Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2004 z dne 4. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2004 z dne 4. 3. 2004

Kazalo

882. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o žitnih kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in malim otrokom, stran 2369.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o žitnih kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in malim otrokom*
1. člen
V pravilniku o žitnih kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in malim otrokom (Uradni list RS, št. 48/02, 117/02 in 42/03) se v 8. členu v prvem odstavku za besedo "obrok" doda besedilo "ali obrok, ki se pripravi".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Ne glede na prejšnji odstavek, se za pesticide, uvrščene na seznam v Prilogi 8, uporabljajo mejne vrednosti ostankov pesticidov navedene v Prilogi 8, ki je sestavni del tega pravilnika.".
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V 9. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"Za potrebe uradnega nadzora se šteje:
– da se pesticidi, navedeni v preglednici 1 priloge 7 niso uporabljali v pridelavi živil, namenjenih za proizvodnjo žitnih kašic in druge otroške hrane, če njihovi ostanki ne presegajo mejne vrednosti 0,003 mg/kg; ta mejna vrednost, ki je meja določanja analitske metode, se bo redno pregledovala z vidika tehničnega napredka;
– da se pesticidi, navedeni v preglednici 2 priloge 7, niso uporabljali v pridelavi živil, namenjenih za proizvodnjo žitnih kašic in druge otroške hrane, če njihovi ostanki ne presegajo mejne vrednosti 0,003 mg/kg; ta mejna vrednost se bo redno pregledovala z vidika podatkov o onesnaženosti okolja.
Mejne vrednosti iz prejšnjega odstavka se uporabljajo za žitne kašice in drugo otroško hrano, ki je pripravljena kot gotov obrok ali obrok, ki se pripravi po navodilih proizvajalca.".
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
Priloga 7 se spremeni tako, da se glasi:
4. člen
Za Prilogo 7 se doda nova Priloga 8, ki se glasi:
5. člen
Žitne kašice in druga otroška hrana, ki niso v skladu s tem pravilnikom, so lahko v prometu najdlje do 6. marca 2005.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-8/2004
Ljubljana, dne 20. februarja 2004.
EVA 2004-2711-0016
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
* Ta pravilnik vsebinsko povzema direktivo 2003/13/ES.