Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2004 z dne 4. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2004 z dne 4. 3. 2004

Kazalo

871. Zakon o sodnih taksah (uradno prečiščeno besedilo) (ZST-UPB1) , stran 2201.

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. januarja 2004 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o sodnih taksah, ki obsega:
– Zakon o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/90 z dne 11. 1. 1990),
– Zakon o financiranju javne porabe – ZFJP (Uradni list RS, št. 48/90 z dne 31. 12. 1990),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 14/91 z dne 1. 4. 1991),
– Zakon o uporabi denarne enote Republike Slovenije – ZUDE (Uradni list RS/I, št. 17/91 z dne 8. 10. 1991),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah – ZST-G (Uradni list RS, št. 38/96 z dne 19. 7. 1996),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah – ZST-G (Uradni list RS, št. 20/98 z dne 13. 3. 1998),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o oceni ustavnosti določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah, št. U-I-112/98 (Uradni list RS, št. 50/98 z dne 10. 7. 1998),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah – ZST-H (Uradni list RS, št. 70/2000 z dne 8. 8. 2000),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah – ZST-I (Uradni list RS, št. 93/01 z dne 23. 11. 2001),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, da se v četrtem odstavku tarifne številke 3 Zakona o sodnih taksah del besedila, ki zajema besedi "in zavarovanju", razveljavi, št. U-I-268/99-9 (Uradni list RS, št. 99/02 z dne 21. 11. 2002),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi prvega odstavka 8. člena Zakona o sodnih taksah, št. U-I-32/02-19 (Uradni list RS, št. 73/03 z dne 29. 7. 2003) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah – ZST-J (Uradni list RS, št. 121/03 z dne 8. 12. 2003).
Št. 436-03/89-1/32
Ljubljana, dne 29. januarja 2004.
EPA 1104-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
Z A K O N
O SODNIH TAKSAH
uradno prečiščeno besedilo
(ZST-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pred sodišči v Republiki Sloveniji se plačujejo takse po določbah tega zakona in taksne tarife, ki je njegov sestavni del.
2. člen
Takse se plačujejo:
1. v pravdnem postopku,
2. v postopku izvršbe in zavarovanja, razen za izvršitev odločb delovnih in socialnih sodišč v sporih delavcev iz delovnih razmerij oziroma v zvezi z delom,
3. v nepravdnem postopku,
4. v zemljiškoknjižnem postopku,
5. v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave in v likvidacijskem postopku,
6. v postopku za registracijo,
7. v kazenskem postopku na zasebno tožbo,
8. v upravnih sporih,
9. v drugih primerih, ki jih določa zakon ali taksna tarifa.
3. člen
(1) S tem zakonom predpisane takse mora plačati tisti, ki predlaga uvedbo postopka ali opravo posameznega dejanja.
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje mora plačati takso tožnik oziroma predlagatelj.
(3) Če mora po tem zakonu dvoje ali več oseb skupaj plačati takso, je njihova obveznost nerazdelna; v zapuščinskem postopku pa so dediči dolžni plačati takso v sorazmerju s podedovanim premoženjem.
4. člen
(1) Takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost.
(2) Če ni v tem zakonu ali taksni tarifi drugače določeno, nastane taksna obveznost:
1. za vlogo – takrat, ko se vloga izroči, za vlogo, dano na zapisnik pa takrat, ko je zapisnik končan;
2. za sodno odločbo – takrat, ko je obravnava zaključena, če stranka ni navzoča na obravnavi, pa takrat, ko se stranki ali njenemu zastopniku vroči prepis odločbe;
3. za poprečno takso v zapuščinskem postopku – takrat, ko je zapuščinska obravnava končana;
4. za poprečno takso v stečajnem postopku – takrat, ko postane odločba o delitvi pravnomočna; v postopku prisilne poravnave pa takrat, ko postane pravnomočna odločba, s katero se potrdi sklenjena poravnava;
5. za sodne prepise – takrat, ko se prepis zahteva;
6. za druga dejanja – takrat, ko se dejanje zahteva oziroma ko sodišče začne postopek.
5. člen
V upravnih sporih v stvareh socialnega varstva se taksa plača samo, če stranka v postopku ni uspela. Taksna obveznost za tožbo nastane, ko je sodna odločba, s katero je tožba zavrnjena ali zavržena, vročena stranki.
6. člen
(1) Sodne takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (sodni kolki), gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti. Takse ni mogoče plačati s taksnimi vrednotnicami, če je bila vloga posredovana sodišču po elektronski poti.
(2) V gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti se plačujejo takse tedaj, kadar mora taksni zavezanec plačati takso nad zneskom, določenim v predpisu iz četrtega odstavka tega člena. Pri plačilu taks se znesek takse zaokroži tako, da se znesek do 50 stotinov ne upošteva, znesek nad 50 stotinov pa se zaokroži na 1 tolar.
(3) Takso v gotovini vplača taksni zavezanec na prehodni račun sodnih taks. Potrdilo o vplačilu takse se priloži vlogi, za katero je taksa plačana. Če je taksa vplačana z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, plačilo takse ugotovi in na pisanju pisno potrdi uradna oseba pristojnega sodišča.
(4) Tiskanje sodnih kolkov, dajanje v obtok, distribucijo, umik iz uporabe in zamenjavo ter znesek, do katerega se plačujejo sodne takse v taksnih vrednotnicah, predpiše minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.
(5) Za vloge strank ter odločbe, prepise, potrdila oziroma izpiske sodišča, ki so v skladu z zakonom ali mednarodno pogodbo posredovani z uporabo informacijske tehnologije, se taksa predpisana s taksno tarifo lahko zniža v odstotku oziroma številu točk, ki ga določi Vlada Republike Slovenije.
(6) Določbe tega zakona o plačilu takse v gotovini se smiselno uporabljajo tudi za plačevanje taks z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, če ta zakon ne določa drugače.
7. člen
(1) Taksne obveznosti se določajo v točkah ali v sorazmerju z vrednostjo zahtevka oziroma predmeta, izraženem v odstotkih. Vrednost zahtevka oziroma predmeta in razponi vrednosti so v tem zakonu določeni s številom točk.
(2) Vrednost točke po tem zakonu znaša 19 tolarjev. (opomba: upoštevana uskladitev, Uradni list RS, št. 77/02)
(3) Vlada Republike Slovenije lahko uskladi vrednost točke, določene v prejšnjem odstavku, z gibanjem stroškov za delo sodišč v sorazmerju z rastjo cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije.
(4) Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun takse vrednosti točke na dan nastanka taksne obveznosti.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri izračunu sodne takse, katero je potrebno plačati na podlagi opomina, uporabi vrednost točke, ki velja v času izdaje opomina, pri prisilni izterjavi sodne takse pa vrednost točke na dan, ko pristojni davčni urad izda taksnemu zavezancu ustrezno odločbo (drugi odstavek 29. člena) oziroma na dan izdaje sklepa iz prvega odstavka 30. člena tega zakona.
(6) Ko sodišče odloča o povrnitvi stroškov postopka, upošteva pri odmeri višine teh stroškov za izračun takse vrednost točke na dan izdaje sklepa.
(7) Če se taksna obveznost določa v sorazmerju z vrednostjo zahtevka, se pri odločanju o povrnitvi stroškov postopka in pri odločanju o vrnitvi takse (32. do 36. člen tega zakona) najprej znesek plačane takse preračuna v točke po vrednosti točke na dan plačila takse, nato pa pri izračunu zneska stroškov, ki jih je treba povrniti oziroma zneska takse, ki ga je treba vrniti, uporabi vrednost točke na dan odločanja.
8. člen
(1) Če taksa ni plačana ali ni plačana v celoti, to ni ovira za sodni postopek ali za opravo posameznega dejanja, če ni v zakonu ali v taksni tarifi določeno drugače.
(2) Če stranka zahteva, je sodišče dolžno sprejeti naravnost od nje tudi vloge, ki sploh niso kolkovane ali so premalo kolkovane.
9. člen
(1) Pravica, zahtevati plačilo sodne takse, zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi bilo treba takso plačati.
(2) Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma prisilno izterjavo takse prekine vsako uradno dejanje pristojnega organa, katerega namen je plačilo oziroma izterjava takse. Zastaranje pa nastane v vsakem primeru, ko potečejo štiri leta od takrat, ko je nastala obveznost za plačilo takse.
10. člen
Prihodki od sodnih taks so prihodki Republike Slovenije.
II. TAKSNE OPROSTITVE
11. člen
(1) Plačila sodnih taks so oproščeni država in državni organi, lokalne samoupravne skupnosti, humanitarne organizacije ter tuja država in tuji državljani, če tako določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost.
(2) Če nastane dvom, ali velja vzajemnost, se je sodišče dolžno obrniti za pojasnilo na ministrstvo, pristojno za pravosodje.
(3) Takse se tudi ne plača v primeru, kadar tako določa poseben zakon.
12. člen
(1) Ne plača se taksa:
– za prvi predlog za vknjižbo in za prvo vknjižbo lastninske pravice na zgradbi ali posameznem delu zgradbe,
– za prijavo terjatev delavcev po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 8/96, 39/97 in 52/99),
– za vlogo o umiku in za odločbo o umiku tožbe, predloga, pravnega sredstva oziroma druge vloge,
– za poravnavo ter
– v postopku za odločanje o dodelitvi brezplačne pravne pomoči.
(2) Taksa se ne plača v postopku za izvršitev zahtevka za preživljanje otroka ali zakonca oziroma osebe, ki je po predpisih rodbinskega prava izenačena z zakoncem.
(3) Takse ne plača delavec v individualnih delovnih sporih o sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja in učenec ali študent v individualnih delovnih sporih zoper organizacijo oziroma delodajalca v zvezi s kadrovsko štipendijo ter začasnim ali občasnim opravljanjem dela.
12.a člen
(1) V postopku v socialnih sporih, ki so premoženjske narave, se plača taksa po taksni tarifi, ki je določena za pravdni postopek, zmanjšana za 70%.
(2) Plačilo takse v socialnih sporih zapade v plačilo z dnem, ko zapadejo v plačilo stroški postopka.
13. člen
(1) Sodišče v celoti ali deloma oprosti plačila taks stranko, če bi bila s plačilom taks občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko sodišče stranki plačilo taks tudi odloži do izdaje odločbe ali pa ji dovoli obročno plačilo.
(3) Sklep o oprostitvi izda sodišče na predlog stranke. Predlogu mora stranka predložiti svojo zadnjo odločbo o dohodnini in zadnje odločbe o dohodnini družinskih članov iz prvega odstavka tega člena, potrdilo o svojih dohodkih in dohodkih družinskih članov iz prvega odstavka tega člena v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za oprostitev ter potrdilo o premoženjskem stanju.
(4) Predpis o izdaji potrdil iz prejšnjega odstavka in o kriterijih za oprostitev izda minister, pristojen za finance.
14. člen
(1) Sklep o oprostitvi plačila taks učinkuje od dneva, ko je pri sodišču vložen predlog za oprostitev, in velja za vse vloge in dejanja, za katera je po 4. in 5. členu tega zakona nastala obveznost tega dne ali pozneje.
(2) V primeru iz 5. člena tega zakona obsega taksna oprostitev tudi vloge, vložene pred predlogom za taksno oprostitev, če je predlog vložen pred pretekom roka, določenega za plačilo takse.
(3) Oprostitev plačila taks velja samo v postopku, v katerem je bila oprostitev stranki priznana.
15. člen
(1) Skrbnik odsotnega, katerega prebivališče je neznano in skrbnik za premoženje, katerega lastnik je neznan, ter začasni zastopnik stranke v postopku, ki ga je postavilo sodišče, niso dolžni plačevati taks za tistega, ki ga zastopajo.
(2) Te takse se izterjajo iz premoženja zastopanega.
(3) Neplačane takse vpiše sodišče v seznam taks in ravna po končanem postopku po 26. členu tega zakona.
16. člen
(1) Taksna oprostitev je v korist le tistemu, kateremu je priznana.
(2) Če izroči vlogo skupaj več oseb ali če skupaj opravijo procesno dejanje, pa je ena ali več oseb od njih oproščena taks, mora tista, ki takse ni oproščena, plačati takso tako, kot da ni oproščenih, razen v primerih formalnega sosporništva (2. točka prvega odstavka 191. člena Zakona o pravdnem postopku).
17. člen
(1) Če v pravdnem, kazenskem postopku ali postopku izvršbe in zavarovanja taks oproščena stranka uspe, je dolžna takse, ki bi jih morala plačati ta stranka, če ne bi bila oproščena, plačati stranka, ki ne uživa oprostitve, in sicer v sorazmerju s tem, koliko je oproščena stranka uspela v postopku.
(2) Kadar so podani pogoji iz četrtega odstavka 173. člena Zakona o pravdnem postopku, lahko zahteva sodišče od oproščene stranke takso ne glede na prvi odstavek tega člena.
III. UGOTOVITEV VREDNOSTI ZA PLAČILO TAKSE
18. člen
(1) Sodne takse se plačajo od vrednosti zahtevka oziroma predmeta, če je ta ocenljiv oziroma od vrednosti, določene po tem zakonu.
(2) Za ugotavljanje vrednosti zahtevka oziroma predmeta se smiselno uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku, če ni v tem zakonu drugače določeno.
(3) Za plačilo sodne takse je odločilna v točkah določena vrednost zahtevka oziroma predmeta ob vložitvi vloge oziroma opravi dejanja.
19. člen
V sporih o pravici do zakonite preživnine ali o terjatvi posameznih zneskov zakonite preživnine se izračuna vrednost za plačilo takse tako, da se seštejejo dajatve za tri mesece, razen če se zahteva preživnina za krajši čas.
20. člen
(črtan)
21. člen
(1) Če gre v sporu za dedno pravico na vsej zapuščini, se vzame kot vrednost zahtevka vrednost čiste zapuščine; če pa gre v sporu samo za del zapuščine ali za določeno stvar iz zapuščine, se vzame kot vrednost zahtevka za plačilo takse čista vrednost tega dela oziroma te stvari.
(2) V zapuščinskem postopku se taksa plača od čiste vrednosti zapuščine.
22. člen
Kot vrednost zahtevka za plačilo takse se vzame:
1. v sporih o odpovedi pogodbe o najemu ali zakupu stvari, v sporih o odpovedi stanovanjskega razmerja, v sporih o odpovedi stanovanjske ali podstanovalske pogodbe, v sporih za izpraznitev stanovanjskih prostorov, v sporih za odpoved najemne pogodbe in za izpraznitev poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora – znesek v vrednosti 5.000 točk;
2. če se zahteva zavarovanje dokazov pred začetkom pravde – znesek v vrednosti 1.000 točk;
3. v sporih za objavo popravka – znesek v vrednosti 1.000 točk;
4. v vseh drugih primerih, če v tem zakonu ni drugače določeno – znesek v vrednosti 1.000 točk.
23. člen
(črtan)
24. člen
(1) Če se pojavi utemeljen sum, da je stranka vrednost predmeta oziroma zahtevka ocenila prenizko, sodišče po uradni dolžnosti s sklepom določi pravo vrednost potem, ko jo na primeren način preveri. Tudi na ugovor druge stranke, da je navedena vrednost zahtevka oziroma predmeta nepravilna, sodišče na ta način določi pravo vrednost za plačilo takse.
(2) Zoper odločbo o ugotovitvi prave vrednosti iz prvega odstavka tega člena je dopustna posebna pritožba samo v primeru, ko se stranka ne more pritožiti zoper odločbo o glavni stvari.
Sprememba vrednosti med postopkom
25. člen
(1) Prvotna vrednost ostane podlaga za plačilo takse, ne glede na to, če se ta vrednost med postopkom spremeni, če ni v naslednjih odstavkih drugače določeno.
(2) Če ugotovi sodišče po prejšnjem členu novo vrednost, se vzame kot podlaga za plačilo takse nova vrednost.
(3) Če se spremeni vrednost zaradi spremembe ali delne rešitve zahtevka, se vzame kot vrednost za plačilo takse spremenjena vrednost za vse tiste vloge in dejanja, ki se vložijo oziroma opravljajo po taki spremembi. Če se spremeni vrednost zaradi izjave stranke v vlogi, se plača taksa po spremenjeni vrednosti tudi za to vlogo.
(4) Če se s pravnim sredstvom odločba le deloma izpodbija, se vzame kot podlaga za plačilo takse za pravno sredstvo le vrednost izpodbijanega dela.
(5) Če vložita pravno sredstvo obe stranki, se odmeri taksa za pravno sredstvo vsaki stranki posebej in je odvisna od vrednosti tistega dela odločbe, ki se s pravnim sredstvom izpodbija.
(6) Za pravno sredstvo, ki se vloži samo zoper odločbo o stroških postopka ali o stranskih terjatvah, se plača taksa samo po znesku stroškov oziroma stranskih terjatev.
(7) Če se po določbah tega člena spremeni vrednost med postopkom, se nova vrednost določi v točkah po vrednosti točke na dan spremembe vrednosti. Če je zaradi spremembe vrednosti treba takso doplačati, se že plačani del takse obračuna na način iz sedmega odstavka 7. člena tega zakona.
IV. IZTERJAVA NEPLAČANE TAKSE
26. člen
(1) Če je stranka navzoča pri sodnem dejanju, za katero mora plačati takso, pa je ne plača takoj, jo sodišče opozori, da mora plačati takso v petnajstih dneh.
(2) Po prejšnjem odstavku ravna sodišče tudi, kadar stranka neposredno izroči vlogo, za katero ni plačana ali ni plačana vsa taksa.
(3) Če stranka ni navzoča pri sodnem dejanju, za katero mora plačati takso, ji pošlje sodišče nalog, naj v petnajstih dneh od vročitve naloga plača dolžno takso.
(4) Če prejme sodišče po pošti vlogo, za katero sploh ni plačana ali ni plačana vsa taksa, ali če taksni zavezanec ne predloži potrdila o plačilu vse takse, ki se plača v gotovini, pošlje sodišče taksnemu zavezancu opomin, naj v 15 dneh od vročitve opomina plača sodno takso. V teh primerih se plača tudi taksa za opomin.
(5) V primerih iz prejšnjih odstavkov sodišče stranko tudi opozori na posledice, če takse v roku ne bi plačala.
27. člen
(1) Na zahtevo stranke je sodišče dolžno izdati odločbo o odmeri takse.
(2) Zoper odločbo sodišča iz prejšnjega odstavka je dopustna posebna pritožba samo v primeru, ko se stranka ne more pritožiti zoper odločbo o glavni stvari.
28. člen
(1) Če ima taksni zavezanec prebivališče ali ima sedež v tujini, pa ne plača takse tedaj, ko nastane taksna obveznost, sodišče po končanem postopku s sklepom ugotovi, koliko znaša neplačana taksa in kazenska taksa ter naloži taksnemu zavezancu, da v roku, ki ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 90 dni od prejema odločbe, plača dolžno takso.
(2) Kazenska taksa iz prejšnjega odstavka znaša 50% vrednosti neplačane takse.
(3) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je dopustna pritožba na sodišče druge stopnje v 15 dneh od vročitve sklepa.
(4) Pravnomočen sklep iz prvega odstavka tega člena je izvršilni naslov.
(5) Pravnomočen sklep iz prvega odstavka tega člena pošlje sodišče organu, ki je po zakonu pristojen za zastopanje in uveljavljanje premoženjskih pravic in koristi Republike Slovenije v tujini.
29. člen
(1) Če taksni zavezanec ne plača takse v roku, ki je določen v 26. členu tega zakona, sporoči sodišče to v nadaljnjem roku 15 dni pristojnemu davčnemu uradu, v kateri ima taksni zavezanec svoje stalno prebivališče (sedež), naj takso prisilno izterja, na spisu pa zaznamuje, da je omenjeni organ obveščen o neplačani taksi.
(2) Ko prejme pristojni davčni urad sporočilo, izda odločbo, s katero naloži taksnemu zavezancu naj v 15 dneh od prejema odločbe plača dolžno takso in 50% pribitka nanjo kot kazensko takso. Če taksni zavezanec v tem roku takse ne plača, se obe taksi prisilno izterjata in knjižita na račun prihodkov od sodnih taks.
(3) Če upravni organ ugotovi, da je bila taksa plačana v gotovini, pa taksni zavezanec ni predložil potrdila o plačilu, se zaračuna in izterja samo kazenska taksa v višini 10%, vendar ne več kot 250 točk. Če taksa ni bila plačana pravočasno, se izterja kazenska taksa po drugem odstavku tega člena.
30. člen
(1) Če je taksni zavezanec pravna oseba, ugotovi sodišče s sklepom, koliko znaša neplačana taksa in kazenska taksa (drugi odstavek 29. člena) oziroma koliko znaša kazenska taksa, če taksni zavezanec ni predložil potrdila o plačilu takse v gotovini (tretji odstavek 29. člena).
(2) Zoper sklep iz prvega odstavka je dopustna pritožba v petnajstih dneh od vročitve sklepa.
(3) O pritožbi odloča sodišče druge stopnje.
(4) Sodišče prve stopnje lahko na podlagi pritožbe spremeni ali razveljavi sklep iz prvega odstavka, če je pritožbi priloženo potrdilo o plačilu takse.
(5) Po pravnomočnosti sklepa pošlje sodišče sklep v izvršitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, pri katerih ima taksni zavezanec odprte račune oziroma denarna sredstva.
(6) Organizacije, pooblaščene za plačilni promet, morajo ravnati po sklepu sodišča in določbah zakona, ki ureja sodno izvršbo na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet, in prenesti sredstva zavezanca na račun Republike Slovenije, naveden v sklepu.
(7) Če takse ni mogoče izterjati po določbah tega člena, se taksa prisilno izterja po določbah 29. člena tega zakona.
31. člen
Če neplačane takse v posamezni zadevi ne presegajo vrednosti 150 točk, se ne uporabljajo določbe tega poglavja o prisilni izterjavi takse.
V. VRNITEV TAKSE
32. člen
Pravico zahtevati vrnitev takse ima, kdor je plačal takso, ki je sploh ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso večjo od predpisane, kakor tudi, kdor je plačal takso za določeno sodno dejanje, pa to dejanje ni bilo opravljeno.
32.a člen
(1) Če sodišče vlogo, za katero je plačana taksa, zavrže, se stranki vrne polovico takse, ki je plačana v skladu s tem zakonom.
(2) Če stranka vlogo, za katero je plačala takso, umakne preden je sodišče razpisalo narok za obravnavo, če se odloča brez obravnave, pa pred izdajo odločbe ali če stranki pred izdajo odločbe skleneta sodno poravnavo, se stranki vrne polovico takse, ki je plačana v skladu s tem zakonom.
(3) Če se vloga šteje za umaknjeno ali se zavrže, ker taksa ni bila plačana oziroma, ker ni bilo predloženo dokazilo o plačilu takse, je stranka dolžna za vlogo plačati četrtino takse, ki je določena s tem zakonom. V tem primeru se kazenska taksa ne plača.
33. člen
(1) Če višje sodišče razveljavi odločbo nižjega sodišča ali če je v kazenskem postopku na zasebno tožbo izdana zavrnilna sodba zaradi nepristojnosti, se taksa, plačana za prvo odločbo, všteje v takso za novo odločbo. Če je taksa, ki naj se všteje, večja od takse za novo odločbo, se presežek ne vrne.
(2) Če se vpis vknjižbe ali predznambe z odločbo višjega sodišča popolnoma ali deloma razveljavi, se vrne vsa plačana taksa oziroma sorazmeren del.
34. člen
(1) Zahteva za vrnitev takse se vloži pri sodišču, ki je odločalo na prvi stopnji, in sicer v 60 dneh od dneva, ko je bila taksa pomotoma plačana oziroma od dneva, ko je prizadeti zvedel, da dejanje ni bilo opravljeno.
(2) Vrnitve takse ni mogoče zahtevati po preteku dveh let od dneva, ko je bila plačana.
35. člen
(1) Če je bila taksa plačana v gotovini, pošlje sodišče zahtevo za vrnitev takse s potrebnimi podatki pristojnemu davčnemu uradu, na območju katere ima sodišče svoj sedež.
(2) Če je bila taksa plačana v sodnih kolkih, pošlje sodišče zahtevo za vrnitev takse s potrebnimi podatki pristojnemu davčnemu uradu, na območju katere je stalno prebivališče oziroma sedež taksnega zavezanca.
(3) O zahtevi za vrnitev takse odloči pristojni davčni urad. Pri odločanju uporabi vrednost točke, ki velja na dan odločitve.
(4) Taksa se vrne v breme vplačilnega računa sodnih taks.
36. člen
(1) Če je v postopku v upravnih sporih upravna odločba na tožbo razveljavljena ali spremenjena, je treba stranki vrniti plačano takso, če to zahteva.
(2) Vrnitev takse je treba zahtevati v 60 dneh od vročitve odločbe iz prejšnjega odstavka.
(3) Glede postopka za vrnitev takse se uporabljajo določbe 32. in 35. člena tega zakona.
VI. POSEBNE DOLOČBE
37. člen
Uporabo predpisov o sodnih taksah nadzira ministrstvo, pristojno za pravosodje.
38. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za finance je pooblaščeno skleniti pogodbo o tiskanju, načinu dajanja v obtok in distribuciji sodnih kolkov ter o znesku nadomestila za kritje stroškov v zvezi s temi deli.
(2) Provizija za prodajo sodnih kolkov v maloprodaji znaša 10% nominalne vrednosti kupljenih sodnih kolkov.
39. člen
(črtan)
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
(1) Takse za vloge, dejanja in listine, glede katerih je nastala taksna obveznost do dneva, ko začne veljati ta zakon, se bodo plačevale po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi.
(2) Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, ki naj bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, ni treba plačati nove takse po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
(3) Če po uveljavitvi tega zakona višje sodišče razveljavi odločbo, ki jo je izdalo nižje sodišče, preden začne veljati ta zakon, za novo odločbo nižjega sodišča takse ni treba doplačati, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
41. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati sklep Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uskladitvi vrednosti točke v Zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 22/89).
42. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
TAKSNA TARIFA
I. PRAVDNI IN IZVRŠILNI POSTOPEK
1. Vloga
Tarifna številka 1
(1) Za tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti zahtevka taksa s tem, da:
------------------------------------------------------------
   Pri vrednosti zahtevka  Znaša taksa
  nad točk     do točk   v točkah
------------------------------------------------------------
           10.000    600
   10.000     20.000    700
   20.000     50.000    800
   50.000     100.000    900
  100.000            1% od tolarske vrednosti,
                  vendar največ 20.000 točk
                  v tolarski vrednosti.
------------------------------------------------------------
(2) Za tožbo, ki obsega predlog za izdajo plačilnega naloga, za predlog za izvršbo, za odpoved poslovne stavbe ali poslovnega prostora, za odgovor na tožbo, za odgovor na pritožbo ali revizijo se plača polovica takse iz prvega odstavka te tarifne številke.
(3) Za predlog za zavarovanje po zakonu o izvršbi in zavarovanju, za predlog za vrnitev v prejšnje stanje, za predlog za zavarovanje dokazov, za predlog za poskus poravnave pred uvedbo postopka, za predlog za priznanje odločbe tujega sodišča, za predlog za odlog izvršbe, za odgovor na ugovor zoper sklep o izvršbi se plača taksa 100 točk.
(4) Za tožbo v sporih zaradi motenja posesti se plača taksa 1000 točk, za tožbo v sporih o stvarnih služnostih se plača taksa 800 točk, za tožbo o sporih o osebnih služnostih in o dosmrtnem preživljanju se plača taksa 400 točk, za tožbo v zakonskih sporih se plača taksa 400 točk, za tožbo v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva, v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok se plača taksa 250 točk, za tožbo v socialnih sporih, ki niso premoženjske narave in za tožbo v individualnih delovnih sporih o posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, ki niso premoženjske narave se plača taksa 250 točk.
Pojasnilo:
a) Kadar oba zakonca sporazumno predlagata razvezo zakonske zveze, se plača samo ena taksa za predlog.
b) Če se obravnava v sporu za razvezo zakonske zveze ali za ugotovitev očetovstva hkrati tudi zahtevek za varstvo, vzgojo in preživljanje otroka ali zahtevek za preživljanje zakonca, se plača samo taksa za tožbo za razvezo zakonske zveze oziroma za tožbo za ugotovitev očetovstva.
c) Če je v sporu za razvezo zakonske zveze ali v sporu za preživljanje otroka predlagana začasna odredba, se plača samo taksa za tožbo za razvezo oziroma taksa za tožbo za preživljanje.
č) Za predlog za izvršbo in za predlog za zavarovanje se plača ena taksa tudi tedaj, kadar je predlaganih več sredstev za izvršbo ali za zavarovanje, ne glede na to, ali istočasno ali drugo za drugim.
d) Če obsega ena tožba več zahtevkov zoper istega toženca, se taksa zaračuna po vrednosti, ki predstavlja seštevek vrednosti vseh zahtevkov.
e) Če je v eni tožbi združenih več zahtevkov zoper več tožencev in se zahtevki opirajo na bistveno istovrstno dejansko in pravno podlago, se taksa zaračuna po vrednosti vsakega posameznega zahtevka.
f) V postopku nasprotne izvršbe se plačujejo enake takse kot v postopku izvršbe.
2. Odločbe
Tarifna številka 2
(1) Za sodbo prve stopnje se plača po vrednosti spornega predmeta taksa iz prvega odstavka tarifne številke 1.
(2) Za zamudno sodbo, za sodbo na podlagi odpovedi in za sodbo na podlagi pripoznave, izdano najkasneje na prvem naroku za glavno obravnavo, se plača polovica takse iz prvega odstavka te tarifne številke.
(3) Za sklep o plačilnem nalogu in nalogu za izprazitev poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora, za sklep o predlogu za izvršbo za sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi, za sklep o predlogu za odlog izvršbe in za sklep o stroških postopka, se plača polovica takse iz prvega odstavka te tarifne številke.
(4) Za sklep o zavarovanju in sklep o ugovoru zoper sklep o zavarovanju po zakonu o izvršbi in zavarovanju, za sklep s katerim se tožba zavrže, za sklep o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, za sklep o zavarovanju dokazov, za sklep o predlogu za priznanje odločbe tujega sodišča se plača taksa 100 točk.
(5) Za sklep zaradi motenja posesti in za sodbe v sporih iz četrtega odstavka tarifne številke 1 se plača enaka taksa kot je določena v četrtem odstavku tarifne številke 1 za tožbo v teh sporih.
Pojasnilo:
a) Za dopolnilno sodbo ali dopolnilni sklep se ne plača taksa.
b) Če se izda med pravdo vmesna sodba, se plača taksa za polno vrednost spornega predmeta. V takem primeru se ne plača taksa za dokončno odločbo, ki se izda po vmesni sodbi.
c) Če se izda med pravdo delna sodba, se plača taksa po vrednosti zahtevka, o katerem je z njo odločeno. Za dokončno odločbo se plača preostala taksa od skupno vtoževanega zneska.
č) Za sodbo, ki jo izda sodišče prve stopnje v zvezi z nasprotno tožbo, se plača taksa, kot da je sodišče nasprotno tožbo posebej obravnavalo.
d) Če je bilo več pravd združenih v skupno obravnavanje, se plača taksa za sodbo v vsaki pravdi posebej, kot da pravde niso bile združene.
e) Taksa za plačilni nalog in nalog za izpraznitev poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora se všteje v takso za odločbo, ki jo izda sodišče na ugovor. Taksa za sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine se všteje v takso za odločbo.
f) Taksa za odločbo o predlogu za izvršbo oziroma zavarovanje in taksa za odločbo zaradi tožbe, v kateri je predlagana izdaja plačilnega naloga, se plača takrat, ko se vloži predlog oziroma tožba.
g) Za sklep o izvršbi ali o zavarovanju se plača ena taksa tudi tedaj, kadar je bilo odločeno o več sredstvih za izvršbo oziroma zavarovanje, ne glede na to ali istočasno ali drugo za drugim.
3. Pravna sredstva
Tarifna številka 3
(1) Za pritožbo zoper sodbo se plača dvojna taksa iz prvega odstavka tarifne številke 1, s tem da najvišja taksa ne sme presegati 40.000 točk.
(2) Za pritožbo zoper sklepe, za katere je predpisano plačilo sodne takse po tretjem odstavku tarifne številke 2, se plača taksa po prvem odstavku tarifne številke 1.
(3) Za pritožbo zoper sklep zaradi motenja posesti, za pritožbo zoper sodbo v sporih o stvarnih služnostih, za pritožbo zoper sodbo v sporih o osebnih služnostih in o dosmrtnem preživljanju se plača dvojna taksa iz četrtega odstavka tarifne številke 1, za pritožbo zoper sodbo v vseh ostalih sporih iz četrtega odstavka tarifne številke 1, pa se plača enaka taksa kot za tožbe v teh sporih.
(4) Za ugovor zoper plačilni nalog, za ugovor zoper nalog o odpovedi poslovne stavbe oziroma poslovnih prostorov, za ugovor zoper sklep o izvršbi se plača taksa po drugem odstavku tarifne številke 1.
(5) Za ugovor zoper sklep o zavarovanju, za pritožbo zoper sklep, s katerim se tožba zavrže, zoper sklep o ugovoru zoper sklep o zavarovanju, zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, ali se predlog zavrne in zoper sklep o priznanju odločbe tujega sodišča, se plača taksa 100 točk.
(6) Za revizijo in za predlog za obnovo postopka se plača taksa kot za pritožbo.
Tarifna številka 4
(črtana)
II. NEPRAVDNI POSTOPKI
A) SPLOŠNE DOLOČBE
1. Predlogi
Tarifna številka 5
Za predlog, da se začne nepravdni postopek, se plača taksa 100 točk.
Pojasnilo:
a) Takse po tarifnih številkah 5-7 se plačujejo v vseh nepravdnih postopkih, razen tistih, za katere so takse v tej taksni tarifi posebej določene.
b) V postopku za razglasitev za mrtvo osebo, ki je pogrešana v vojni, se ne plačajo takse po tarifnih številkah 5-7.
2. Odločbe
Tarifna številka 6
Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 200 točk.
3. Pravna sredstva
Tarifna številka 7
Za pritožbo, revizijo in predlog za obnovo postopka se plača taksa 200 točk.
Pojasnilo:
Takse za pritožbo v postopku za odvzem poslovne sposobnosti ne plača tisti, ki mu je odvzeta poslovna sposobnost oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
Tarifna številka 8
(črtana)
B) POSEBNE DOLOČBE ZA POSAMEZNE VRSTE NEPRAVDNEGA POSTOPKA
1. Zapuščinski postopek
Tarifna številka 9
(1) Za obravnavo zapuščine v postopku na prvi stopnji, če se postopek zaključi s sklepom o dedovanju, se plača poprečna taksa po čisti vrednosti zapuščine s tem, da:
------------------------------------------------------------
 Pri vrednosti zapuščine    Znaša taksa
nad točk    do točk     v točkah
------------------------------------------------------------
         1.000      100
  1.000     5.000      400
  5.000    10.000      700
  10.000    50.000      1.500
  50.000    100.000      2.000
 100.000            2% od tolarske vrednosti,
                 vendar največ 15.000 točk
                 v tolarski vrednosti.
------------------------------------------------------------
(2) Za dodatni sklep o dedovanju se plača taksa od vrednosti naknadno ugotovljene zapuščine.
Pojasnilo:
a) Sodišče ugotavlja vrednost, ki je odločilna za odmero poprečne takse po prostem preudarku, na podlagi izjav dedičev in podatkov, s katerimi razpolaga. Če je potrebno, lahko odredi, da ocenijo vrednost izvedenci na stroške dedičev. Vrednost čiste zapuščine se ugotovi po vrednosti, ki jo ima ob cenitvi.
b) Ne plača se posebej taksa za delitev zapuščine, če jo dediči sporazumno predlagajo, in je sporazum o delitvi vpisan v sklep o dedovanju.
c) Če sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave nastane taksna obveznost za dodatni sklep o dedovanju z vročitvijo tega sklepa dedičem.
Tarifna številka 10
Za pritožbo zoper sklep o dedovanju in o volilu, za pritožbo zoper dodatni sklep o dedovanju se plača taksa 200 točk.
2. Sestavitev in hramba oporoke
Tarifna številka 11
(1) Za sestavo sodne oporoke se plača taksa 300 točk.
(2) Za hrambo oporoke pri sodišču se plača taksa 100 točk.
(3) Za preklic oporoke pred sodiščem ali za vrnitev oporoke, ki je v hrambi pri sodišču, se plača taksa 100 točk.
Pojasnilo:
a) Ne plača se nova taksa za hrambo, če se oporoka nadomesti z drugo, pač pa se plača taksa za vrnitev oporoke, ki se nadomešča z drugo.
b) Ne plača se taksa za preklic, če se s poznejšo oporoko prekliče prejšnja in hkrati sestavi nova oporoka.
2.a Postopek za določitev odškodnine
Tarifna številka 11 a
(1) Kadar se v postopku za določitev odškodnine plača sodna taksa in se postopek zaključi s sklepom o določitvi odškodnine, se za sklep prve stopnje plača po višini določene odškodnine taksa iz prvega odstavka tarifne številke 1.
(2) Za pritožbo, revizijo in predlog za obnovo postopka se plača taksa 200 točk.
Pojasnilo:
a) Taksna obveznost po prvem odstavku te tarifne številke nastane z vročitvijo sklepa o odškodnini udeležencu, ki mu je naloženo plačilo odškodnine.
b) Taksna obveznost po drugem odstavku te tarifne številke nastane z vložitvijo pritožbe.
c) Taksni zavezanec v primerih iz prvega odstavka je udeleženec, ki mu je naloženo plačilo odškodnine, v primerih iz drugega odstavka pa vložnik pritožbe.
2.b Postopek za cenitev in prodajo stvari
Tarifna številka 11 b
(1) Za predlog za cenitev in prodajo stvari se plača polovica takse po prvem odstavku tarifne številke 1.
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa iz prvega odstavka te tarifne številke.
(3) Za pritožbo in za predlog za obnovo postopka se plača dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke.
3. Delitveni postopek
Tarifna številka 12
(1) Za predlog, da se opravi delitev stvari ali skupnega premoženja, se plača taksa po vrednosti stvari ali premoženja, ki se deli, s tem, da:
---------------------------------------------------------------------
Pri vrednosti premoženja ali stvari    Znaša taksa
nad točk         do točk     v točkah
---------------------------------------------------------------------
                500      100
   500          5.000      200
  5.000          10.000      300
  10.000          50.000      500
  50.000         100.000      1.000
 100.000                  1% od tolarske vrednosti,
                      vendar največ 20.000
                      točk v tolarski vrednosti.
---------------------------------------------------------------------
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke.
(3) Za pritožbo in za predlog za obnovo postopka se plača dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke.
4. Postopek za ureditev meje in postopek za določitev nujne poti
Tarifna številka 13
(1) Za predlog za ureditev meje in za predlog za določitev nujne poti se plača taksa 800 točk.
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 1.000 točk.
(3) Za pritožbo in za predlog za obnovo postopka se plača taksa 1.200 točk.
5. Overitev podpisov, pisave in prepisov
Tarifna številka 14
(1) Za overitev vsakega podpisa (ročnega znaka), pisave ali prepisa oziroma fotokopije se plača taksa 30 točk. Taksa za overitev pisave ali prepisa se plača od vsakega lista.
(2) Za overitev listine, pisane v tujem jeziku, se plača dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke.
(3) Za overitev podpisov na pooblastilih in za overitev podpisov na pogodbah se ob istočasni overitvi plača ena sama taksa, ne glede na to ali se overja en podpis ali več in ne glede na to, koliko izvodov se overja.
(4) Ne plača se taksa za overitev listine, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja v tujini.
(5) Ne plača se taksa za overitev podpisa na listini ali za overitev prepisa listine, na podlagi katere občani pridobijo pomoč iz solidarnostno zbranih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.
(6) Za overitev podpisa na pogodbi se plača:
1) Za pogodbe se plača po vrednosti predmeta pogodbe taksa s tem, da:
-------------------------------------------------------------
Pri vrednosti predmeta      Znaša taksa
 nad točk   do točk       v točkah
-------------------------------------------------------------
         500         50
   500    2.500         75
  2.500   10.000        100
  10.000              1% od tolarske vrednosti,
                  vendar največ 500 točk
                  v tolarski vrednosti.
-------------------------------------------------------------
2) Če vrednost pogodbe ni ocenljiva, se plača taksa 150 točk.
3) Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe se plača polovica takse iz 1) oziroma 2).
(7) Če taksa ni plačana, se overitev ne opravi.
Pojasnilo:
Podpisi na listini, ki jo izda državni organ ali pravna oseba, se štejejo za en podpis, če je po predpisih ali pravilih pooblaščenih za podpisovanje dvoje ali več oseb.
6. Vpisi ladij v vpisnike
Tarifna številka 15
(1) Za predlog za dovolitev prvega vpisa ladje s katero se opravlja ribiška dejavnost v vpisnik ladij se plača taksa 1.000 točk.
(2) Za predlog za dovolitev prvega vpisa drugih ladij, ki se vpisujejo v vpisnik ladij, se plača taksa 1% od tolarske vrednosti ladje, vendar največ v tolarski vrednosti 20.000 točk.
(3) Za sklep o vpisu se plača polovica takse iz prvega in drugega odstavka te tarifne številke.
(4) Za predlog za druge vpise v vpisnike ladij in za sklepe o teh vpisih se plača polovica takse iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka te tarifne številke.
(5) Za pritožbo zoper sklep o vpisu se plača taksa 1.000 točk.
Pojasnilo:
Če se v vlogi zahteva prvi vpis za več ladij, se plača taksa za vsako ladjo posebej.
6.a Ustanavljanje sklada za omejitev odgovornosti ladjarja
Tarifna številka 15 a
(1) Za predlog za ustanovitev sklada za omejitev odgovornosti ladjarja se plača taksa po prvem odstavku tarifne številke 1.
(2) Za sklep o ustanovitvi sklada iz prvega odstavka te tarifne številke se plača taksa, predpisana v prvem odstavku tarifne številke 2.
(3) Za sklep o delitvi sklada za omejitev odgovornosti ladjarja se plača dvojna taksa, predpisana v prvem odstavku tarifne številke 2.
(4) Za pritožbo zoper sklep o delitvi sklada za omejitev odgovornosti ladjarja se plača taksa kot za sklep o delitvi.
Tarifna številka 16
Za pomorski protest se plača taksa 200 točk.
III. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK
1. Vloge
Tarifna številka 17
(1) Za zemljiškoknjižni predlog se plača taksa 100 točk.
(2) Za zemljiškoknjižni predlog, s katerim se predlaga samo vpis ali izbris zaznambe, se plača taksa 50 točk.
(3) Za ugovor in pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 200 točk.
(4) Za sklep o pozivnem postopku se plača taksa 100 točk.
Pojasnilo:
a) Če se zahteva z enim predlogom vpis ali izbris v zemljiški knjigi več sodišč, se plača taksa tolikokrat, kolikor je sodišč, pri katerih je treba opraviti vpis ali izbris.
To velja tudi, kadar gre za skupno zastavno pravico, in je treba opraviti vpise tudi v sovložkih pri raznih sodiščih, ne glede na to, da stranke v svoji vlogi niso izrecno zahtevale teh vpisov.
b) Če se zahteva vpis ali izbris v kakšni vlogi iz tarifne številke 1, se ne plača taksa posebej za zemljiškoknjižni predlog.
c) Taksa iz te tarifne številke se ne plača v zadevah, ki so navedene v pojasnilu č) točke 3), 4) in 8) tarifne številke 18.
2. Vpis
Tarifna številka 18
(1) Za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice se plača takso v višini 0,5% od vrednosti nepremičnine, vendar ne več kot 1.000 točk.
(2) Za vknjižbo ali predznambo drugih pravic, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, se plača takso 500 točk.
(3) Za zaznambo se plača taksa 100 točk.
Pojasnilo:
a) Takso je treba plačati tudi, če se vpis opravi po uradni dolžnosti, razen če gre za vpis, ki je takse oproščen (opomba č).
b) Taksa za vpis se plača tudi, kadar se opravi vpis med pravdnim, nepravdnim ali postopku izvršbe in zavarovanja.
c) (črtano)
č) Ne plača se taksa za naslednje vpise:
1) za vpis opravičbe predznambe;
2) za popolni ali delni izbris kakšne vpisane pravice;
3) za vpis v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti;
4) za uradna dejanja v postopku za ureditev, osnavljanje in popravljanje zemljiških knjig, razen, če je napaka nastala po krivdi nosilca pravice, ter za prilagoditev zemljiških knjig dejanskemu stanju in stanju v katastru. Ta oprostitev velja tudi za postopek za obnovo uničenih zemljiških knjig;
5) za ponovni vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice zaradi pravdnega ali postopka izvršbe in zavarovanja v korist iste osebe. Če je vrednost vpisane pravice večja, se plača predpisana taksa za presežno vrednost;
6) za vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice na več nepremičninah, ki jih vodi v knjigah eno ali več sodišč; za prenos iste pravice z ene nepremičnine na drugo nepremičnino istega lastnika; za omejitev ali utesnitev iste pravice na del iste nepremičnine; za razširitev iste pravice še na druge nepremičnine istega lastnika; za razširitev skupnega poroštva na posamezna zemljiškoknjižna telesa. Ta oprostitev velja samo, če niso nastale spremembe glede obsega pravice in glede upravičenca;
7) za vpis delitve lastninske pravice, pravice uporabe ali služnostne užitne pravice med vpisanimi udeleženci, če so bile vpisane te pravice kot skupne;
8) za vpis na podlagi sklepa o dedovanju;
9) za vpis zastavne pravice na nepremičnino poroka, če je ta pravica že vpisana na nepremičnino glavnega dolžnika, in če je bila za ta vpis plačana taksa;
10) za poznejši vpis solastnine zakonca na nepremičnini, ki je njuna skupna lastnina, če je samo eden od zakoncev vpisan kot lastnik v zemljiški knjigi, in za vpis, s katerim se označi idealni del vsakega zakonca na nepremičninah, ki so njuna skupna lastnina.
IV. TAKSE V STEČAJNEM POSTOPKU, POSTOPKU PRISILNE PORAVNAVE IN LIKVIDACIJE
1. Vloge
Tarifna številka 19
(1) Za predlog za začetek postopka za:
– stečaj se plača taksa 3.000 točk,
– prisilno poravnavo se plača taksa 2.000 točk,
– likvidacijo se plača taksa 1.000 točk.
(2) Za prijavo terjatev se plača taksa v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk in največ 2.000 točk.
(3) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata o glavni razdelitvi se plača taksa 5.000 točk, za pritožbo zoper druge odločbe pa taksa 1.000 točk.
(4) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata se plača taksa 1000 točk.
Pojasnilo:
Taksa za predlog, da se uvede stečajni postopek in taksa za predlog za začetek postopka prisilne poravnave se ne plača, če predlog vloži dolžnik.
2. Poprečna taksa
Tarifna številka 20
(1) Poprečna taksa se plača:
1) v stečajnem postopku od seštevka zneskov, ki so bili uporabljeni, ali so na razpolago za poravnavo dolgov stečajne mase – 2%, vendar največ v tolarski vrednosti 20.000 točk;
2) v postopku prisilne poravnave od seštevka zneskov, s katerimi je bila dosežena prisilna poravnava – 1% vendar največ v tolarski vrednosti 20.000 točk.
Pojasnilo:
a) Poprečna taksa se šteje za dolg stečajne mase. To takso mora plačati stečajni upravitelj.
b) Poprečno takso za prisilno poravnavo plača tisti, v katerega korist je potrjena prisilna poravnava.
V. VPIS V SODNI REGISTER
1. Vloga
Tarifna številka 21
(1) Za vlogo za vpis v sodni register se plača taksa 500 točk.
(2) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isti subjekt vpisa, se plača ena taksa po prvem odstavku te tarifne številke.
(3) Za ugovor in pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 1.000 točk.
2. Vpis v sodni register
Tarifna številka 22
(1) Za vpis ustanovitve delniške družbe in komanditne delniške družbe se plača taksa glede na število ustanoviteljev:
-------------------------------------------------
Število ustanoviteljev           Taksa
-------------------------------------------------
od 1 do 50               5.000 točk
od 51 do 100             10.000 točk
nad 100                15.000 točk
-------------------------------------------------
(2) Za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo se plača taksa glede na število ustanoviteljev:
-------------------------------------------------
Število ustanoviteljev           Taksa
-------------------------------------------------
1                   1.000 točk
od 2 do 10               2.000 točk
nad 10                 3.000 točk
-------------------------------------------------
(3) Za vpis ustanovitve drugih subjektov vpisa se plača taksa 1.500 točk.
(4) Za vpis statusnih sprememb in sprememb pravnoorganizacijske oblike subjekta vpisa se plača taksa 500 točk.
(5) Za vpis podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, in za vpis spremembe teh podatkov se plača za vsak registrski list taksa 250 točk.
(6) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 1.500 točk.
(7) Subjekti vpisa, ki izvajajo gospodarske javne službe, plačajo za vpise polovico takse po tej tarifni številki.
Pojasnilo:
a) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isti subjekt vpisa, se plača taksa za vsak vpis posebej.
b) Za vpise v zvezi s stečajnim postopkom, postopkom prisilne poravnave in likvidacije se ne plača takse.
3. Vpis dela subjekta vpisa
Tarifna številka 23
(1) Za vlogo za vpis dela subjekta vpisa se plača polovica takse iz tarifne številke 21.
(2) Za vpis dela subjekta vpisa se plača taksa 500 točk.
(3) Za vpis podatkov, ki se o delu subjekta vpisa vpisujejo v register in za vpis sprememb teh podatkov se plača polovico takse iz petega odstavka tarifne številke 22.
(4) Za vpis sprememb dela subjekta vpisa se plača taksa 250 točk.
(5) Za vpis prenehanja dela subjekta vpisa se plača taksa 500 točk.
VI. KAZENSKI POSTOPEK NA ZASEBNO TOŽBO
1. Vloge
Tarifna številka 24
(1) Za zasebno tožbo in za nasprotno tožbo se plača taksa 500 točk. Ena sama taksa se plača tudi v primeru, če vlogo vloži več zasebnih tožilcev, ali če je vložena zoper več obdolžencev, ali če obsega več kaznivih dejanj. Smiselno se besedilo tega odstavka uporablja tudi k tarifni številki 25.
(2) Za predlog za vrnitev v prejšnje stanje se plača taksa 200 točk.
2. Odločbe
Tarifna številka 25
(1) Za sodbo sodišča prve stopnje in za sklep, s katerim izreče sodišče sodni opomin, se plača taksa 800 točk.
(2) Če izda isto sodišče za več kaznivih dejanj istega storilca zaradi izločitve postopka posebne sodbe, se plača taksa za sodbo samo enkrat.
(3) Za sklep o zahtevi za obnovo postopka se plača taksa 200 točk.
3. Pravna sredstva
Tarifna številka 26
(1) Za pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje in za pritožbo zoper sklep, s katerim se izreče sodni opomin, se plača taksa 800 točk.
(2) Za odgovor na pritožbo se plača polovica takse iz prvega odstavka tarifne številke 24.
(3) Za zahtevo za obnovo postopka se plača taksa kot za pritožbo.
VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH IN POSTOPEK ZA SODNO VARSTVO PO ZAKONU O TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV (Uradni list RS, št. 56/99), ZAKONU O ZAVAROVALNIŠTVU (Uradni list RS, št. 13/2000 in 91/2000 – popravek) IN ZAKONU O BANČNIŠTVU (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01)
1. Vloga
Tarifna številka 27
(1) Za tožbo ali drugo pravno sredstvo (v nadaljnjem besedilu: tožba), s katerim se začne upravni spor oziroma postopek za sodno varstvo po Zakonu o trgu vrednostnih papirjev, Zakonu o zavarovalništvu in Zakonu o bančništvu se plača taksa 800 točk.
(2) Za tožbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 250 točk.
(3) Za zahtevo za izdajo začasne odredbe se plača polovična taksa iz prvega ali drugega odstavka te tarifne številke.
2. Odločbe
Tarifna številka 28
(1) Za sodbo se plača taksa 1000 točk.
(2) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 250 točk.
(3) Za sklep, s katerim se tožba zavrže, se plača polovica takse iz prvega oziroma drugega odstavka te tarifne številke.
(4) Za sklep o zahtevi za izdajo začasne odredbe se plača polovična taksa iz prvega ali drugega odstavka te tarifne številke.
Pojasnilo:
Taksa po tej tarifi se ne plača, če je tožbi ugodeno in je izpodbijani upravni akt odpravljen ali je ugotovljena nezakonitost akta ali dejanja, ali če je razveljavljena sodba ali sklep sodišča.
3. Pravna sredstva
Tarifna številka 28 a
(1) Za pritožbo zoper sodbo se plača dvojna taksa iz prvega odstavka tarifne številke 28, za pritožbo zoper sodbo v zadevah socialnega varstva pa se plača taksa iz drugega odstavka tarifne številke 28.
(2) Za pritožbo zoper sklep se plača enaka taksa kot je predpisana v tretjem oziroma četrtem odstavku tarifne številke 28.
(3) Za predlog za obnovo postopka se plača taksa kot za pritožbo.
VIII. poglavje
Tarifna številka 29
(črtano)
IX. POSEBNI PRIMERI
1. Sodna potrdila
Tarifna številka 30
(1) Za potrdilo se plača taksa 30 točk. Če se izda potrdilo v dveh ali več izvodih, se plača za vsak nadaljnji izvod 10 točk.
(2) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za potrdila:
1) izdana strankam, pričam, izvedencem in tolmačem o tem, da so navzoči na naroku, če so morali priti na narok;
2) o pravnomočnosti in izvršljivosti sodne odločbe;
3) za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka ali za uveljavljanje pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja.
(3) Potrdilo se ne izda, če taksa ni plačana.
2. Prepisi in preslikave
Tarifna številka 31
(1) Za prepisovanje listin iz sodnih spisov ali iz zbirke listin, ki ga opravi sodišče na zahtevo stranke, se plača od lista izvirnika takso 30 točk, za vsak nadaljnji izvod prepisa pa takso 5 točk. Če se opravi preslikava listine iz sodnega spisa ali iz zbirke listin s pomočjo tehničnih sredstev (fotokopirni stroj, osebni računalnik, tiskalnik in podobno), se plača od lista izvirnika takso 5 točk.
(2) Za prepisovanje listin v tujem jeziku se poveča taksa iz te tarifne številke za 50%.
(3) Prepis ali preslikava se ne izda, če taksa ni plačana.
(4) Za prepis sodnega zapisnika, ki se izdela na naroku, se taksa ne plača.
3. Izpiski iz javnih knjig
Tarifna številka 32
(1) Za izpisek iz sodnega registra se plača za vsako začeto stran taksa 40 točk, za vsako overjeno fotokopijo registrskega lista pa taksa 20 točk.
(2) Za izpiske iz zemljiških knjig ali iz drugih javnih knjig, ki jih vodijo sodišča, če se izdajo na zahtevo stranke, se plača od lista taksa 40 točk.
(3) Za vsak nadaljnji izvod izpiska, ali če napravi izpisek ali fotokopijo sama stranka, in ga predloži sodišču v potrditev, se plača polovica takse iz te tarifne številke.
(4) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za izpiske iz zemljiških knjig in drugih javnih knjig o nepremičninah, ki se izdajo strankam, da bi mogle uveljaviti pravico do otroškega dodatka ali pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja.
(5) Izpisek ali fotokopija se ne izda, če taksa ni plačana.
4. Sodni pologi
Tarifna številka 33
(1) Za polog denarja, stvari in vrednostnih papirjev na zahtevo stranke se plača letno taksa v višini 15% od vrednosti pologa, vendar največ 5.000 točk.
(2) Taksa se plača za prvo leto naprej, za ostala leta pa takrat, ko se polog dvigne. Začeto leto se šteje za celo leto.
(3) Če se prenese polog od enega sodišča k drugemu na zahtevo položnika, se plača za prenos enoletna taksa.
(4) Taksna obveznost nastane z izdajo sklepa, s katerim sodišče ugodi predlogu za sodni polog.
5. oddelek
Tarifna številka 34
(črtano)
6. Pravna pomoč
Tarifna številka 35
Za sestavo vloge, ki se da ustno na zapisnik izven naroka, se plača taksa v višini, kot je predpisana za vlogo.
Tarifna številka 36
Za vsako poslovanje sodnika ali sodnega delavca zunaj sodišča se plača ne glede na število delavcev taksa 100 točk.
7. Druge zadeve
Tarifna številka 37
Za opomin za plačilo takse se plača taksa glede na vrednost neplačane takse:
-----------------------------------------------------
Vrednost neplačane takse       Taksa za opomin
-----------------------------------------------------
do 100 točk                  50 točk
od 100 do 500 točk              100 točk
od 500 do 1.000 točk             250 točk
nad 1.000 točk                500 točk
-----------------------------------------------------
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 14/91) vsebuje naslednji prehodni in končno določbo:
15. člen
Do uveljavitve predpisa iz 1. člena tega zakona se uporabljajo dosedanje določbe 6., 38. in 39. člena Zakona o sodnih taksah.
16. člen
Takse za vloge, dejanja in listine, glede katerih je nastala taksna obveznost do dneva, ko začne veljati ta zakon, se bodo plačevale po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi, razen takse za vpis hipoteke v zemljiško knjigo (druga točka drugega odstavka tarifne številke 18) ki se v primerih, ko je taksna obveznost nastala po 1. 7. 1990, plačuje po tem zakonu.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, ki naj bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, ni treba plačati nove takse po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
Če po uveljavitvi tega zakona višje sodišče razveljavi odločbo, ki jo je izdalo nižje sodišče, preden je začel veljati ta zakon, za novo odločbo nižjega sodišča takse ni treba doplačati, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
17. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah – ZST-G (Uradni list RS, št. 38/96) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
12. člen
Taksa za vloge, odločbe in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost do dneva, ko začne veljati ta zakon, se plačujejo po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne plača taksa po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
Če po uveljavitvi tega zakona sodišče druge stopnje razveljavi odločbo, ki jo je sodišče prve stopnje izdalo, preden je začel veljati ta zakon, se za odločbo sodišča prve stopnje taksa ne doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah – ZST-G (Uradni list RS, št. 20/98) vsebuje naslednji prehodni in končno določbo:
9. člen
Taksa za vloge in dejanja, za katera je nastala taksna obveznost do dneva uveljavitve tega zakona, se plača po dosedanjih predpisih in po dosedanji taksni tarifi.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne doplača taksa po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati 62. člen Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94).
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah – ZST-H (Uradni list RS, št. 70/2000) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
7. člen
Taksa za vloge in dejanja, za katera je nastala taksna obveznost do dneva uveljavitve tega zakona, se plača po dosedanjih predpisih in po dosedanji taksni tarifi.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se taksa po tem zakonu ne doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah – ZST-I (Uradni list RS, št. 93/01) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Takse za vloge, odločbe in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost do dneva, ko začne veljati ta zakon, se plačujejo po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne plača taksa po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
Če po uveljavitvi tega zakona sodišče druge stopnje razveljavi odločbo, ki jo je sodišče prve stopnje izdalo, preden je začel veljati ta zakon, se za odločbo sodišča prve stopnje taksa ne doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
39. člen
Takse, ki niso bile plačane zaradi sklepa ustavnega sodišča o zadržanju izvrševanja zakona o sodnih taksah (sklep ustavnega sodišča, št. U-I-97/00 z dne 5. 4. 2001, Uradni list RS, št. 29/01 in 46/01 – popravek), se plačajo po določbah tega zakona, če so za taksnega zavezanca ugodnejše.
Določbe 5. člena tega zakona se uporabljajo za vloge, ki so izročene sodišču po uveljavitvi tega zakona.
40. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah – ZST-J (Uradni list RS, št. 121/03) vsebuje naslednji prehodni in končno določbo:
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ne glede na določbo 1. člena tega zakona o plačilu sodne takse z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti se sodna taksa lahko plača na tak način le, če tehnična opremljenost sodišča dopušča plačilo na tak način.
Tehnično opremljenost posameznega sodišča v posameznih vrstah postopkov, ki omogoča plačilo sodne takse z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, ugotovi na predlog Vrhovnega sodišča Republike Slovenije minister, pristojen za pravosodje, s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Takse za vloge, odločbe in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost do dneva, ko začne veljati ta zakon, se plačujejo po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne plača taksa po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
Če po uveljavitvi tega zakona sodišče razveljavi odločbo, ki jo je sodišče prve stopnje izdalo, preden je začel veljati ta zakon, se za odločbo sodišča prve stopnje taksa ne plača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
15. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost