Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003

Kazalo

5683. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana - kulturni center Krasa, stran 18597.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96 in 36/00), 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 27. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa (Uradni list RS, št. 86/2002) se spremeni 8. člen tako, da se glasi:
Organa zavoda sta:
– svet zavoda in
– direktor.
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
Svet zavoda šteje pet članov:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda in
– enega predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Sežana.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določata zakon in poslovnik sveta zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenujejo na predlog zavoda srednja šola Sežana, osnovni šoli Sežana in Dutovlje, Vrtec Sežana in kulturna društva.
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Na konstitutivni seji sveta zavoda člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta.
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov sveta ter sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
4. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje pristojnosti:
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– ugotavlja ustreznost in daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja ter zavodski kolektivni pogodbi,
– nadzira zakonitost dela in poslovanje zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njenega ustanovitelja,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– imenuje volilno komisijo,
– razpisuje volitve predstavnikov v svet zavoda,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema program presežnih delavcev,
– sprejema cenik storitev,
– daje direktorju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih ter pobude o razreševanju teh vprašanj,
– odloča o najemu kreditov v soglasju z ustanoviteljem,
– imenuje predstavnike zavodov v drugih asociacijah,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti določene naloge.
5. člen
V 12. členu se spremeni se tretji odstavek tako, da se glasi:
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– izvršuje sklepe in odločitve zavoda,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– sklepa pogodbe z zunanjimi sodelavci,
– skrbi za sodelovanje zavoda z drugimi organizacijami,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ustanovitveni akt.
6. člen
V 13. členu se v prvem odstavku doda nova alinea, ki se glasi:
– strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda.
Spremenita se drugi in tretji odstavek tako, da se glasita:
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj javnega zavoda na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda. Poleg javnega razpisa lahko svet zavoda povabi posamezne kandidate tudi neposredno, da predstavijo svoj program. Javni razpis objavi v medijih.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za čas trajanja mandata.
7. člen
Črta se naslov poglavja c) Strokovni svet.
8. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po zakonu,
– pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo, če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Ustanovitelj mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta zavoda ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjasni.
Če svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da je pozitivno.
9. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
V odsotnosti direktorja predstavlja in zastopa zavod oseba, ki jo pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa vsebino, obseg in trajanje pooblastila. Direktor lahko s pisnim pooblastilom pooblasti druge osebe za opravljanje določenih nalog.
10. člen
16. člen se spremni tako, da se glasi:
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje svet zavoda, če:
– direktorju predčasno poteče mandat,
– če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan za direktorja
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje svet izmed strokovnih delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov.
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje svet do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.
11. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz proračuna ustanovitelja in drugih občin, za katere izvaja dejavnost,
– državnega proračuna,
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili, sponzorstvi, drugimi zakonitimi viri, na način in pod pogoji določenimi z zakonom.
12. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
Svet zavoda ureja svoje delo s poslovnikom.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če tako določa zakon. Sprejme jih svet zavoda, razen aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme direktor.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka oblikovati svet zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji direktor do izteka mandata za katerega je bil imenovan.
14. člen
Poslovnik o delu sveta zavoda mora svet zavoda sprejeti v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
V roku, določenem v prejšnjem odstavku, mora direktor zavoda sprejeti akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt. Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt v vseh določbah, ki niso v nasprotju z veljavno zakonodajo.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati statut zavoda z dne 7. 10. 1991, razen v določbah, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, ki se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev in niso v nasprotju s predpisi in tem odlokom.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-9/2003-4
Sežana, dne 27. novembra 2003.
Podžupan
Občine Sežana
Davorin Terčon l. r.

AAA Zlata odličnost