Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004

Kazalo

1542. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga za goveje meso, stran 4037.

Na podlagi 5., 6. in 8. člena v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU -1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga za goveje meso
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS, št. 27/03, 90/03 in 23/04) se v 4. členu prva alinea četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"– število GVŽ, ki ga prispevajo krave za prirejo mleka ob upoštevanju skupne mlečne kvote v skladu s predpisi o ureditvi mlečnih kvot, ki bo proizvajalcu dodeljena v letu 2004, in ob upoštevanju povprečne mlečnosti, ki bo določeno s strani Komisije Evropske unije;".
2. člen
V 5. členu se v prvem stavku prvega odstavka za besedo "zaklane" doda besedilo: "ali odpremljene v drugo državo članico Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: druga država članica)".
Na koncu prvega odstavka se doda besedilo: "V primeru pravnih oseb se pogoj, da je upravičenec zavarovan kot kmet, ne upošteva.".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Do premije za vola za prvo starostno kategorijo je upravičen proizvajalec, če je redil žival najmanj dva meseca in je bila žival ob zakolu ali odpremi ali izvozu stara najmanj 9 mesecev in manj kot 22 mesecev. Do premij za obe starostni kategoriji skupaj pa je upravičen proizvajalec, če je redil žival najmanj štiri zaporedne mesece in je bila žival ob zakolu ali odpremi ali izvozu stara najmanj 22 mesecev. Do premije za drugo starostno kategorijo je upravičen proizvajalec samo za vole, ki so bili v Republiko Slovenijo odpremljeni iz druge države članice, in če je bil vol ob odpremi star najmanj 19 mesecev in ga je redil najmanj dva meseca.".
3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku v četrti alinei besedilo: "v katerem je bil zakol oziroma izvoz" nadomesti z besedilom: "v katerem je bil zakol ali odprema ali izvoz", pika se nadomesti s podpičjem in se doda nova peta alinea, ki se glasi:
"– v primeru odpreme živali v drugo državo članico je potrebno zahtevek za posebno premijo skupaj s potnim listom vložiti, preden žival zapusti ozemlje Republike Slovenije, in sicer najkasneje pet dni prej.".
V tretjem odstavku se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
"– v primeru odpreme živali: v treh mesecih, potem ko je žival zapustila ozemlje Republike Slovenije, dokazilo o odpremi živali v obliki izjave pošiljatelja oziroma odpremnika z imenom oziroma nazivom in naslovom pošiljatelja oziroma odpremnika (ali ekvivalentno oznako), identifikacijsko številko živali ter izjavo, da žival ni mlajša od devet mesecev. Iz izjave mora biti razvidna namembna država članica in namen;".
Dosedanji druga in tretja alinea postaneta tretja in četrta alinea.
4. člen
V 8. členu se v prvem odstavku za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
"– oddaja mleko ali mlečne proizvode v mlekarno, in katerega skupna individualna mlečna kvota v skladu z uredbo, ki ureja dodelitev mlečnih kvot, ne presega 120.000 kilogramov;".
Dosedanja druga alinea postane tretja alinea.
V tretjem odstavku se besede: "pogoja iz prve alinee" nadomestijo z besedami: "pogojev iz prve in druge alinee.".
5. člen
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
" (2) Upravičenec se s podpisom na zahtevku zavezuje, da:
– naslednjih 12 mesecev ne bo oddajal mleka ali mlečnih izdelkov v mlekarno;
– da v primeru iz druge alinee 8. člena v 12 mesečnem obdobju od dneva vložitve zahtevka ne bo povečal svoje individualne mlečne kvote nad določeno omejitvijo v navedeni alinei;
– bo imel v reji še najmanj 6 mesecev po vložitvi zahtevka najmanj 60% krav dojilj in največ 40% telic od števila, navedenega na zahtevku.".
6. člen
V 11. členu se v petem odstavku na koncu doda besedilo, ki se glasi:
"V primeru zakola živali iz drugih držav članic mora klavnica za te živali izdati dokument iz prve alinee tretjega odstavka 13. člena te uredbe.".
7. člen
V 13. členu se v prvem odstavku na koncu četrte alinee pika nadomesti s podpičjem in za četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi:
"– zahtevek za premijo se v primeru prodaje živali v zakol v drugo državo članico vloži ločeno od zahtevkov za domači zakol in izvoz v roku šestih mesecev po zakolu, vendar ne kasneje kot do 28. februarja naslednjega leta, pri čemer se upoštevajo pogoji za pridobitev premij in višina premije, ki so veljali v letu, v katerem je bil zakol živali izvršen.".
V tretjem odstavku se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
"– v primeru prodaje v zakol v drugi državi članici: klavno potrdilo obrata oziroma klavnice druge države članice s podatki v skladu s prejšnjo alineo;".
Dosedanji druga in tretja alinea postaneta tretja in četrta alinea.
8. člen
V 22. členu se na koncu četrte alinee pika nadomesti s podpičjem in za četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi:
"– zahtevek za dodatno plačilo se v primeru prodaje živali v zakol v drugo državo članico vloži ločeno od zahtevkov za domači zakol in izvoz v roku šestih mesecev po zakolu, vendar ne kasneje kot do 28. februarja naslednjega leta, pri čemer se upoštevajo pogoji za pridobitev premij in višina premije, ki so veljali v letu, v katerem je bil zakol živali izvršen.".
9. člen
V 23. členu se v prvem odstavku pod b) za besedo "dojilje" doda besedilo ", ločeno glede na prvo in drugo alineo prvega odstavka 8. člena te uredbe".
V tretjem odstavku se besedilo "od 31. junija" nadomesti z besedilom "do 31. julija".
10. člen
V prilogi 8 se preglednica pod naslovom "2. PREMIJA ZA KRAVE DOJILJE" nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
  "
 +---------------+------------------+-------+--------------------+-------+-------+
 |        |Zadnji rok za   |Sklic |Zahtevani podatki  |Čiste |Mešane |
 |        |vložitev zahtevka |    |          |črede |črede |
 |        |         |    |          |krav  |    |
 |        |         |    |          |dojilj |    |
 +---------------+------------------+-------+--------------------+-------+-------+
 |Člen 23(1)(b) |15. september   |2.1  |Število živali, za |    |    |
 |        |         |    |katere se vloži   |    |    |
 |        |         |    |zahtevek (januar do |    |    |
 |        |         |    |junij)       |    |    |
 +---------------+------------------+-------+--------------------+-------+-------+
 |Člen 23(2)(b) |31. julij     |2.3  |Število krav, ki se |    |    |
 |        |         |    |jim odobri (celo  |    |    |
 |        |         |    |leto)        |    |    |
 +---------------+------------------+-------+--------------------+-------+-------+
 |        |         |2.4  |Število telic, ki se|    |    |
 |        |         |    |jim odobri (celo  |    |    |
 |        |         |    |leto)        |    |    |
 +---------------+------------------+-------+--------------------+-------+-------+
 |        |         |2.5  |Število       |    |    |
 |        |         |    |proizvajalcev, ki  |    |    |
 |        |         |    |jim je bilo     |    |    |
 |        |         |    |dodeljeno plačilo  |    |    |
 +------------------------------------------+--------------------+-------+-------+
 |                     |Vsota na glavo   |    |    |
 +---------------+------------------+-------+--------------------+-------+-------+
 |Člen      |31. julij     |2.6  |Nacionalna premija |    |    |
 |23(2)(f)    |         |    |          |    |    |
 +------------------------------------------+--------------------+-------+-------+
 |                     |Znesek na glavo   |    |    |
 +------------------------------------------+--------------------+-------+-------+
  ".
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-14/2001-10
Ljubljana, dne 1. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0214
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti