Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004

Kazalo

1246. Uredba o ureditvi trga z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki, stran 3325.

Na podlagi 46. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ureditvi trga z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki*
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa in ureja:
– ribe, ribiške proizvode in izdelke, ki so predmet ureditve trga;
– tržne standarde;
– obveščanje potrošnikov;
– organizacije v ribištvu;
– načrtovanje ribolova, ribogojstva in prometa z ribami in ribiškimi proizvodi;
– priporočene cene;
– cene za umik rib in ribiških proizvodov s trga;
– intervencije v prometu z ribami in ribiškimi proizvodi;
– referenčne cene.
II. UREDITEV TRGA
2. člen
(ribe, ribiški proizvodi in izdelki, ki so predmet ureditve trga)
(1) Ribe in ribiški proizvodi, ki so predmet ureditve trga v skladu s predpisom o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami, so navedene v prilogi I, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Ribiški izdelki, ki so predmet ureditve trga v skladu s predpisom o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami, so navedeni v prilogi II, ki je sestavni del te uredbe.
III. TRŽNI STANDARDI IN OBVEŠČANJE POTROŠNIKOV
3. člen
(vsebina tržnih standardov)
(1) Za ribe, ribiške proizvode in izdelke se lahko določijo splošni tržni standardi in obseg takšnih standardov. Ti standardi zajemajo klasifikacijo po kakovosti, velikosti ali teži, pakiranje, obliko ponudbe in označevanje.
(2) Če so splošni tržni standardi določeni, se proizvodov ali izdelkov, za katere veljajo, ne sme razstavljati ali ponujati, prodati, dobaviti ali drugače dajati v promet kot v skladu s standardi, pri čemer je treba upoštevati morebitna posebna pravila, sprejeta za trgovino s tretjimi državami.
(3) Tržni standardi določajo tudi pravila za obveščanje potrošnikov.
IV. ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV V RIBIŠTVU
4. člen
(organizacije ribičev ali ribogojcev)
Na podlagi Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02 – ZMR-1, v nadaljnjem besedilu: zakon), se organizacije ribičev ali ribogojcev ustanovijo na lastno pobudo skupine ribičev ali ribogojcev, ki proizvajajo enega ali več proizvodov iz točke a, b in c priloge I.
V. NAČRTOVANJE RIBOLOVA, RIBOGOJSTVA IN PROMETA Z RIBAMI IN RIBIŠKIMI PROIZVODI
1. Operativni program ribolova, ribogojstva in prometa
5. člen
(sprejem programa)
(1) Operativni program ribolova, ribogojstva in prometa (v nadaljnjem besedilu: operativni program) mora organizacija proizvajalcev predložiti ministrstvu, pristojnemu za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), najpozneje v sedmih tednih po začetku ribolovnega leta.
(2) Organizacije proizvajalcev morajo začeti z izvajanjem operativnega programa takoj po sprejetju programa.
(3) Ribolovno leto traja 12 mesecev in se začne 1. januarja, razen če se organizacija proizvajalcev z ministrstvom dogovori o drugem časovnem obdobju ali datumu začetka.
(4) Ministrstvo potrdi operativni program najpozneje v dvanajstih tednih po začetku ribolovnega leta. Če ministrstvo zahteva spremembe ali dopolnila operativnega programa, se rok za potrditev operativnega programa podaljša za dva tedna.
6. člen
(vsebina operativnega programa)
(1) Operativni program mora vsebovati:
– strategijo trženja, ki jo bo izvajala organizacija proizvajalcev, da bi kakovost in količina ponudbe ustrezala zahtevam trga;
– posebne preventivne ukrepe za uravnavanje ponudbe na trgu za vrste, ki jih je običajno v ribolovnem letu težje prodajati;
– kazni za člane, ki kršijo odločitve, sprejete za izvajanje tega programa.
(2) Operativni program za organizacijo proizvajalcev – ribičev mora poleg vsebin prejšnjega odstavka vsebovati tudi načrt ulova ribjih vrst, ki so predmet ureditve trga za promet z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki, zlasti ribjih vrst, za katere so dodeljene ribolovne kvote, če te vrste predstavljajo pomemben delež prve prodaje njenih članov.
(3) Operativni program za organizacije proizvajalcev – ribogojcev mora poleg vsebin določenih iz prvega odstavka tega člena vsebovati tudi načrt proizvodnje v ribogojstvu.
(4) Operativni program potrdi minister.
(5) Če se v ribolovnem letu pojavijo nepredvidene okoliščine, se operativni program lahko spremeni, o spremembi pa je treba obvestiti ministra, ki jo potrdi.
(6) Za nepredvidene okoliščine iz prejšnjega odstavka se štejejo tiste, ki niso povzročene zaradi dejavnosti organizacije proizvajalcev in ki vplivajo na trg z ribami in ribiškimi proizvodi, ki so predmet ureditve trga z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki.
2. Strategija trženja in načrt ulova za organizacije proizvajalcev – ribičev
7. člen
(strategija trženja)
Za ribje vrste, ki so predmet ureditve trga za promet z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki iz prilog IV in VII, ki sta sestavni del te uredbe, mora strategija trženja za ribolovno leto vsebovati:
– število registriranih članov organizacije proizvajalcev-ribičev na prvi dan ribolovnega leta;
– število in vrsto ribiških plovil, ki so vključene v organizacijo proizvajalcev-ribičev na prvi dan ribolovnega leta;
– obseg proizvodnje in intervencij po ribjih vrstah v predhodnem ribolovnem letu;
– skupni promet organizacije proizvajalcev-ribičev v predhodnem letu;
– višina kvote, dodeljene organizaciji proizvajalcev-ribičev, ločeno po ribjih vrstah;
– odstotek rib, danih v promet preko dražb ali na druge načine v predhodnem ribolovnem letu;
– strategijo za izboljšanje ali ohranjanje kakovosti ribiških proizvodov, s katerimi sta razpolagala organizacija proizvajalcev-ribičev ali njeni člani;
– prostovoljno označevanje ribiških proizvodov in ostale promocijske aktivnosti;
– predlagane nove možnosti prodaje ali druge možnosti na trgu.
8. člen
(načrt ulova)
(1) Ribje vrste, ki predstavljajo značilen delež pri iztovarjanju organizacije proizvajalcev-ribičev, so tiste, ki:
– tvorijo vsaj 5% skupne proizvodnje organizacije proizvajalcev-ribičev v predhodnem ribolovnem letu po obsegu ali po vrednosti za ribje vrste, za katere so jim bile dodeljene kvote;
– tvorijo vsaj 10% skupne proizvodnje organizacije proizvajalcev-ribičev v predhodnem ribolovnem letu po obsegu ali po vrednosti za ribje vrste, za katere ni določena ribolovna kvota.
(2) Za ribje vrste, ki so predmet ureditve trga za promet z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki in za katere je potrebno izdelati strategijo trženja v skladu s prejšnjim členom, mora načrt ulova iz drugega odstavka 6. člena te uredbe vsebovati indikativno shemo ponudbe za ribolovno leto na osnovi sezonskih trendov (cena, proizvodnja in povpraševanje) na trgu.
(3) Če pri trženju rib in ribiških proizvodov ni težav, posebno če ni umikov s trga, se lahko načrte ulova poenostavi.
(4) Če je načrt ulova narejen na nivoju združenja organizacij ribičev kot načrt ulova organizacije proizvajalcev-ribičev, mora načrt ulova organizacije proizvajalcev-ribičev vsebovati smernice teh načrtov.
(5) Organizacija proizvajalcev-ribičev mora ne glede na morebitne načrte ulova na višjem nivoju določiti dodatne ukrepe za uravnavanje ponudbe na podlagi operativnega programa za ribolovno leto.
3. Strategija trženja in načrt proizvodnje za organizacije proizvajalcev – ribogojcev
9. člen
(strategija trženja)
Za ribje vrste, ki so predmet ureditve trga za promet z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki iz priloge VIII, ki je sestavni del te uredbe, mora strategija trženja za ribolovno leto vsebovati:
– število registriranih članov organizacije proizvajalcev-ribogojcev na prvi dan ribolovnega leta,
– obseg proizvodnje ribjih vrst pri vzreji v predhodnem letu,
– povprečno prodajno ceno po posameznih ribjih vrstah za predhodno leto,
– skupni promet organizacije proizvajalcev-ribogojcev v predhodnem letu,
– uporabljene metode (način) vzreje,
– višek proizvodnje in prodajne sezone,
– strategijo za izboljšanje ali ohranjanje kakovosti ribiških proizvodov, organizacije proizvajalcev-ribogojcev ali njenih članov iz predhodnega leta;
– način prostovoljnega označevanja ribiških proizvodov in ostale promocijske aktivnosti,
– oceno trga in predlagane nove možnosti prodaje ali druge možnosti na trgu.
10. člen
(načrt proizvodnje)
Načrt proizvodnje iz tretjega odstavka 6. člena mora prikazati indikativno shemo pričakovane ponudbe ribiških proizvodov iz ribogojstva za ribolovno leto, ki temelji na sezonskih faktorjih pri proizvodnji in predvidenih trendih na trgu.
4. Ukrepi, ki se izvajajo za ribje vrste, ki so predmet ureditve trga za promet z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki iz priloge IV, VII in VIII
11. člen
(ukrepi v operativnem programu)
Operativni program mora navesti vzroke za običajne težave na trgu na podlagi izkušenj iz predhodnega leta in preventivne ukrepe za uravnavanje ponudbe na trgu.
12. člen
(spremembe na trgu)
(1) Organizacije proizvajalcev morajo odrediti vse ukrepe, ki so potrebni za izboljšanje situacije, če se pogoji na trgu spremenijo tako, da:
– se umiki s trga, izraženo v odstotkih določenih količin, danih v promet v kateremkoli mesecu, povečajo za 5% točk v primerjavi z umiki s trga v zadnjih treh mesecih ali
– če se pojavijo katerekoli druge težave na trgu.
(2) Za ribe in ribiške proizvode, ki so umaknjeni s trga zaradi pridobivanja pomoči zaradi prenosov, se ne uporabljajo določbe prejšnjega odstavka.
(3) Organizacije proizvajalcev so dolžne obveščati ministrstvo o vseh ukrepih, ki jih izvedejo zaradi sprememb na trgu iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
(kazni za člane)
(1) Na podlagi tretje alinee prvega odstavka 6. člena te uredbe je organizacija ribičev ali ribogojcev dolžna narediti seznam kazni za člane in o tem obvestiti vse člane organizacije proizvajalcev.
(2) Kazni morajo biti usklajene s težo kršitve operativnega programa.
5. Nadzor
14. člen
(nadzor)
Ministrstvo opravlja nadzor, s katerim preverja, če vsaka organizacija ribičev ali ribogojcev izpolnjuje operativni program, in:
a) če organizacija ribičev ali proizvajalcev ne pripravi operativnega programa za ribolovno leto v skladu s 6. členom te uredbe, za to ribolovno leto ne dobi finančne pomoči, odobrene za intervencijske ukrepe, ki se izvajajo v skladu s to uredbo;
b) če organizacija proizvajalcev ne izvede ukrepov, določenih v njenem operativnem programu, se ji v tekočem ribolovnem letu:
– za prvo kršitev odobri samo 75% finančne pomoči za intervencijske ukrepe, ki se izvajajo v skladu s to uredbo;
– za drugo kršitev odobri samo 50% finančne pomoči iz prejšnje alinee;
– v primeru nadaljnjih kršitev finančne pomoči ne odobri.
VI. PRIPOROČENE CENE
15. člen
(priporočene cene)
(1) Pred začetkom vsakega ribolovnega leta Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določi priporočeno ceno za ribe in ribiške proizvode iz priloge IV ter za ribe in ribiške proizvode in skupino proizvodov iz priloge V.
(2) Priporočena cena temelji na:
– povprečju cen, evidentiranih za pretežni del prometa z ribami in ribiškimi izdelki na mestih prometa na debelo ali v pristaniščih v zadnjih treh ribolovnih letih pred letom, za katero se določa ceno;
– upoštevanju gibanja proizvodnje in povpraševanja.
(3) Pri določanju priporočene cene je treba upoštevati tudi:
– potrebo po stabilizaciji tržnih cen in preprečevanju presežkov na trgu;
– prispevek k podpori za izboljšanje prihodkov proizvajalcev;
– interes potrošnikov.
VII. CENE ZA UMIK RIB IN RIBIŠKIH PROIZVODOV S TRGA
16. člen
(cena za umik s trga)
(1) Cena za umik s trga se za vsakega od proizvodov iz delov A in B priloge IV določi glede na svežost, velikost ali težo in obliko ponudbe proizvoda tako, da se priporočeno ceno pomnoži s faktorjem pretvorbe, v skladu s predpisom, ki ureja kakovost rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu. Cena za umik s trga v nobenem primeru ne sme presegati 90% priporočene cene.
(2) Da bi tudi ribičem na območjih iztovarjanja, ki so oddaljena od glavnih potrošniških centrov, omogočili dostop do trga pod zadovoljivimi pogoji, se lahko za cene iz prejšnjega odstavka za vsako območje uporabi prilagoditveni faktor.
(3) Za vsak proizvod iz točke C priloge IV se določi prodajna cena pod pogoji iz prvega in drugega odstavka tega člena.
17. člen
(finančno nadomestilo za umik s trga)
(1) Ministrstvo odobri finančno nadomestilo organizacijam ribičev ali ribogojcev, ki v skladu s 64. členom zakona umaknejo s trga proizvode iz delov A in B priloge IV, pod pogojem, da:
– je cena za umik s trga, ki jo uporabljajo te organizacije, ki je določena v skladu s prejšnjim členom, z dovoljenim odstopanjem 10% pod oziroma 10% nad to ceno, da bi se upoštevala predvsem sezonska nihanja tržnih cen;
– umaknjeni proizvodi ustrezajo tržnim standardom v skladu s predpisom, ki ureja kakovost rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu;
– se cena za umik s trga iz prve alinee za vsako od teh kategorij proizvodov uporablja v celotnem ribolovnem letu;
– organizacija ribičev ali ribogojcev, ki v okviru enega od ukrepov iz tretjega odstavka 51. člena zakona prepove ribolov ali prodajo določenih kategorij proizvodov, za te kategorije proizvodov niso obvezane uporabljati cene za umik s trga, določene v skladu s 16. členom te uredbe.
(2) Finančno nadomestilo se odobri samo, če se proizvode, umaknjene s trga, uporabi v druge namene kot je prehrana ljudi ali na način, ki ne moti normalne prodaje drugih proizvodov.
(3) Za vse proizvode iz prvega odstavka tega člena velja, da:
– je finančno nadomestilo enako 85% cene za umik s trga, ki jo zadevna organizacija ribičev ali ribogojcev uporablja za umaknjene količine, ki ne presegajo 4% letnih količin tega proizvoda, ki se vsako leto dajo v prodajo;
– se finančnega nadomestila ne sme odobriti za umaknjene količine, ki za pelagične vrste presegajo 10% in za druge vrste 8% količin, ki jih posamezna organizacija ribičev ali ribogojcev da v prodajo.
(4) Za izračun višine finančnega nadomestila, ki se lahko odobri organizaciji ribičev ali ribogojcev, se upošteva proizvod vseh njenih članov, vključno s količinami, ki jih je s trga umaknila druga organizacija ribičev ali ribogojcev v skladu s 60. členom zakona.
(5) Finančno nadomestilo se zmanjša za vrednost proizvodov, določeno v pavšalnem znesku, ki so namenjeni za druge namene kot je prehrana ljudi ali za morebitne neto prihodke iz oddaje proizvodov za prehrano ljudi v skladu z drugim odstavkom tega člena. Ta vrednost se določi na začetku ribolovnega leta. Vrednost se lahko popravi, če se na trgu ugotovi večje in trajne spremembe cen.
(6) Če organizacija ribičev ali ribogojcev s trga umakne proizvode v skladu s prvim odstavkom tega člena, svojim članom za količine, umaknjene s trga, odobri odškodnino, ki je najmanj enaka znesku finančnega nadomestila, izračunanega v skladu s prvo alineo tretjega odstavka tega člena, povečanemu za znesek, ki je enak 10% cene za umik s trga, ki jo uporablja organizacija.
(7) Organizacija ribičev ali ribogojcev lahko v okviru sistema kazni svojim članom odobri nižjo odškodnino kot je določena v prejšnjem odstavku, če se razliko razporedi na rezervni sklad, ki je namenjen izključno za kasnejše intervencijske ukrepe.
18. člen
(količina ribiških proizvodov in proizvodov ribogojstva)
Finančna nadomestila za umik ribiških proizvodov in proizvodov ribogojstva s trga na podlagi prve alinee tretjega odstavka prejšnjega člena se izračunava za tiste količine proizvodov, ki so skladne z 19. členom te uredbe in ki so po predpisu, ki ureja kakovost rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu, uvrščene v kategoriji svežosti »Ekstra« in »A«.
19. člen
(pogoji za dodelitev finančnih nadomestil)
(1) Finančno nadomestilo za umik ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva se odobri le tistim organizacijam ribičev ali ribogojcev, katere člani preko celega ribolovnega leta pri prvi prodaji upoštevajo pogoje za cene za umik s trga v skladu s prvo in tretjo alineo prvega odstavka 17. člena te uredbe.
(2) Če uporaba mejnih vrednosti v skladu s prvo alineo prvega odstavka 17. člena povzroči, da za isto kategorijo proizvoda priznane organizacije ribičev ali ribogojcev na določenem območju uporabljajo različne cene za umik s trga, lahko vsaka od teh organizacij ribičev ali proizvajalcev uporablja oziroma privzame ceno, ki jo je določila druga organizacija ribičev in proizvajalcev iz istega območja, in sicer od dneva določitve cene za umik s trga in za določeno obdobje veljavnosti te cene.
(3) Cene za umik s trga, ki jih organizacija ribičev ali ribogojcev določi v skladu s prvo alineo prvega odstavka 17. člena, se morajo uporabljati za vse količine, dane v prodajo preko te organizacije ali njenih članov, vključno s količinami, danimi v prodajo izven območja delovanja te organizacije.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko organizacija ribičev ali ribogojcev ali njeni člani prodajajo njihove proizvode v območju izven delovanje te organizacije po lastni ceni za umik s trga, ki pa ne sme biti nižja od ravni cen na tistem območju, ali pa po ceni za umik s trga v skladu s prvo alineo prvega odstavka 17. člena, ki jo določi organizacija ribičev ali ribogojcev, ki deluje na tistem območju.
(5) Cena za umik s trga ne sme vsebovati stroškov, nastalih po iztovarjanju ribiških proizvodov ali proizvodov iz ribogojstva, razen stroškov, ki nastanejo zaradi potrebe prevoza prodaje na borzi ali na nabrežju.
20. člen
(poročanje)
(1) Organizacija ribičev ali ribogojcev, ki uporablja oziroma uveljavlja ceno za umik s trga v skladu s prvo alineo prvega odstavka 17. člena, mora ministrstvu poročati o višini cene za umik s trga najmanj dva delovna dneva pred uveljavitvijo oziroma določitvijo te cene za umik s trga, in sicer za vsako kategorijo proizvodov in za vse območje delovanja te organizacije.
(2) Če namerava organizacija ribičev ali ribogojcev spremeniti ceno za umik s trga ali dovoljeno odstopanje v skladu s prvo alineo prvega odstavka 17. člena ali želi uporabiti možnosti oblikovanja cene za umik s trga v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena, mora o tem obvestiti ministrstvo najmanj dva delovna dneva pred nameravano spremembo. Spremembe v skladu s tem odstavkom morajo trajati oziroma se uporabljati najmanj pet delovnih dni.
(3) Ministrstvo mora zagotoviti, da se vse spremembe v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena objavijo brez zamude v skladu z regionalnimi in krajevnimi običaji na območju delovanja organizacije ribičev ali ribogojcev.
(4) Če se prva prodaja vrši v skladu s točko c) iz prvega odstavka 21. člena te uredbe, se sobote, nedelje in prazniki štejejo kot delovni dnevi.
21. člen
(upravičenost do nadomestil)
(1) Do finančnih nadomestil so upravičene organizacije ribičev samo za tiste količine rib in ribiških proizvodov, ki se umaknejo s trga, če:
a) jih ujamejo člani organizacije ribičev;
b) so dane v prodajo:
– preko organizacije ribičev,
– preko člana organizacije ki upošteva interna pravila v skladu s četrtim odstavkom 51. člena zakona,
c) so bile količine rib in ribiških proizvodov pred umikom s trga ponujene v prodajo vsem zainteresiranim udeležencem v prometu na regionalen oziroma krajevno običajen način in je bilo ugotovljeno, da za ponujene količine ni bilo mogoče najti kupca po ceni, oblikovani v skladu s prvo alineo prvega odstavka 17. člena;
d) za te količine ni bila podana zahteva za podporo za prenos.
(2) Finančno nadomestilo v skladu s prejšnjim odstavkom odobri ministrstvo za določene količine rib in ribiških proizvodov samo v primeru, če so bile te količine rib in ribiških proizvodov, ki so jih organizacije ribičev ali ribogojcev oziroma njihovi člani tekom ribolovnega leta dali v promet, razvrščene v skladu s tržnimi standardi, ki jih določa predpis o kakovosti rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu.
22. člen
(plačilo finančnih nadomestil)
(1) Finančno nadomestilo ministrstvo odobri na podlagi vloge za plačilo na koncu vsakega ribolovnega leta.
(2) Vlogo za plačilo finančnega nadomestila za člane organizacije ribičev ali ribogojcev morajo organizacije poslati na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) najpozneje v roku štirih mesecev po preteku ribolovnega leta.
(3) Agencija izplača odobrena finančna nadomestila najkasneje v roku osmih mesecev po preteku ribolovnega leta.
23. člen
(predplačila finančnih nadomestil)
(1) Na podlagi vloge za plačilo finančnega nadomestila agencija odobri vsak mesec predplačilo za finančno nadomestilo pod pogojem, da vlagatelj položi varščino v višini 105% od zneska za predplačilo.
(2) Predplačila se izračunavajo v skladu z metodo, ki je v obrazcu 1, priloge III, ki je sestavni del te uredbe.
24. člen
(prodaja v državah članicah Evropske unije)
(1) Če organizacija ribičev ali ribogojcev ali njen član da v prodajo ribe ali ribiške proizvode v državo, ki je članica Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), mora ministrstvo na zahtevo organizacije ribičev ali ribogojcev nemudoma izdati tej organizaciji ali njenemu članu potrdilo v skladu z obrazcem 2, priloge III, kopijo tega potrdila pa istočasno uradno posredovati pristojnemu organu za ribištvo zadevni državi EU.
(2) Zahtevki za izdajo potrdila morajo biti posredovani zadevni državi EU takoj, ko so ribe ali ribiški proizvodi v tej državi dani v promet.
25. člen
(sistem kontrole)
Agencija vzpostavi sistem kontrole, s katerim preverja, ali se podatki organizacij ribičev ali ribogojcev o količinah na vlogi za plačilo finančnega nadomestila ujemajo s podatkom, ki jih je organizacija ribičev ali ribogojcev prikazala o količinah, danih v promet in umaknjenih s trga.
Namenska poraba ribiških proizvodov, ki se umaknejo s trga
26. člen
(možnosti namenske uporabe)
(1) Ribe in ribiški proizvodi, ki jih organizacije ribičev ali ribogojcev umaknejo s trga v skladu s 64. členom zakona in za njih ne nameravajo uveljavljati pomoči za prenos, se lahko namensko uporabijo na enega od naslednjih načinov:
– pod odgovornostjo države brezplačno razdelijo v naravnem stanju za lastno porabo človekoljubnim in dobrodelnim organizacijam ali osebam, ki so upravičene do javne pomoči;
– uporabijo sveže ali konzervirane za živalsko krmo;
– po predelavi v moko se uporabijo za živalsko krmo;
– uporabijo kot vabo;
– uporabijo se za druge namene, ki ne služijo prehranjevanju ljudi.
(2) Ministrstvo na zahtevo organizacije ribičev ali ribogojcev v posameznih primerih lahko odobri druge možnosti namenske uporabe.
27. člen
(pogoji za namensko uporabo)
(1) Ribe in ribiški proizvodi se lahko namensko uporabijo na načine iz prvega odstavka prejšnjega člena samo ob naslednjih pogojih:
– postanejo neprimerni za prehrano ljudi takoj nato, ko so umaknjeni s trga;
– so bili ponujeni v prodajo vsem zainteresiranim gospodarskim subjektom po ustaljenih regionalnih in lokalnih navadah. Kupci morajo navesti, na kakšen način namenske uporabe bodo tako kupljene proizvode uporabili.
(2) Takoj po opravljeni prodaji pod pogoji iz prejšnjega odstavka, je treba izdati račun z navedbo identitete prodajalca in kupca, predvidenega načina namenske uporabe teh proizvodov, količine in prodajne cene. Organizacija ribičev ali ribogojcev pošlje kopijo teh računov ali potrdil na ministrstvo vsake tri mesece.
(3) Če organizacije ribičev ali ribogojcev dokažejo, da za ribe in ribiške proizvode, ki so bili umaknjeni s trga in ponujeni v promet za namensko uporabo na načine iz prvega odstavka tega člena, niso našli kupca, se pod nadzorom ministrstva, pristojnega za okolje, neškodljivo uničijo.
28. člen
(kontrola)
Agencija določi sistem ukrepov za kontrolo izvajanja določb o namenski porabi rib in ribiških proizvodov, ki so bili umaknjeni s trga.
VIII. INTERVENCIJE V PROMETU Z RIBAMI IN RIBIŠKIMI PROIZVODI
Pomoč za prenos
29. člen
(pogoji za pomoč za prenos)
(1) Pomoč za prenos se lahko odobri:
– za ribe in ribiške proizvode iz delov A in B priloge IV, ki so bili umaknjeni po ceni za umik s trga v skladu s 16. členom te uredbe.
– za ribe in ribiške proizvode iz dela C priloge IV, ki so bili dani v prodajo in za katere je dokazano, da jih ni bilo mogoče prodati po prodajni ceni, določeni v skladu s 65. členom zakona.
(2) Zaradi upoštevanja sezonskega nihanja tržnih cen je dopustno odstopanje +10% ali –10% nad cenami iz prejšnjega odstavka.
(3) Pomoč za prenos se lahko odobri le za količine, ki:
– jih dobavljajo ribiči ali ribogojci, ki so člani ene izmed organizacij ribičev ali ribogojcev;
– izpolnjujejo določene zahteve glede kakovosti, velikosti in oblike ponudbe;
– se jim podaljša rok trajanja z določenimi načini predelave in uskladišči ali konzervira pod določenimi pogoji in za določeno obdobje.
(4) Pomoč se lahko odobri za količine rib ali ribiških proizvodov iz prvega odstavka tega člena za največ 18% v prodajo ponujenih letnih količin, zmanjšano za količine, za katere so bila uveljavljena finančna nadomestila za umik s trga.
(5) Višina pomoči ne sme presegati tehničnih in finančnih stroškov, povezanih s postopki za podaljševanje trajnosti in skladiščenja.
(6) Dovoljeni načini predelave v skladu s tretjo alineo tretjega odstavka tega člena so:
– zamrzovanje,
– soljenje,
– sušenje,
– mariniranje,
– kuhanje in pasterizacija,
– filetiranje in razkosavanje in po potrebi odstranjevanje glav, kjer je filetiranje in razkosavanje povezano tudi z eno od predelav iz prejšnjih alinei tega odstavka.
30. člen
(izračunavanje količin)
Pri izračunu količin rib in ribiških proizvodov, za katere se lahko odobri pomoč za prenos, se upoštevajo le tiste količine, ki so na podlagi predpisa o kakovosti rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu, uvrščene v kategorijo svežosti Ekstra in A.
31. člen
(pogoji za plačilo pomoči za prenos)
(1) Do pomoči za prenos so upravičene samo tiste organizacije ribičev ali ribogojcev, ki so priznane po 52. členu zakona.
(2) Pomoč za prenos se odobri le za tiste količine rib ali ribiških proizvodov, ki so jih organizacije ribičev ali ribogojcev ali njeni člani tekom ribiškega leta ponudile v prodajo in ki so bile predhodno razvrščene v skladu z tržnimi standardi, določenimi v predpisu o kakovosti rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu.
(3) Šteje se, da so pogoji iz druge alinee tretjega odstavka 29. člena te uredbe izpolnjeni le takrat, ko ribe ali ribiški proizvodi ustrezajo tržnim standardom, ki so določeni v predpisu o kakovosti rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu.
(4) Za odobritev pomoči za prenos, morajo biti izpolnjeni pogoji iz 32. in 33. člena te uredbe, ki določata pogoje za predelavo in skladiščenje.
32. člen
(roki in minimalni pogoji za predelavo)
(1) Pomoč za prenos se lahko odobri samo, če se ribe ali ribiški proizvodi, umaknjeni s trga, predelajo v 48 urah, in sicer v skladu s šestim odstavkom 29. člena te uredbe. Organizacije ribičev ali ribogojcev lahko predelavo rib ali ribiških proizvodov opravijo same ali pa le te pošljejo v predelavo podjetjem za predelavo. Pred predelavo morajo biti ribe in ribiški proizvodi shranjeni na tak način, da ohranijo kategorijo svežosti, v katero so bili predhodno uvrščeni.
(2) Ne glede na predpise, ki urejajo veterinarske pogoje za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora in veterinarsko-sanitarni nadzor živilskih obratov, veterinarsko-sanitarne preglede ter pogoje zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora, se morajo pri načinih predelave, določenih v šestem odstavku 29. člena dosegati naslednji minimalni pogoji:
– zamrzovanje mora potekati z opremo, ki zagotavlja med drugim, da se v sredini proizvoda hitro dosega temperatura –18 °C;
– soljenje mora potekati na način, ki zagotavlja, da vsebnost soli v ribi ali ribiškem proizvodu ni manjša kot 16%;
– sušenje mora potekati na način, ki zagotavlja, da vsebnost vode v ribi ali ribiškem proizvodu ne presega 50%;
– mariniranje mora potekati na način, da pri obdelavi rib in ribiških proizvodov z vinskim kisom ali drugimi kislinami, ki se uporabljajo v proizvodnji živil, soljo in začimbami, in sicer brez segrevanja, vrednost ph ne presega 4,8;
– pasterizacija mora potekati na način, da se v jedru ribe ali ribiškega proizvoda najmanj 15 minut dosega temperatura 75 °C.
(3) Glede na dodeljevanje pomoči za prenos je dopustno, da se žive velike rakovice, ki se jih oskrbuje z morsko ali slano vodo, lahko hranijo v sidranih tankih ali kletkah.
33. člen
(pogoji skladiščenja)
(1) Pomoč za prenos se odobri le za tiste ribe ali ribiške proizvode, ki so bili nepovratno predelani in skladiščeni v skladu z minimalnimi zahtevami, določenimi v 30. in 31. členu te uredbe, skladiščeni v skladu s tem členom in ponovno dani v promet.
(2) V primeru zamrznjenih rib in ribiških proizvodov čas skladiščenja od dneva, ko je predelava zaključena, ne sme biti krajši od petih dni ob temperaturi skladiščenja, ki ne sme biti višja kot –18 °C.
(3) V primeru soljenih, mariniranih, kuhanih ali pasteriziranih rib in ribiških proizvodov čas skladiščenja od dneva, ko je predelava zaključena, ne sme biti krajši od petih dni.
(4) V primeru sušenih rib in ribiških proizvodov čas skladiščenja od dneva, ko je predelava zaključena, ne sme biti krajši od petih dni, ob temperaturi skladiščenja, ki ne presega 4 °C ob primerni vlažnosti.
(5) V primeru vseh proizvodov, ki so hranjeni v tankih ali kletkah, čas skladiščenja ne sme biti krajši od petih dni.
(6) Vse ribe in ribiški proizvodi morajo biti ponovno ponujeni v prodajo v homogenih lotih po vrstah in v skladu s predpisi o dajanju proizvodov v promet za prehrano ljudi.
(7) Proizvodi, ki so živi skladiščeni v tankih ali kletkah, se morajo ponovno ponuditi v prodajo na način, da ne motijo normalnega prometa s temi proizvodi.
(8) Ribe in ribiški proizvodi, ki so bili ponovno ponujeni v prodajo, se ne smejo več uskladiščiti z namenom ponovne pridobitve kakršnekoli pomoči oziroma finančnega nadomestila.
34. člen
(višina zneska za pomoč in stroški za prenos)
(1) Višino zneska za pomoč za prenos ministrstvo določi pred začetkom vsakega ribolovnega leta.
(2) Pomoč za prenos se določi za enoto mase, ki se uporablja za neto maso za ribe in ribiške proizvode iz priloge IV.
(3) Znesek pomoči se obračunava na podlagi dejanskih tehničnih in finančnih stroškov, nujno potrebnih za izvajanje ukrepov za podaljševanje roka trajanja in shranjevanja za ribe in ribiške proizvode, za katere se zahteva pomoč za prenos, ugotovljene v prejšnjem ribolovnem letu.
(4) Za tehnične stroške se štejejo:
– stroški za energijo;
– stroški dela, povezani s sprejemom v skladišče in izdajanjem iz skladišča;
– materialni stroški pri neposrednem pakiranju;
– stroški predelave (dodatki);
– stroški transporta od mesta iztovarjanja do mesta za predelavo.
(5) Finančni stroški se obračunavajo v pavšalnem znesku po toni in se prilagajajo za vsako leto posebej z na letni ravni določenimi obrestnimi merami, ki se določajo v skladu s predpisi o financiranju v kmetijstvu.
(6) Pomoč za prenos za zadevno ribolovno leto velja za tiste ribe in ribiške proizvode, ki so bili uskladiščeni v tem letu, ne glede na to, kdaj se je skladiščenje končalo.
35. člen
(nadzor evidenc in poročanje)
(1) Agencija vzpostavi sistem nadzora, s katerim se zagotavlja, da so ribe in ribiški proizvodi, za katere se odobri pomoč za prenos, upravičeni do te pomoči.
(2) Organizacija ribičev ali ribogojcev mora zagotoviti, da upravičenci za minimalni čas skladiščenja v skladu z drugim odstavkom 33. člena te uredbe vodijo evidenco po kategorijah za vse vrste rib in ribiških izdelkov, ki jih uskladiščijo.
(3) Organizacija ribičev ali ribogojcev mora sporočiti ministrstvu dan, vrsto, kategorijo in količino rib ali ribiških proizvodov, ko so jih uskladiščili, in sicer za vsak mesec.
36. člen
(odobritev plačila)
(1) Pomoč za prenos se organizaciji ribičev ali ribogojcev izplača šele takrat, ko pristojni organi za nadzor v okviru agencije ugotovijo, da količine rib ali ribiških proizvodov, za katere se zahteva pomoč za prenos, ne presegajo količin iz četrtega odstavka 29. člena te uredbe in da so bile te količine predelane in skladiščene ali konzervirane v skladu z določili te uredbe in kasneje dane v prodajo.
(2) Vlogo za pomoč za prenos mora organizacija ribičev ali ribogojcev poslati v roku do štirih mesecev pred iztekom ribolovnega leta. Podatke, ki jih mora vloga vsebovati, določi ministrstvo.
(3) Agencija izplača pomoč za prenos v roku treh mesecev po prejemu popolne vloge organizacije ribičev ali ribogojcev.
37. člen
(predplačila za pomoč za prenos)
Na podlagi popolne vloge za plačilo pomoči za prenos agencija odobri vsak mesec predplačilo za pomoč za prenos za mesečne količine pod pogojem, da vlagatelj položi varščino v višini 105% od zneska za predplačilo. Predplačila se izračunavajo v skladu z metodo, ki je v obrazcu 3, priloge III.
Samostojni umiki s trga in prenosi organizacije ribičev ali ribogojcev
38. člen
(pavšalna pomoč za samostojni umik rib ali ribiških proizvodov s trga)
(1) Za ribe in ribiške proizvode iz priloge VII agencija organizacijam ribičev ali ribogojcev, ki želijo umakniti ribe in ribiške proizvode s trga v skladu s 63. in 64. členom zakona, odobri pavšalno pomoč pod pogoji, da:
– organizacija ribičev ali ribogojcev določi ceno umika s trga (v nadaljnjem besedilu: samostojna cena za umik s trga) pred začetkom ribolovnega leta; organizacija mora uporabljati to ceno v teku celega ribolovnega leta v mejah tolerance +10% ali –10% od določene samostojne cene za umik s trga; cena ne sme preseči ponderiranega povprečja cen, evidentiranih v zadnjih treh letih za te kategorije rib in ribiških proizvodov na območju delovanja organizacije ribičev in ribogojcev, ki je izvedla samostojen umik s trga;
– da so ribe ali ribiški proizvodi umaknjeni s trga v skladu s tržnimi standardi predpisa o kakovosti rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu;
– je odškodnina, odobrena pridruženim proizvajalcem v zvezi z ribami ali ribiškimi proizvodi, umaknjenimi s trga, v skladu s samostojno ceno za umik s trga, ki jo uporablja organizacija ribičev ali ribogojcev.
(2) Pavšalno pomoč agencija odobri za količine, umaknjene s trga, ki so bile dane v prodajo v skladu z določbami 51. člena zakona in umaknjene na način, ki ne moti normalne prodaje rib ali ribiških izdelkov.
(3) Višina pavšalne pomoči znaša 75% samostojne cene za umik s trga, ki se uporablja v tekočem ribolovnem letu, zmanjšane za vrednost, določeno v pavšalnem znesku za ribe in ribiške proizvode v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(4) Pavšalna pomoč se odobri tudi za količine, ki se jim podaljša rok trajanja z določenimi načini predelave in uskladišči ali konzervira pod določenimi pogoji in za določeno obdobje. Višina pavšalne pomoči v teh primerih ne sme presegati zneska tehničnih in finančnih stroškov v zvezi s postopki, ki so bistveni za določene načine predelave, konzerviranja in skladiščenja.
(5) Količine, za katere se odobri pavšalna pomoč v skladu z drugim odstavkom tega člena, ne smejo presegati 5% letnih količin rib ali ribiških proizvodov, ki so dani v prodajo v skladu z določbami 51. člena zakona.
(6) Količine, za katere se lahko odobri pavšalna pomoč v skladu z drugim in četrtim odstavkom tega člena, skupaj ne smejo presegati 10% letnih količin rib ali ribiških proizvodov, ki so dani v prodajo v skladu z določbami 51. člena zakona.
(7) Organizacije ribičev ali ribogojcev lahko uporabljajo samostojne cene za umik s trga do dosežene najvišje višine cen, določene v prvi alinei prvega odstavka tega člena za eno ali več kategorij rib ali ribiških proizvodov. Ko organizacije ribičev ali ribogojcev dosežejo najvišjo ceno za posamezno kategorijo rib ali ribiških proizvodov, za tisto kategorijo izgubijo pravico do pavšalne pomoči.
(8) Organizaciji ribičev ali ribogojcev se pavšalna pomoč plača takrat, ko ministrstvo ugotovi, da količine, za katere je zahtevana pavšalna pomoč, ne presegajo višine, določene v peti alinei prvega odstavka tega člena.
Odobritev pavšalne pomoči za ribe in ribiške proizvode v skladu z drugim odstavkom 38. člena te uredbe
39. člen
(višina pavšalne vrednosti)
(1) Vlada določi pavšalno vrednost za obračunavanje pavšalne pomoči in na tej osnovi ustreznih predplačil glede na namensko porabo količin, umaknjenih s trga v skladu z drugo, tretjo in peto alineo 26. člena te uredbe.
(2) Pavšalna vrednost se določi na začetku vsakega ribolovnega leta in je enaka za vse priznane organizacije ribičev ali ribogojcev. Osnova za določitev so doseženi povprečni iztržki v prodaji za posamezne namenske porabe, ki so bili ugotovljeni v obdobju šestih mesecev pred določitvijo pavšalne vrednosti. Pavšalna vrednost se spremeni, če se na trgu ugotovijo občutne in trajne spremembe cen.
Odobritev pavšalne pomoči za ribe in ribiške proizvode
40. člen
(pogoji za pavšalno pomoč)
(1) Pavšalna vrednost se določi na začetku vsakega ribolovnega leta. Višina pomoči se določi za enoto mase, ki se bo uporabljala za neto maso za ribe in ribiške proizvode iz priloge VII.
(2) Višina pavšalne pomoči se izračunava na podlagi dejanskih tehničnih in finančnih stroškov, ki so potrebni za postopke za podaljševanje roka trajanja in skladiščenja rib in ribiških proizvodov, kot so bila evidentirana v prejšnjem ribolovnem letu.
(3) Za tehnične stroške se štejejo:
– stroški za energijo;
– stroški dela, povezani s sprejemom v skladišče in izdajanjem iz skladišča;
– materialni stroški pri neposrednem pakiranju;
– stroški predelave (dodatki);
– stroški transporta od mesta iztovarjanja do mesta za predelavo.
(4) Pavšalni znesek po toni se obračunava in prilagaja za vsako leto posebej z na letni ravni določenimi obrestnimi merami, ki se določajo v skladu s predpisi o financiranju v kmetijstvu.
(5) Pavšalna pomoč za zadevno ribolovno leto velja za tiste ribe in ribiške proizvode, ki so bili uskladiščeni v tem letu, ne glede na to, kdaj se je skladiščenje končalo.
41. člen
(pogoji za odobritev plačila in predplačila)
(1) Zahtevek za plačilo pavšalne pomoči mora biti vložen na ministrstvo najpozneje v štirih mesecih po preteku zadevnega ribolovnega leta. Vsebovati mora najmanj podatke, ki so v obrazcu 4 priloge III.
(2) Predplačila se vsak mesec odobrijo na zahtevo organizacije ribičev ali ribogojcev za umaknjene količine ali količine za prenos pod pogojem, da vlagatelj zahteve položi varščino v višini 105% od zneska za predplačilo.
(3) Višina zneska predplačila oziroma predplačil se določi na podlagi začasnega razmerja med količinami rib ali ribiških proizvodov, umaknjenih s trga, in količinami, ponovno danimi v prodajo za zadevno obdobje. Izračun višine zneska se uskladi v roku dveh mesecev po zadevnem mesecu na podlagi dejansko opravljenih transakcij in prijavljenih v skladu z modelom, določenim v obrazcu 4 priloge III.
(4) Agencija plača pavšalno pomoč v najkasneje v roku osmih mesecev po preteku ribolovnega leta.
42. člen
(nadzor, evidence in poročanje)
(1) Inšpektor za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil redno preverja, ali ribe in ribiški proizvodi, za katere se zahteva pavšalna pomoč, dejansko izpolnjujejo pogoje za te pomoči.
(2) Organizacija ribičev ali ribogojcev mora zagotoviti, da upravičenci vodijo evidenco skladiščenja po vrstah v skladu z obrazcem 4 priloge III.
(3) Za namene nadzora iz prejšnjega odstavka morajo prejemniki pavšalne pomoči voditi evidenco zalog.
(4) Ministrstvo vlado v skladu z roki, ki jih določa vlada, redno obvešča o povprečnih cenah za ribe in ribiške proizvode in po kategorijah le-teh, zabeleženih na trgih za prodajo na debelo in na mestih prve prodaje.
(5) Organizacije ribičev ali ribogojcev morajo ministrstvu dostaviti seznam rib in ribiških izdelkov po kategorijah in samostojne cene za umik s trga pred začetkom vsakega ribolovnega leta.
(6) Ministrstvo vzpostavi sistem nadzora, s katerim se zagotavlja, da informacije, podane v zahtevkih za plačilo, ustrezajo dejanskim količinam, danih v prodajo in umaknjenih s trga s strani organizacije ribičev ali proizvajalcev.
(7) Organizacija ribičev ali ribogojcev mora sporočiti ministrstvu dan, vrsto, in količino rib ali ribiških proizvodov, ko so jih umaknili s trga ali prenesli, in sicer za vsak mesec.
IX. REFERENČNE CENE
43. člen
(pogoji za določanje referenčne cene)
(1) Vsako leto lahko vlada določi referenčne cene za ribe, ribiške proizvode in izdelke, za katere velja tržni red, ki so predmet:
– zmanjšanja ali ukinitev carinskih stopenj, če pravila, ki jih kot obvezna določa WTO, predvidevajo upoštevanje referenčnih cen;
– zagotavljanja ustrezne preskrbe trga s surovinami, namenjenimi za predelovalno industrijo, in se lahko uvozne dajatve za določene proizvode v celoti ali delno oprosti za nedoločen čas ali
– druge vrste dogovorov, kot je to določeno z ukrepi v prvi in drugi alinei tega člena, ki predvidevajo upoštevanje referenčne cene in ki so predvideni z mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije.
(2) Če je prijavljena carinska vrednost določenega proizvoda, ki se uvaža iz tretje države po določbah iz prvega odstavka tega člena, nižja od referenčne cene, proizvod ni upravičen do oprostitve carinskih dajatev.
44. člen
(določitev referenčnih cen)
Določene so naslednje referenčne cene:
– za proizvode iz delov A in B priloge IV so enake ceni za umik s trga v skladu z določbami te uredbe,
– za proizvode iz dela C priloge V so enake prodajni ceni, določene v skladu s tretjim odstavkom 16. člena te uredbe,
– za druge proizvode se določijo zlasti na podlagi tehtanih povprečnih carinskih vrednosti, evidentiranih na mestih uvoza ali v uvoznih pristaniščih v zadnjih treh letih pred datumom, za katerega je bila določena referenčna cena, pri čemer se upošteva, da morajo cene odražati razmere na trgu.
45. člen
(določanje referenčnih cen in cen fco meja za krapa)
(1) Referenčne cene in cene fco meja za krapa se določijo za žive krape, ki tehtajo več kot 800 g.
(2) Ministrstvo najkasneje do 1. junija sporoči vladi povprečne mesečne proizvodne cene v Sloveniji, ki predstavlja enotno reprezentativno proizvodno cono, in podatke o količinah krapov, danih v promet.
(3) Poročanje se nanaša na podatke zadnjih treh letih pred datumom, za katerega je bila določena referenčna cena.
(4) Proizvodna cena je tista, po kateri proizvajalec proda blago grosistu (veletrgovcu).
(5) Referenčne cene se določajo za naslednje tekoča obdobja:
– od 1. avgusta do 30. novembra,
– od 1. decembra do 31. decembra,
– od 1. januarja do 31. julija.
46. člen
(reprezentativni trgi in mesta uvoza)
(1) Reprezentativni trgi so mesta zajemanja podatkov za potrebe evidentiranja in poročanja v tržno-informacijski sistem na področju ribištva. Reprezentativni trgi v Republiki Sloveniji so Izola, Ljubljana in Maribor.
(2) Mesta uvoza za ribe in ribiške proizvode in izdelke v Republiko Slovenijo so mejni prehodi, ki so določeni v Odredbi o določitvi mejnih prehodov za izvoz, uvoz in prevoz pošiljk živali, proizvodov, surovin in odpadkov živalskega izvora, krme, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen živali (Uradni list RS, št. 28/99).
X. PRVA PRODAJA RIB IN RIBIŠKIH PROIZVODOV
47. člen
(pogoji)
(1) Ribe ali ribiški proizvodi se lahko prodajo samo z ribiškega plovila, in sicer registriranim kupcem ali na registriranih dražbah.
(2) Kupci rib ali ribiških proizvodov iz ribiškega plovila pri prvi prodaji morajo biti registrirani v seznamu, ki ga vodi agencija.
(3) Kupci rib ali ribiških proizvodov pri prvi prodaji morajo dostaviti račune ali prodajne listine agenciji, razen če se ribe ali ribiški proizvodi prodajo na registriranih dražbah, ki so že same obvezane podati račune ali prodajne listine agenciji.
(4) Za vse ribe in ribiške proizvode, ki so iztovorjeni ali uvoženi v Republiko Slovenijo in za katere ni bil dostavljen račun ali prodajna listina na agencijo in ki so transportirani drugam, mora prevoznik za te ribe ali ribiške proizvode napisati spremni dokument do mesta prve prodaje.
(5) Osebe, odgovorne za transportna sredstva ali prostore podjetja, morajo sprejeti inšpektorje in sodelovati z njimi.
(6) Če je bila za določeno vrsto določena minimalna velikost morajo podjetja odgovorna za prodajo, skladiščenje ali transport predložiti dokazila o geografskem poreklu teh rib ali ribiških proizvodov.
(7) Za kupce, ki kupijo ribe in ribiške izdelke in jih ne ponudijo v prodajo, ampak jih porabijo za lastno osebno porabo, določbe prejšnjih odstavkov ne veljajo.
48. člen
(podrobnejša pravila)
(1) Vlada lahko na predlog ministrstva sprejme podrobnejša pravila za izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena.
(2) Podrobnejša pravila lahko obsegajo predvsem pravila o dokumentaciji, evidenci, poročanju in obveznih informacijah kapitanov ribiških plovil ali katerikoli drugih pravnih ali fizičnih oseb, za katere veljajo določila prejšnjega člena.
(3) Podrobnejša pravila lahko določajo tudi izjeme od obveznosti iz prejšnjega člena, če so vplivi teh izjem na žive vodne vire neznatni, ali če izpolnjevanje obveznosti v primerjavi z gospodarskim pomenom pomeni nesorazmerno veliko obremenitev za dejavnost.
XI. MEDNARODNA TRGOVINA, CARINSKA UREDITEV IN ZAŠČITNI UKREPI
49. člen
(pogoji)
Mednarodna trgovina, carinska ureditev in zaščitni ukrepi se izvajajo na podlagi zakona in predpisov ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, ki podrobno določajo mednarodno trgovino, carinsko ureditev in zaščitne ukrepe, ter mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila Republika Slovenija za ta področja.
XII. KONČNA DOLOČBA
50. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in preneha veljati 1. maja 2004.
Št. 331-21/2004-1
Ljubljana, dne 18. marca 2004
EVA 1998-2311-0266
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
* Ta uredba vsebinsko povzema uredbo Sveta 104/00 in naslednje uredbe Komisije: 2509/00, 2493/01, 2814/00, 2813/00, 2508/00, 1985/74, 1924/00
Priloga I

Tarifna številka  Poimenovanje
a) 0301       Ribe, žive
0302        Ribe, sveže ali hlajene, razen ribjih filejev in drugega
          ribjega mesa iz tar. št. 0304
0303        Ribe, zamrznjene, razen ribjih filejev in drugega ribjega mesa
          iz tar. št. 0304
0304        Ribji fileji in drugo ribje meso (mleto ali nemleto), sveže,
          hlajeno ali zamrznjeno
b) 0305       Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, pečene
          pred prekajevanjem ali med prekajevanjem; ribja moka, zdrob in
          peleti, primerni za prehrano ljudi
c) 0306       Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, hlajeni,
          zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu,
          kuhani v pari ali vodi, pa tudi hlajeni, zamrznjeni, sušeni
          nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti, primerni za
          prehrano ljudi
0307        Mehkužci v lupini ali brez lupine, živi, sveži, hlajeni,
          zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni
          nevretenčarji, razen rakov in mehkužcev, živi, sveži, hlajeni,
          zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in
          peleti, primerni za prehrano ljudi
Priloga II

d)      Izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu; mrtve živali iz 1. ali 3. poglavja, neuporabne za prehrano
       ljudi

       - drugo:

       -- izdelki iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih
       nevretenčarjev; mrtve živali iz 3. poglavja

0511 91 10  --- ribji odpadki
0511 91 90  --- drugo

e) 1604    Pripravljene ali konzervirane ribe; kaviar in kaviarjevi nadomestki,
       pripravljeni iz ribjih jajc

f) 1605    Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali
       konzervirani

g)      Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
       snovmi) ali drugače pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci,
       lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali
       nepripravljen:

       - Testenine, nekuhane, nepolnjene in ne drugače pripravljene:

1902 20    - Testenine, polnjene, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene:

1902 20 10  -- ki vsebujejo več kot 20 ut. % rib, rakov, mehkužcev ali drugih
       vodnih nevretenčarjev

h)      Moka, zdrob in peleti iz mesa in mesnih odpadkov, rib ali rakov,
       mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustrezni za prehrano
       ljudi; ocvirki:

2301 20 00  - Moka, zdrob in peleti iz rib in rakov, mehkužcev ali drugih vodnih
       nevretenčarjev
Priloga IV

   Tarifna številka  Poimenovanje
            A) Sveži in hlajeni izdelki iz tar. št. 0302 in 0307:
1.  0302 22 00     Morska plošča (Pleuronectes platessa)
2.  ex 0302 29 90   Limanda (Limanda limanda)
3.  0302 29 10     Ostronose patarače (Lepidorhombus spp.)
4.  ex 0302 29 90   Iverka (Platichthys flesus)
5.  0302 31 90     Dolgoplavuti tun (Thunnus alalunga)
   in
   0302 31 90
6.  ex 0302 40     Atlantski sled (Clupea harengus)
7.  0302 50 10     Trska (Gadus morhua)
8.  0302 61 10     Sardela (Clupea (Sardina) pilchardus)
9.  0302 62 00     Vahnja (Melanogrammus aeglefinus)
10. 0302 63 00     Saj (Pollachius virens)
11. ex 0302 64     Skuša (Scomber scombrus) in lokarda (Scomber japonicus)
12. 0302 65 20     Trnež (Squalus acanthias), morske mačke (Scyliorhinus spp.)
   in
   0302 65 50
13. 0302 69 31     Rdeči okuni (Sebastes spp.)
   in
   0302 69 33
14. 0302 69 41     Mol (Merlangius merlangus)
15. 0302 69 45     Lengi (Molva spp.)
16. 0302 69 55     Sardoni (Engraulis spp.)
17. ex 0302 69 68   Oslič (Merluccius merluccius)
18. 0302 69 81     Morske spake (Lophius spp.)
19. ex 0307 41 10   Sipa (Sepia officinalis) in velika sipica (Rossia
            macrosoma)
            B) Živi, sveži ali hlajeni proizvodi ali proizvodi, kuhani
            v pari ali v vodi:
   ex 0306 23 10   Navadna peščena kozica (Crangon crangon) in severna kozica
            (Pandalus borealis)
   ex 0306 23 31
   ex 0306 23 39
            C) Živi, sveži ali hlajeni proizvodi ali proizvodi, kuhani
            v pari ali v vodi:
   0302 23 00     Morski listi (Solea spp.)
   0306 24 30     Velika rakovica (Cancer pagurus)
   0306 29 30     Škamp (Nephrops norvegicus)
Priloga V

  Tarifna številka  Poimenovanje
            A) Zamrznjeni proizvodi iz tar. št. 0303 in 0304:
  0303 31 10     Grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoides)
  0303 78 11     Osliči iz rodu Merluccius
  0303 78 12
  0303 78 13
  0303 78 19
  in
  0304 20 55
  0304 20 56
  0304 20 58
  0303 79 71     Zobatec (Dentex dentex) in riboni (Pagellus spp.)
  0303 79 87     Mečarica (Xiphias gladius)
  0304 20 87
  0304 60 65

            B) Zamrznjeni proizvodi iz tar. št. 0306:
  0306 13 40     Kozice iz družine Pandalidae
  0306 13 50
  ex 0306 13 80

            C) Zamrznjeni proizvodi iz tar. št. 0307:
1. 0307 49 18     Sipa (Sepia officinalis), velika sipica (Rossia macrosoma)
            in sipica (Sepiola rondeleti)
  0307 49 01
2. 0307 49 31     Lignji (Loligo spp.)
  0307 49 33
  0307 49 35
  in
  0307 49 38
3. 0307 49 51     Puščičasti ligenj (Ommastrephes sagittatus)
4. 0307 59 10     Hobotnice (Octopus spp.)
5. 0307 99 11     Kratkoplavuti lignji (Illex spp.)
Priloga VI

Tuni (iz rodu Thunnus), črtasti tun (Katsuwonus pelamis) in druge vrste iz rodu
Euthynnus, sveže, hlajene ali zamrznjene, za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz
tar. št. 1604, razvrščenih v naslednje tarifne številke kombinirane nomenkalture

Poimenovanje               Tarifna številka
                     sveže ali     zamrznjene
                     hlajene
Predstavljene v drugi obliki, kot so
oblike iz tar. št. 0304
I. Naslednje vrste:
a) dolgoplavuti tun (Tunnus
alalunga), razen svežega ali
hlajenega
1. s težo nad 10 kg vsak (*1)                0303 41 11, 0303 41 13 in
                              0303 41 19
2. s težo največ 10 kg vsak (*1)              0303 41 11, 0303 41 13 in
                              0303 41 19
b) rumenoplavuti tun (Thunnus
albacares)
1. s težo nad 10 kg vsak         0302 32 10(*1)   0303 42 12, 0303 42 32 in
                              0303 42 52
2. s težo največ 10 kg vsak       0302 32 10(*1)   0303 42 18, 0303 42 38 in
                              0303 42 58
c) črtasti tun (Katsuwonus pelamis)   0302 33 10     0303 43 11, 0303 43 13 in
                              0303 43 19
d) tun (Thunnus thynnus), razen               0303 49 21, 0303 49 23 in
svežega ali hlajenega                    0303 49 29
e) druge vrste tunov iz rodu Thunnus   0302 39 19     0303 49 41, 0303 49 43,
in Euthynnus               0302 69 21     0303 49 49,
                              0303 79 21, 0303 79 23 in
                              0303 79 29

II. Predstavljeni na enega od
naslednjih načinov:
a) celi
b) brez škrg in drobovja
c) drugo (na primer “brez glav”)
(*1) Sklicevanje na težo velja za celoten proizvod.
Priloga VII

Sveži ali ohlajeni proizvodi naslednjih vrst           Tarifna številka
1. Rdeči jezik (Microstomus kitt)                ex 0302 29 90
2. Tun (Thunnus thynnus)                     0302 39 11 in
                                 0302 39 91
3. Polak (Pollachius pollachius)                 ex 0302 69 51
4. Kostanjevke (Brama spp.)                   0302 69 75
5. Sinji mol (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou)   0302 69 85
6. Francoski molič (Trisopterus luscus) in molič (Trisopterus  ex 0302 69 99
minutus)
7. Bukva (Boops boops)                      ex 0302 69 99
8. Girica (Spicara smaris)                    ex 0302 69 99
9. Ugor (Conger conger)                     ex 0302 69 99
10. Krulci (Trigla spp.)                     ex 0302 69 99
11. Šuri (Trachurus spp.)                    ex 0302 69 91
                                 ex 0302 69 99
12. Ciplji (Mugil spp.)                     ex 0302 69 99
13. Pravi skati (Raja spp.)                   ex 0302 69 99 in
                                 ex 0304 10 98
14. Morski meč in črni morski meč (Lepidopus caudatus in     ex 0302 69 99
Aphanopus carbo)
15. Grebenasta pokrovača (Pecten maximus)            ex 0307 21 00
16. Morski polži vrste Baccinum undatum             ex 0307 91 00
17. Progasti bradač (Mullus surmuletus), bradač (Mullus     ex 0302 69 99
barbutus)
18. Kantar (Spondyliosoma cantharus)               ex 0302 69 99
Priloga VIII

Živi, sveži ali hlajeni proizvodi
Tarifna številka Poimenovanje
0301 93 00    Krap (Cyprinus carpio), beli amur (Ctenopharyngodon
0302 69 11    idella), sivi tolstolobik (Hypophtalmichthyes nobilis), srebrni
         tolstolobik (Hypophtalmichthyer moltrix)
ex 0301 99 11   Atlantski losos (Salmo salar)
ex 0302 12 00
ex 0301 91    Šarenka (Oncorhynchus mykiss), postrv (Salmo trutta)
ex 0302 12 00
0301 92 00    Jegulja (Anguilla anguilla)
0302 66 00
ex 0301 99 90   Orada (Sparus aurata)
0302 69 95
ex 0301 99 90   Brancin (Dicentrarchus labrax)
0302 69 94
ex 0301 99 90   Romb (Psetta maxima)
ex 0302 69 99
 
0307 10 10    Ostriga (Ostrea edulis), japonska koritasta ostriga
ex 0307 10 90   (Crassostrea gigas)

ex 0307 31 10   Klapavice (Mytilus spp.)
0307 91 00    Školjke: brazdasta ladinka (Ruditapes decussatus), filipinska
         ladinka (Ruditapes philippinarum), ladinke iz rodu Tapes (Tapes
         spp.), venerice (Veneridae), trda ladinka (Mercenaria
         mercenaria)

AAA Zlata odličnost