Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004

Kazalo

1255. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, stran 3376.

Na podlagi šestega odstavka 34. člena in petega odstavka 38. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo) in 14. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja
1. člen
V pravilniku o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 75/96 in 97/00) se črtajo tretji, četrti in peti odstavek 3. člena.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če je ustanoviteljica izvajalca lokalna skupnost, pravna oseba zasebnega prava ali fizična oseba, se vpis v razvid začne na podlagi predloga za vpis, ki ga vloži ustanoviteljica izvajalca oziroma izvajalec pri šolski upravi, na območju katere ima izvajalec sedež.
Predlog za vpis se vloži na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.«
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se črta besedilo »in opravi«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru iz prejšnjega odstavka si pristojna šolska uprava pridobi od izvajalca dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis, s katerimi sama ne razpolaga.«
4. člen
V 7. členu se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»pravilno izpolnjen Obrazec A, ki je sestavni del tega pravilnika kot Priloga 2 in pravilno izpolnjen Obrazec B, ki je sestavni del tega pravilnika kot Priloga 3.«.
Četrta alinea se črta.
5. člen
V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Zasebnik vloži predlog za vpis pri šolski upravi, na območju katere ima stalno bivališče. Predlog se vloži na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika kot Priloga 4.«
V prvi alinei dosedanjega prvega odstavka, ki postane drugi odstavek, se besedilo »izobrazbenih pogojev« nadomesti z besedilom »pogojev, predpisanih za strokovne delavce«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
6. člen
V 9. členu se črtajo prvi, drugi in tretji odstavek.
7. člen
Črta se 9.a člen.
8. člen
V 10. členu se črta drugi odstavek.
9. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »odloča v postopku« nadomesti z besedilom »vodi postopek«. Za besedo »imenuje« se doda beseda »minister« in za besedo »komisijo« beseda »izvedencev«. Črta se zadnji stavek.
10. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta besedilo »na predpisanem obrazcu«.
V drugem odstavku se črta zadnja alinea, za besedo »predpisi« se vejica nadomesti s piko.
11. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec oziroma zasebnik se v skladu z določbami 35. oziroma 39. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo) izbriše iz razvida po uradni dolžnosti ali na predlog. Predlog za izbris lahko vloži izvajalec oziroma zasebnik ali inšpektor pristojen po zakonu, ki ureja šolsko inšpekcijo.
Načelnik šolske uprave izda odločbo o izbrisu najkasneje v 30 dneh potem, ko izve za razlog za izbris oziroma, ko je dobil predlog za izbris v skladu s prejšnjim odstavkom.«
12. člen
V 22. členu se črta drugi odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Postopek vpisa v razvid, ki se je začel pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljuje po določbah pravilnika o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 75/96 in 97/00).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko predlagatelj vpisa v razvid zahteva nadaljevanje postopka po določbah tega pravilnika. Postopek se nadaljuje, ko predlagatelj vloži pravilno izpolnjene obrazce v skladu z 2., 4. oziroma 5. členom tega pravilnika.
14. člen
Priloge iz 2., 4. in 5. člena so priložene temu pravilniku in so objavljene skupaj z njim.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 608-01-13/2004
Ljubljana, dne 1. marca 2004.
EVA 2004-3311-0013
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost