Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004

Kazalo

1549. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varnosti igrač, stran 4137.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 in 54/00 – ZKme) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o varnosti igrač
1. člen
V Pravilniku o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 62/03) se v 2. členu v 5. točki za besedo "izpolnjevati" doda beseda "najmanj".
2. člen
V 6. členu se za besedo "tipa" doda besedilo "s strani organa za ugotavljanje skladnosti".
3. člen
V 7. členu se v drugem odstavku za besedo "pomeni" doda besedilo "v obdobju do ugotovitve skladnosti".
4. člen
V 12. členu se na koncu tretjega odstavka doda besedilo "in za katerega je organ za ugotavljanje skladnosti ugotovil, da izpolnjuje osnovne zahteve iz 3. člena tega pravilnika."
5. člen
V 14. členu se v tretji alinei pika nadomesti z vejico in doda besedilo "z namenom, da se preveri, ali vzorec igrače izpolnjuje osnovne zahteve iz 3. člena tega pravilnika.".
6. člen
V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko proizvajalec v 15 dneh pritoži pri ministrstvu, ki je pristojno za priglaševanje organov v skladu s 14. členom zakona, ki odloča po določbah zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02).
7. člen
V prvem odstavku 19. člena se črta besedilo "ter Evropskega gospodarskega prostora".
8. člen
Naslov VI. "NADZOR" se spremeni tako, da se glasi "NADZOR IN OBVEŠČANJE".
9. člen
Za 21. členom se dodata nova 21.a in 21.b člena, ki se glasita:
"21.a člen
Če Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije ugotovi, da standardi iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika ne izpolnjujejo osnovnih zahtev iz 3. člena tega pravilnika o tem takoj obvesti ministrstvo, pristojno za zdravje in ministrstvo, pristojno za trg.".
21.b člen
Če zdravstveni inšpektor ugotovi, da proizvajalec ni sprejel ukrepov v skladu z 11. členom tega pravilnika, lahko umakne igrače iz prometa oziroma prepove ali omeji njihovo dajanje v promet v skladu z 22. členom tega pravilnika.".
10. člen
V prvem odstavku 22. člena se besedi "na trg" nadomestita z besedilom "v promet, o čemer nemudoma obvesti ministrstvo, pristojno za zdravje in ministrstvo, pristojno za trg.".
Drugi odstavek se črta.
V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo "Ministrstvo, ki je pristojno za obveščanje Komisije EU" nadomesti z besedilom "Ministrstvo, pristojno za trg", besedilo "v skladu z veljavnimi predpisi in sklenjenimi mednarodnimi sporazumi" pa se črta.
11. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
"23. člen
Ministrstvo, pristojno za trg obvesti Komisijo EU o:
– ukrepih iz 21.a, 21.b in 22. člena tega pravilnika,
– o delovanju organov za ugotavljanje skladnosti.
Obveščanje iz prve alinee prejšnjega odstavka se izvaja v skladu s predpisom, ki ureja način izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
Ministrstvo, pristojno za zdravje mora vsake tri leta posredovati Komisiji EU poročilo o izvajanju tega pravilnika.".
12. člen
Črta se 25. člen.
Dosedanji členi 26 do 28 postanejo členi 25 do 27.
13. člen
V Prilogi I se v 10. točki beseda "strelnimi" nadomesti z besedo "pokalnimi", beseda "strelnih" pa z besedo "pokalnih".
14. člen
V Prilogi II se napovedni stavek 4. podtočke 3. točke poglavja "II. POSEBNA TVEGANJA" spremeni tako, da se glasi: "V skladu z Odločbo Komisije 1999/815/ES (UL L 315, 9. 12. 1999) je prepovedano dati v promet igrače, ki so namenjene dajanju v usta otrokom mlajšim od 36 mesecev in so narejene ali delno narejene iz PVC, ki vsebuje ftalatna mehčala, in sicer več kot 0,1 masnega %".
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-12/2004
Ljubljana, dne 31. marca 2004.
EVA 2004-2711-0021
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti