Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2004 z dne 4. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2004 z dne 4. 3. 2004

Kazalo

881. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o onesnaževalcih v živilih, stran 2368.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o onesnaževalcih v živilih*
1. člen
V pravilniku o onesnaževalcih v živilih (Uradni list RS, št. 69/03) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Za onesnaževalce v smislu tega pravilnika se štejejo tudi mehanski onesnaževalci, kot so primesi in tujki, ki so lahko škodljivi za zdravje ljudi, povzročajo odpor pri potrošnikih ali neposredno ogrožajo zdravje.".
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
"2.a člen
Živilo ne sme vsebovati onesnaževalcev s farmakološkim oziroma toksikološkim učinkom, ki izvira iz rastlin oziroma delov rastlin, ki so razvrščene v kategorije Z in ZR ali drugih rastlin, naštetih v pravilniku o razvrstitvi zdravilnih rastlin (Uradni list RS, št. 133/03)".
3. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
"4.a člen
Kmetijski pridelki oziroma živila, ki vsebujejo onesnaževalce, ki neposredno ogrožajo zdravje ljudi vendar jih je mogoče s postopki sortiranja, čiščenja ali drugih načinov mehanske obdelave pred nadaljnjo obdelavo popolnoma odstraniti iz živil morajo biti označena z označbo "neprečiščen proizvod, ni primeren za neposredno uporabo v proizvodnji živil oziroma neposredno za prehrano ljudi".
Kmetijski pridelki oziroma živila iz prejšnjega odstavka smejo v nadaljnji promet šele po odstranitvi onesnaževalcev.".
4. člen
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
"IV. MIKOTOKSINI".
5. člen
V 10. členu se besedilo "aflatoksinov in ohratoksina A" nadomesti z besedo "mikotoksinov".
6. člen
V prilogi "2. Mikotoksini" se za točko 2.2. OHRATOKSIN A doda nova točka, ki se glasi:
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o količinah pesticidov in drugih strupenih snovi, hormonov, antibiotikov in mikotoksinov, ki smejo biti v živilih (Uradni list SFRJ, št. 59/83 in 79/87) v delu, ki se nanaša na cink, kositer, arzen, baker, železo ter druge toksične kovine in sulfonamid.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-4/2004-1
Ljubljana, dne 16. februarja 2004.
EVA 2004-2711-0014
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema uredbo 1425/2003/ES.