Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2004 z dne 10. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2004 z dne 10. 3. 2004

Kazalo

931. Uredba o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin, stran 2527.

Na podlagi 5., 8. in 126. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa ureditev trga s semenom določenih kmetijskih rastlin in s semenskim krompirjem (v nadaljnjem besedilu: semenski material) za tržno leto 2004/2005 in velja za naslednje proizvode:
2. člen
(tržno leto)
Za semenski material se tržno leto začne 1. julija tekočega leta in konča 30. junija naslednjega leta.
3. člen
(pomoč za pridelavo semenskega materiala)
Za izravnavo stroškov pridelave semenskega materiala se lahko glede na razmerje med količinami semenskega materiala, ki ga je mogoče pridelati v Republiki Sloveniji, in količinami semenskega materiala, ki ga je mogoče prodati na trgu, ter glede na gibanje svetovnih cen semenskega materiala, uvede pomoč za pridelavo semenskega materiala.
4. člen
(vrste kmetijskih rastlin in višina pomoči)
V tržnem letu 2004/2005 se uvede pomoč za pridelavo semenskega materiala ter določi višina pomoči na 100 kg semena za naslednje vrste kmetijskih rastlin:
Pomoč za pridelavo semenskega materiala za v prejšnjem odstavku določene kmetijske rastline se dodeli za skupno ekvivalentno količino semenskega materiala največ 400 ton v višini, ki se izračuna v skladu z 10. členom te uredbe.
V tržnem letu 2004/2005 se poleg pomoči za pridelavo semenskega materiala vrst iz prvega odstavka tega člena dodeli pomoč tudi za pridelavo semenskega krompirja, kjer se pomoč dodeli na površino (ha), in sicer v naslednjih vrednostih:
– za semenski nasad 160.000 SIT/ha
– za nasad v 100-metrskem izolacijskem pasu 100.000 SIT/ha.
Najmanjša strnjena površina (poljina) za obe vrsti nasada je 0,10 ha.
Sredstva za pomoč pridelavi semenskega materiala se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 5536 – Neposredna plačila v kmetijstvu – EKO 0.
5. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči za pridelavo semenskega materiala iz prejšnjega člena so dobavitelji semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: dobavitelji), ki so v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uprava) vpisani v register dobaviteljev za pridelovanje semenskega materiala tistih vrst kmetijskih rastlin, za katere uveljavljajo pomoč in semenski material pridelujejo:
– sami, na lastnih ali najetih površinah, ali
– drugi pridelovalci na podlagi pogodbe z dobaviteljem semenskega materiala.
Do pomoči za pridelavo semenskega materiala so upravičeni tudi pridelovalci, ki pridelujejo krompir na lastnih ali najetih površinah v obveznem 100-metrskem izolacijskem pasu semenskega nasada krompirja (v nadaljnjem besedilu: izolacijski pas) v skladu s predpisi o potrjevanju semenskega krompirja.
6. člen
(pogoji za pridobitev pomoči)
Pomoč za pridelavo semenskega materiala iz 4. člena te uredbe se lahko uveljavlja le za tisti semenski material, ki se že trži in je pridelan v Republiki Sloveniji v koledarskem letu, v katerem se začne tržno leto.
Upravičenci iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko pridobijo pomoč za pridelavo semenskega materiala za tisti semenski material, ki izpolnjuje poleg pogojev iz prejšnjega odstavka tudi naslednji pogoj:
– semenski material mora biti pridelan in uradno potrjen v skladu s Pravilnikom o trženju semena žit, s Pravilnikom o trženju semena krmnih rastlin in pese, ter s Pravilnikom o trženju semena oljnic in predivnic ali Pravilnikom o potrjevanju in prometu s semenskim krompirjem kot osnovni ali certificirani semenski material.
Šteje se, da se semenski material trži, če ga dobavitelj razstavi z namenom prodaje, nudi za prodajo, proda ali dobavi drugi osebi, skladišči oziroma razpolaga s semenskim materialom z namenom trženja.
Upravičenci iz drugega odstavka prejšnjega člena lahko uveljavljajo pomoč za pridelavo semenskega materiala, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– nasad krompirja mora biti v izolacijskem pasu semenskega posevka, ki je prijavljen v potrjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo potrjevanje semenskega krompirja; šteje se, da je nasad krompirja v izolacijskem pasu, če sega najmanj 10 m nasada v izolacijski pas,
– v nasadu krompirja v izolacijskem pasu mora biti posajen potrjen semenski krompir najmanj kategorije »certificirano, seme stopnje A«, v skladu s predpisi, ki urejajo potrjevanje semenskega krompirja,
– nasad krompirja v izolacijskem pasu mora glede zdravstvenega stanja izpolnjevati zahteve za potrditev semenskega krompirja kategorije »certificirano, seme stopnje A« v skladu s predpisi, ki urejajo potrjevanje semenskega krompirja,
– prijavljene površine mora pregledati organ za potrjevanje, ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
7. člen
(način uveljavljanja pomoči)
Upravičenci iz 5. člena te uredbe uveljavljajo pomoč za pridelavo semenskega materiala z zahtevkom, ki ga vložijo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena. Zahtevek vložijo na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe. Rok za vložitev zahtevkov je do 31. januarja 2005.
Zahtevku iz prejšnjega odstavka je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– izjavo o pridelavi semenskega materiala, če je semenski material pridelal dobavitelj sam, ali pogodbo o pridelavi semenskega materiala, sklenjeno med dobaviteljem in pridelovalcem semenskega materiala; izjava ali pogodba mora vsebovati identifikacijske podatke o zemljiščih, na katerih je potekala pridelava semenskega materiala, izjava ali pogodba mora biti potrjena s strani organa za potrjevanje, ki je semenski material uradno potrdil v skladu s predpisi, ki urejajo trženje semenskega materiala,
– in kopijo zapisnika o potrjevanju in potrdila o uradni potrditvi semenskega materiala, na katerega se nanaša zahtevek, ki ga je izdal organ za potrjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo trženje semenskega materiala,
– ali kopijo dokazila o prvi destinaciji semenskega materiala, če je bil semenski material že dobavljen na prvo destinacijo.
8. člen
(postopek dodeljevanja sredstev)
Agencija po prejemu zahtevkov iz prejšnjega člena izvede preverjanje skladnosti zahtevkov s pogoji za dodelitev pomoči za pridelavo semenskega materiala pri čemer izvede predvsem naslednje kontrole:
– administrativne navzkrižne kontrole, da se prepreči, da se pomoč za pridelavo semenskega materiala ne plača dvakrat v istem koledarskem letu. Te navzkrižne kontrole zajemajo vse parcele, ki so bile v letu pridelave semenskega materiala uradno pregledane v postopku uradne potrditve semenskega materiala v skladu z zakonom, ki ureja semenski material, podatke o teh površinah pridobi od uprave;
– kontrolo dokumentov, ki izkazujejo, da je bil semenski material uradno potrjen;
– kontrolo dokumentov iz katerih je razvidna prva destinacija semenskega materiala;
– druge kontrole, ki so potrebne za zagotovitev, da se pomoč ne dodeli za nepotrjen semenski material ali za semenski material, ki ni bil pridelan na območju Republike Slovenije.
Preverjanja iz prejšnjega odstavka zajemajo reprezentativni vzorec zahtevkov in najmanj 5% zahtevkov za vsako vrsto kmetijskih rastlin. Preverjanje se lahko izvede tudi v prostorih dobavitelja ali prve destinacije semenskega materiala.
Agencija na podlagi analize tveganja in elementa reprezentativnosti zahtevkov določi zahtevke za preverjanje. Analiza tveganja upošteva:
– znesek pomoči,
– količino potrjenega semenskega materiala glede na površino,
– spremembo podatkov glede na prejšnje leto,
– ostale parametre, ki jih določi agencija.
9. člen
(izračun višine sredstev, znižanje sredstev)
Višina sredstev pomoči za pridelavo semenskega materiala se izračuna tako, da se za vsako vrsto kmetijskih rastlin iz prvega odstavka 4. člena te uredbe ugotovi količina semenskega materiala, za katerega je vložena zahteva za pomoč, ter pomnoži z zneskom določenim za posamezno vrsto prvem odstavku 4. člena te uredbe.
Če je bil zahtevek za pomoč pridelavi semenskega materiala vložen prepozno, vendar največ 10 dni po preteku roka, določenega v prvem odstavku 7. člena te uredbe, se dobavitelju pomoč, do katere bi bil sicer upravičen, zniža za 1% za vsak dan zamude. Zahtevke, ki so vloženi več kot 10 dni po preteku navedenega roka, se zavrže.
Določbe iz prejšnjega odstavka ne veljajo v primeru višje sile.
Če se v postopku preveritve iz 8. člena te uredbe ugotovi, da dobavitelj v resnici ni tržil vse količine semenskega materiala, ki je navedena v zahtevku, se pomoč za vrsto semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se ni tržila zmanjša za 50%, če netržena količina znaša več kot 2%, vendar ne več kot 5% količine, navedene v zahtevku. Če količina semenskega materiala, ki se ni tržila presega 5% količine navedene v zahtevku, se dobavitelju v tem tržnem letu pomoč za pridelavo semenskega materiala ne dodeli.
Če je bil zahtevek za pomoč pridelavi semenskega materiala vložen za seme, ki ni uradno potrjeno ali ki ni pridelano v Republiki Sloveniji v koledarskem letu, v katerem se začne tržno leto za katero je bila določena pomoč, dobavitelj ne more pridobiti sredstev za pomoč pridelavi semenskega materiala za dobo dveh tržnih let.
10. člen
(znižanje sredstev zaradi prekoračitve skupne ekvivalentne količine)
Agencija po preveritvi vseh zahtevkov izračuna skupne količine semenskega materiala po posameznih vrstah kmetijskih rastlin, navedenih v prvem odstavku 4. člena te uredbe. Skupne količine po posameznih vrstah pomnoži s koeficienti ekvivalentnosti, navedenimi za posamezno vrsto kmetijskih rastlin v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Vsota tako izračunanih ekvivalentnih količin semena predstavlja skupno ekvivalentno količino semena, za katero so bili v tem koledarskem letu vloženi zahtevki za podporo pridelavi semenskega materiala.
Če je skupna ekvivalentna količina semenskega materiala, izračunana v skladu s prejšnjim odstavkom večja od 400 ton, se višina pomoči do katere bi bili upravičeni dobavitelji, zniža vsem dobaviteljem sorazmerno z deležem prekoračitve skupne ekvivalentne količine.
11. člen
(evidenca o razmnoževanju semenskega materiala v tujini)
Dobavitelji so dolžni upravi posredovati podatke o vrstah in sortah kmetijskih rastlin, katerih semenski material razmnožujejo v tujini na podlagi pogodbe. Podatki se posredujejo enkrat letno na obrazcu, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
Rok za posredovanje podatkov iz prejšnjega odstavka je najpozneje do 1. novembra v primeru jesenske setve oziroma najpozneje do 1. maja v primeru spomladanske setve semenskega posevka. Dobavitelji so dolžni sporočiti upravi vse spremembe že posredovanih podatkov v 30 dneh od njihovega nastanka.
Uprava na podlagi podatkov iz prvega odstavka tega člena vzpostavi in vodi evidenco o sklenjenih pogodbah o razmnoževanju semenskega materiala v tujini.
Uprava lahko podatke iz pogodb o razmnoževanju uporabi samo za namene uporabe te uredbe.
12. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb te uredbe izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo in predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor semenskega materiala in sadik kmetijskih rastlin.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 27/03).
14. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-17/2001-5
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0036
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost