Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2004 z dne 4. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2004 z dne 4. 3. 2004

Kazalo

879. Pravilnik o posebnih pogojih za uvoz brazilskih orehov v lupini iz Brazilije, stran 2361.

Na podlagi petega odstavka 16. člena ter v zvezi s 24. in 25. členom zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02), izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o posebnih pogojih za uvoz brazilskih orehov
v lupini iz Brazilije*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja posebne pogoje za izvajanje uradnega zdravstvenega nadzora nad uvozom brazilskih orehov v lupini z izvorom ali poslanih iz Brazilije (v nadaljnjem besedilu: brazilski orehi) zaradi morebitne onesnaženosti s previsoko vsebnostjo aflatoksina B(1) in skupnih aflatoksinov (v nadaljnjem besedilu: aflatoksini) zaradi zaščite javnega zdravja in zdravja potrošnikov.
2. člen
Brazilski orehi, ki imajo tarifno oznako KN 0801 21 00 se lahko uvozijo, če pošiljka izpolnjuje pogoje glede vsebnosti aflatoksinov, določene v pravilniku o onesnaževalcih v živilih (Uradni list RS, št. 69/03; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o onesnaževalcih).
3. člen
Ob uvozu mora uvoznik s pošiljko brazilskih orehov (v nadaljnjem besedilu: pošiljka) predložiti poročilo o vzorčenju in laboratorijskih preskusih pooblaščenega laboratorija iz Brazilije Laboratório de Controle de Qualidade de Segurança Alimentar (v nadaljnjem besedilu: poročilo) ter zdravstveni certifikat iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika in ga izpolni, podpiše in overovi predstavnik brazilskega Ministrstva za kmetijstvo in varnost hrane (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA).
4. člen
Pošiljka se lahko uvozi le prek enega izmed mejnih prehodov iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Vsaka pošiljka mora vsebovati oznako, ki ustreza oznaki na poročilu in zdravstvenem certifikatu iz 3. člena tega pravilnika.
6. člen
Zdravstveni inšpektorji, ki izvajajo nadzor nad uvozom pošiljke, morajo pred uvozom pošiljke, na mejnih prehodih:
– preveriti poročilo in zdravstveni certifikat, ki spremljata pošiljko;
– opraviti vzorčenje vsake pošiljke za laboratorijski preskus o vsebnosti aflatoksinov in poslati vzorce na laboratorijski preskus v pooblaščeni laboratorij;
– na podlagi poročila, zdravstvenega certifikata in rezultatov laboratorijskih preskusov iz prejšnje alinee oceniti ali je pošiljka zdravstveno ustrezna glede vsebnosti aflatoksinov.
7. člen
Zdravstveni inšpektor prepove uvoz brazilskih orehov v lupini, če vsebnost aflatoksinov v pošiljki presega zgornjo mejno vrednost, določeno v pravilniku o onesnaževalcih.
Pošiljke iz prejšnjega odstavka se lahko vrnejo državi izvora samo v primeru, kadar za vsako posamezno pošiljko brazilsko Ministrstvo za kmetijstvo in varnost hrane (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA) pisno zagotovi naslednje:
a) da se nedvoumno strinja z vrnitvijo neustrezne pošiljke in z oznako pošiljke,
b) da se obveže, da bodo vrnjeno pošiljko dali pod uradni nadzor od datuma prejema pošiljke dalje,
c) točno navedbo kraja kamor bo vrnjena pošiljka, nameravanega postopka obdelave vrnjene pošiljke in nameravanega vzorčenja in analitskih postopkov, ki bodo izvedeni za vrnjeno pošiljko.
Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, morajo biti vse pošiljke, pri katerih vsebnost aflatoksinov presega zgornjo mejno vrednost, določeno v pravilniku o onesnaževalcih, uničene v Republiki Sloveniji. Stroške uničenja pošiljke krije uvoznik.
O prepovedi uvoza Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije nemudoma, prek Evropskega sistema hitrega obveščanja za živila in krmo, obvesti Evropsko komisijo.
8. člen
Pošiljko zdravstveni inšpektor lahko zadrži na meji največ 15 delovnih dni. Vzorčenje in laboratorijski preskusi potekajo na način, ki je določen s pravilnikom o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti aflatoksinov in ohratoksina A v živilih (Uradni list RS, št. 108/02 in 86/03).
Za pošiljko, od katere je bil odvzet vzorec, izda Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije potrdilo o pregledu na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije vsake tri mesece obvešča Evropsko komisijo o rezultatih laboratorijskih preskusov, opravljenih po tem pravilniku, in sicer najpozneje v tridesetih dneh po zaključku vsakega trimesečja.
10. člen
Kopije dokumentacije iz 3. člena in drugega odstavka 8. člena tega pravilnika morajo spremljati brazilske orehe v lupini iz posameznih pošiljk v prometu do vključno trgovine na debelo.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ne glede na določbo 6. člena tega pravilnika se lahko pošiljke, ki so zapustile Brazilijo 30 dni pred uveljavitvijo tega pravilnika, in ki jih ne spremlja dokumentacija iz 3. člena tega pravilnika ter je z laboratorijskim preskusom ugotovljeno, da vsebnosti aflatoksinov ne presegajo zgornjih mejnih vrednosti, določenih v pravilniku o onesnaževalcih, uvozijo v Republiko Slovenijo brez priložene dokumentacije.
12. člen
Od 1. maja 2004 se kot potrdilo iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika oziroma potrdilo iz Priloge 3 tega pravilnika prizna ustrezno potrdilo pristojnega organa države članice Evropske unije, za uradni nadzor na področju varnosti živil.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe 4. člena, četrtega odstavka 7. člena in 9. člena in priloga 2 tega pravilnika pa se uporabljajo od 1. maja 2004.
Št. 020-10/2004
Ljubljana, dne 23. februarja 2004.
EVA 2004-2711-0020
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
* Pravilnik vsebinsko povzema odločbo 2003/493/ES.
 PRILOGA 2
 
 Mejni prehodi za uvoz živil
 
 1. Mejni prehod Obrežje
 2. Mejni prehod Koper - pristanišče
 3. Mejni prehod Dobova - železnica