanje prebivalstva in posebno ogroženih skupin prebivalstva,
– socialno-medicinska etiologija: vplivi dejavnikov naravnega okolja na zdravje in bolezni ter vplivi socialnih dejavnikov,
– socialno-medicinska terapija in profilaksa: naravni potek in faze razvoja bolezni, ukrepi primarne, sekundarne in terciarne prevencije, nalezljive bolezni, razširjenost, vzročnost in značilnost kroničnih množičnih nalezljivih bolezni in preprečevanje negativnih posledic socialno patoloških pojavov ter etična odgovornost zdravstvenih delavcev pred lastno vestjo, bolnikom in družbo,
– uporaba statističnih metod: pomen statističnih metod in statističnih indikatorjev,
– demografska statistika: pojem in razčlenitev,
– zdravstvena statistika: namen, predmet in področje zdravstvene statistike ter viri podatkov,
– organizacija zdravstveno-statistične službe: poročevalska služba, statistični obrazci,
– osnove informatike v zdravstvu: obdelava informacij,
– sistem zdravstvenega varstva: osnovna načela,
– zdravstveno zavarovanje: obvezno (pravice in viri sredstev) in prostovoljno zavarovanje,
– specifičnost ekonomike, vodenja in upravljanja v zdravstvu: medicinska dokumentacija in evidence v zdravstvenem sistemu,
– vloga normativov in standardov,
– socialno-medicinska in higienska vodila pri načrtovanju zdravstvenega varstva,
– indikatorji smotrnosti, uspešnosti in učinkovitosti zdravstvene dejavnosti,
– mednarodno sodelovanje.
12
Osnove pravne ureditve s področja zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja
Pripravnik mora pokazati poznavanje organizacije zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti.
Vsebina:
– pravna podlaga za organizacijo zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti,
– organizacija, sistem in financiranje javnih zavodov na področju zdravstvene dejavnosti,
– temeljne določbe ustave o državni ureditvi kot podlagi organiziranosti zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti,
– družbena skrb za zdravje in izvajanje programov,
– organizacija zdravstvenega zavarovanja in izhajajoče pravice,
– pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti,
– javna in zasebna zdravstvena dejavnost,
– pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev iz delovnega razmerja.
13
Z dnem uveljavitve tega programa preneha veljati program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani fizioterapevt/diplomirana fizioterapevtka (Uradni list RS, št. 95/99).
14
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-18/2003
Ljubljana, dne 27. februarja 2004.
EVA 2003-2711-0067
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti