Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004

Kazalo

1269. Spremembe in dopolnitve statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, stran 3395.

Na podlagi 6. in 13. člena zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99, 25/04) je Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 24. 3. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1. člen
V statutu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/00, 5/03, 89/03) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Zbornica opravlja naslednje naloge, ki se financirajo iz zbranega zborničnega prispevka:
– obravnava problematiko kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter predlaga ukrepe za njihov skladen razvoj;
– opravlja za svoje člane splošno strokovno svetovanje in splošno strokovno pomoč na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva;
– usklajuje skupne in posamične interese članov ter zastopa interese članov in interese kmetijstva, gozdarstva in ribištva pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil;
– spodbuja, organizira in koordinira ukrepe za izboljšanje delovnih pogojev v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu;
– oblikuje stališča in predlaga ukrepe za izboljšanje socialnih razmer v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu;
– sodeluje z zbornicami in ostalimi sorodnimi kmetijskimi, gozdarskimi in ribiškimi organizacijami doma in v tujini;
– sodeluje z izobraževalnimi, raziskovalnimi in znanstvenimi ustanovami za razvoj kmetijstva, gozdarstva in ribištva;
– organizira in se udeležuje sejmov in drugih prireditev na področju kmetijske, gozdarske in ribiške dejavnosti;
– daje strokovna mnenja v postopkih sprejemanja predpisov in drugih dokumentov s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva;
– spremlja in opozarja na posledice učinkovanja predpisov državnega zbora, vlade, ministrstev, lokalnih skupnosti in predpisov Evropske unije na kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo;
– obvešča člane o svojih aktivnostih;
– vodi evidenco članov in razvija informacijski sistem;
– podeljuje priznanja za uspešno delo.
Zbornica izvaja naloge javnih služb na področju kmetijstva in druge naloge na način in pod pogoji, ki jih določa zakon.
Zbornica lahko opravlja tudi druge dejavnosti povezane s kmetijstvom, gozdarstvom in ribištvom, iz katerih pridobiva dohodek.«.
2. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zbornice je sestavljen iz predstavnikov prve in druge volilne skupine.
Iz prve volilne skupine se iz vsake območne enote v svet zbornice v svet zbornice voli en član na vsakih začetih 3.000 članov te območne enote.
Iz druge volilne skupine se iz vsake območne enote v svet zbornice volita dva člana, od teh dveh je en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb.
Konstitutivno sejo sveta zbornice po volitvah v roku 30 dni po opravljenih volitvah skliče predsednik zbornice, v njegovi odsotnosti pa eden od podpredsednikov zbornice. Če mandat organom zbornice poteče pred sklicem konstitutivne seje, konstitutivno sejo skliče direktor.«.
3. člen
V 17. členu se osma in deveta alinea spremenita tako, da se glasita:
»– sprejema letni program dela in finančni načrt;
– v soglasju z Vlado Republike Slovenije odloča o povišanju oziroma znižanju stopnje zborničnega prispevka in ugotavlja pavšalni znesek, kar objavi v Uradnem listu Republike Slovenije;«.
4. člen
V 43. členu se v šesti alinei za besedo Litija doda besedilo »Šmartno pri Litiji«, v dvanajsti alinei pa se besedilo »Sveti Andraž« spremeni v »Sveti Andraž v Slovenskih goricah«.
5. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sveti območnih enot imajo naslednje število članov:
– območne enote, ki imajo do šesttisoč članov zbornice, imajo devet članov sveta (sedem članov iz prve volilne skupine, dva člana, od teh dveh enega predstavnika zadrug in enega predstavnika drugih pravnih oseb, pa iz druge volilne skupine),
– območne enote, ki imajo od šesttisočena do dvanajsttisoč članov zbornice, imajo enajst članov sveta (devet članov iz prve volilne skupine, dva člana, od teh dveh enega predstavnika zadrug in enega predstavnika drugih pravnih oseb, pa iz druge volilne skupine),
– območne enote, ki imajo od dvanajsttisočena do osemnajsttisoč članov zbornice, imajo trinajst članov sveta (enajst članov iz prve volilne skupine, dva člana, od teh dveh enega predstavnika zadrug in enega predstavnika drugih pravnih oseb, pa iz druge volilne skupine),
– območne enote, ki imajo več kot osemnajst članov zbornice, imajo petnajst članov sveta (trinajst članov iz prve volilne skupine, dva člana, od teh dveh enega predstavnika zadrug in enega predstavnika drugih pravnih oseb, pa iz druge volilne skupine).«.
5.a člen
Drugi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V odbor izpostave se izvoli sedem članov, od teh pet iz prve volilne skupine in dva iz druge volilne skupine, od teh dveh je eden predstavnik zadrug, eden pa predstavnik drugih pravnih oseb, ki so članice zbornice.«.
5.b člen
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»VI. VOLITVE V SVET ZBORNICE, SVETE OBMOČNIH ENOT IN ODBORE IZPOSTAV OBMOČNIH ENOT ZBORNICE«.
Črta se naslov »VII. poglavje«, ostala poglavja se ustrezno preštevilčijo.
6. člen
V drugem odstavku 58. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Volilno pravico pravne osebe – članice zbornice uresničujejo v volilni enoti, v kateri imajo sedež«.
7. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če med trajanjem mandata sveta preneha mandat članu sveta zbornice, ki je bil izvoljen na način iz petega odstavka 35. člena ZKGZ, ga nadomesti tisti kandidat, ki je na volitvah prejel naslednje najvišje število glasov. Če takega kandidata ni, se opravijo nadomestne volitve, razen v primeru, če je od dneva potrditve mandata člana, ki mu je prenehal mandat, preteklo več kot tri leta.
Če med trajanjem mandata sveta preneha mandat članu sveta zbornice, ki je bil izvoljen na način iz šestega odstavka 35. člena ZKGZ, ga nadomesti naslednji kandidat po vrstnem redu na isti listi kandidatov. Če takega kandidata ni, se opravijo nadomestne volitve, razen v primeru, če je od dneva potrditve mandata člana, ki mu je prenehal mandat, preteklo več kot tri leta.«
8. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Volitve v prvi volilni skupini se opravijo po volilnih enotah. V vsaki volilni enoti se v svet zbornice voli enega člana sveta na vsakih začetih tritisoč članov zbornice. Volilna enota obsega območje območne enote.
Volitve se opravijo na podlagi list kandidatov, ki jih predložijo posamezne skupine članov zbornice in organizacije kmetov volilni komisiji zbornice najkasneje 20. dan pred dnem glasovanja.
Organizacija kmetov določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili. Listo kandidatov lahko organizacija kmetov vloži v volilni enoti, če njeno listo kandidatov podpre najmanj deset članov zbornice, ki imajo volilno pravico in sedež v volilni enoti.
Če je listo kandidatov določila organizacija kmetov, je ime liste enako imenu organizacije kmetov. Če so listo kandidatov določili člani zbornice s podpisovanjem, se šteje za ime liste ime in priimek prvopodpisanega.
Listo kandidatov v volilni enoti, ki jo predlaga skupina članov zbornice, mora v volilni enoti podpreti s podpisi najmanj 20 članov zbornice. Listi kandidatov je potrebno priložiti tudi seznam članov zbornice, ki so podprli listo kandidatov.
Če se v volilni enoti voli enega ali dva člana sveta, se glasuje o posameznih kandidatih. Volivec lahko glasuje za toliko kandidatov, kolikor se jih voli v volilni enoti. Če se voli en član sveta, je za člana sveta izvoljen kandidat, ki prejme največ glasov, če se pa voli dva člana sveta, sta izvoljena tista dva kandidata, ki prejmeta največ glasov.
Če se v volilni enoti voli tri ali več članov sveta, se glasuje o listi kandidatov. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom liste, za katero se glasuje.
Glasovanje članov prve volilne skupine poteka na voliščih. V vsaki občini mora biti najmanj eno volišče.
Volilna komisija zbornice lahko odloči, da se opravi predčasno glasovanje oziroma glasovanje po pošti za člane zbornice, ki bodo na dan glasovanja odsotni iz kraja prebivališča.
Glasovanje se opravi z glasovnico, ki vsebuje:
– zaporedno številko in ime liste kandidatov,
– imena in priimke kandidatov,
– navodilo o načinu glasovanja.
Glasuje se o listi kandidatov. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom liste, za katero se glasuje oziroma pred imenom posameznih kandidatov v skladu s šestim odstavkom tega člena.
V primeru, ko se v volilni enoti mandate dodeljuje listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov vsake posamezne liste deli z vsemi števili od ena do števila glasov vsake posamezne liste (d'Hondtov sistem). Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov dobi lista. Izvoljeni so kandidati po vrstnem redu na listi kandidatov.«.
9. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Volitve v drugi volilni skupini se opravijo po volilnem telesu, v katero organi upravljanja zadrug oziroma drugih pravnih oseb, ki so članice zbornice, izvolijo po enega predstavnika.
Volitve se opravijo s tajnim glasovanjem. Glasovnica vsebuje:
– zaporedno številko kandidata,
– ime in priimek kandidata ter naziv pravne osebe, v kateri kandidat opravlja naloge člana uprave oziroma drugega organa poslovanja,
– navodilo o načinu glasovanja.
Volitve v svet zbornice, svete območnih enot in odbore izpostav iz druge volilne skupine se opravijo na podlagi seznama kandidatur, ki so jih za enega člana sveta zbornice, za enega člana sveta posamezne območne enote oziroma za enega člana odbora posamezne izpostave predlagale posamezne članice zbornice – zadruge, za enega člana sveta zbornice, za enega člana sveta posamezne območne enote oziroma za enega člana odbora posamezne izpostave kot predstavnika drugih pravnih oseb pa predlagale druge pravne osebe. Kandidature je treba predložiti volilni komisiji zbornice najkasneje 20. dan pred dnem glasovanja. Vsaka članica lahko določi največ eno kandidaturo.
Izvoljeni predstavniki v volilno telo opravijo tajno glasovanje z glasovnico, ki jo prejmejo ob predložitvi potrdila o izvolitvi za predstavnika članice volilnemu odboru, ki vodi glasovanje na volišču.
Iz druge volilne skupine volijo v svet zbornice, svet območne enote oziroma odbor izpostave območne enote enega člana zadruge, prav tako enega člana pa druge pravne osebe. Glasovanje za predstavnika zadrug in glasovanje za predstavnika drugih pravnih oseb v svetu zbornice, svetih območnih enot in odborih izpostav se izvede in rezultat glasovanja ugotavlja ločeno.
Za člana sveta zbornice, člana sveta območne enote oziroma člana odbora izpostave območne enote, ki je predstavnik zadrug, je izvoljen kandidat, ki je prejel največ glasov predstavnikov zadrug.
Za člana sveta zbornice, člana sveta območne enote oziroma člana odbora izpostave, ki je predstavnik drugih pravnih oseb, je izvoljen kandidat, ki je prejel največ glasov predstavnikov drugih pravnih oseb.
Če je dvoje ali več kandidatov pri glasovanju iz šestega oziroma sedmega odstavka za člana sveta zbornice, za člana sveta območne enote oziroma za člana odbora izpostave prejelo enako število glasov, odloči žreb.«.
10. člen
V 68. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kadar se volitve iz prejšnjega odstavka opravljajo sočasno z volitvami v svet zbornice, se opravi glasovanja v drugi volilni skupini po istem volilnem telesu kot glasovanje v svet zbornice.«.
11. člen
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zbornica je lastnica stvarnega in finančnega premoženja v skladu z zakonom.«.
12. člen
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanci plačujejo zbornični prispevek A, B ali C.
Višina zborničnega prispevka je:
– za zavezance za plačilo zborničnega prispevka A iz 23. člena ZKGZ 4% od osnove, vendar ne manj kot pavšalni znesek 2000 SIT. Osnova za odmero je katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen v skladu s predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka in predpisi o dohodnini in zmanjšan zaradi naravnih nesreč, požara ali drugih izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče preprečiti oziroma za oprostitve v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino,
– za zavezance za plačilo zborničnega prispevka B iz 24. člena ZKGZ 1,53% od dobička iz opravljanja dejavnosti, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olajšave, ki jih določajo predpisi o dohodnini,
– za zavezance za plačilo zborničnega prispevka C iz 25. člena ZKGZ 0,20% od obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu.
Stopnja za odmero zborničnega prispevka za zavezance za plačilo zborničnega prispevka A, B in C se po sklepu sveta zbornice glede na obseg nalog iz letnega programa dela, ki se financirajo iz zborničnega prispevka lahko v soglasju z Vlado Republike Slovenije poviša ali zniža za največ 20%.«.
13. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka v višini pavšalnega zneska so:
– osebe iz četrte alinee prvega odstavka 9. člena ZKGZ, če ne izpolnjujejo katerega od pogojev iz prve do tretje alinee prvega odstavka 9. člena ZKGZ;
– osebe iz tretjega odstavka 9. člena ZKGZ.
Pavšalni znesek znaša 2.000 tolarjev in se valorizira po stopnji, kot se v skladu s predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka valorizira katastrski dohodek, kar letno ugotovi svet zbornice.«.
14. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nastanek oziroma prenehanje obveznosti plačevanja zborničnega prispevka nastopi, ko član izpolni oziroma preneha izpolnjevati enega izmed pogojev za članstvo, določenih v zakonu in je to razvidno iz uradnih podatkov na podlagi 4. člena ZKGZ.«.
15. člen
79. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanci za zbornični prispevek C, pri katerih odmerjeni zbornični prispevek presega 40.000 tolarjev, lahko plačajo prispevek v dveh enakih obrokih, od katerih prvi zapade v plačilo v 30 dneh, drugi pa v 60 dneh po izdaji odločbe.«.
16. člen
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zbornični prispevki se plačujejo na način in v roku, ki ga določi svet zbornice s splošnim aktom najpozneje do 31. decembra tekočega leta za prihodnje leto. Splošni akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Upravni odbor zbornice lahko na podlagi vloge zavezanca, h kateri predloži dokazila o svojih dohodkih in premoženjskem stanju, dovoli odlog plačila zborničnega prispevka oziroma dovoli plačilo v največ šestih mesečnih obrokih ali določi, da se zavezancu dolg v celoti ali deloma odpiše, če bi se z izterjavo lahko ogrozilo preživljanje zavezanca. Natančnejše kriterije za odlog plačila, plačila v obrokih ali odpis plačila določi Upravni odbor zbornice najpozneje do 31. decembra tekočega leta za prihodnje leto.«.
17. člen
V 81. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja zbornice in kmetijsko gozdarskih zavodov izvaja Računsko sodišče Republike Slovenije v skladu z zakonom.«.
18. člen
V 86. členu se v prvem odstavku za besedo »posameznikom« doda »in organizacijam« tako, da se nov prvi odstavek glasi:
»Zbornica svojim članom ali drugim posameznikom in organizacijam, ki so pomembno prispevali k uveljavljanju in razvoju zborničnega sistema podeljuje priznanja in nagrade.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
V svet zbornice se na volitvah v letu 2004 v skladu z določbo 13. člena zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99, 25/04) v posamezni volilni enoti iz prve volilne skupine voli naslednje število članov sveta:
– 1. volilna (območna) enota Nova Gorica: pet članov,
– 2. volilna (območna) enota Koper: štiri člane,
– 3. volilna (območna) enota Kranj: štiri člane,
– 4. volilna (območna) enota Ljubljana: devet članov,
– 5. volilna (območna) enota Kočevje: dva člana,
– 6. volilna (območna) enota Postojna: tri člane,
– 7. volilna (območna) enota Novo mesto: pet članov,
– 8. volilna (območna) enota Brežice: štiri člane,
– 9. volilna (območna) enota Celje: sedem članov,
– 10. volilna (območna) enota Ptuj: sedem članov,
– 11. volilna (območna) enota Maribor: štiri člane,
– 12. volilna (območna) enota Slovenj Gradec: štiri člane,
– 13. volilna (območna) enota Murska Sobota: devet članov.
20. člen
V svete območnih enot zbornice se na volitvah v letu 2004 v skladu z določbo 45. člena statuta zbornice v posamezni volilni enoti (ki je hkrati tudi območna enota) izvoli naslednje število članov:
– 1. volilna enota Nova Gorica: trinajst članov (enajst iz prve, dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 2. volilna enota Koper: enajst članov (devet iz prve, dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 3. volilna enota Kranj: enajst članov (devet iz prve, dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 4. volilna enota Ljubljana: petnajst članov (trinajst iz prve, dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 5. volilna enota Kočevje: devet članov (sedem iz prve, dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 6. volilna enota Postojna: enajst članov (devet iz prve, dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 7. volilna enota Novo mesto: trinajst članov (enajst iz prve, dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 8. volilna enota Brežice: enajst članov (devet iz prve, dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 9. volilna enota Celje: 15 članov (trinajst iz prve, dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 10. volilna enota Ptuj: petnajst članov (trinajst iz prve, dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 11. volilna enota Maribor: enajst članov (devet iz prve, dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 12. volilna enota Slovenj Gradec: enajst članov (devet iz prve, dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 13. volilna enota Murska Sobota: petnajst članov (trinajst iz prve, dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb).«.
21. člen
Z uveljavitvijo določb prejšnjega člena teh sprememb in dopolnitev se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o postopkih za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot zbornice (Uradni list RS, št. 99/00).
22. člen
Spremembe statuta začnejo veljati, ko jih sprejme svet zbornice.
Te spremembe statuta se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400300
Ljubljana, dne 24. marca 2004.
Peter Vrisk, univ. dipl. inž. kmet. l. r.
Predsednik Sveta KGZS

AAA Zlata odličnost