Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003

Kazalo

91. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembah Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (MSSSOPT), stran 2173.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SPREMEMBAH SREDNJEEVROPSKEGA SPORAZUMA O PROSTI TRGOVNI (MSSSOPT)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembah Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (MSSSOPT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. novembra 2003.
Št. 001-22-115/03
Ljubljana, dne 9. decembra 2003
dr. Janez Drnovšek l. r
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SPREMEMBAH SREDNJEEVROPSKEGA SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI (MSSSOPT)
1. člen
Ratificira se Sporazum o spremembah Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini, podpisan na Bledu 4. julija 2003.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
A G R E E M E N T
AMENDING THE CENTRAL EUROPEAN FREE TRADE AGREEMENT
The Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, Romania, the Slovak Republic and the Republic of Slovenia (hereinafter referred to as ”the Parties”)
Reaffirming the significant contribution of the Central European Free Trade Agreement to the strengthening of economic and trade relations between the Parties, and to European integration,
Having regard to the aim of the Parties to become European Union members,
Firmly convinced that Central European Free Trade Agreement has improved the readiness of the Parties for European Union membership,
Have agreed as follows:
Article 1
Article 41 of Central European Free Trade Agreement shall read as follows:
“Article 41
Validity and withdrawal
1. (a) Each Party to this Agreement may withdraw therefrom, including from the provisional application by means of a written notification to the Depositary. The withdrawal shall take effect six months after the date on which the notification was received by the Depositary.
(b) On the date a Party to this Agreement accedes to the European Union this Agreement shall automatically cease to be valid for this Party. The Party concerned shall inform the other Parties about this as soon as possible.
2. The Agreement remains in force for the other Parties.”
Article 2
A new paragraph shall be added in the Article 42 of the Central European Free Trade Agreement, which shall read as follows:
“On 1 April 2004 the Government of the Republic of Bulgaria shall take over the obligations of the Depositary of this Agreement.”
Article 3
This Agreement shall constitute an integral part of the Central European Free Trade Agreement.
Article 4
This Agreement shall enter into force on the day of receiving by the Depositary of the last notification of Parties to the Central European Free Trade Agreement on the completion of procedures necessary for that purpose, but not later than on 1 April 2004.
The Depositary shall notify all Parties of the completion of procedures necessary for entry into force of this Agreement.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.
Done at Bled this 4 day of July 2003 in a single authentic copy in the English language which shall be deposited with the Depositary who shall transmit certified copies of this Agreement to all Parties to the Central European Free Trade Agreement.
For the Republic of Bulgaria
Nikolay Vassilev (s)
 
For the Republic of Croatia
Ljubo Jurčić (s)
 
For the Czech Republic
Miroslav Somol (s)
 
For the Republic of Hungary
István Major (s)
 
For the Republic of Poland
Mirosław Zieliński (s)
 
For Romania
Eugen Dijmarescu (s)
 
For the Slovak Republic
Eva Šimková (s)
 
For the Republic of Slovenia
Tea Petrin (s)
S P O R A Z U M
O SPREMEMBAH SREDNJEEVROPSKEGA SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI
Republika Bolgarija, Republika Hrvaška, Češka republika, Republika Madžarska, Republika Poljska, Romunija, Slovaška republika in Republika Slovenija (v nadaljevanju pogodbenice) so se,
ker ponovno potrjujejo, da je Srednjeevropski sporazum o prosti trgovini pomembno prispeval h krepitvi gospodarskih in trgovinskih odnosov med pogodbenicami ter k povezovanju v Evropi,
ob priznanju, da je cilj pogodbenic članstvo v Evropski uniji,
trdno prepričane, da je Srednjeevropski sporazum o prosti trgovini pripomogel k pripravljenosti pogodbenic za članstvo v Evropski uniji,
sporazumele:
1. člen
41. člen Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini se glasi:
“41. člen
Veljavnost in odpoved
1. (a) Vsaka pogodbenica tega sporazuma lahko odpove ta sporazum in njegovo začasno uporabo s pisnim uradnim obvestilom depozitarju. Odpoved začne veljati šest mesecev po dnevu, ko je depozitar prejel uradno obvestilo.
(b) Na dan, ko pogodbenica tega sporazuma pristopi k Evropski uniji, ta sporazum samodejno preneha veljati za to pogodbenico. Ta pogodbenica o tem čim prej obvesti druge pogodbenice.
2. Sporazum ostane veljaven za preostale pogodbenice.”
2. člen
V 42. členu Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Vlada Republike Bolgarije prevzame obveznosti depozitarja tega sporazuma 1. aprila 2004.”
3. člen
Ta sporazum je sestavni del Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini.
4. člen
1. Ta sporazum začne veljati na dan, ko depozitar od pogodbenic Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini prejme zadnje uradno obvestilo o tem, da so končani potrebni postopki, vendar najpozneje 1. aprila 2004.
2. Depozitar uradno obvesti vse pogodbenice o končanih postopkih, potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma.
V DOKAZ TEGA so podpisani pooblaščenci, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.
Sestavljeno na Bledu 4. julija 2003 v enem verodostojnem izvodu v angleškem jeziku, ki se hrani pri depozitarju, ki pošlje overjene kopije tega sporazuma vsem pogodbenicam Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini.
Za Republiko Bolgarijo
Nikolay Vassilev l. r.
 
Za Republiko Hrvaško
Ljubo Jurčić l. r.
 
Za Češko republiko
Miroslav Somol l.r.
 
Za Republiko Madžarsko
István Major l.r.
 
Za Republiko Poljsko
Mirosław Zieliński l.r.
 
Za Romunijo
Eugen Dijmarescu l.r.
 
Za Slovaško republiko
Eva Šimková l.r.
 
Za Republiko Slovenijo
Tea Petrin l.r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 311-04/97-25/6
Ljubljana, dne 28. novembra 2003
EPA 1029-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti