Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003

Kazalo

5560. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2003, stran 18596.

Skladno določilom zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67-97 – odl. US, 56/98 in 61/99 – odl. US), na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z dopolnitvami), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02 in 29/03) je Občinski svet občine Rogašovci sprejel na 8. redni seji dne 28. 11. 2003
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Rogašovci za leto 2003 (Uradni list RS, št. 63/03) se spremeni in dopolni 2. člen tako, da se glasi:
------------------------------------------------------------------------
                            v tisoč tolarjev
                                Rebalans
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov            proračuna za
                                leto 2003
------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             335.827
    Tekoči prihodki (70+71)                  85.856
70   Davčni prihodki                      78.047
    700 Davki na dohodek in dobiček              63.843
    703 Davki na premoženje                   1.502
    704 Domači davki na blago in storitve           12.702
    706 Drugi davki                         –
71   Nedavčni prihodki                      7.809
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                        1.959
    711 Takse in pristojbine                  2.109
    712 Denarne kazni                       11
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           230
    714 Drugi nedavčni prihodki                 3.500
72   Kapitalski prihodki                       –
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            –
    721 Prihodki od prodaje zalog                  –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerialnega premoženja                  –
73   Prejete donacije                        –
    730 Prejete donacije iz domačih virov              –
    731 Prejete donacije iz tujine                 –
74   Transferni prihodki                    249.971
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                 249.971
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)               335.539
40   Tekoči odhodki                       78.133
    400 Plače in dodatki – zaposleni              11.592
    401 Prispevki delodajalcev za
    socialno varnost                      1.602
    402 Izdaki za blago in storitve              62.749
    403 Plačila domačih obresti                 1.990
    409 Rezerve                          200
41   Tekoči transferi                     137.996
    410 Subvencije                         –
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                     65.799
412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                        11.485
    413 Drugi tekoči domači transferi             60.712
    414 Tekoči tranferi v tujino                  –
42   Investicijski odhodki                   114.066
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          114.066
43   Investicijski transferi                   5.344
    430 Investicijski transferi                 5.344
III.  Proračunski presežek (primanjkljaj) (I-II)          288
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                     2.700
75   Prejeta vračila danih posojil (750+751+752)         2.700
    750 Prejeta vračila danih posojil              2.700
    751 Prodaja kapitalskih deležev                 –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
    (440+441+442)                          –
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         –
    440 Dana posojila                        –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije                          –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev                     2.700
 
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje (500)                       –
50   Zadolževanje                          –
    500 Domače zadolževanje                     –
VIII. Odplačila dolga (550)                    7.988
55   Odplačila dolga                       7.988
    550 Odplačila domačega dolga                7.988
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 –5.000
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)             –2.988
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)                  –288
------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ocenjeni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti (ožjih delov), ki so zajeti v 1. členu, se namenijo izključno za njihovo neposredno porabo.
3. člen
Zmanjšanje sredstev na računih v višini 5,000.000 SIT se pokrije iz sredstev na računih ožjih delov lokalne skupnosti prenesenih iz preteklega proračunskega leta.
4. člen
Prerazporejanje sredstev proračunskih postavk mora biti v skladu z določili 38. in 39. člena ZJF zaradi zagotavljanja zakonskih nalog in nemotenega izvrševanja proračuna oziroma neusklajenosti med prihodki in odhodki za posamezne namene.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem sprejetja.
Št. 403 02-2/2003-9
Rogašovci, dne 1. decembra 2003.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost