Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003

Kazalo

94. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BMTOK), stran 2187.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO MALTE O SODELOVANJU V BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, NEZAKONITI TRGOVINI S PREPOVEDANIMI DROGAMI, PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN PREDHODNIMI SESTAVINAMI, TERORIZMU IN DRUGIM HUJŠIM KAZNIVIM DEJANJEM (BMTOK)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BMTOK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. novembra 2003.
Št. 001-22-112/03
Ljubljana, dne 9. decembra 2003
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO MALTE O SODELOVANJU V BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, NEZAKONITI TRGOVINI S PREPOVEDANIMI DROGAMI, PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN PREDHODNIMI SESTAVINAMI, TERORIZMU IN DRUGIM HUJŠIM KAZNIVIM DEJANJEM (BMTOK)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem, podpisan v Ljubljani 16. julija 2003.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO MALTE O SODELOVANJU V BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, NEZAKONITI TRGOVINI S PREPOVEDANIMI DROGAMI, PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN PREDHODNIMI SESTAVINAMI, TERORIZMU IN DRUGIM HUJŠIM KAZNIVIM DEJANJEM
Vlada Republike Slovenije in
Vlada Malte,
v nadaljevanju pogodbenici,
sta se
v želji,
da prispevata k razvoju dvostranskih odnosov,
da sodelujeta v boju proti kriminalu, še posebej organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem,
da okrepita skupna prizadevanja za preprečevanje terorizma in zlorabe prepovedanih drog,
da uskladita skupno delovanje proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu,
ob upoštevanju določb Enotne konvencije Združenih narodov o mamilih (New York, 30. 4. 1961), Konvencije o psihotropnih snoveh (Dunaj, 21. 2. 1971), Konvencije o nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi (Dunaj, 20. 12. 1988) in Splošnega akcijskega načrta (New York, 23. 2. 1990), sestavljenega pod pokroviteljstvom Združenih narodov,
sporazumeli:
1. člen
(1) Pogodbenici v skladu s svojim notranjim pravom sodelujeta pri preprečevanju terorizma, nezakonite trgovine s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami ter organiziranega kriminala, pri odkrivanju, zatiranju in kazenskopravnem pregonu teh kaznivih dejanj ter pri preprečevanju, odkrivanju, zatiranju in kazenskopravnem pregonu drugih hujših kaznivih dejanj.
(2) Pogodbenici sodelujeta predvsem, kadar so kazniva dejanja ali priprave nanje bila, so ali bodo storjena na območju ene pogodbenice, nakazana pa je možnost, da so podobna dejanja ali priprave nanje bila, so ali bodo storjena na območju druge pogodbenice.
2. člen
Pogodbenici sodelujeta pri odkrivanju in zatiranju kriminala, predvsem organiziranega kriminala, in pri tem:
a) druga drugi sporočata vse podatke osebah, vpletenih v organizirani kriminal, in njihovih povezavah; kriminalnih organizacijah in skupinah; značilnem vedenju storilcev in skupin; dejstva, s posebnim poudarkom na času, kraju in načinu izvedbe kaznivih dejanj; podatke o oškodovancih; posebnih okoliščinah in določilih kazenske zakonodaje, ki so bila kršena, ter o ukrepih, ki so bili izvedeni, če je to v določenih primerih potrebno za preprečitev hujših kaznivih dejanj;
b) na zaprosilo izvajata policijske ukrepe, ki so v skladu z notranjim pravom zaprošene pogodbenice;
c) v skladu s tem sporazumom in notranjim pravom sodelujeta pri preiskavah z usklajenimi policijskimi ukrepi, vključno z vzajemno pomočjo v osebju, tehnični opremi in organizaciji;
d) izmenjavata informacije in izkušnje o novih oblikah in metodah, uporabljenih v mednarodnem organiziranem kriminalu;
e) izmenjavata izsledke forenzičnih in kriminalističnih preiskav in strokovnega znanja, kriminoloških in drugih raziskav kriminala ter druga drugo obveščata o preiskovalni praksi in metodah in sredstvih, ki jih uporabljata pri svojem delu;
f) na zaprosilo izmenjavata pisno gradivo, vzorce uradnih dokumentov in predmete, ki so bili uporabljeni pri storitvi ali izvirajo iz kaznivih dejanj;
g) izmenjavata strokovnjake za izboljšanje kakovosti dela in omogočanje nadaljnjega usposabljanja, da bi dosegli višjo raven strokovnega znanja za boj proti organiziranemu kriminalu;
h) organizirata delovna srečanja za razpravo o pripravi in izvedbi potrebnih ukrepov.
3. člen
Za preprečevanje gojenja, proizvodnje, izvoza, uvoza in tranzita prepovedanih drog, psihotropnih snovi in predhodnih sestavin (v nadaljevanju: prepovedane droge) kakor tudi nezakonite trgovine s takimi snovmi in boj proti temu si pogodbenici v skladu s svojim notranjim pravom:
a) sporočata vse informacije o osebah, vpletenih v gojenje, proizvodnjo prepovedanih drog in trgovino z njimi, skrivališčih prepovedanih drog, transportnih sredstvih in načinu storitve kaznivih dejanj, krajih izvora prepovedanih drog in kam so namenjene, vključno z vsemi drugimi posebnostmi teh kaznivih dejanj, če je to potrebno za preprečevanje in odkrivanje kriminala;
b) izmenjavata informacije o običajnih in novih načinih in poteh mednarodne nezakonite trgovine s prepovedanimi drogami in vse druge informacije v zvezi s tem;
c) izmenjavata izsledke forenzičnih in kriminalističnih preiskav na področju trgovine s prepovedanimi drogami in njihove zlorabe;
d) izmenjavata vzorce novih prepovedanih drog;
e) izmenjavata svoje izkušnje v zvezi z nadzorom nad zakonitim prometom z dovoljenimi drogami zaradi krepitve boja proti nezakoniti trgovini s temi snovmi;
f) usklajujeta policijske ukrepe v skladu z notranjim pravom.
4. člen
Za preprečevanje terorizma in boj proti njemu si pogodbenici v skladu z notranjim pravom, s tem sporazumom in drugimi mednarodnimi akti, ki zavezujejo pogodbenici:
a) izmenjavata informacije o načrtovanih ali storjenih terorističnih akcijah, vpletenih osebah in skupinah ali organizacijah, načinih izvedbe in tehničnih sredstvih, uporabljenih za taka dejanja;
b) izmenjavata informacije o terorističnih skupinah ali organizacijah, osebah, ki načrtujejo, izvajajo ali so izvedle svoja dejanja na območju ene pogodbenice v njeno škodo ali proti njenim interesom, kadar so take informacije koristne za zatiranje terorizma in preprečevanje drugih kaznivih dejanj z elementi nasilja, kot jih opredeljuje Evropska konvencija o zatiranju terorizma (Strasbourg, 27. januar 1977).
5. člen
V skladu z notranjim pravom in s tem sporazumom pogodbenici sodelujeta tudi pri preprečevanju, odkrivanju in zatiranju drugih hujših kaznivih dejanj, vključno s pranjem denarja.
6. člen
Sodelovanje med pogodbenicama zajema tudi:
a) izmenjavo informacij o zakonodaji v zvezi z bojem proti kaznivim dejanjem, ki so predmet sodelovanja po tem sporazumu;
b) izmenjavo informacij o koristih, pridobljenih s kriminalno dejavnostjo;
c) izmenjavo kakršnih koli informacij, pomembnih za eno od pogodbenic v boju proti trgovini z ljudmi ter tudi izmenjavo zakonodaje in izkušenj v zvezi s tujci ali migracijami;
d) če se jima zdi potrebno, izmenjavo uradnikov za zvezo.
7. člen
(1) Za izvajanje določb tega sporazuma pogodbenici določita pristojne organe in jih pravilno pooblastita za neposredno in operativno sodelovanje v skladu z njihovimi pristojnostmi, kar se lahko podrobno opredeli v dvostranskih pisnih protokolih.
(2) Izmenjava informacij med pristojnimi organi poteka v angleškem jeziku, razen če ni drugače dogovorjeno.
8. člen
Za varstvo osebnih podatkov, ki si jih pristojni organi pogodbenic izmenjajo v okviru sodelovanja, veljajo v skladu z notranjim pravom pogodbenic in ob upoštevanju Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (Strasbourg, 28. januar 1981) in Priporočila št. R 87-(15) Odbora ministrov Sveta Evrope državam članicam, ki ureja varstvo osebnih podatkov v policiji (Strasbourg, 17. september 1987), ti pogoji:
a) pristojni organi, ki prejmejo take podatke, jih smejo obdelati le v namene in pod pogoji, ki jih določijo pristojni organi, ki so jih poslali;
b) pristojni organ, ki prejme podatke, na zaprosilo pristojnega organa, ki jih je poslal, tega obvesti o obdelavi podatkov in izsledkih obdelave;
c) osebni podatki se smejo dajati le organom ali organizacijam, ki so pristojni za zatiranje kriminala, za boj proti terorizmu, kaznivim dejanjem v zvezi s prepovedanimi drogami in organiziranemu kriminalu. Ti podatki se pošiljajo drugim organom samo po predhodnem pisnem soglasju pristojnega organa, ki je te podatke poslal;
d) pristojni organ, ki pošlje podatke, mora zagotoviti, da so podatki točni, da je dajanje podatkov nujno potrebno in usklajeno s svojim namenom. Če bi se izkazalo, da so bili dani netočni podatki ali podatki, ki se ne bi smeli razkriti, je treba pristojni organ, ki je podatke prejel, o tem nemudoma obvestiti, da uniči vse podatke, dane pomotoma ali brez dovoljenja, ali popravi vse netočne podatke;
e) na zahtevo upravičenca/upravičenke se vsi obstoječi podatki o njem/njej ter tudi njihova načrtovana obdelava tej osebi razložijo. Pri dajanju informacij o osebnih podatkih prevlada notranje pravo, ki velja v državi pristojnega organa, ki je podatke dal;
f) pristojni organ, ki pošlje podatke v skladu s svojim notranjim pravom, ob njihovi izročitvi določi tudi veljavne roke za izbris podatkov. Ne glede na to pa je treba vse podatke, ki se nanašajo na konkretno osebo, izbrisati, ko niso več potrebni. Pristojni organ, ki je podatke poslal, mora biti obveščen o izbrisu in razlogih zanj. Vsi prejeti osebni podatki se uničijo ob prenehanju veljavnosti tega sporazuma;
g) pristojni organi morajo voditi evidenco o pošiljanju, prejemanju in izbrisu osebnih podatkov;
h) pristojni organi zagotovijo učinkovito varstvo osebnih podatkov in s tem nepooblaščenim osebam preprečijo dostop do njih in jih tudi ne smejo spreminjati ali objavljati.
9. člen
(1) Pogodbenici jamčita za zaupnost vseh poslanih podatkov, ki jih je ena od pogodbenic označila kot zaupne v skladu s svojim notranjim pravom.
(2) Gradivo, podatke in tehnično opremo, poslano v skladu s tem sporazumom, je mogoče izročiti tretji državi le ob pisnem soglasju pristojnega organa pogodbenice, ki jih je poslala.
10. člen
(1) Za izvajanje in vrednotenje sodelovanja po tem sporazumu pogodbenici oblikujeta skupni odbor. Pogodbenici se po diplomatski poti obvestita o sestavi skupnega odbora, ki ga sestavljajo vsaj trije člani iz vsake pogodbenice.
(2) Skupni odbor se sestane po potrebi. Sestanke skupnega odbora lahko po potrebi predlaga katera koli pogodbenica. Skupni odbor se sestaja izmenično v Republiki Sloveniji in na Malti.
11. člen
Ministra pogodbenic, pristojna za policijo, imenujeta osebo, ki bo v stiku s pristojnimi organi druge pogodbenice.
12. člen
Vsaka pogodbenica lahko v celoti ali delno odkloni svoje sodelovanje in podporo ali postavi določene pogoje zanju, če to zahteva njeno notranje pravo, če s tem ogroža varnost ali druge temeljne interese države ali če s tem krši svoje notranje pravo.
13. člen
Določbe tega sporazuma ne vplivajo na druge dvostranske ali večstranske sporazume, ki zavezujejo pogodbenici.
14. člen
(1) Ta sporazum začne veljati na datum prejema zadnjega uradnega obvestila, s katerim se pogodbenici obvestita, da so izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek njegove veljavnosti.
(2) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko odpove po diplomatski poti. Odpoved začne veljati šest mesecev po datumu prejema uradnega obvestila o odpovedi.
Sestavljeno v Ljubljani dne 16. julija 2003 v dveh izvirnikih v slovenskem, malteškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Rado Bohinc l. r.
 
Za Vlado
Malte
Tonio Borg l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF MALTA ON CO-OPERATION IN THE FIGHT AGAINST ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN ILLICIT DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND PRECURSORS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIMES
The Government of the Republic of Slovenia and
The Government of Malta
hereinafter referred to as the Contracting Parties;
wishing
to contribute to the development of bilateral relations,
to co-operate in the fight against crime, especially organised crime, trafficking in illicit drugs, psychotropic substances and precursors, terrorism and other serious crimes,
to enhance their joint efforts in the prevention of terrorism and illicit drug abuse,
to harmonise joint actions against international organised crime;
in view of the provisions of the Single Convention on Drugs (New York, 30 March, 1961), of the Convention on Psychotropic Substances (Vienna 21 February, 1971), of the Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna, 20 December, 1988) and of the “Comprehensive Action Plan” (New York 23 February, 1990) drawn up under the auspices of the United Nations;
have agreed as follows:
Article 1
(1) The Contracting Parties shall, in accordance with their national law, co-operate in the prevention of terrorism, trafficking in illicit drugs, psychotropic substances, and precursors and organised crime, in the detection, suppression and prosecution of such crimes, as well as the prevention, detection, suppression and prosecution of other serious crimes.
(2) The Contracting Parties shall co-operate especially in cases when criminal offences or preparations thereof have been, are, or will be committed on the territory of one of the Contracting Parties and there is an indication of a possibility that similar offences or preparations for similar offences have taken place, are taking place or will take place on the territory of the other Contracting Party.
Article 2
The Contracting Parties shall co-operate in the detection and suppression of crime, especially organised crime, and shall:
a) inform each other about all data on persons involved in organised crime and their connections; about criminal organisations and groups; typical behaviour of perpetrators and groups; facts, with special attention to the time, place and modus operandi of criminal offences; the injured parties; special circumstances, and about the provisions of the penal legislation which were violated and of the measures taken, if this is necessary in certain occasions in order to prevent serious crimes;
b) upon request perform police activities in accordance with the national law of the requested Contracting Party;
c) co-operate in investigations in accordance with the present Agreement and their national law through co-ordinated police measures, including mutual assistance in personnel, technical equipment and organisation;
d) exchange information and experience concerning new forms and methods used in international organised crime;
e) exchange the results of forensic and criminal investigations and expertise, criminological and other studies of crime, inform each other of their investigative practice, as well as of the methods and means used in their work;
f) exchange, upon request, written materials, samples of official documents and objects used in the perpetration of or deriving from criminal offences;
g) exchange experts for the improvement of the quality of their work, and to enable their further training in order to obtain a higher degree of professional knowledge, for the fight against organised crime;
h) organise working meetings in order to discuss the preparation and implementation of necessary measures.
Article 3
For the prevention of and fight against cultivation, production, export, import and transit of illicit drugs, psychotropic substances and precursors (hereinafter referred to as drugs), as well as trafficking in such substances, the Contracting Parties, in accordance with their national law, shall:
a) communicate any information relating to persons involved in illicit drug cultivation, production and trafficking, to drug hideouts, to transportation means and modus operandi, to places of origin and destination of drugs, including any other particular details connected with criminal offences, if this is necessary for the prevention or detection of crime;
b) exchange information concerning current and new ways and routes of international illicit drug trafficking and all other relevant information;
c) exchange the results of forensic and criminal investigations of illicit drug trafficking and drug abuse;
d) exchange samples of new illicit drugs;
e) exchange their experience relating to the supervision of legal trading in drugs in order to further the fight against illegal trafficking in such substances;
f) co-ordinate their police activities, in accordance with their national law.
Article 4
In order to prevent and counter terrorism, the Contracting Parties shall, in accordance with their national law and subject to the present Agreement and other international instruments to which the Contracting Parties adhere:
a) exchange information relating to planned or committed terrorist actions, persons and groups or organisations involved, ways of performance and technical means used in such acts;
b) exchange information about terrorist groups or organisations, the persons who plan, execute or have executed such deeds on the territory of one of the Contracting Parties to its detriment or against its interests, where such information is useful for the suppression of terrorism and for the prevention of other violent criminal offences as defined by the European Convention on the Suppression of Terrorism (Strasbourg, 27 January 1977).
Article 5
In accordance with their national law and the present Agreement the Contracting Parties shall co-operate also in the prevention, detection and suppression of other serious crimes, including money laundering.
Article 6
The co-operation between the Contracting Parties shall also include:
a) the exchange of information regarding the legislation dealing with the fight against the criminal offences which are the subject of co-operation under this Agreement;
b) the exchange of information concerning benefits obtained by criminal activity;
c) the exchange of any information important to one of the Contracting Parties in the fight against trafficking in human beings, as well as the exchange of legislation and experience relating to aliens or migration;
d) if considered necessary, the exchange of liaison officers.
Article 7
(1) For the purpose of implementing the provisions of the present Agreement the Contracting Parties shall designate their competent authorities and duly authorise them to co-operate directly and operatively in accordance with their competencies, which can be specified through bilateral written protocols.
(2) The exchange of information between the competent authorities shall be in English, unless otherwise agreed.
Article 8
The competent authorities of the Contracting Parties, in accordance with their national law and in consideration of the Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data (Strasbourg 28 January 1981) and Recommendation No. R 87-(15) of the Committee of Ministers of the Council of Europe to the Member States regulating the use of personal data in the police sector (Strasbourg 17 September 1987), shall apply the following terms and conditions for the protection of personal data exchanged within their co-operation:
a) the competent authorities receiving such data may process them only for the purposes and under the conditions defined by the sending competent authorities;
b) upon request by the sending competent authority, the receiving competent authority shall inform the former of the processing of such data and of its results;
c) personal data may be delivered only to the authorities or organisations competent for crime suppression, for the fight against terrorism, drug-related crimes and organised crime. Such data shall be transferred to any other authorities only upon previous written consent of the sending competent authority;
d) the competent authority sending the data must make sure that the data is correct, that the delivery of the data is absolutely necessary and that the delivery is in accordance with its aim. Should it turn out that incorrect data or data that should not have been disclosed was delivered, the receiving competent authorities shall be immediately informed of the fact and shall immediately destroy any data delivered by mistake or without permission or correct any incorrect data;
e) upon request by an entitled individual all existing data about him/her, as well as the planned processing thereof, shall be explained to such individual. With respect to giving information on personal data, the national law in force in the state of the delivering competent authority shall prevail;
f) the competent authority that provides the data in compliance with its national law shall also determine upon delivery the valid terms for the deletion of such data. Regardless of the latter fact, all data concerning a particular person must be deleted when it is no longer needed. The sending competent authority shall be informed of the deletion and the reasons thereof. All personal data received shall be destroyed upon termination of the present Agreement;
g) the competent authorities are obliged to keep records of the delivery, receipt and deletion of personal data;
h) the competent authorities shall provide efficient protection of personal data to prevent the access of unauthorised persons to such data and shall not change or publish such data.
Article 9
(1) The Contracting Parties guarantee the confidentiality of all delivered data, classified as confidential by any of the Contracting Parties in accordance with their national law.
(2) The forwarding of materials, data and technical equipment delivered in accordance with the present Agreement to a Third State is possible only upon the written consent of the competent authority of the delivering Contracting Party.
Article 10
(1) The Contracting Parties shall form a Joint Committee for the implementation and evaluation of the co-operation under this Agreement. The Contracting Parties shall inform each other through diplomatic channels of the composition of the Joint Committee, which shall consist of at least three members from each Contracting Party.
(2) The Joint Committee shall meet when needed. Any of the Contracting Parties may initiate, if necessary, meetings of the Joint Committee. The Joint Committee shall hold its meetings alternately in the Republic of Slovenia and in Malta.
Article 11
The Ministers responsible for the Police of the Contracting Parties shall appoint a contact person to keep contacts with the competent authorities of the other Contracting Party.
Article 12
Either Contracting Party may deny, in whole or in part, its co-operation and its support or may set particular conditions therefore, if this is required by its national law, if this endangers the security or other essential interests of the State, or if it violates its national law.
Article 13
The provisions of this Agreement shall not affect any bilateral or multilateral agreement binding the Contracting Parties.
Article 14
(1) The present Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification by which the Contracting Parties inform each other of the fulfilment of the internal legal requirements necessary for its entry into force.
(2) The present Agreement is concluded for an indefinite period of time. Either Contracting Party may terminate the present Agreement through diplomatic channels. The termination shall become effective six months following the date when the notification of termination is received.
Done in Ljubljana on 16th July 2003 in two original copies, each in the Slovenian, Maltese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.
For the Government
of the Republic of Slovenia
dr. Rado Bohinc (s)
 
For the Government
of Malta
Tonio Borg (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-05/03-29/1
Ljubljana, dne 28. novembra 2003
EPA 1021-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
* Besedilo sporazuma v malteškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti