Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004

Kazalo

1548. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu, stran 4134.

Na podlagi drugega odstavka 48. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti
in zdravja pri delu
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa program strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (v nadaljnjem besedilu: strokovni izpit) za delavce, ki opravljajo naloge s področja varnosti in zdravja pri delu, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, postopek prijave in opravljanja izpita, vodenje evidence o izpitih, izdajanje potrdil o izpitu, plačilo izpita in izpitne komisije ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita.
2. člen
Strokovni izpit izvaja organizacijska enota ministrstva, pristojnega za upravo, ki je pristojna za organizacijo strokovnih izpitov (v nadaljnjem besedilu: enota ministrstva, pristojnega za upravo).
II. PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA
3. člen
Strokovni izpit kandidati opravljajo po programu, ki je kot priloga št. 1 sestavni del tega pravilnika. Strokovni izpit je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.
Ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljevanju: ministrstvo), določi program iz prejšnjega odstavka in skrbi za sprotno posodabljanje seznama predpisov in strokovne literature, ki se nanaša na program izpita, ter ga posreduje enoti ministrstva, pristojnega za upravo.
4. člen
Splošni del strokovnega izpita je ustni in je enak za vse kandidate ter obsega poznavanje pravne ureditve:
– varnosti in zdravja pri delu,
– zdravstvenega varstva delavcev,
– pokojninskega in invalidskega zavarovanja delavcev,
– delovnih razmerij,
– inšpekcijskega nadzora,
– opravljanja strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu.
5. člen
Posebni del strokovnega izpita obsega pisni in ustni del.
Pisni del strokovnega izpita obsega izdelavo pisne naloge, s katero kandidat pokaže svojo usposobljenost, da v skladu s pravili stroke varnosti in zdravja pri delu ter upoštevanjem predpisov pripravi strokovne podlage za izvedbo:
– preiskav fizikalnih, kemičnih in bioloških parametrov v delovnem okolju,
– pregledov in preizkusov delovne opreme,
– ocenjevanja tveganja za varnost in zdravje delavcev pri delu,
– teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo.
Ustni del posebnega dela strokovnega izpita obsega zagovor naloge in ustni preizkus znanja v okviru tem iz prejšnjega odstavka.
III. PRIJAVA K IZPITU
6. člen
Kandidat se k strokovnemu izpitu prijavi enoti ministrstva, pristojnega za upravo, 90 dni pred terminom za opravljanje strokovnega izpita, s prijavnico. Prijavnici mora kandidat priložiti dokazila o stopnji in smeri izobrazbe. Če so dokazila nepopolna, ga enota ministrstva, pristojnega za upravo, pozove k dopolnitvi. Če kandidat v roku 7 dni tega ne stori, se prijava ne upošteva.
Kandidat lahko odjavi opravljanje strokovnega izpita pisno, 7 dni pred terminom za opravljanje strokovnega izpita.
Kandidat z najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri opravlja strokovni izpit iz splošnega in posebnega dela. Kandidat, ki ne izpolnjuje predpisane stopnje in/ali smeri strokovne izobrazbe, opravlja samo splošni del strokovnega izpita.
Enota ministrstva, pristojnega za upravo, mora določiti najmanj dva izpitna roka letno.
7. člen
Enota ministrstva, pristojnega za upravo, obvesti kandidata, ki se je prijavil k opravljanju splošnega dela strokovnega izpita, o kraju, času in izpitni komisiji najmanj 7 dni pred dnevom opravljanja strokovnega izpita. Če kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju splošnega dela strokovnega izpita, se šteje, da tega dela strokovnega izpita ni opravil.
8. člen
Kandidata, ki se je prijavil k opravljanju obeh delov strokovnega izpita ali samo k posebnemu delu strokovnega izpita in ki izpolnjuje predpisane pogoje, enota ministrstva, pristojnega za upravo, obvesti o izpitni komisiji, o kraju in času izpita. Član izpitne komisije z univerzitetno izobrazbo tehnične smeri kandidatu določi naslov pisne naloge najmanj 60 dni pred dnevom opravljanja strokovnega izpita in o tem hkrati pisno obvesti enoto ministrstva, pristojnega za upravo.
Kandidat iz prejšnjega odstavka mora pisno nalogo predložiti enoti ministrstva, pristojnega za upravo, v treh izvodih, najmanj 15 dni pred dnevom opravljanja strokovnega izpita.
Če kandidat brez opravičenega razloga v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži predpisanega števila izvodov pisne naloge, določenega dne ne pristopi k opravljanju posebnega dela strokovnega izpita ali je pisna naloga ocenjena »neuspešno«, se šteje, da tega dela ni opravil.
IV. IZPITNA KOMISIJA
9. člen
Minister, pristojen za delo (v nadaljevanju: minister), s sklepom imenuje listo izpraševalcev za člane komisije za strokovni izpit (v nadaljnjem besedilu: izpitna komisija), v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo.
Člani izpitne komisije morajo imeti univerzitetno izobrazbo tehnične ali pravne smeri, pet let delovnih izkušenj v svoji stroki in opravljen strokovni izpit po predpisih stroke.
10. člen
Zapisnikarje izpitnih komisij, ki vodijo zapisnik o poteku strokovnega izpita, imenuje minister izmed delavcev zaposlenih na ministrstvu in na ministrstvu, pristojnem za upravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo. Zapisnikar mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo.
11. člen
Enota ministrstva, pristojnega za upravo določi iz liste izpraševalcev iz prvega odstavka 9. člena predsednika in člane izpitne komisije za posamezne izpitne roke.
Izpitno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in zapisnikar. Predsednik komisije je član komisije z univerzitetno izobrazbo pravne smeri.
Predsednik komisije vodi izpitni postopek in skrbi za izpitni red.
12. člen
Predsednik in član izpitne komisije ter zapisnikar mora takoj, ko izve za upravičen razlog, zaradi katerega ne more opraviti svoje dolžnosti v izpitni komisiji, v katero je določen, o tem obvestiti uradno osebo enote ministrstva, pristojnega za upravo.
Če oseba iz prejšnjega odstavka brez opravičenega razloga ne sporoči svoje odsotnosti trikrat v enem letu, jo lahko minister v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo, razreši dolžnosti v izpitni komisiji.
V. OPRAVLJANJE IZPITA
13. člen
Kandidat, ki se prijavi k opravljanju strokovnega izpita, najprej opravlja splošni del strokovnega izpita. Splošni del strokovnega izpita kandidat opravlja ustno, in sicer odgovarja na vprašanja, ki se nanašajo na teme iz 4. člena tega pravilnika in traja najdalj trideset minut. Kandidat je za ta del strokovnega izpita ocenjen z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
Kandidat, ki splošnega dela strokovnega izpita ne opravi uspešno, prijavil pa se je tudi za posebni del strokovnega izpita, ne more nadaljevati z izpitom. O tem kandidata seznani predsednik komisije.
14. člen
Ustni del posebnega dela strokovnega izpita pred izpitno komisijo traja največ trideset minut. Kandidat je za ta del strokovnega izpita ocenjen z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
15. člen
Kandidat, ki ni opravil splošnega dela strokovnega izpita, lahko ponovno opravlja izpit iz splošnega dela po preteku treh mesecev.
Kandidat, ki ni opravil posebnega dela, lahko ta del strokovnega izpita opravlja po preteku šestih mesecev.
16. člen
O poteku strokovnega izpita se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik, člana izpitne komisije in zapisnikar.
17. člen
Izid strokovnega izpita razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije, kandidata in zapisnikarja.
Kandidat, ki uspešno opravi splošni del strokovnega izpita, prejme potrdilo, ki ga podpiše predsednik izpitne komisije.
Kandidat, ki uspešno opravi oba dela strokovnega izpita, prejme potrdilo, ki ga podpiše predsednik izpitne komisije.
18. člen
Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene vloži ugovor pri izpitni komisiji. Ugovor kandidata se zapiše v zapisnik o opravljanju strokovnega izpita.
V primeru ugovora kandidat ponovno opravlja izpit najkasneje v treh dneh pred novo izpitno komisijo, ki je sestavljena iz predsednika prejšnje izpitne komisije ter dveh novih izpraševalcev. Predsednik nove komisije se določi izmed dveh novih izpraševalcev.
19. člen
Enota ministrstva, pristojnega za upravo, skrbi za:
– nemoten potek strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu,
– zagotavljanje materialnih pogojev za delo izpitnih komisij,
– spremljanje in usklajevanje dela izpitnih komisij,
– pripravo letnega razporeda terminov za opravljanje strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu,
– opravljanje strokovnega in administrativno-tehničnega dela za izpitne komisije.
VI. STROŠKI IZPITA
20. člen
Stroške strokovnega izpita krije delodajalec, ki je kandidata prijavil k strokovnemu izpitu oziroma kandidat sam, če se je prijavil neposredno, po ceniku, ki ga določi minister, pristojen za upravo, v skladu s predpisi, ki urejajo postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
21. člen
Članom izpitne komisije in zapisnikarju pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji v višini, ki jo določi minister, pristojen za upravo.
VII. EVIDENCA IZPITOV
22. člen
Za vsakega kandidata, ki opravi splošni del strokovnega izpita, vodi enota ministrstva, pristojnega za upravo, zbirko dokumentov, ki vsebuje prijavnico k izpitu s prilogami, obvestilo o izpitu, zapisnik iz 16. člena tega pravilnika ter fotokopijo potrdila o opravljenem splošnem delu strokovnega izpita.
23. člen
Za vsakega kandidata, ki opravi oba dela strokovnega izpita, vodi enota ministrstva, pristojnega za upravo, zbirko dokumentov, ki vsebuje prijavnico k izpitu s prilogami, obvestilo o izpitu, zapisnik iz 16. člena tega pravilnika, pisno nalogo ter fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.
24. člen
Enota ministrstva, pristojnega za upravo, vodi evidenco izpitov. Evidenca izpitov se vodi tudi v elektronski obliki.
Podatki iz evidence so dostopni Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– zaporedno številko,
– priimek in ime kandidata, EMŠO,
– številko zbirke dokumentov o kandidatu,
– stopnja in smer strokovne izobrazbe,
– datum izdaje potrdila iz 17. člena tega pravilnika.
Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno, zbirka dokumentov o kandidatu pa dve leti od dneva opravljanja izpita.
VIII. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Potrdilo o strokovnem izpitu, opravljenem po dosedanjih predpisih o opravljanju strokovnega izpita, velja tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
Kandidati, ki so opravili splošni del strokovnega izpita na podlagi pravilnika o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 21/01), lahko ob izpolnjevanju pogojev, določenih s tem pravilnikom, opravijo še posebni del strokovnega izpita.
26. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 21/01).
27. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-010/01-011
Ljubljana, dne 1. aprila 2004.
EVA 2004-2611-0023
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister za delo, družino in
socialne zadeve
                                  Priloga št. 1


           PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA IZ VARNOSTI
                IN ZDRAVJA PRI DELU

                 I. SPLOŠNI DEL

  A) PRAVNA UREDITEV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
  1. Klasifikacija pravnih virov
  2. Temeljna načela
  3. Pojmi s področja varnosti in zdravja pri delu
  4. Splošne obveznosti delodajalca
  5. Obveznosti delodajalca v zvezi z usposabljanjem delavcev, delovno opremo
in delovnim okoljem
  6. Izjava o varnosti z oceno tveganja
  7. Strokovni delavec za varnost pri delu
  8. Pooblaščeni zdravnik
  9. Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu
  10. Pravice in dolžnosti delavcev
  11. Evidence in poročila
  12. Svet za varnost in zdravje pri delu
  13. Dovoljenje za delo
  14. Zbornica
  15. Nadzorstvo

  B) PRAVNA UREDITEV ZDRAVSTVENEGA VARSTVA DELAVCEV
  1. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  1.1. Vrste zdravstvenega zavarovanja in zavarovane osebe
  1.2. Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
  1.3. Financiranje zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja
  2. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
  3. Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev
  4. Podzakonski akti s področja varnosti in zdravja pri delu, ki v določbah,
ki opredeljuje nadzorovanje zdravja delavcev, določajo dodatne zahteve za
delodajalce
  5. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na
delovnih mestih

  C) PRAVNA UREDITEV POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA DELAVCEV
  1. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  2. Vrste zavarovanj in zavarovanci
  3. Pravice na podlagi invalidnosti
  4. Poklicna rehabilitacija
  5. Postopek za uveljavljanje in varstvo pravic
  6. Financiranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja

  D) PRAVNA UREDITEV DELOVNIH RAZMERIJ
  1. Pogodba o zaposlitvi
  2. Pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja
  3. Varstvo nekaterih kategorij delavcev
  4. Delovni čas, odmori, počitki

  E) PRAVNA UREDITEV INŠPEKCIJSKEGA NADZORA
  1. Klasifikacija pravnih virov
  2. Organiziranost inšpekcije dela
  3. Pooblastila inšpektorjev
  4. Ukrepi inšpektorja

                 II. POSEBNI DEL

  A) Priprava strokovnih podlag za izvedbo preiskav fizikalnih, kemičnih in
bioloških parametrov v delovnem okolju
  1. način pridobivanja vhodnih podatkov za pripravo načrta za izvedbo
preiskav v delovnih prostorih in na delovnih mestih;
  2. izdelava načrta za izvedbo preiskave:
  – izdelava mreže merilnih mest,
  – izdelava merilnih listov.
  – način zagotavljanja zanesljivosti merilnih rezultatov ter sledljivosti
dokumentov, ki nastajajo pri preiskavi posameznih parametrov delovnega okolja.
  3. opis postopkov, ki se uporabljajo pri preiskavi posameznih parametrov
delovnega okolja:
  – opis poteka preiskave posameznega parametra,
  – opis meritev posameznih veličin,
  – dokumentiranje rezultatov meritev z navedbo referenčnih vrednosti,
  – postopki v primeru neustreznosti.
  4. tehnična oprema, ki je potrebna za preiskavo;
  5. vzorci zapisnikov in končnih poročil;
  6. predpisi in standardi. ki so podlaga za izvedbo preiskav.

  B) Priprava strokovnih podlag za izvedbo pregledov in preizkusov delovne
opreme
  1. način pridobivanja vhodnih podatkov za pripravo načrta za izvedbo
pregledov in preizkusov delovne opreme v delovnih prostorih in na delovnih
mestih;
  2. izdelava načrta za izvedbo pregledov in preizkusov delovne opreme:
  – določitev obsega pregledov in preizkusov,
  – izdelava kontrolnih in merilnih listov,
  – način zagotavljanja zanesljivosti merilnih rezultatov ter sledljivosti
dokumentov, ki nastajajo pri pregledih in preizkusih delovne opreme.
  3. opis postopkov, ki se uporabljajo pri pregledih in preizkusih:
  – opis poteka vizualnih pregledov ter način dokumentiranja ugotovitev,
  – opis meritev posameznih veličin in navedba referenčnih vrednosti, ki
odločajo o ustreznosti in postopki v primeru neustreznosti.
  4. tehnična oprema, ki je potrebna za izvedbo pregledov in preizkusov
  5. vzorci zapisnikov in končnih poročil
  6. predpisi in standardi. ki so podlaga za izvedbo pregledov in preizkusov.

  C) Priprava strokovnih podlag za izvedbo ocenjevanja tveganja za varnost in
zdravje delavcev pri delu
  1. pridobivanje podatkov o:
  – delovnem okolju
  – delovnih aktivnostih zaposlenih
  – poškodbah pri delu, poklicnih boleznih in boleznih povezanih z delom, ki
ga opravljajo delavci
  – kontrolnih ukrepih, ki se izvajajo pri posameznih delih
  2. klasifikacija delovnih aktivnosti:
  – opravila, ki sestavljajo naloge, ter njihovo trajanje in pogostost
  – lokacije, kjer se aktivnosti opravljajo
  3. identifikacija nevarnosti, ki mora dati odgovor na naslednja vprašanja:
  – ali obstaja vir poškodbe?
  – kdo se lahko poškoduje?
  – kako lahko nastane poškodba?
  4. opredelitev tveganja:
  – resnost poškodbe, ki upošteva ogrožene dele telesa in naravo nevarnosti
  – verjetnost poškodbe, ki upošteva število izpostavljenih oseb
  – pogostost in trajanja izpostavljenosti teh oseb nevarnostim ter stopnjo
zaščite, ki jim jo nudi osebna varovalna oprema
  5. seznanitev s kontrolnimi ukrepi, ki naj obsega:
  – pregled vseh kontrolnih ukrepov
  – preverjanje spoštovanja »temeljnih načel« pri predpisovanju kontrolnih
ukrepov
  – ocenjevanje potrebnosti obstoječih kontrolnih ukrepov
  – ocenjevanje kompatibilnosti obstoječih kontrolnih ukrepov
  6. ocenitev tveganja s pomočjo:
  – table
  – lestvic
  7. odločanje o sprejemljivosti tveganja na osnovi:
  – ekonomskih kazalcev
  – naturalnih kazalcev
  – drugih kazalcev
  8. ukrepanje v primeru, če je tveganje nesprejemljivo:
  – postopki pri uvedbi dodatnih kontrolnih ukrepov
  – določitev vrstnega reda ukrepanja.

  D) Priprava strokovnih podlag za izvedbo teoretičnega in praktičnega
usposabljanja delavcev za varno delo s poudarkom na programu, ki naj vsebuje:
  1. uvod, ki obsega:
  – namen in cilji usposabljanja,
  – način prilagajanja predloženega programa posebnostim delovnih mest pri
naročniku (ocena tveganja, predpisani ukrepi, navodila za varno delo ipd.),
  – način sodelovanja z naročnikom pri izdelavi konkretnih programov, ki
vključuje tudi dostop do podatkov, ki jih izvajalcu posreduje naročnik,
  – metode in oblike izvajanja teoretičnega in praktičnega usposabljanja,
  – način in merila za ugotavljanje usposobljenosti za varno delo,
  – način in obliko dokumentiranja izvedenega usposabljanja in preizkušanja
pridobljenega znanja.
  2. vsebina, ki je razdeljena na:
  – poglavje (ki se nanaša na teoretično usposabljanje): razdeljeno na
splošni, posebni in konkretni del, ki je vsak zase dalje deljen na posamezne
zaključene teme z navedbo potrebnega časa za podajanja učnih vsebin,
  – poglavje (ki se nanaša na praktično usposabljanje): opis metod dela,
potrebni čas za pridobivanje in utrjevanje načinov obnašanja v konkretnem
delovnem okolju ter uporabljene didaktične in učne pripomočke,
  – poglavje (ki se nanaša na načine in oblike teoretičnega in praktičnega
preizkušanja znanja).
  3. zaključek, ki obsega:
  – način, roke in obliko hranjenja dokumentacije,
  – način spreminjanja 1. in 2. točke programa,
  – datum odobritve programa, podpis odgovorne osebe in žig.
  4. priloge k »programu«:
  – vzorec zapisnika o izvedbi teoretičnega usposabljanja
  – vzorec zapisnika o izvedbi praktičnega usposabljanja
  – vzorec zapisnika o izvedbi teoretičnega preizkusa
  – vzorec zapisnika o izvedbi praktičnega preizkusa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti