Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003

Kazalo

5538. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 18576.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 16. izredni seji dne 15. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se v Mestni občini Ljubljana na območjih, ki jih določa ta odlok, skladno z zakonom ureja odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: nadomestilo).
II. OBMOČJA ZAJEMANJA NADOMESTILA
2. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske prednosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:
– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– splošno opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– ustrezno namensko rabo po prostorskem aktu.
Območja iz prejšnjega odstavka tega člena so:
   I.  območje: stavbna zemljišča v ožjem mestnem središču,
  II.  območje: stavbna zemljišča v širšem mestnem središču,
  III. območje: stavbna zemljišča s strnjeno pozidavo ob mestnih vpadnicah in
     pomembnejših razvojnih predelih mesta,
  IV.  območje: stavbna zemljišče izven strnjenega mesta, na gospodarsko
     pomembnejših predelih z močno razvito prometno in gospodarsko
     infrastrukturo,
  V.  območje: stavbna zemljišča na obrobju mesta in pomembnejša lokalna
     središča ob komunikacijskih in infrastrukturnih koridorjih,
  VI.  območje: stavbna zemljišča in manjša lokalna naselja ob komunikacijskih
     in infrastrukturnih koridorjih,
  VII. ostala stavbna zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana, ki so
     opremljena z vodovodnim, električnim in cestnim omrežjem.
Območja iz prejšnjega odstavka tega člena so razvidna iz karte območij, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
Meje območij iz prejšnjega člena tega odloka so določene in razvidne iz grafičnih kart v merilu 1:5000 in 1:25000.
Grafične karte iz prejšnjega odstavka tega člena v merilu 1: 5000 so na vpogled pri organu Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojnem za gospodarjenje z zemljišči (v nadaljevanju: pristojen organ). Grafične karte v merilu 1:25000 so na vpogled pri izpostavah Davčne uprave Republike Slovenije.
III. OSNOVA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
4. člen
Osnova za določitev višine nadomestila za zazidano stavbno zemljišče je:
– v primeru enostanovanjske stavbe, to je samostojno stoječe enodružinske hiše, vile, atrijske hiše, vrstne hiše, počitniške hiše in podobno: površina vseh prostorov v njej in tudi garaže, ki pripada stavbi, če ni njen sestavni del,
– v primeru enostanovanjske stavbe s poslovnim prostorom: površina vseh prostorov v njej in tudi garaže in drugih individualnih prostorov, kot so pokrito ali nepokrito skladišče, parkirišče, delavnica na prostem in podobno, ki pripadajo stavbi, če niso njen sestavni del,
– v primeru dvo ali večstanovanjske stavbe: površina etažnih stanovanj, ki so v njej in individualnih prostorov, ki pripadajo določenim stanovanjem, kot so kleti, drvarnice, garaže, če niso sestavni del stanovanja,
– v primeru večstanovanjske stavbe s poslovnimi prostori: površina etažnih stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v njej, in individualnih prostorov, ki pripadajo določenim stanovanjem, kot so kleti, drvarnice, garaže, če niso sestavni del stanovanja ter individualnih prostorov, ki pripadajo določenim poslovnim prostorom, kot so pokrito ali nepokrito skladišče, parkirišče, delavnica na prostem in podobno, če niso sestavni del poslovnega prostora,
– v primeru nestanovanjske stavbe: površina poslovnih prostorov v njej in individualnih prostorov, ki pripadajo določenim poslovnim prostorom, kot so pokrito ali nepokrito skladišče, parkirišče, delavnica na prostem in podobno, če niso sestavni del poslovnega prostora,
– v primeru gradbenega inženirskega objekta, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture: površina zemljiške parcele, na kateri je zgrajen,
– v primeru zemljišča, namenjenega poslovni dejavnosti, to je nepokrito skladišče, parkirišče, delavnica na prostem: površina zemljiških parcel, na katerih se opravlja takšna poslovna dejavnost.
Površina pri objektih iz prve, druge, tretje, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka tega člena se skladno z veljavnim slovenskim standardom SIST ISO 9836 določi kot osnova za izračun višine nadomestila. Površina iz šeste in sedme alinee pa se skladno z geodetskimi predpisi določi kot osnova za izračun višine nadomestila.
5. člen
Osnova za določitev višine nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče je:
– celotna površina nezazidanega stavbnega zemljišča in sicer v primeru zemljiške parcele, na kateri še ni zgrajena nobena stavba in za katero je s prostorskim izvedbenim aktom določeno, da je zazidljiva za stanovanjske ali poslovne stavbe, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave ali je s prostorskim aktom določeno, da je na njej dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave,
– del površine nezazidanega stavbnega zemljišča in sicer v primeru zemljiške parcele, na kateri že stoji stavba, ki še nima določene gradbene parcele in ki ni namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave. Po določitvi gradbene parcele za stavbo, je preostali del površine opredeljen, skladno z geodetskimi predpisi, kot del površine nezazidanega stavbnega zemljišča.
6. člen
Stavbna zemljišča iz 4. in 5. člena tega odloka se po tem odloku, glede na namembnost, razvrščajo v naslednje skupine:
   A)  Gospodarske namene
  B)  Gospodarske in poslovne namene
  C)  Poslovne namene
  D)  Storitvene in trgovske namene
  E)  Javne službe in storitve
  F)  Družbene dejavnosti
  G)  Stanovanjske namene
  H)  Kmetijstvo in gozdarstvo
Razvrstitev stavbnih zemljišč glede na namembnost v skupine iz prejšnjega odstavka tega člena je razvidna iz priloge, ki je sestavni del tega odloka.
IV. Merila za določitev višine nadomestila
7. člen
Pri določitvi višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
– namembnost stavbnega zemljišča,
– lega – območje v katerem se nahaja stavbno zemljišče in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo in dejanske možnosti priključitve na komunalno infrastrukturo.
8. člen
Stavbna zemljišča se glede na namembnost in lego ovrednotijo z naslednjimi točkami:
----------------------------------------------------------------------
    Namembnost           Območje (2. člen odloka)
Skupina             I  II  III  IV   V  VI  VII
----------------------------------------------------------------------
A) Za gospodarske
  namene          1000 1000  1000  670  650  270  150
B) Za gospodarske
  in poslovne namene     950  950  850  600  420  250  150
C) Za poslovne namene    1300 1300  1200  790  550  300  180
D) Za storitvene
  in trgovske namene     600  620  650  400  280  170  100
E) Za namene
  javnih služb in storitev  430  430  430  280  180  110  70
F) Za namene
  družbenih dejavnosti    130  130  130  90  70  40  20
G) Za stanovanjske
  namene           100  100   90  80  60  50  50
H) Za namene
  kmetijstva
  in gozdarstva       650  620  430  270  150  50  50
----------------------------------------------------------------------
Kjer obstoječa namembnost stavbnega zemljišča ni skladna s predvideno namembnostjo v prostorskem izvedbenem aktu, se pri točkovanju zazidanih stavbnih zemljišč upošteva obstoječa namembnost, pri nezazidanih stavbnih zemljiščih pa namembnost, določena s prostorskim izvedbenim aktom.
9. člen
Stavbna zemljišča se glede na opremljenost s komunalno infrastrukturo in dejanske možnosti priključitve nanjo ter glede na njihovo namembnost ovrednotijo z naslednjimi točkami:
-----------------------------------------------------------------------------
                          Namembnost (6. člen)
  Opremljenost             A + B    C + D   E + F  G + H
-----------------------------------------------------------------------------
1) Opremljenost s cestami
a) Zasilni cestni dovoz          20     15     10    5
b) Makadamska ureditev cestišča      30     20     15    8
c) Protiprašna ureditev cestišča,
  javna razsvetljava na drogovih     40     30     20    10
d) Asf. utrd. cestišč z robniki
  in vsaj enim hodnikom za pešce,
  javna razsvetljava
  v kabelski izvedbi           50     40     25    15
e) Sodobno opremljeno cestišče
  z robniki, dvostranskim hodnikom
  za pešce, zelenimi ločitvenimi
  pasovi oziroma drevoredi,
  javna razsvetljava v kabelski
  izvedbi in kandelabri          60     45     30    15
 
2) Opremljenost s kanalizacijo       60     45     30    20
 
3) Opremljenost z vodovodom        50     40     25    15
 
4) Opremljenost s plinovodom
a) Dimenzioniranje za kuhanje       30     25     15    10
b) Dimenzioniranje za kuhanje
  in ogrevanje              50     40     30    20
 
5) Opremljenost z vročevodom
  (toplovodom)              80     50     35    30
 
6) Opremljenost z elektriko        50     30     20    10
 
7) Opremljenost z javnim mestnim
  prometom
a) proga s frekvenco do 20 min       60     45     30    15
b) proga s frekvenco nad 20 min      30     20     15    10
-----------------------------------------------------------------------------
10. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Mestne občine Ljubljana določi do konca leta za naslednje leto s sklepom Mestni svet mestne občine Ljubljana in je lahko različna za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
Če Mestni svet mestne občine Ljubljana ne sprejme vrednosti točke do konca leta za naslednje leto, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije za obdobje leta pred letom, za katero se nadomestilo odmerja.
V. DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
11. člen
Mesečna višina nadomestila za stavbno zemljišče se izračuna tako, da se sešteje število točk iz 8. in 9. člena tega odloka. Seštevek teh točk se pomnoži pri zazidanem stavbnem zemljišču z ustrezno osnovo za izračun nadomestila iz 4. člena tega odloka, pri nezazidanem stavbnem zemljišču pa se pomnoži z ustrezno osnovo za izračun nadomestila iz 5. člena tega odloka. Tako dobljeni zmnožek se pomnoži še z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Višina nadomestila za odmerno leto se dobi tako, da se mesečna višina nadomestila pomnoži s številom mesecev.
12. člen
Mestna občina Ljubljana je lastnik in skrbnik podatkovne zbirke, ki je osnova za odmero nadomestila.
Zavezanci so dolžni sporočiti pristojnemu organu vse spremembe, ki vplivajo na določitev višine nadomestila in spremembo statusa zavezanca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.
Če nastane sprememba iz prejšnjega odstavka tega člena med letom, se takšna sprememba upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, ki sledi mesecu v katerem je bila sprememba evidentirana.
13. člen
Davčna uprava Republike Slovenije odmeri zavezancu nadomestilo za odmerno leto z odločbo, skladno z 11. členom tega odloka.
Sredstva, zbrana z nadomestili iz prejšnjega odstavka tega člena, se namenjajo za gospodarjenje z zemljišči, to je izdelavo prostorskih izvedbenih aktov in opremljanje zemljišč (rekonstrukcijo in novogradnjo objektov in omrežij lokalne komunalne infrastrukture).
VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
14. člen
Zavezanci ne plačujejo nadomestila v primerih, določenih z zakonom.
Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila v naslednjih primerih:
– če prejemajo socialno pomoč,
– zaradi elementarnih ali drugih nezgod,
– zaradi ogroženosti življenjskega obstoja zavezanca in njegovih družinskih članov.
Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila delno ali v celoti in sicer za čas trajanja vzroka za uveljavljanje oprostitve plačila nadomestila.
O oprostitvah plačila nadomestila odloča na podlagi zahtevka zavezanca v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, oziroma po pooblastilu pristojni organ.
Po tem odloku se ne plačuje nadomestilo za:
– javne zavode s področja družbenih dejavnosti, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana,
– javni zavod Gasilska brigada Ljubljana in gasilska društva,
– izvajanje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov, humanitarnih prireditev in programov športa, ki jih financira država ali Mestna občina Ljubljana, če potekajo na stavbnih zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
– stavbna zemljišča, ki so uvrščena, po prilogi iz 6. člena tega odloka, znotraj skupine D v oddelek 52 TRGOVINA NA DROBNO, RAZEN Z MOTORNIMI VOZILI; POPRAVILA IZDELKOV ŠIROKE PORABE ter se nahajajo po 2. členu tega odloka v I. območju in na naslednjih ulicah iz II.območja: Gornji trg, Karlovška cesta – 1,1e, Levstikov trg -1, 2, Osojna pot, Reber, Rožna ulica – 2, 3, 5, 7, 9, Sodarska steza, Stari Trg 19, 21, Ulica na grad, Vožarski pot – 1, Breg, Čevljarska ulica – 1, 2, 4, Gosposka ulica, Hribarjevo nabrežje – 1, 3, 5, 7, Jurčičev trg – 1, 2, 3, Kongresni trg – 12, Križevniška ulica, Peternelova ulica, Salendrova ulica, Trg francoske revolucije – 1, 2, 6, 7, Turjaška ulica – 1, 2, Vegova ulica – 1, 3, 5, 5a, Židovska ulica, Židovska steza, Trubarjeva cesta – 21, 21a, 21b, 23, 23a, 23b, 23c, 23d, 23e, 25, 25a, 25e, 27, 29, 29a, 31, 31a, 33,
– podjetja, ki so v Tehnološkem parku Ljubljana v fazi inkubacijske dobe.
Po tem odloku se plačuje 50% nižje nadomestilo, od nadomestila določenega po 11. členu tega odloka, za podjetja, ki so v Tehnološkem parku Ljubljana.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se na kraju prekrška kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 12. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje pravna oseba.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se za prekršek iz prvega tega člena kaznuje posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem določb drugega odstavka 12. člena tega odloka izvaja Inšpektorat Mestne uprave Mestne občine Ljubljane.
VIII. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 72/95 in 36/00).
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2004.
Št. 3592-2/2002-13
Ljubljana, dne 15.decembra 2003
Županja
Mestne občine ljubljana
Danica Simšič l. r.
                                     PRILOGA 2

  Razvrstitev stavbnih zemljišč glede na namembnost v skupine

  A) gospodarske namene:
    10  Pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita, šote
    10.1 Pridobivanje črnega premoga
    10.2 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
    10.3 Pridobivanje šote
    11  Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
    11.1 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
    11.2 Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina
       brez iskanja nahajališč
    12  Pridobivanje uranovih in torijevih rud
    12.0 Pridobivanje uranovih in torijevih rud
    13  Pridobivanje rud
    13.1 Pridobivanje železove rude
    13.2 Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude
    14  Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
    14.1 Pridobivanje kamna
    14.2 Pridobivanje peska in gline
    14.3 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo
       mineralnih gnojil
    14.4 Pridobivanje soli
    14.5 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
    19  Proizvodnja usnja, obutve, usnjenih izdelkov, razen oblačil
    19.1 Strojenje in dodelava usnja
    19.2 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih
       izdelkov
    19.3 Proizvodnja obutve
    20  Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute,
       slame in protja, razen pohištva
    20.1 Žaganje in skobljanje ter impregniranje lesa
    20.2 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
       in drugih plošč
    20.3 Stavbno mizarstvo
    20.4 Proizvodnja lesene embalaže
    20.5 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
    23  Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva
    23.1 Proizvodnja koksa
    23.2 Proizvodnja naftnih derivatov
    23.3 Proizvodnja jedrskega goriva
    24  Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken
    24.1 Proizvodnja osnovnih kemikalij
    24.2 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
    24.3 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
       in kitov
    24.6 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih
       izdelkov
    24.7 Proizvodnja umetnih vlaken
    25  Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
    25.1 Proizvodnja izdelkov iz gume
    25.2 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
    26  Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
    26.1 Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov
    26.2 Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen tiste za gradbeništvo;
       proizvodnja ognjevzdržne keramike
    26.3 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic
    26.4 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih izdelkov za
       gradbeništvo
    26.5 Proizvodnja cementa, apna, mavca
    26.6 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa in mavca
    26.7 Obdelava naravnega kamna
    26.8 Proizvodnja brusilnih in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
    27  Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov
    27.1 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin
    27.2 Proizvodnja cevi
    27.3 Druga primarna predelava železa in jekla
    27.4 Proizvodnja plemenitih in neželeznih kovin
    27.5 Livarstvo
    28  Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
    28.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov
    28.2 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
       proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
    28.3 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
    28.4 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
    28.5 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela
    28.6 Proizvodnja rezilnega in drugega ogrodja, ključavnic, okovja
    28.7 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
    29  Proizvodnja strojev in naprav
    29.1 Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje mehanske
       energije, razen motorjev za letala in motorna vozila
    29.2 Proizvodnja peči, dvigalnih, klimatskih in drugih naprav za splošno
       rabo
    29.3 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
    29.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev
    29.5 Proizvodnja drugih strojev za posebne namene
    29.6 Proizvodnja orožja in streliva
    29.7 Proizvodnja gospodinjskih strojev in naprav
    34  Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
    34.1 Proizvodnja motornih vozil
    34.2 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic
    34.3 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove
       motorje
    35   Proizvodnja drugih vozil in plovil
    35.1 Gradnja in popravilo ladij, čolnov
    35.2 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
    35.3 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
    35.3 Proizvodnja motornih koles, koles in vozil za invalide
    35.4 Proizvodnja drugih vozil, d.n.
    37  Reciklaža
    37.1 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
    37.2 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov

   B)    Gospodarske in poslovne namene:
    15  Proizvodnja hrane, pijač in krmil
    15.1 Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih
       izdelkov
    15.2 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov
    15.3 Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin
    15.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob
    15.5 Predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov
    15.6 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
    15.7 Proizvodnja krmil in hrane za živali
    15.8 Proizvodnja drugih živil
    15.9 Proizvodnja pijač
    16  Proizvodnja tobačnih izdelkov
    16.0 Proizvodnja tobačnih izdelkov
    17  Proizvodnja tekstilij
    17.1 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
    17.2 Tkanje tekstilij
    17.3 Plemenitenje tekstilij
    17.4 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
    17.5 Proizvodnja drugih tekstilij
    17.6 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
    17.7 Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov
    18  Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
       krznenih izdelkov
    18.1 Proizvodnja usnjenih oblačil
    18.2 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov
    18.3 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov
    21  Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in
       kartona
    21.1 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona
    21.2 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona
    24.4 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
    24.5 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev,
       parfumov in toaletnih sredstev
    30  Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov
    30.0 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov
    31  Proizvodnja električnih strojev in naprav
    31.1 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
    31.2 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
    31.3 Proizvodnja izolirnih električnih kablov in žic
    31.3 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij
    31.4 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
    31.5 Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila ter druge
       električne opreme
    32  Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in
       opreme
    32.1 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih
       komponent
    32.2 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in
       telegrafskih naprav
    32.3 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme
       za snemanje in predvajanje zvoka in slike
    33  Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter
       ur
    33.1 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme ter ortopedskih pripomočkov
    33.2 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
       drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno
       krmiljenje
    33.3 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje
    33.4 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
    33.5 Proizvodnja ur
    36  Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti
    36.1 Proizvodnja pohištva
    36.2 Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
    36.3 Proizvodnja glasbil
    36.4 Proizvodnja športnih izdelkov
    36.5 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač
    36.6 Druge predelovalne dejavnosti
    45  Gradbeništvo
    45.1 Pripravljalna dela na gradbiščih
    45.2 Gradnja objektov in delov objektov
    45.3 Inštalacije pri gradnjah
    45.4 Zaključna gradbena dela
    45.5 Dajanje strojev in naprav za rušenje v najem skupaj z upravljavci
       strojev

   C)    Poslovne namene:
    65  Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti
       pokojninskih skladov
    65.1 Denarno posredništvo
    65.2 Drugo finančno posredništvo
    66  Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega
       socialnega zavarovanja
    66.0 Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega
       socialnega zavarovanja
    67  Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu
    67.1 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen zavarovalništva in
       dejavnosti pokojninskih skladov
    67.2 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih
    70  Poslovanje z nepremičninami
    70.1 Poslovanje z lastnimi nepremičninami
    70.2 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
    70.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
    92.71 Prirejanje iger na srečo

   D)    Storitvene in trgovske namene:
       01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih
        površin
    22  Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
    22.1 Založništvo
    22.2 Tiskarstvo in z njim povezane storitve
    22.3 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
    50  Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno
       z motornimi gorivi
    50.1 Trgovina z motornimi vozili
    50.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
    50.3 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
    50.4 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
       posameznimi deli in opremo
    50.4.1 Trgovina na drobno z motornimi gorivi
    51  Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili
    51.1 Posredništvo
    51.2 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi
    51.3 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
    51.4 Trgovina na debelo z izdelki široke prodaje
    51.5 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki
    51.8 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom
    51.9 Druga trgovina na debelo
    52  Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov
       široke porabe
    52.1 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
    52.2 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
       specializiranih prodajalnah
    52.3 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
       toaletnimi izdelki
    52.4 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
    52.5 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
    52.6 Trgovina na drobno zunaj prodajaln
    52.7 Popravila izdelkov široke porabe
    55  Gostinstvo
    55.1 Dejavnosti hotelov in podobnih obratov
    55.2 Dejavnosti domov, kampov in drugih nastavitvenih obratov (razen
       55.234)
    55.3 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
    55.4 Točenje pijač
    55.5 Dejavnost menz ter priprava in dostava hrane (catering)
    63  Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih
       organizacij
    63.1 Prekladanje, skladiščenje
    63.2 Druge pomožne dejavnosti v prometu
    63.3 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
       povezane dejavnosti
    63.4 Dejavnosti drugih prometnih agencij
    64  Pošta in telekomunikacije
    64.1 Poštna in kurirska dejavnost
    64.2 Telekomunikacije
    71  Dajanje strojev in opreme brez upravljalcev v najem, izposojanje
       izdelkov široke porabe
    71.1 Dajanje avtomobilov v najem
    71.2 Dajanje drugih vozil v najem
    71.3 Dajanje kmetijskih, gradbenih, pisarniških in drugih strojev in
       opreme v najem
    71.4 Izposojanje izdelkov široke porabe
    72  Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti
    72.1 Svetovanje o računalniških napravah
    72.2 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
    72.3 Obdelava podatkov
    72.4 Omrežne podatkovne storitve
    72.5 Vzdrževanja in popravila pisarniških in računskih strojev ter
       računalniških naprav
    72.6 Druge računalniške dejavnosti
    74   Druge poslovne dejavnosti
    74.1 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno
       svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško
       svetovanje; dejavnost holdingov
    74.2 Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje
    74.3 Tehnično preizkušanje in analiziranje
    74.4 Oglaševanje
    74.5 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
    74.6 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
    74.7 Čiščenje objektov in opreme
    74.8 Raznovrstne poslovne dejavnosti
    92.72 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
    95  Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem
    95.0 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem

   E)    Javne službe in storitve
    40  Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplotno vodo
    40.1 Oskrba z električno energijo
    40.2 Oskrba s plinastimi gorivi
    40.3 Oskrba s paro in toplo vodo
    41  Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
    41.0 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
    75  Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje,
       brez stanovanj v okviru dejavnosti 75.120
    75.1 Dejavnost javne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti
    75.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost
    75.3 Obvezno socialno zavarovanje
    90  Dejavnosti javne higiene
    90.0 Dejavnosti javne higiene
    91  Dejavnosti združenj, organizacij
    91.1 Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj
    91.2 Dejavnost sindikatov
    91.3 Dejavnost drugih organizacij
    92  Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti, razen prirejanja iger
       na srečo (92.71)
    92.1 Filmska in video dejavnost
    92.2 Radijska in televizijska dejavnost
    92.3 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge razvedrilne
       dejavnosti
    92.4 Dejavnost tiskovnih agencij
    92.5 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
    92.6 Športna dejavnost
    93  Druge storitvene dejavnosti
    93.0 Druge storitvene dejavnosti
    60  Kopenski promet; cevovodni transport
    60.1 Železniški promet
    60.2 Drug kopenski promet
    60.3 Cevovodni transport
    61  Vodni promet
    61.1 Pomorski promet
    61.2 Promet po rekah, jezerih, prekopih
    62  Zračni promet
    62.1 Zračni promet na rednih linijah
    62.2 Izredni zračni promet
    99  Eksteritorialne organizacije in združenja

   F)    Družbene dejavnosti
    80  Izobraževanje
    80.1 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje
    80.2 Srednješolsko izobraževanje
    80.3 Višje strokovno, visoko strokovno in univerzitetno izobraževanje
    80.4 Dejavnost vozniških šol ter drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje
    85  Zdravstvo in socialno varstvo
    85.1 Zdravstvo
    85.2 Veterinarstvo
    85.3  Socialno varstvo
    73  Raziskovanje in razvoj
    73.1 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
       tehnologije
    73.2 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in
       humanistike

  G)      Stanovanjske namene:
    55.234   Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov in nastanitve
         za krajši
         čas v delavskih domovih in prenočiščih
    96     Stanovanja (tudi objekti za začasno bivanje)

  H.      Kmetijstvo in gozdarstvo:
    01     Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve, razen urejanja
         in vzdrževanja parkov, vrtov in zelenih športnih površin
         (01.411)
    02     Gozdarstvo in gozdarske storitve
    05     Ribištvo in ribiške storitve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti