Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003

Kazalo

5559. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2004, stran 18594.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 102. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 48/02, 52/02 – popr.) je Občinski svet občine Radeče na 10. redni seji dne 23. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Radeče za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Radeče za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih
                             v tisoč tolarjev
-------------------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov               Proračun leta 2004
-------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                645.019
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)                     394.283
70   DAVČNI PRIHODKI                      282.835
    700 Davki na dohodek in dobiček              227.068
    703 Davki na premoženje                   18.756
    704 Domači davki na blago in storitve            37.011
    706 Drugi davki                         –
71.  NEDAVČNI PRIHODKI                     111.448
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                        38.400
    711 Takse in pristojbine                   2.043
    712 Denarne kazni                       105
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          1.400
    714 Drugi nedavčni prihodki                 69.500
72   KAPITALSKI PRIHODKI                     32.093
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          32.093
    721 Prihodki od prodaje zalog                  –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
    premoženja                            –
73.  PREJETE DONACIJE                       1.500
    730 Prejete donacije iz domačih virov            1.500
    731 Prejete donacije iz tujine                  –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                    217.143
    740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih
    institucij                         217.143
II. SKUPAJ ODHODKI (40+ 41+42+43)                 640.019
40   TEKOČI ODHODKI                       105.535
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            47.440
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        6.069
    402 Izdatki za blago in storitev              47.126
    403 Plačila domačih obresti                 2.900
    409 Rezerve                         2.000
41   TEKOČI TRANSFERI                      299.404
    410 Subvencije                          –
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                      61.925
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                        33.325
    413 Drugi tekoči domači transferi             204.154
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                   101.200
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           101.200
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                  133.880
    430 Investicijski transferi                133.880
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                     –5.000
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                    –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                    –
    750 Prejeta vračila danih posojil                –
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44.DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                     5.000
55   ODPLAČILA DOLGA                       5.000
    550 Odplačila domačega dolga                 5.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX)                5.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                   5.000
-------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna. Prerazporeditev pravic porabe župan izvede na podlagi pisnega dokumenta, iz katerega mora biti razvidno, katera proračunska postavka se zmanjšuje in katera se povečuje, s čimer ostane proračun uravnotežen.
Župan predvidoma v mesecu juniju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračuna za leto 2004 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2005 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitev in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2004 ne oblikuje.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi sporočili obvešča občinski svet. V drugih primerih o porabi sredstev proračunske rezerve odloča občinski svet s posebnim odlokom.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemi v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun za leto 2004 lahko zadolži do višine 10 mio tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Radeče, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic 20,000.000 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2004 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 10 mio tolarjev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Radeče v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
1. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-1/03-72
Radeče, dne 24. decembra 2003.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

AAA Zlata odličnost