Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003

Kazalo

5543. Sklep o objavi povišanja povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, stran 18585.

Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, na podlagi sklepa skupščine družbenikov družbe Holding Ljubljana, d.o.o., z dne 22. 10. 2003 ter v skladu z navodilom za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb (Uradni list RS, št. 56/01) in uredbo o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 43/03) objavlja
S K L E P
o objavi povišanja povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
1. člen
Cena zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov v Mesni občini Ljubljana, Občini Brezovica, Občini Dobrova-Polhov Gradec, Občini Dol pri Ljubljani, Občini Horjul, Občini Ig, Občini Medvode (del), Občini Škofljica in Občini Velike Lašče, se poviša za 4,7% tako, da znaša:
Povprečna cena storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: storitev javne službe), ki jih na območjih navedenih lokalnih skupnosti izvaja Snaga Javno podjetje d.o.o., 1.305,06 SIT/m3. Od tega je:
– povprečna cena ravnanja s komunalnimi odpadki 867,96 SIT/ m3,
– povprečna cena odlaganja ostankov komunalnih odpadkov 437,10 SIT/ m3.
2. člen
Cenik za storitve javne službe za komunalne odpadke iz gospodinjstev in za komunalne odpadke iz opravljanja dejavnosti, ki so po svoji naravi in sestavi podobni gospodinjskim odpadkom, je za velikosti vrečke ali posode za enkratni prevzem naslednji:
-----------------------------------------------------------------------
                         SIT za eno praznjenje
        Ravnanje    Odlaganje ostankov     Osnovna cena
        z odpadki         odpadkov        skupaj
-----------------------------------------------------------------------
 Za vrečko
   50 l     64,71          50,10        114,81
   100 l    121,98          93,10        215,08
 Za posodo
   80 l     69,42          35,20        104,62
   120 l    103,65          52,70        156,35
   240 l    208,35          105,20        313,55
   360 l    312,01          158,30        470,31
   500 l    434,51          220,00        654,51
   550 l    476,39          241,90        718,29
   660 l    571,67          289,00        860,67
   700 l    605,17          307,90        913,07
   770 l    664,85          338,70       1.003,55
   900 l    774,78          396,00       1.170,78
  1000 l    863,78          440,20       1.303,98
  1100 l    947,54          484,20       1.431,74
-----------------------------------------------------------------------
Cenik za obračun storitev odlaganja ostankov za posamezne podskupine komunalnih odpadkov po klasifikacijskem seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki, je:
---------------------------------------------------------------------------------
                                      SIT/kg
Klasifik. št.  Vrsta odpadka                        Cena
odpadka
---------------------------------------------------------------------------------
20 02 01 01   Odpadki iz vrtov in parkov, ki se ne odlagajo        6,07
20 02 01 02   Lesni odpadki, ki se ne odlagajo              6,07
20 02 02     Zemlja in kamenje                      6,07
20 02 03     Odpadki iz vrtov in parkov, vključno z odpadki
         iz pokopališč                        6,07
20 03 01     Mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev:
         – redni odvoz Snaga, d.o.o.                 6,07
         – odpadki, ki jih pripeljejo imetniki            6,07
20 03 01     Mešani komunalni odpadki iz industrije, obrti
         in storitvenih dejavnosti                 16,80
20 03 02     Odpadki iz živilskih trgov, odpadno sadje
         in zelenjava
         – ki se ne odlagajo                    15,00
         – ki se odlagajo                      16,80
20 03 03     Odpadki iz čiščenja cest, pometnine
         – biorazgradljivi                      6,07
         – bionerazgradljivi                     6,07
20 03 06     Odpadki, ki nastajajo pri čiščenju komunalnih
         odpadnih vod                        15,00
20 03 07     Kosovni odpadki                       6,07
---------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Vse cene so brez predpisanih davkov in takse.
4. člen
Nova povprečna cena 867,96 SIT/m3 za storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v lokalnih skupnostih iz 1. člena in cenika iz 2. člena tega sklepa se uporabljajo od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 8562
Ljubljana, dne 10. decembra 2003.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Glavni direktor
Janko Kramžar, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost