Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2004 z dne 4. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2004 z dne 4. 3. 2004

Kazalo

880. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o formulah za dojenčke, stran 2367.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o formulah za dojenčke*
1. člen
V pravilniku o formulah za dojenčke (Uradni list RS, št. 46/02, 117/02 in 42/03) se v 9. členu v prvem odstavku za besedo "obrok" doda besedilo "ali obrok, ki se pripravi".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Ne glede na prejšnji odstavek, se za pesticide, uvrščene na seznam v Prilogi 12, uporabljajo mejne vrednosti ostankov pesticidov navedene v Prilogi 12, ki je sestavni del tega pravilnika.".
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
"9.a člen
V pridelavi živil, namenjenih za proizvodnjo začetnih in nadaljevalnih formul, se ne smejo uporabljati pesticidi, ki so navedeni v prilogi 11, ki je sestavni del tega pravilnika.
Za potrebe uradnega nadzora se šteje:
– da se pesticidi, navedeni v Preglednici 1 Priloge 11 niso uporabljali v pridelavi živil, namenjenih za proizvodnjo začetnih in nadaljevalnih formul, če njihovi ostanki ne presegajo mejne vrednosti 0,003 mg/kg; ta mejna vrednost, ki je meja določanja analitske metode, se bo redno pregledovala z vidika tehničnega napredka;
– da se pesticidi, navedeni v Preglednici 2 Priloge 11, niso uporabljali v pridelavi živil, namenjenih za proizvodnjo začetnih in nadaljevalnih formul, če njihovi ostanki ne presegajo mejne vrednosti 0,003 mg/kg; ta mejna vrednost se bo redno pregledovala z vidika podatkov o onesnaženosti okolja.
Mejne vrednosti iz prejšnjega odstavka se uporabljajo za začetne in nadaljevale formule, ki so pripravljene kot gotov obrok ali obrok, ki se pripravi po navodilih proizvajalca.".
3. člen
Za Prilogo 10 se dodata novi Priloga 11 in Priloga 12, ki se glasita:
4. člen
Začetne in nadaljevalne formule, ki niso v skladu s tem pravilnikom, so lahko v prometu najdlje do 6. marca 2005.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-9/2004
Ljubljana, dne 20. februarja 2004.
EVA 2004-2711-0013
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
* Ta pravilnik vsebinsko povzema direktivo 2003/14/ES.