Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2004 z dne 16. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2004 z dne 16. 2. 2004

Kazalo

629. Pravilnik o ukrepih monitoringa določenih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih, stran 1571.

Na podlagi petega odstavka 33. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o ukrepih monitoringa določenih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik ureja ukrepe monitoringa določenih substanc in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih, kot so določeni v direktivi Sveta 96/23/ES, spremenjeni z uredbo Sveta EU 806/2003 (v nadaljnjem besedilu: direktiva), in odločbah Evropske komisije 93/256/EGS, 93/257/EGS, kot je bila spremenjena z Odločbo Evropske komisije 98/536/ES, 97/747/ES, 98/179/ES in 2002/657/ES, dopolnjeni z Odločbo Evropske komisije 2003/181/ES, in vsemi nadaljnjimi spremembami.
(2) Direktiva se uporablja neposredno, kolikor ni izvajanje posameznih njenih določb s tem pravilnikom dodatno urejeno.
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika imajo izrazi, uporabljeni v direktivi, naslednji pomen:
1. država članica je Republika Slovenija;
2. pristojni organ je Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
3. člen
(4. člen direktive)
Usklajevanje iz prvega odstavka 4. člena direktive v Republiki Sloveniji izvaja VURS.
4. člen
(9. člen direktive)
Pravne in fizične osebe iz 9. člena direktive morajo biti registrirane v skladu z 8. členom zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01).
5. člen
(10. člen direktive)
Spremljanje pogojev vzreje in nezakonitega dajanja zdravil oziroma snovi iz prvega odstavka 10. člena direktive izvajajo veterinarji veterinarskih organizacij s koncesijo po zakonu, ki ureja veterinarstvo.
6. člen
(11. člen direktive)
V Republiki Sloveniji se izvajajo naključne uradne kontrole, predvidene v 11. členu direktive, ki jih izvajajo uradni veterinarji območnih uradov (OU) VURS.
7. člen
(12. člen direktive)
Pooblaščeno osebje iz drugega odstavka 12. člena direktive so v Republiki Sloveniji so veterinarji veterinarskih organizacij s koncesijo, ki jih uradni veterinar OU VURS, v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijsko nadzorstvo, za vsak primer posebej pooblasti za fizični odvzem vzorcev.
8. člen
(14. člen direktive)
Nacionalne referenčne laboratorije iz 14. člena direktive imenuje generalni direktor VURS.
9. člen
(15. člen direktive)
(1) Listo odobrenih laboratorijev v Republiki Sloveniji objavi generalni direktor VURS v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Pri izvrševanju določb prvega odstavka 15. člena direktive se glede odvzema uradnih vzorcev upoštevajo tudi določbe odločbe Evropske komisije 97/747/ES.
(3) Pri odvzemu uradnih vzorcev se upoštevajo določbe odločbe Evropske komisije 98/179/ES. Dela in naloge uradnih kontrolorjev iz točke 1.1. Priloge k odločbi Evropske komisije 98/179/ES opravljajo uradni veterinarji, pri samem odvzemu vzorcev pa jim pomagajo osebe iz 7. člena tega pravilnika.
(4) Glede rutinskih in referenčnih metod analiz uradnih vzorcev se upoštevajo določbe odločbe Evropske komisije 2002/657/ES.
(5) Glede meje najmanjše zahtevane učinkovitosti za določene substance v živilih živalskega izvora se uporabljajo določbe odločbe Evropske komisije 2002/657/ES, kot je bila dopolnjena z odločbo Evropske komisije 2003/181/ES.
10. člen
(16. člen direktive)
(1) V primerih iz drugega odstavka 16. člena direktive veterinarski inšpektorji ukrepajo v skladu z določbami zakona, ki ureja veterinarstvo, in zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(2) Označevanje iz tretjega odstavka 16. člena direktive se izvede enako kot označevanje sumljivih živali v klavnicah v skladu z določbami pravilnika, ki določa veterinarsko-sanitarni nadzor živilskih obratov, veterinarsko – sanitarne preglede ter pogoje zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(prehodno obdobje)
(1) Za substance skupine A se do 31. avgusta 2004 lahko uporabljajo metode, določene v odločbah Evropske komisije 90/515/EGS, 93/256/EGS in 93/257/EGS.
(2) Laboratoriji morajo metode, ki se uporabljajo za substance iz skupine B priloge I Direktive 96/23/ES, prilagoditi zahtevam Odločbe Evropske komisije 2002/657/ES do 31. avgusta 2007.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika prenehajo veljati 168. do 186. člen ter priloga 5 pravilnika o veterinarsko sanitarnem nadzoru živalskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/99, 38/00, 71/00, 36/01 in 81/02).
13. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 323-49/2004
Ljubljana, dne 4. februarja 2004.
EVA 2003-2311-0136
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost