Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2004 z dne 10. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2004 z dne 10. 3. 2004

Kazalo

930. Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo, stran 2515.

Na podlagi 5., 6., 19., 74., 101. in 117. člena v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo
I. poglavje:
VSEBINA
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba ureja pridelavo in promet za svežo zelenjavo in sveže sadje in sicer:
– kakovost svežega sadja in zelenjave,
– podporo za pridelavo lupinarjev,
– organizacije proizvajalcev, združenja organizacij proizvajalcev, medpanožne organizacije in skupine proizvajalcev,
– umik sadja in zelenjave s trga,
– uvoz in izvoz,
– evidence in sezname.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Sveže sadje oziroma sveža zelenjava je pridelek, naveden v predpisih Evropske unije, ki urejajo ureditev trga s svežim sadjem in zelenjavo, ki ni predelan ali kako drugače spremenjen, lahko pa je pakiran.
(2) Končni potrošnik je potrošnik sadja in zelenjave, ki pridelka ne pridobi s ciljem prodaje, predelave ali dodelave oziroma pakiranja.
(3) Pridelovalec je kmetijsko gospodarstvo, ki prideluje kmetijske pridelke ali proizvode, vpisano v register v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev. Pridelovalec mora meti vse svoje površine sadovnjakov vpisane v register sadovnjakov.
II. poglavje:
KAKOVOST
3. člen
(kakovost)
(1) Pridelki, ki so predmet te uredbe, morajo v pridelavi in prometu ustrezati s predpisi Republike Slovenije in Evropske unije predpisani kakovosti in morajo biti v skladu z njimi označeni na embalaži (vključno s predpakirano embalažo), kot tudi pri ponudbi pridelkov končnemu potrošniku v nepakirani obliki.
(2) Če se sadje oziroma zelenjava nudita končnemu potrošniku v nepakirani obliki, morajo biti pri ponudbi, na vidnem mestu označeni najmanj naslednji podatki:
– sorta, razen, če ni s predpisi za posamezno vrsto sadja določeno drugače,
– poreklo proizvoda in
– kakovostni razred.
(3) Ne glede na prvi odstavek pridelki na proizvodnem območju lahko odstopajo od predpisane kakovosti, če:
– jih pridelovalec pošlje v obrate za pripravo, pakiranje ali v skladišča ali če se pošiljajo iz skladišč v obrate za pripravo in pakiranje;
– če jih pridelovalec proda na svojem kmetijskem gospodarstvu neposrednemu potrošniku za njegovo osebno uporabo.
Pridelke iz tega odstavka morajo na takšnem transportu spremljati dokumente, ki nedvoumno dokazujejo, da gre za te vrste transport.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko pridelki odstopajo od predpisane kakovosti, če se pošiljajo v predelovalne obrate, kar se dokazuje s transportnimi dokumenti in računi, iz katerih mora biti razvidno, da je prejemnik sadja oziroma zelenjave predelovalni obrat.
(5) Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), predpiše način kontrole kakovosti, pooblaščene organe in poročanje organom Evropske unije.
III. poglavje:
PODPORA ZA PRIDELOVANJE LUPINARJEV
4. člen
(podpora za pridelovanje lupinarjev)
(1) Za pridelavo mandljev, lešnikov in orehov (v nadaljnjem besedilu: lupinarji) se na osnovi vloge pridelovalca izplača podpora – neposredno plačilo za pridelavo.
(2) Do podpore so upravičeni pridelovalci, ki so v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, pravočasno, oddali na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) ustrezno vlogo za neposredna plačila, in sicer za površine navedenih kultur, ki so vpisane v register sadovnjakov pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Pridelovalci lahko vlagajo zahtevke izključno za sadovnjake, kjer je strnjena površina nasada v okviru ene identifikacijske številke (MID sadovnjaka) enaka ali večja od 0,1 ha in kjer je gostota dreves oziroma grmov na hektar najmanj 125 grmov za lešnike in 50 dreves za orehe ali mandlje.
(4) Višina podpore se izračuna na osnovi predpisa Evropske unije, ki predpisuje podporo za lupinarje, ki določa sredstva namenjena Republiki Sloveniji za ta namen in jo za posameznega upravičenca določi agencija z odločbo tako, da je višina podpore najvišja možna glede na obseg sredstev ter da je višina podpore na enoto površine enaka za vse upravičence.
(5) Višina podpore v letu 2004 predvidoma znaša 7.162 SIT/ha. Podpora se izplača iz proračuna Republike Slovenije, iz proračunske postavke 5536: Sredstva za neposredna plačila – ECO 0, do predvidene višine 716.200 SIT, in se v celoti povrne iz proračuna Evropske unije.
IV. poglavje:
ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV, ZDRUŽENJE ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV, MEDPANOŽNA ZDRUŽENJA IN SKUPINE PROIZVAJALCEV
5. člen
(namen)
Organizacijo proizvajalcev ustanovijo pridelovalci oziroma pravne osebe, v katere so združeni pridelovalci, z namenom:
– zagotavljanja načrtovanja in usklajevanja pridelave s povpraševanjem, zlasti glede kakovosti in količine,
– pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega trženja pridelkov svojih članov,
– zmanjševanja proizvodnih stroškov in stabilizacijo pridelovalnih cen,
– uvajanja okolju prijaznih tehnologij pridelave, dodelave ter okolju prijaznega ravnanja z odpadki, s ciljem ohranjanja kakovosti vode, tal, krajine in ohranjanja oziroma spodbujanja biološke raznolikosti.
6. člen
(pridelki za katere se ustanovi organizacija proizvajalcev)
Organizacija proizvajalcev se ustanovi za eno ali več navedenih skupin pridelkov, in sicer za:
– sveže sadje, vključno z lupinarji;
– svežo zelenjavo, vključno z gobami;
– sadje oziroma zelenjavo, namenjeno predelavi;
– sveže sadje in zelenjavo.
7. člen
(priznavanje organizacij proizvajalcev)
Minister v treh mesecih od prejema vloge za priznanje organizacije proizvajalcev, vključno s tri- do petletnim programom dela, na predlog komisije, ki jo imenuje minister, prizna organizacijo proizvajalcev z odločbo, če vlagatelj izpolnjuje pogoje določene s predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev, ter pogoje določene s to uredbo in je hkrati zagotovljena splošna skladnost z gospodarskimi interesi, kakovost in utemeljenost programov.
8. člen
(dokazila za priznanje)
Vloga za priznanje je popolna, če so ji priložena naslednja dokazila:
– o minimalnem številu članov in minimalnem obsegu pridelave,
– pravila delovanja organizacije proizvajalcev,
– celotni izpis iz registracije pravne osebe,
– zadnja bilanca stanja in bilanca uspeha pravne osebe, razen v primeru novoustanovljenih pravnih oseb, kjer se predloži: predvideno bilanco stanja in predvideno bilanco uspeha in dokazila o najmanj dvoletnem dosedanjem pogodbenem sodelovanju potencialnih članov organizacije proizvajalcev pri prodaji pridelkov, ki so predmet priznanja organizacije proizvajalcev,
– tri- do petletni program dela – operativni program.
9. člen
(pravočasnost vloge)
Vloga za priznanje je pravočasna, če je bila oddana do 15. septembra tistega leta, pred katerim želi biti pravna oseba priznana kot organizacija proizvajalcev.
10. člen
(izpolnjevanje pogojev)
Vlagatelj izpolnjuje pogoje za priznanje, če izpolnjuje vse pogoje določene s predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev, in s to uredbo določene pogoje, predvsem pa, da ima najmanjše število članov in vsaj najmanjši promet, ustrezno strukturo prometa, pravila, ki dokazujejo demokratičnost odločanja in tri- do petletni program dela – operativni program, ki dokazuje trajnost in uspešnost poslovanja organizacije proizvajalcev upoštevajoč vse namene iz 5. člena te uredbe.
11. člen
(pogoji za priznanje)
(1) Pogoji za priznanje organizacije proizvajalcev glede najmanjšega števila članov in najmanjšega letnega obsega letnega prometa s pridelki oziroma proizvodi svojih članov so:
--------------------------------------------------------------
Skupina             Najmanjše   Najmanjši
                število    promet o.p.
                članov     in v nadaljnjih
                        letih v SIT
--------------------------------------------------------------
Sveža zelenjava            5     100,000.000
                   20      70,000.000
--------------------------------------------------------------
Druge organizacije           5     500,000.000
proizvajalcev, razen sveže      40     200,000.000
zelenjave
--------------------------------------------------------------
(2) Kadar je organizacija proizvajalcev v celoti ali deloma sestavljena iz članov, ki so sami pravne osebe (gospodarska družba ali zadruga), se minimalno število pridelovalcev izračuna na podlagi števila pridelovalcev, združenih v vsako od pravnih oseb.
12. člen
(promet)
(1) Promet, ustvarjen s prodajo pridelkov, za katere je organizacija proizvajalcev priznana in ki so jih pridelali člani organizacije proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu: glavna tržna pridelava), mora biti večji od prometa, pridobljenega s prodajo istih proizvodov nečlanov te organizacije pridelovalcev. Ostale aktivnosti pravne osebe iz prejšnjega stavka, kot so npr. prodaja drugih pridelkov, ki niso predmet priznanja, in druge aktivnosti, ki niso prodaja pridelkov, se pri izračunih ne upoštevajo.
(2) Kot promet organizacije proizvajalcev se pri glavni aktivnosti upošteva tudi morebitni promet preko povezane družbe, pod pogojem, da ima organizacija proizvajalcev v lasti najmanj 90% te družbe in da predloži dokaze (izpis) o lastništvu v tej povezani družbi, ki ne smejo biti starejši od enega meseca, ter da o vsaki morebitni spremembi lastništva v tej povezani družbi organizacija proizvajalcev poroča ministrstvu v petih delovnih dneh po nastanku spremembe lastništva.
(3) Vrednost glavne tržne pridelave se izračuna kot pridelava članov organizacije proizvajalcev, ki so v času na katerega se nanaša izračun člani organizacije proizvajalcev. V vrednost glavne tržne pridelave se ne šteje obseg na osnovi pridelka članov, ki bodo izstopili v obdobju pred prodajo večine svojih pridelkov, obratno se kot vrednost glavne tržne pridelave šteje pridelava novih članov, ki bodo postali člani v obdobju pred prodajo večine svojih pridelkov in ki bodo večino svojih pridelkov prodali preko organizacije proizvajalcev.
(4) Cene, ki se upoštevajo pri izračunu glavne tržne pridelave, so cene po katerih organizacija proizvajalcev prodaja sadje in zelenjavo franco organizacija proizvajalcev, ki lahko vključujejo tudi cene za pakirane, vendar nepredelane pridelke, brez upoštevanja davka na dodano vrednost.
(5) Za načrtovane cene se pri izračunih upoštevajo povprečne cene, kot jih dejansko trži organizacija proizvajalcev, če gre za novo organizacijo proizvajalcev ali nov pridelek pa se upoštevajo povprečno dosežene cene pri prodaji teh pridelkov na trgu Republike Slovenije, kot jih vodi Statistični urad Republike Slovenije.
13. člen
(referenčno obdobje)
(1) Obseg prometa glavne tržne pridelave se ugotavlja za referenčno obdobje.
(2) Referenčno obdobje je obdobje dvanajstih mesecev, ki se začne ne prej kot s 1. januarjem dve leti pred letom, v katerem se izvaja operativni program, in konča ne kasneje kot 1. julija leta, v katerem se izvaja operativni program.
(3) Kadar imajo na novo priznane organizacije proizvajalcev premalo preteklih podatkov o glavni tržni pridelavi, se šteje kot vrednost glavne tržne pridelave tista, ki jo navaja organizacija proizvajalcev za namen priznanja.
(4) Če v posameznem letu, zaradi naravnih pogojev ni bil dosežen pričakovani obseg pridelave oziroma pričakovana vrednost, mora organizacija proizvajalcev to pisno utemeljiti. Vrednost iz prejšnjega odstavka ne sme biti manjša od 65% vrednosti v prejšnjem referenčnem letu, razen v primeru s strani pristojnih organov ugotovljene naravne katastrofe.
14. člen
(lastništvo)
Organizacija proizvajalcev ali član organizacije proizvajalcev, ki je pravna oseba, morata izkazati, da sta v večinski lasti pridelovalcev pridelka za katere je organizacija proizvajalcev priznana. Vsako morebitno spremembo lastništva v organizaciji proizvajalcev ali pravni osebi, ki je član organizacije proizvajalcev, mora organizacija proizvajalcev javiti v petih delovnih dneh po nastanku spremembe lastništva.
15. člen
(pravila organizacije proizvajalcev)
Organizacija proizvajalcev sprejme pravila, v katerih so navedene obveznosti članov do organizacije proizvajalcev, predvsem o:
– obsegu in načinu pridelave s kratkim opisom tehnologije,
– poročanju o pridelavi, prodaji celotnega pridelka preko organizacije proizvajalcev ter o morebitni neposredni prodaji posameznega člana,
– plačevanju članskega prispevka in prispevka za operativni sklad namenjen financiranju operativnih programov dela in morebitnih umikov s trga,
– tem, da so prispevki v operativni sklad in koristi iz njega praviloma sorazmerni prometu posameznega člana; če sorazmernosti ni, morajo pravila vsebovati natančen in jasen opis delitve prispevkov in koristi v operativni sklad,
– trajanju članstva ter pogojih pristopa in izstopa iz organizacije proizvajalcev,
– načinu odločanja, sprejemanja in spreminjanja pravil, ki morajo biti takšna, da zagotavljajo demokratičnost,
– kaznih za morebitne kršitelje,
– računovodskih in finančnih pravilih za vodenje organizacije proizvajalcev,
– pravila morajo vsebovati določbe, da v primeru naložb v posamezna kmetijska gospodarstva, ki so ustanovitelji organizacije proizvajalcev, ti pridelovalci povrnejo preostalo vrednost naložbe ob morebitnem izstopu iz organizacije proizvajalcev v času trajanja naložbe.
16. člen
(pravila organizacije proizvajalcev – članstvo)
(1) Pridelovalec je lahko član samo ene organizacije proizvajalcev, registrirane za isto vrsto oziroma skupino pridelkov ali proizvodov.
(2) Če je v pravni osebi, ki ima status organizacije proizvajalcev, kot lastnik udeležen tudi nepridelovalec pridelkov za katere je organizacija proizvajalcev priznana, slednji ne sme imeti nikakršnih pravic, ki izhajajo iz statusa organizacije proizvajalcev, predvsem ne more biti vključen v ukrepe, ki se financirajo preko operativnega programa organizacije proizvajalcev, ne more glasovati pri odločitvah vezanih na operativni sklad oziroma vezanih na prodajo pridelkov za katere je organizacija proizvajalcev priznana.
(3) Druge fizične ali pravne osebe, ki niso lastnice pravne osebe s statusom organizacije proizvajalcev, ne morejo biti člani organizacije proizvajalcev.
(4) Noben član organizacije proizvajalcev ne sme imeti več kot 20% glasovalnih pravic. Ne glede na določbo prejšnjega stavka ima lahko posamezni član tudi več pravic, vendar ne več kot 49% glasovalnih pravic, slednje le v primeru, če njegov prispevek k vrednosti glave tržne pridelave, ki je predmet registracije organizacije proizvajalcev predstavlja več kot 50%. Pri izračunu deleža glasovalnih pravic se upošteva število pridelovalcev, kot določa drugi odstavek 11. člena te uredbe.
(5) Trajanje članstva v organizaciji proizvajalcev mora biti praviloma trajno, v nobenem primeru pa ne krajše od treh let, če pa to ni mogoče, pa mora biti trajanje članstva določeno tako, da ne ovira že planiranega poslovanja organizacije proizvajalcev, v okviru operativnega programa, ki že teče. K vsaki prekinitvi trajanja članstva pred iztekom potrjenega programa mora dati predhodno soglasje za to določen organ organizacije proizvajalcev. Odpovedni rok ne sme biti daljši od 6 mesecev.
17. člen
(pravila organizacije proizvajalcev – prodaja izven organizacije proizvajalcev)
(1) Člani organizacije proizvajalcev lahko sami tržijo svoje pridelke, ki so predmet priznanja organizacije proizvajalcev neposredno na domu končnemu potrošniku, vendar le v takšnem obsegu, kot jim to dovoljujejo pravila organizacije proizvajalcev, v nobenem primeru pa ne več kot 20% vrednosti pridelave posameznega člana.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa smejo pridelovalci, združeni v organizacijo proizvajalcev registrirano za sadje in zelenjavo, tržiti na svojem domu sadje in zelenjavo le v takšnem obsegu, kot jim to dovoljujejo pravila, vendar v nobenem primeru ne več kot do 25% vrednosti svoje pridelave.
(3) Član lahko ob predhodnem soglasju organizacije proizvajalcev del proizvodnje – pridelke, ki jih njegova organizacija proizvajalcev ne trži, proda preko druge organizacije proizvajalcev in sicer tiste, ki jo določi organizacija proizvajalcev katere član je.
18. člen
(operativni program dela)
(1) Organizacija proizvajalcev posluje v skladu s tri- do petletnim operativnim programom dela, ki ga predloži v potrditev ministru kot sestavi del vloge za priznanje oziroma do 15. septembra tistega leta, pred katerim želi imeti program potrjen. Program dela se lahko največ enkrat letno dopolnjuje oziroma spreminja, vendar le pod pogojem, da ima organizacija pridelovalcev za to utemeljene razloge. Prošnje za spremembo morajo biti vložene pred nastopom spremembe. Prošnje za dopolnitev oziroma spremembe operativnega programa dela se vlagajo in odobravajo na enak način, v enakih rokih, kot operativni program.
(2) Operativni program dela se sme glede višine sredstev operativnega sklada iz 21. člena te uredbe spremeniti do največ 20%, ob pogoju, da vsi nameni operativnega programa ostanejo enaki.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se smejo operativni programi med letom spreminjati brez predhodnega soglasja ministra, če gre za spremembe glede obsega trženja, kot posledice različnih naravnih pogojev in s tem različnega obsega pridelkov in posledično tudi manjšega skupnega obsega prispevkov v operativni sklad. Vloga za takšno spremembo se vloži čimprej, najkasneje pa ob prvem naslednjem poročilu, po nastopu spremembe.
(4) Če pa bi sprememba iz prejšnjega člena pomenila spremembo višine operativnega sklada predvidenega za črpanje podpore, je v vsakem primeru potrebno predhodno soglasje ministra k spremembam.
(5) Minister na predlog komisije iz 7. člena te uredbe z odločbo odloči o ustreznosti operativnega programa dela oziroma sprememb do 15. decembra tistega leta, v katerem so bili program dela oziroma spremembe predloženi ministru. Hkrati minister določi predviden letni znesek pomoči za izvedbo operativnega programa v naslednjem letu.
19. člen
(vsebina operativnega programa dela)
(1) Minister potrdi ustreznost operativnega programa dela, če program dokazuje, da organizacija proizvajalcev lahko trajno in učinkovito posluje v skladu z nameni iz 5. člena te uredbe.
(2) Operativni program dela mora vsebovati opis realnega stanja in poslovanja organizacije proizvajalcev, še zlasti:
a) opis stanja:
– čas trajanja programa;
– število članov in njihov obseg proizvodnje/površine z navedbo kulture, pri čemer se za obseg sadovnjakov upoštevajo le tisti vpisani v register sadovnjakov;
– kadre;
– prostore, opremo in druga sredstva za proizvodnjo (kapaciteta, stanje);
– trženje (proizvodi, predvidene cene, prodajna strategija, tržne verige);
– načrt proizvodnje (količine) za čas trajanja programa;
b) vsebina programa:
– cilje (kratkoročni, dolgoročni);
– podrobno navedbo ukrepov za doseganje ciljev, vsebinsko in finančno;
– časovni razpored aktivnosti za izvrševanje ukrepov;
– način izračuna skupnega obsega in stopnja prispevkov v operativni sklad, z navedbo računa, kjer se vršijo vplačila in izplačila tega sklada, skupaj z dokazilom banke, da ta ločen račun obstaja;
– gibanje sredstev operativnega sklada, prilivov in odlivov, z navedbo vrste odliva;
– pričakovan poslovni rezultat ter
– izjavo, da bo ravnala v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije pridelovalcev in to uredbo in da ne bo uveljavljala podpore za iste namene več kot enkrat.
(3) Organizacija proizvajalcev mora operativni program izdelati v skladu s predpisom ministra, ki ureja vsebino programov, ki vsebuje tudi seznam aktivnosti – ukrepov iz druge alinee točke b) prejšnjega odstavka, ki se lahko financirajo preko operativnega sklada in sofinancirajo iz sredstev namenjenih delovanju organizacij proizvajalcev.
20. člen
(poslovanje organizacije proizvajalcev)
(1) Organizacije proizvajalcev morajo imeti na voljo prostore, kadre, infrastrukturo in opremo potrebno za:
– poznavanje, spremljanje in izvajanje plana pridelave,
– razvrščanje, skladiščenje in pakiranje pridelkov članov,
– prodajo pridelkov,
– poslovno vodenje in upravljanje,
– knjigovodstvo in sistem izstavljanja računov,
– doseganje namenov iz 5. člena te uredbe in
– doseganje ciljev, zastavljenih v operativnem programu.
(2) Nekatere dejavnosti iz prejšnjega člena lahko organizacija proizvajalcev izjemoma, če je tako dosežena večja racionalnost poslovanja, poveri drugim osebam, pod pogojem, da jih le-te opravljajo v imenu in za račun organizacije proizvajalcev.
(3) Da bo organizacija proizvajalcev poverila drugim osebam določene dejavnosti, mora biti navedeno v operativnem programu, ki mu morajo biti v tem primeru priložene tudi pogodbe o izvajanju določenih prenesenih dejavnosti. Iz teh pogodb mora biti jasno razvidno katere dejavnosti opravljajo druge osebe in pod kakšnimi pogoji to opravljajo (cena, kakovost, roki).
(4) Način izbora izvajalca iz prejšnjega odstavka mora biti opravljen tako, da je bil izbran najugodnejši ponudnik, za kar mora biti opravljen javni razpis ali zbiranje najmanj treh ponudb.
(5) O izvedenem postopku iz prejšnjega odstavka mora organizacija proizvajalcev dostaviti izjavo na ministrstvo. V izjavi tudi navede, kdo so bili sodelujoči ponudniki.
21. člen
(operativni sklad)
(1) Organizacija proizvajalcev mora ustanoviti namenski finančni sklad (v nadaljnjem besedilu: operativni sklad), ki se vodi na ločenem računu. Kot dokazilo o ustanovitvi operativnega sklada se upoštevajo določila v pravilih organizacije pridelovalcev o napajanju prispevkov v operativni sklad, poročilo (vsakič ob letnem poročilu in ob morebitnem zahtevku za sofinanciranje) o višini zbranih sredstev operativnega sklada in navedba ločenega računa za vodenje operativnega sklada.
(2) Sredstva operativnega sklada se uporabljajo za financiranje izvajanja operativnega programa dela in umikov proizvodov s trga ter za upravljanje operativnega sklada, pri čemer se zadnja aktivnost ne sofinancira.
22. člen
(operativni sklad, višina sredstev, poročanje)
(1) Organizacije proizvajalcev sporočijo ministrstvu oceno zneska operativnega sklada za naslednje leto, skupaj z operativnimi programi in morebitnimi zahtevami za spremembe le-teh, kot to določa 18. člen te uredbe, do 15. septembra.
(2) Višina operativnega sklada – zbranih lastnih sredstev, brez upoštevanja morebitnih kreditnih sredstev, mora biti takšna, da zadošča za izvedbo operativnega programa v celoti.
23. člen
(sofinanciranje dejavnosti po programu dela)
(1) V skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev, in to uredbo se preko operativnega sklada sofinancirajo dejavnosti organizacij proizvajalcev, ki so navedene v operativnem programu in morebitni umiki sadja in zelenjave s trga.
(2) Sofinanciranje dejavnosti organizacije proizvajalcev iz proračuna ne sme presegati višine sofinanciranja iz operativnega sklada, hkrati pa lahko pokriva največ 50% stroškov operativnega programa dela (razen pri medpanožnih in mednacionalnih organizacijah proizvajalcev, kjer je ta delež 60%). Hkrati sofinanciranje iz proračuna ne sme presegati 4,1% vrednosti glavne tržne pridelave organizacije proizvajalcev, ki se izračuna za referenčno obdobje, v skladu s 13. členom te uredbe.
(3) Podpora za aktivnosti, izvedene v letu 2004 v skladu s potrjenim operativnim programom, se izplača iz proračuna Republike Slovenije za leto 2005, iz proračunske postavke 2071: Podpore organizacijam proizvajalcev, do višine 200,000.000 SIT, in se v celoti povrne iz proračuna Evropske unije.
24. člen
(umiki s trga)
(1) Organizacija proizvajalcev lahko izvaja tudi umike sadja ali zelenjave s trga, vendar le v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo umik sadja in zelenjave s trga, in predpisi, ki jih za umik s trga izda minister.
(2) Za nekatere pridelke se v skladu s predpisi lahko izvaja umik sadja in zelenjave s trga ne glede na to, da pridelovalec, katerega pridelek se umika, ni član organizacije proizvajalcev.
(3) Vsak umik sadja in zelenjave s trga mora predhodno odobriti ministrstvo.
(4) Minister določi način umika s trga in druge podrobnosti vezane na umik s trga.
25. člen
(zahtevek)
(1) Zahtevek za sofinanciranje dejavnosti, ki se izplačujejo iz operativnega sklada, mora vsebovati vso dokumentacijo v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev, in mora biti posredovan na agencijo do 31. januarja v letu, ki sledi letu za katerega se uveljavlja zahtevek, na obrazcih, ki so priloga k tej uredbi. Pred obravnavanjem zahtevka agencija preveri ali je bilo na ministrstvo oddano ustrezno poročilo o izvedbi operativnega programa in morebitnih umikov s trga.
(2) Dokumentacija iz prejšnjega odstavka obsega:
– vrednost glavne tržne proizvodnje,
– višino finančnih prispevkov članov, vplačanih v operativni sklad,
– stroške nastale v zvezi z operativnim programom,
– delež operativnega sklada, ki je porabljen za morebitni umik s trga ter višino nadomestil oziroma dodatkov izplačanih članom, pri čemer morajo biti umiki v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo interventne umike.
(3) Izjemoma, v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev, se zahtevki lahko nanašajo tudi na stroške, ki so načrtovani, vendar še niso nastali. Pri tem se upošteva s predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev, predpisano zmanjšanje sredstev.
(4) Agencija izplača upravičene zahtevke do 30. junija, izjemoma, če je treba zahtevke dopolnjevati, pa do 15. oktobra.
26. člen
(delna izplačila, predplačila)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko organizacije proizvajalcev za sofinanciranje dejavnosti, ki se izplačujejo iz operativnega sklada, uveljavljajo v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev in varščine, ter predpisi Republike Slovenije, ki urejajo varščine, možnost predplačil in delnih izplačil.
(2) Organ, ki izvaja predplačila in delna plačila, je agencija.
27. člen
(letno poročilo o izvajanju operativnega programa in umikih)
(1) Organizacija proizvajalcev vsako leto do 31. januarja, ki sledi letu izvajanju programa, v skladu s predpisom ministra, ki ureja vsebino operativnih programov in poročil, pripravi letno poročilo o izpolnjevanju tri- do petletnega operativnega programa dela, ki obsega predvsem poročilo o prometu, članih in gibanju sredstev operativnega sklada, ki so nastali iz naslova izvajanja operativnega programa, in poročilo o morebitnih umikih sadja oziroma zelenjave s trga.
(2) Organizacijo proizvajalcev se v primeru očitno nenamernih napak ali pomanjkljivosti v letnem poročilu pozove k popravku letnega poročila, vendar samo enkrat. Neustrezno letno poročilo minister z odločbo zavrne.
28. člen
(končno poročilo)
Končno poročilo o izvajanju operativnega programa pripravi organizacija proizvajalcev po koncu izvajanja večletnega programa. Vsebino končnega poročila predpiše minister. Končno poročilo nadomesti letna poročila. Poleg vsebine iz letnih poročil za celotno obdobje končnega poročila mora organizacija proizvajalcev priložiti h končnemu poročilu še natančno analizo doseganja zastavljenih ciljev iz operativnega programa.
29. člen
(kontrolni pregledi)
(1) Kontrolne preglede ustreznosti poslovanja organizacij proizvajalcev izvaja v skladu s prepisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev, komisija ministrstva.
(2) Kontrolne preglede ustreznosti koriščenja sredstev za izvajanje operativnega programa in interventnih umikov s trga izvaja, v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev, agencija.
(3) Kontrolni pregledi obsegajo kontrolo dokumentacije in kontrolo na terenu. Kontrola dokumentacije se izvaja ob vsakokratnem prejemu dokumentacije, in sicer jo izvaja organ, ki prejme dokumentacijo.
(4) Kontrola na kraju samem, kjer se preverijo bistveni elementi, se izvaja za vsako organizacijo proizvajalcev kot sledi:
– kontrola s strani ministrstva pred priznanjem,
– kontrola s strani ministrstva v prvih dveh letih po priznanju, najmanj enkrat letno, po tem obdobju pa se izvaja kontrola s strani ministrstva najmanj tolikokrat, kot je navedeno v predpisih Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev, in sicer tako, da je tveganje zlorab čim manjše,
– kontrola s strani agencije pred odobritvijo zahtevka za izplačilo v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev.
(5) Kadarkoli in v katerikoli fazi preglede izvaja tudi kmetijska inšpekcija, ki izvaja kontrolo in izreka ukrepe v skladu s svojimi pooblastili ter o tem poroča ministrstvu in agenciji.
30. člen
(preklic priznanja organizaciji proizvajalcev)
(1) Minister prekliče priznanje organizaciji proizvajalcev z odločbo:
– če se program dela ne izvaja na predviden način, še posebej, če porabljena sredstva operativnega sklada odstopajo za več kot 20% od načrtovanih;
– če ne dostavlja pravočasno tri- do pet- letnih programov dela oziroma, če programi niso popolni oziroma ustrezni;
– v primeru zmanjšanja števila članov pod najmanjše določeno število;
– v primeru zmanjšanja prometa pod najmanjši obseg, kot je določeno s to uredbo;
– če organizacija proizvajalcev ne sporoča zahtevanih podatkov;
– če do predpisanega datuma iz 27. člena te uredbe ne pošlje letnega oziroma končnega poročila o izvajanju programa dela ali je letno poročilo neustrezno;
– če se spremenijo pravila delovanja organizacije proizvajalcev tako, da organizacija proizvajalcev ne more več opravljati nalog za katere je ustanovljena;
– če je organizacija proizvajalcev pridobila sredstva ministrstva na nezakonit način oziroma jih je nenamensko uporabila.
(2) Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
31. člen
(mednacionalne organizacije proizvajalcev)
Če se prijavi za registracijo organizacija proizvajalcev, katero članstvo obsega tudi člane iz drugih držav, članic Evropske unije, se agencija in ministrstvo s pristojno inštitucijo države, v kateri imajo tuji člani organizacije proizvajalcev sedež, dogovori o prenosu nekaterih potrebnih kontrol. O tem se pripravi zapisnik, ki ga podpišejo odgovorne osebe ministrstva, agencije in kontrolne inštitucije druge države, članice Evropske unije.
32. člen
(združenja organizacij proizvajalcev)
(1) Organizacije proizvajalcev za namene iz 5. člena te uredbe lahko, v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev, ustanovijo združenja organizacij proizvajalcev.
(2) Vsi postopki in pravila za priznanje in poslovanje združenja organizacij proizvajalcev so smiselno enaki kot za organizacije proizvajalcev, razen skupnega trženja, ki ga opravljajo organizacije proizvajalcev samostojno.
(3) Operativni program organizacij proizvajalcev se izvaja ločeno do konca leta, potem pa se izvaja skupen operativni program združenja. Posamezna organizacije proizvajalcev, ki je v združenju, lahko zahteva, da se njen program izvaja vzporedno do konca. Ministrstvo to odobri, če je zaradi narave vsebine programa vzporedno izvajanje smiselno in če se združenje organizacij proizvajalcev s tem strinja.
33. člen
(medpanožne organizacije)
(1) Subjekti gospodarskih dejavnosti, povezanih s pridelavo oziroma trgovino oziroma predelavo sadja oziroma zelenjave, lahko v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev, ustanovijo medpanožno organizacijo.
(2) Vsi postopki za priznanje in poslovanje medpanožne organizacije so smiselno enaki kot za organizacije proizvajalcev, razen, če ni s predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev, drugače določeno.
34. člen
(razširitev pravil na vse proizvajalce)
(1) Združenje organizacij proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali medpanožna organizacija je reprezentativna, če to ugotovi minister z odločbo, izdano na podlagi vloge za ugotovitev reprezentativnosti, v kateri je navedeno število pridelovalcev in njihov obseg pridelave.
(2) Minister odloči o reprezentativnosti na podlagi izpolnjevanja pogojev določenih s to uredbo in predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev.
(3) Organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev je reprezentativno, če člani organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev predstavljajo po obsegu in vrednosti najmanj dve tretjini pridelave določenega pridelka ali proizvoda na celotnem območju Republike Slovenije.
(4) Če je združenje organizacij proizvajalcev ali organizacija proizvajalcev reprezentativna, lahko ministrstvu poda predlog za razširitev njenih pravil tudi na nečlane. Če je razširitev pravil nujna, zaradi učinkovitosti uresničevanja tržne ureditve, minister predlaga Vladi Republike Slovenije, da določi razširitev pravil organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev na vse pridelovalce oziroma proizvajalce.
35. člen
(skupine proizvajalcev)
(1) Če pridelovalci izpolnjujejo vse pogoje za priznanje iz 8. člena te uredbe, razen dvoletnega predhodnega poslovnega sodelovanja pri skupni prodaji pridelkov, ki so predmet priznanja, in če v prihodnosti želijo pridobiti status organizacije proizvajalcev, lahko zaprosijo za status začasnega priznanja organizacije proizvajalcev oziroma status skupine proizvajalcev, ki lahko traja prehodno obdobje najmanj eno in največ pet let.
(2) Vsi ostali pogoji in postopki za priznanje in za funkcioniranje so smiselno enaki postopkom in pogojem za priznanje organizacij proizvajalcev, razen, če ni s predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev, drugače določeno.
V. poglavje:
UVOZ IN IZVOZ
36. člen
(uvoz in izvoz – splošno)
(1) Vodenje evidence uvoznikov, načine in postopke za izdajo uvoznih in izvoznih dovoljenj, postopke in pogoje za uveljavljanje izvoznih nadomestil, načine in postopke za vplačevanje in sproščanje varščin za aktivnosti iz tega poglavja se izvaja v skladu s predpisi Evropske unije, ki določajo uvozno izvozni režim za sadje in zelenjavo.
(2) Organ, ki izvaja postopke, vodi evidence in preverja pogoje po prejšnjem odstavku je agencija.
37. člen
(uvoz po sporazumih Evropske unije s tretjimi državami)
(1) Za določitev tradicionalnih uvoznikov v skladu s predpisi Evropske unije, ki imajo pravico pridobivanja kvot za uvoz na trg Evropske unije na podlagi sporazumov Evropske unije s tretjimi državami, se za obdobje, ko se kot tradicionalni uvoz še ne more upoštevati podatkovna baza Evropske unije, upoštevajo podatki Carinske uprave Republike Slovenije o uvozu posameznega subjekta v preteklem obdobju, ki je določeno v predpisih Evropske unije, ki urejajo področje uvoza in izvoza sadja in zelenjave.
(2) Agencija na osnovi podatkov Evropske unije pripravi seznam pridelkov in proizvodov in države proizvajalk, za katere bodo lahko uvozniki s sedežem v Republiki Sloveniji v obdobju po 1. maju 2004 pridobivali kvote za uvoz na trg Evropske unije pod pogoji, navedenimi v sporazumih med Evropsko unijo in tretjimi državami, ter ga objavi na svoji spletni strani do 15. marca 2004.
38. člen
(izračun uvoznih dajatev)
(1) Uvoznik sadja in zelenjave iz tretjih držav v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo uvoz sadja in zelenjave, izbere osnovo za carinjenje.
(2) Podrobna pravila o vsebini ter postopkih in načinu dokazovanja resničnosti uvozne cene predpiše minister, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
VI. poglavje:
EVIDENCE IN SEZNAMI
39. člen
(seznami)
Na osnovi odločb o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev ter reprezentativnih organizacij proizvajalcev ali reprezentativnih združenj organizacij proizvajalcev, medpanožnih organizacij in skupin proizvajalcev vodi ministrstvo seznam in v skladu s predpisi, ki urejajo organizacije proizvajalcev, poroča organom Evropske unije.
VII. poglavje:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
(podpora ustanavljanju organizacij proizvajalcev)
(1) Ministrstvo v prehodnem obdobju za organizacije proizvajalcev, ki so bile priznane za leto 2004, nameni sredstva za enkratno pomoč pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev, in sicer:
– za organizacije proizvajalcev, ki imajo manj kot 300,000.000 SIT letnega prometa: 3,000.000 SIT na leto;
– za druge organizacije proizvajalcev: 5,000.000 SIT na leto.
(2) Sredstva se izplačajo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2004, proračunska postavka 5537: Podpore organizacijam proizvajalcev, do višine 18,000.000 SIT.
(3) Agencija dodeli podporo z odločbo. Pritožbe zoper odločbo se vlagajo na ministrstvo v roku 15 dni od vročitve odločbe.
(4) Agencija izplača vlagatelju podporo po vročitvi odločbe v roku, kot ga določajo predpisi, ki urejajo proračunsko financiranje.
41. člen
(podpora obnovi sadovnjakov v letu 2003)
V skladu z Uredbo ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 34/01, 109/01, 34/02 in 27/03) in razpisom za dodelitev podpore za obnovo sadovnjakov, oljčnikov in špargljišč se vsem, ki so se pravočasno s popolno in ustrezno vlogo javili na razpis, dodeli podpora za obnovo nasadov v letu 2003 (sadja, jagodičja, oljk in špargljev). Podpora se dodeli iz proračuna Republike Slovenije za leto 2004, iz proračunske postavke 5538: Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje, do višine 280,000.000 SIT.
42. člen
(podpora za izvedbo promocije v letu 2003)
V skladu s Uredbo ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 34/01, 109/01, 34/02 in 27/03) se vsem vlagateljem, ki so pravočasno in v roku vložili v letu 2003 ustrezno vlogo za podporo za izvoz sadja v promocijski embalaži, za katero jim je bila izdana odločba z odloženim izplačilom, dodeli iz proračuna Republike Slovenije za leto 2004, iz proračunske postavke 2242: Podpora promociji sadja in vina, podpora, kot je določena s citirano uredbo, do višine 219,024.552 SIT.
43. člen
(sredstva za delo komisije)
Podpora za delo komisije iz 7. člena te uredbe se izplača iz proračuna Republike Slovenije za leto 2004, iz proračunske postavke 5537: Podpora organizacijam proizvajalcev, do višine 1,400.000 SIT.
44. člen
(podpora za investicije v 2003)
Podpora za sofinanciranje programov organizacij proizvajalcev, priznanih v letu 2003, znaša v letu 2004 do višine 330.000 SIT in se izplača iz proračuna Republike Slovenije za leto 2004, iz proračunske postavke 5537: Podpore organizacijam proizvajalcev.
45. člen
(že priznane organizacije proizvajalcev)
Organizacije proizvajalcev, ki jih je ministrstvo priznalo na osnovi Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 34/01, 109/01, 34/02 in 27/03) ostanejo še naprej priznane, če v roku 30 dni po prejemu poziva za dopolnitev svoje dokumentacije (operativnih programov in pravil poslovanja) le-to v skladu s pozivom ministrstva ustrezno dopolnijo.
46. člen
(prehodno obdobje za poročila)
Poročila za leto 2003 se pripravijo v skladu z navodilom za pripravo programov dela, letnih dopolnil k programom in poročil organizacij proizvajalcev (Uradni list RS, št. 67/01).
47. člen
(določba o varščinah)
Določba 26. člena te uredbe, ki se nanaša na varščine, se začne uporabljati z dnem uveljavitve predpisa, ki ureja varščine.
48. člen
(razveljavitev in prenehanje uporabe)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati:
– Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 34/01, 109/01, 34/02 in 27/03),
– Navodilo o opremljanju jabolk in hrušk v specialno promocijsko embalažo (Uradni list RS, št. 37/01 in 33/02), in
– Navodilo za pripravo programov dela, letnih dopolnil k programom in poročil organizacij proizvajalcev (Uradni list RS, št. 67/01).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Pravilnik o kakovosti banan (Uradni list RS, št. 113/03),
– Pravilnik o kakovosti breskev in nektarin (Uradni list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti citrusov (Uradni list RS, št. 4/02),
– Pravilnik o kakovosti čebule in radiča za siljenje (Uradni list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti česna (Uradni list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti češenj, višenj in jagod (Uradni list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti namiznega grozdja (Uradni list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti namiznih jabolk in hrušk (Uradni list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti jajčevcev in bučk (Uradni list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti kivija (Uradni list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti korenčka (Uradni list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti kumar (Uradni list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti marelic (Uradni list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti paprike (Uradni list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti paradižnika (Uradni list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti pora (Uradni list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti sliv (Uradni list RS, št. 4/02),
– Pravilnik o kakovosti solate, kodrolistne endivije in endivije eskariol (Uradni list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti špargljev (Uradni list RS, št. 86/00) in
– Pravilnik o kakovosti glavnatega zelja, brstičnega ohrovta, belušne zelene in špinače (Uradni list RS, št. 86/00).
(3) 1. maja 2004 se prenehajo uporabljati določbe Pravilnika o kakovosti sadja, vrtnin in gob (Uradni list SFRJ, št. 29/79, 53/87 37/88 in Uradni list RS, št. 1/95 – ZSta, 30/99, 56/99 – ZTZPUS, 71/00, 86/00, 4/02 in 113/03).
(4) Predpisi iz drugega odstavka tega člena se pri ugotavljanju kakovosti sadja in zelenjave uporabljajo do 1. maja 2004.
(5) Predpisi Evropske unije iz 3. člena te uredbe, ki urejajo kakovost, se začnejo uporabljati s 1. majem 2004.
49. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-18/2001-7
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0021
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost