Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2004 z dne 10. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2004 z dne 10. 2. 2004

Kazalo

502. Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije, stran 1253.

Na podlagi 15. in drugega odstavka 47. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) in v skladu s 6. členom zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev agencije)
S tem sklepom se ustanovi Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. člen
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)
Agencija je pravna oseba javnega prava, ki z vpisom v sodni register pridobi pravno sposobnost. Agencija nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, v okviru zakonov in s tem sklepom določenih nalog.
Agencija je posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije v skladu s predpisi s področja javnih financ in javnih agencij.
Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
3. člen
(ime agencije)
Ime agencije je: Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije.
Ime agencije v angleškem jeziku je: Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia.
Skrajšano ime agencije je: TIA, Tehnološka agencija Slovenije.
Skrajšano ime agencije v angleškem jeziku je: TIA, Slovenian Technology Agency.
4. člen
(sedež agencije)
Sedež agencije je v Ljubljani. Poslovni naslov je: Ljubljana, Kotnikova 5.
Poslovni naslov se lahko spremeni s statutom agencije. Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe tega sklepa.
5. člen
(žig agencije)
Agencija uporablja pri poslovanju žig. Žig vsebuje ime oziroma skrajšano ime agencije, njen znak in sedež. Podrobno se žig določi v statutu agencije.
II. DEJAVNOST AGENCIJE
6. člen
(področje dela)
Agencija opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti, v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in drugimi nacionalnimi programi na področju spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti.
Agencija opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno izvajanje ukrepov za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov.
7. člen
(dejavnosti agencije)
Dejavnosti agencije so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
– L/75.110 Splošna dejavnost javne uprave,
– L/75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,
– L/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
– DE/22.130 Izdajanje revij in periodike,
– K/72.300 Obdelava podatkov,
– 0/92.512 Dejavnost arhivov.
8. člen
(naloge agencije)
Agencija opravlja naslednje naloge:
– izvaja ukrepe za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti v okviru nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter drugih nacionalnih programov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, v skladu z letno politiko ministrstva, pristojnega za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
– pripravlja strokovne podlage in gradiva za usmerjanje razvojne politike države na področju tehnološkega razvoja in inovativnosti,
– pripravlja ekspertize, programe in predloge ukrepov za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti,
– planira, usmerja in financira aktivnosti za promocijo inovativnosti in tehnološkega razvoja,
– spodbuja mednarodno sodelovanje in izvaja sprejete obveznosti ter ukrepe v okviru mednarodnih sporazumov in programov, ki jih je sklenila Republika Slovenija,
– spremlja, pripravlja in posreduje uporabnikom informacije o mednarodnih programih in povezavah na področju tehnološkega razvoja in inovativnosti,
– zagotavlja strokovno podporo podjetjem in institucijam pri pripravi in vrednotenju razvojnih projektov za vključevanje v domače in mednarodne programe ter pridobivanje virov financiranja,
– vzpostavi sistem, spremlja in analizira izvajanje programov in ukrepov in vrednoti učinke razvojne politike in vlaganj v raziskovalno in razvojno dejavnost za povečanje konkurenčnosti gospodarstva,
– spremlja indikatorje za spremljanje inovativnosti v državah EU in predlaga kvalitativne in kvantitativne nacionalne cilje,
– zagotavlja stalno spremljanje in analiziranje prednosti ter slabosti inovacijskega sistema,
– vodi evidence in zbirke podatkov, določene z zakoni ter drugimi predpisi,
– sodeluje z agencijo na področju raziskovalne dejavnosti in drugimi agencijami in organizacijami na področju spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti doma in v tujini,
– skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter drugih ukrepov za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti,
– skladno s predpisi skrbi za redno poročanje o izvajanju letnih programov, uresničevanju finančnih načrtov in učinkih vladi in ministrstvu,
– opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.
9. člen
(izvajanje nalog agencije)
Za urejanje pravnih razmerij na podlagi javnega pooblastila v zakonu agencija izdaja splošne akte, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za odločanje v posamičnih javnopravnih stvareh agencija izdaja posamične upravne akte.
III. ORGANI IN ORGANIZACIJA
10. člen
(organi agencije)
Organi agencije so upravni odbor, direktor in strokovni svet agencije.
11. člen
(upravni odbor agencije)
Agencijo upravlja upravni odbor, ki ima sedem članov.
Člane upravnega odbora imenuje vlada za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Upravni odbor ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani upravnega odbora.
12. člen
(sestava upravnega odbora)
Upravni odbor sestavljajo:
– štirje člani, predstavniki vlade, in
– trije člani, predstavniki gospodarstva.
13. člen
(imenovanje članov upravnega odbora)
Člane upravnega odbora imenuje vlada, in sicer:
– svoje predstavnike na predlog ministra, pristojnega za gospodarstvo,
– predstavnike gospodarstva na podlagi javnega poziva, ki ga objavi ministrstvo.
14. člen
(pogoji za imenovanje člana upravnega odbora)
Za člana upravnega odbora je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– je strokovnjak s področja dela oziroma dejavnosti agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni zaposlena v agenciji,
– ni funkcionar v izvršilni veji oblasti in
– ne opravlja dela oziroma dejavnosti na področju, kjer obstaja možnost konflikta med njegovimi zasebnimi in javnimi interesi na strani agencije.
15. člen
(pristojnosti upravnega odbora)
Pristojnosti upravnega odbora so:
– skrbi, da agencija deluje v javnem interesu,
– sprejema splošne akte agencije,
– sprejema program dela in finančni načrt agencije v soglasju z vlado,
– sprejema letno poročilo in druga poročila agencije v soglasju z vlado,
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki v soglasju z vlado,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitve dejavnosti agencije,
– predlaga vladi imenovanja oziroma razrešitev direktorja agencije,
– imenuje pooblaščenega revizorja za pregled letnega poročila agencije,
– odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge zadeve, ki so potrebne za izvedbo posameznih določil predpisov, za katere ni izrecno določena pristojnost drugega organa agencije,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno s predpisi ali s tem sklepom.
Člani upravnega odbora morajo pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter varovati poslovno skrivnost agencije. Člani upravnega odbora so odgovorni za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihove dolžnosti.
16. člen
(odločanje upravnega odbora)
Upravni odbor sprejema odločitve z večino glasov svojih članov.
Glasovanje o predlogu za imenovanje oziroma razrešitev direktorja agencije je tajno.
17. člen
(predčasna razrešitev člana upravnega odbora)
Vlada lahko predčasno razreši člana upravnega odbora agencije v primerih in po postopku, ki ga določa zakon.
18. člen
(direktor agencije)
Direktorja agencije imenuje vlada na predlog upravnega odbora.
Direktor je imenovan za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
19. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat za direktorja izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj deset let delovnih izkušenj,
– reference s področja vodenja, upravljanja in koordinacije dela,
– strokovne reference s področja dela agencije,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
20. člen
(pristojnost in odgovornost direktorja)
Direktor zastopa in predstavlja agencijo, organizira in vodi delo ter poslovanje agencije ter opravlja druge naloge skladno s predpisi.
Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru, ministru, pristojnemu za gospodarstvo, in vladi.
Direktor zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakonom, tem sklepom in splošnimi akti agencije. Pri svojem delu mora ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega gospodarja ter varovati poslovno skrivnost agencije. Direktor odgovarja agenciji za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
21. člen
(pristojnosti direktorja)
Pristojnosti direktorja agencije so:
– sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če s predpisi ni določeno drugače,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– pripravlja predloge večletnih in letnih programov in finančnih načrtov agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema upravni odbor in druge strokovne podlage za delo upravnega odbora, ter skrbi za izvajanje odločitev upravnega odbora,
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
– imenuje komisije, druga delovna telesa in strokovne skupne za izvedbo posameznih strokovnih nalog,
– pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije,
– opravlja druga dela v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom.
22. člen
(prenehanje funkcije in predčasna razrešitev direktorja)
Če direktorju preneha funkcija, vlada na predlog upravnega odbora do imenovanja direktorja brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti, vendar najdalj za dobo šestih mesecev.
Direktorja agencije lahko predčasno razreši vlada, v primerih in po postopku, ki ga določa zakon.
23. člen
(strokovni svet agencije)
Strokovni svet sestavlja petnajst članov. Člani sveta so imenovani iz vrst gospodarstva, znanosti in zainteresirane javnosti.
Člane in predsednika strokovnega sveta imenuje minister, pristojen za gospodarstvo. Člane sveta predlagajo gospodarske zbornice in gospodarska interesna združenja, univerze in druge raziskovalne organizacije, institucije inovativnega okolja, sindikati, organizacije civilne družbe in druge organizacije zainteresirane javnosti.
24. člen
(naloge strokovnega sveta)
Strokovni svet je strokovno in posvetovalno telo agencije, ki obravnava vprašanja s področja dela agencije in razvoja programov in ukrepov za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti.
Strokovni svet obravnava in pripravlja izhodišča za programe dela in razvoja agencije, predlaga pripravo programov in ukrepov za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti.
Podrobnejše se naloge, organiziranost, pristojnosti, način izvolitve in trajanje mandata članov strokovnega sveta uredijo s statutom agencije, v skladu s tem sklepom.
25. člen
(stalna in občasna telesa strokovnega sveta)
Za izvajanje svojih nalog strokovni svet ustanovi stalna in občasna strokovna telesa. Stalna strokovna telesa so razvojni sveti za posamezna strateško razvojna tehnološka področja.
Delovanje stalnih in občasnih strokovnih teles strokovnega sveta se podrobneje uredi s pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor agencije.
IV. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE AGENCIJE
26. člen
(financiranje agencije)
Agencija pridobiva sredstva za opravljanje svojih dejavnosti:
– iz državnega proračuna, na podlagi pogodbe z ministrstvom,
– s prihodki, pridobljenimi z opravljanjem storitev na trgu,
– z donacijami,
– iz drugih virov skladno s predpisi.
Prihodki agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti in nalog agencije, določenih v tem sklepu in v pogodbi z ministrstvom, zagotavljanju pogojev za delovanje agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem agencije, kot so stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in drugi stroški.
Presežek prihodkov nad odhodki agencije agencija lahko uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti ali za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v agenciji, v skladu z zakonom, ali ga vplača v državni proračun. O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča upravni odbor, v soglasju z vlado.
Prihodke iz proračuna in odhodke iz sredstev proračuna evidentira ločeno od prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja storitev na trgu. Presežek prihodkov nad odhodki sredstev iz proračuna agencija vplača v proračun.
Ustanovitelj ne krije presežka odhodkov nad prihodki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.
Agencija za nekatere svoje storitve, ki jih opravlja za posameznike in pravne osebe, lahko, v skladu z zakonom, izda tarifo oziroma zaračunava upravne takse.
V. RAZMERJE DO USTANOVITELJA
27. člen
(program dela)
Agencija najkasneje do 31. oktobra tekočega leta pripravi letni program dela in finančni načrt za prihodnje koledarsko leto in ga predloži vladi v soglasje.
Letni program dela agencije določa cilje in naloge agencije, ki jih bo agencija zasledovala in opravljala v posameznem letu, v skladu s sklepi in usmeritvami vlade in ministrstva, ter način njihovega doseganja in uresničevanja.
K letnemu programu dela mora biti priložen opis večletne strategije razvoja agencije, iz katerega mora biti razviden prispevek agencije k splošnemu nacionalnemu razvoju in doseganju ciljev razvojne politike na področju tehnološkega razvoja in inovativnosti, ukrepi za zagotavljanje kvalitete storitev agencije ter ukrepi za zagotavljanje učinkovite in namenske porabe sredstev.
28. člen
(soglasje)
Če na letni program dela in finančni načrt vlada do 15. decembra ne izda soglasja, sklene ministrstvo z agencijo pogodbo o začasnem financiranju na osnovi programa dela in finančnega načrta agencije za preteklo leto, do izdaje soglasja.
29. člen
(poročanje)
Agencija najmanj enkrat letno pisno poroča ministrstvu in vladi o doseženih ciljih in rezultatih, o izvrševanju finančnih načrtov ter o rezultatih poslovanja, skladno s predpisi o javnih financah in računovodstvu.
30. člen
(javnost dela)
Delo agencije je javno.
Javnost dela in varovanje poslovne tajnosti agencija opredeli v posebnem splošnem aktu.
Agencija je dolžna javno objaviti letno poročilo o delu in poslovanju agencije.
Za javnost dela je odgovoren direktor agencije.
VI. NADZOR
31. člen
(nadzor nad porabo sredstev)
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in uspešno porabo sredstev agencije opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.
32. člen
(nadzor nad delom in poslovanjem agencije)
Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela agencije opravlja ministrstvo.
Nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo javne finance, predpisov, ki urejajo finančno, materialno in računovodsko poslovanje agencije, zakonitostjo, namenskostjo in smotrnostjo uporabe sredstev, pridobljenih iz proračuna ter nad upravljanjem s premoženjem v lasti ali uporabi agencije, opravlja ministrstvo, pristojno za finance.
Nad izvajanjem predpisov o upravnem postopku, poslovnem času, uradnih urah, poslovanju s strankami, poslovanju z dokumentarnim gradivom in zagotavljanju javnosti delovanja opravlja ministrstvo, pristojno za upravo.
33. člen
(nadzor nad porabniki proračunskih sredstev)
Agencija opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev ter primernostjo in strokovnostjo dela pravnih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje sredstva (porabnikov proračunskih sredstev, ki se financirajo iz državnega proračuna skladno z zakonom) in drugih oseb, za katere tako določa zakon. Način izvajanja nadzora se opredeli s splošnim aktom agencije.
O opravljenem nadzoru agencija izdaja poročila, ki morajo biti objavljena in dostopna javnosti.
VII. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE
34. člen
(splošni akti)
Splošni akti agencije so statut, pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in drugi splošni akti skladno s predpisi, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije.
Pred sprejetjem splošnega akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, mora upravni odbor pridobiti mnenje reprezentativnega sindikata.
Agencija po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za gospodarstvo, izdaja tudi splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil, s katerimi določa podrobnejšo organizacijo upravljanja agencije z javnimi sredstvi, določa metodologijo, pogoje in merila ter postopke izbora in financiranja, nadzor nad izvajanjem programov in ukrepov ter ureja druga področja, skladno z zakonom. Te splošne akte objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VIII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE
35. člen
(odgovornost za obveznosti agencije)
Agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Vlada je odgovorna za obveznosti agencije v primerih, ki jih določa zakon.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
(zagotovitev pogojev za začetek dela in poslovanja agencije)
Vlada zagotovi agenciji materialne in finančne pogoje za začetek dela in poslovanja s prenosom prostorov in opreme iz ministrstva.
Prostori in oprema ostanejo v lasti ustanovitelja in se prenesejo v uporabo in upravljanje agencije.
Prenos prostorov in opreme se izvede na podlagi programa, ki ga pripravi ministrstvo in ga predlaga v sprejem vladi.
Za financiranje dejavnosti oziroma nalog agencije v prehodnem obdobju sklene ministrstvo z agencijo pogodbo, s katero se agenciji zagotovijo proračunska sredstva za začetek dela in poslovanja.
37. člen
(zaposlitev delavcev v agenciji)
Na agencijo se prerazporedi potrebno število delavcev ministrstva, ki nadaljujejo delovno razmerje v agenciji. Tem delavcem se zagotavljajo enake pravice iz delovnega razmerja kot so jih imeli pred prerazporeditvijo.
Število delavcev in višina sredstev za plače in druge osebne prejemke ter materialne stroške teh delavcev sta sestavni del programa iz tretjega odstavka prejšnjega člena tega sklepa.
38. člen
(arhivsko gradivo)
Arhivsko gradivo, ki se nanaša na dejavnost agencije, prevzame agencija na podlagi primopredajnega zapisnika, ki ga podpišeta minister, pristojen za gospodarstvo, in direktor, oziroma vršilec dolžnosti direktorja agencije.
39. člen
(vršilec dolžnosti direktorja)
Do imenovanja direktorja agencije imenuje vlada vršilca dolžnosti direktorja.
Naloge vršilca dolžnosti direktorja:
– do imenovanja direktorja predstavlja in zastopa agencijo,
– v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa mora predlagati vpis ustanovitve agencije v sodni register,
– v enem mesecu od dneva imenovanja upravnega odbora mora sklicati konstitutivno sejo upravnega odbora agencije,
– v dveh mesecih od imenovanja mora pripraviti predlog statuta agencije,
– v štirih mesecih od imenovanja mora, na podlagi sklepov in usmeritev, ki jih sprejme minister, pristojen za gospodarstvo, pripraviti program dela in finančni načrt agencije za tekoče leto.
40. člen
(rok za imenovanje upravnega odbora)
Ministrstvo v roku dveh mesecev od uveljavitve tega sklepa izvede postopke in pripravi predlog za imenovanje upravnega odbora agencije.
41. člen
(rok za sprejem statuta in imenovanje direktorja agencije)
Upravni odbor agencije mora najkasneje v dveh mesecih po konstituiranju sprejeti statut agencije in najkasneje v roku treh mesecev po konstituiranju predlagati vladi imenovanje direktorja agencije.
42. člen
(rok za imenovanje strokovnega sveta)
Minister, pristojen za gospodarstvo, v roku štirih mesecev od uveljavitve tega sklepa imenuje strokovni svet agencije.
Do imenovanja strokovnega sveta zagotavljajo strokovno podporo pri pripravi aktov in dokumentov agencije posvetovalna telesa ministrstva, ki delujejo na področju izvajanja politike podjetništva in konkurenčnosti.
43. člen
(rok uveljavitve sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 408-34/2004-1
Ljubljana, dne 29. januarja 2004.
EVA 2004-2111-0035
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost