Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004

Kazalo

1266. Sklep, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje točke h 7. člena in sedme alineje 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper, stran 3394.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe Luka Koper, d.d., Koper, ki jo zastopa glavni direktor Bruno Korelič, na seji dne 18. marca 2004
s k l e n i l o:
Izvrševanje točke h 7. člena in sedme alineje 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 42/03) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
O b r a z l o ž i t e v
1. Pobudnica kot zavezanka za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo) izpodbija določbi 7. in 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper (v nadaljevanju: Odlok). Navaja, da izpodbijani določbi Odloka arbitrarno in brez razumnega razloga povečujeta njeno obveznost iz tega naslova za več kot desetkrat. Pred Odlokom naj bi od zemljišč, na katerih ima skladišča, ne plačevala nadomestila po kriteriju izjemnih ugodnosti pri pridobivanju dohodka. Takšne ugodnosti pri poslovanju naj bi bile po 15. členu Zakona o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 45/98 in nasl. – ZEC) odvisne od investicij ali novih delovnih mest in ne od lokacije zemljišč. Druge zavezanke naj bi plačevale občutno nižje nadomestilo od zemljišč v neposredni bližini, na katerih imajo podobna skladišča, saj so po kriterijih njihove lege in namembnosti ter izjemnih ugodnosti pri pridobivanju dohodka obremenjene od stokrat do štiriindvajsetkrat manj. Izpodbijani določbi Odloka naj bi bili zato v neskladju z Dogovorom o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, in meril za določanje višine tega nadomestila (Uradni list SRS, št. 17/80), z 61. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju: ZSZ84) in z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Iz 32. in 42. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 26/01 in nasl. – v nadaljevanju: PZ) naj bi izhajalo, da imajo valobrani, operativna obala in drugi objekti v pristanišču status pristaniške infrastrukture, ki je v splošni rabi. Redno vzdrževanje te infrastrukture naj bi bilo po 44. členu PZ gospodarska javna služba. Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 – ZGO-1) naj bi se od zemljišč, na katerih so njeni objekti, ki so gospodarska javna infrastruktura, nadomestilo ne plačevalo. Pobudnica predlaga, naj Ustavno sodišče začasno zadrži izvrševanje izpodbijanih določb Odloka, ker bi povečanje njene obveznosti na skoraj tri milijarde SIT lahko povzročilo škodljive posledice v njenem poslovanju, ki bi jih bilo v primeru morebitne nezakonitosti izpodbijanih določb Odloka težko popraviti.
2. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče je izvrševanje Odloka v delih, ki pobudnici nalagata plačevanje nadomestila od površin, na katerih sta pomol in pristaniški dok, ter se pri njegovi odmeri na območju ekonomske cone Koper upošteva kriterij izjemnih ugodnosti v zvezi z možnostjo pridobivanja dohodka, zadržalo. Pobudnica namreč opravlja gospodarsko javno službo, s katero zagotavlja redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture. Plačevanje nadomestila po izpodbijanih določbah Odloka naj bi med drugim ogrožalo tudi njeno sposobnost opravljanja te dejavnosti. To lahko povzroči škodljive posledice, ki bi jih bilo v primeru morebitne nezakonitosti izpodbijanih določb Odloka težko popraviti. Začasni izpad prihodkov iz tega naslova pa Mestni občini ne more povzročiti resnih motenj v delovanju, medtem ko bi jih morebitna kasnejša odprava izpodbijanih določb predpisa lahko povzročila. Začasno zadržanje pomeni, da se Odlok v zadržanem delu do končne odločitve Ustavnega sodišča ne more izvrševati.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. V-I 15/04-4
Ljubljana, dne 18. marca 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.