Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003

Kazalo

5537. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2004, stran 18572.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 18. in 100. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02), je Svet Mestne občine Kranj na 10. seji dne 10. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2004
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Kranj za leto 2004 (v nadaljevanju: odlok) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo Mestni občini Kranj prihodki iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev, določenih z zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, številka 80/94), in drugi prejemki v skladu s posebnimi zakoni. Prejemki proračuna obsegajo sredstva za financiranje primerne porabe in financiranje drugih nalog.
3. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov, sprejema pa se na nivoju podskupin kontov (trimestni konto).
Splošni del proračuna sestavlja skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Sestavni del proračuna so tudi načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Kranj.
4. člen
Z odlokom lahko Mestna občina Kranj odpre proračunski sklad, ki je evidenčni račun v okviru računa proračuna, in sicer zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov ter uresničevanja posebnega namena.
II. CILJI PRORAČUNA IN NAČELA ODLOKA
5. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo za financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi predpisi.
6. člen
Pri pripravi in izvrševanju proračuna je treba spoštovati načeli učinkovitosti in gospodarnosti.
7. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo Mestni občini Kranj oziroma jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega proračuna in vsi izdatki Mestne občine Kranj oziroma neposrednih uporabnikov za posamezne namene.
8. člen
Vsi prejemki služijo za pokrivanje vseh izdatkov. Izjema so prejemki, ki jih kot namenske določata zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), zakon o izvrševanju proračuna RS (Uradni list RS, št. 118/02) in drugi predpisi ter prejemki, ki so v obrazložitvi proračuna vezani na določene izdatke.
9. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila odobrena, in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov, ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
V primeru, da se posamezen proračunski uporabnik preneha financirati, opravljanja njegovih nalog pa ne prevzame v celoti ali delno drug uporabnik, o razporeditvi neuporabljenih sredstev na predlog župana odloči Svet Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: svet).
10. člen
Občinsko premoženje je po Zakonu o javnih financah finančno in stvarno. Finančno premoženje so denarna sredstva, terjatve ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine.
III. OBSEG PRORAČUNA
11. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Kranj so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in so prikazani v splošnem delu proračuna.
Stanje denarnih sredstev na računih proračuna na koncu leta je sestavni del proračuna naslednjega leta.
Splošni del proračuna Mestne občine Kranj se za leto 2004 določa na ravni podskupin kontov in sicer v naslednjih zneskih (v 000 SIT):
------------------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov                 Znesek
skupina/podskupina kontov                   v 000 SIT
------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            7,874.647
    Tekoči prihodki (70+71)                 6,896.026
70   Davčni prihodki                     5,524.351
    700 Davki na dohodek in dobiček             4,053.235
    703 Davki na premoženje                 1,079.055
    704 Domači davki na blago in storitve           392.061
71   Nedavčni prihodki                    1,371.675
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                       445.588
    711 Takse in pristojbine                  26.000
    712 Denarne kazni                     28.503
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         41.215
    714 Drugi nedavčni prihodki                830.369
72   Kapitalski prihodki                    811.669
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         539.123
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in neopredmetenih dolgoročnih sredstev          272.546
73   Prejete donacije                      6.500
    730 Prejete donacije iz domačih virov            6.500
74   Transferni prihodki                    160.452
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                 160.452
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)              8,519.642
40   Tekoči odhodki                     2,048.875
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           391.479
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost                    56.378
    402 Izdatki za blago in storitve            1,136.018
    409 Rezerve                        465.000
41   Tekoči transferi                    3,065.954
    410 Subvencije                      152.623
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                    1,140.064
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                       199.882
    413 Drugi tekoči domači transferi            1,573.385
42   Investicijski odhodki                  2,450.781
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         2,450.781
43   Investicijski transferi                  954.032
    430 Investicijski transferi                954.032
III.  Proračunski presežek
    (proračunski primankljaj) (I.-II.)            –644.995
------------------------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb
------------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev (750+751+752)             102.448
75   Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                    102.448
    750 Prejeta vračila danih posojil             102.448
    751 Prodaja kapitalskih deležev                 –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev (440+441+442)                –
44   Dana posojila in povečanje kap. deležev             –
    440 Dana posojila                        –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
    442 Poraba sredstev kupnin
    iz naslova privatizacije                    –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.-V.)               102.448
------------------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja
------------------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje (500)                    180.000
50   Zadolževanje                       180.000
    500 Domače zadolževanje                  180.000
VIII. Odplačila dolga (550)                      –
55   Odplačila dolga                         –
    550 Odplačila domačega dolga                  –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                –362.547
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.)              180.000
XI.  Neto financiranje (VI.+X.-IX.)              644.995
------------------------------------------------------------------------
12. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prejemkov splošno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 0,5% celotnih prejemkov, in sicer za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne proračunske rezervacije je določen v posebnem delu proračuna.
13. člen
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan do višine 500.000 SIT za posamezni namen in o tem obvešča svet v poročilih o realizaciji proračuna in ob predložitvi odloka o zaključnem računu.
Prerazporejena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
14. člen
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V proračunsko rezervo Mestne občine Kranj se med letom izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna tako, da znašajo ob koncu leta največ 1,5% vseh prejemkov proračuna. Znesek proračunske rezerve je določen v posebnem delu proračuna, ki se med letom povečuje za prejemke od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo:
– za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (poplave, suša, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, potres, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci) in
– druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile, in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve odloča s sklepom župan do višine 1,000.000 SIT in o tem obvesti svet na prvi naslednji seji in ob predložitvi odloka o zaključnem računu.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
15. člen
Neposredni proračunski uporabniki so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.
Prihodki in drugi prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
16. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom na podlagi veljavnega proračuna med uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti oziroma po dvanajstinah letnega načrta, če ni med občino in uporabnikom drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost obveznosti uporabnikov in likvidnostno stanje proračuna.
Za izvrševanje proračuna Mestne občine Kranj oziroma za financiranje neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna lahko župan s posebnim navodilom določi postopke in roke ter dokumente za izvrševanje proračuna.
17. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Uporabnik lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.
Kot uporabnik se šteje tudi Mestna občina Kranj kot neposredni uporabnik proračuna.
Skupni obseg prevzetih obveznosti iz prejšnjega odstavka za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2005 največ 70% pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti uporabnika iz drugega odstavka tega člena za blago in storitve ter tekoče transfere ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti iz prihodkov donacij in z najemnimi pogodbami.
18. člen
Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del. Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma in sicer v primerih in na način, ki ga predpiše minister za finance.
19. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, s posebnim sklepom začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za posamezne namene, ali začasno, največ do 45 dni, zadrži uporabo teh sredstev.
V primeru, da se med izvajanjem začasnega zadržanja uporabe sredstev proračun ne more uravnovesiti, mora župan 15 dni pred iztekom sklepa predložiti svetu ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna (rebalans).
V. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
20. člen
Prerazporejanje proračunskih sredstev je dovoljeno pod pogoji in na način, ki jih določa zakon o javnih financah in ta odlok.
21. člen
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev posameznega programa na podlagi predloga pristojnega oddelka s sklepom o prerazporeditvi sredstev med podprogrami istega programa spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
Obseg prerazporeditev iz prvega odstavka v primerih zmanjševanja sredstev ne sme preseči 15% vseh, v sprejetem proračunu zagotovljenih sredstev posameznega programa.
V drugem odstavku navedena omejitev ne velja za prerazporeditve med konti posameznega podprograma.
Po izvedbi internega natečaja za sredstva, ki so v posebnem delu proračuna prikazana kot investicijski transfer krajevnim skupnostim, župan na predlog komisije za krajevne skupnosti opravi razporeditev teh sredstev v finančne načrte posameznih krajevnih skupnosti. S sklepom se tako povečajo finančni načrti krajevnih skupnosti na odhodkovni in tudi prihodkovni strani.
Župan lahko na predlog komisije za krajevne skupnosti ali posameznih svetov krajevnih skupnosti opravi tudi prerazporeditev sredstev med finančnimi načrti krajevnih skupnosti.
22. člen
Župan sme na predlog posameznih oddelkov občinske uprave prerazporejati proračunska sredstva tudi med posameznimi programi, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog in programov, za katere so bila sredstva zagotovljena.
Obseg prerazporeditev iz prvega odstavka tega člena v primerih zmanjševanja sredstev posameznega programa ne sme presegati 10% sredstev tega programa ob sprejemu proračuna oziroma rebalansa.
23. člen
Spremembe namena in višine sredstev v okviru posameznega programa, ki presegajo pogoje iz 21. in 22. člena tega odloka, se opravijo s spremembo proračuna (rebalansom).
O sklepih o prerazporejanju sredstev med podprogrami in konti mora župan pisno obveščati svet v poročilih o realizaciji proračuna in ob predložitvi odloka o zaključnem računu.
24. člen
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma so bili ti izdatki predvideni na drugih kontih.
VI. ODGOVORNOST ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
25. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan določi pristojne oddelke in strokovne službe, ki so odgovorni za porabo sredstev v skladu s predpisi po posameznih namenih oziroma programih in podprogramih.
Oddelek za finance izvaja finančno poslovanje proračuna in lahko predlaga županu odločitev o začasni uporabi tekoče likvidnosti proračuna.
26. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
Odredbodajalci za sredstva krajevnih skupnosti so predsedniki svetov krajevnih skupnosti oziroma od njih pooblaščene osebe.
VII. NAMENSKI PREJEMKI
27. člen
Namenski prejemki proračuna Mestne občine Kranj za leto 2004 so donacije, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj in druge vrste namenskih prihodkov, ki jih kot take opredeljuje zakon o izvrševanju proračuna ali odloki MO Kranj. Med namenske prejemke štejejo tudi prejemki iz državnega proračuna za določene namene in namenski prihodki proračunskega stanovanjskega sklada.
Namenski prejemki proračunskega stanovanjskega sklada štejejo kot namenski največ do višine realiziranih prihodkov in drugih prejemkov določenih v splošnem delu proračuna.
Namenski prejemek so tudi prihodki iz naslova požarne takse, takse za obremenjevanje vode in takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter lastni prihodki krajevnih skupnosti (samoprispevki in drugi lastni prihodki).
28. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.
Povečanje proračuna evidentira oddelek za finance, župan pa o tem pisno obvešča svet v poročilih o realizaciji proračuna in ob predložitvi odloka o zaključnem računu oziroma te prihodke in odhodke vključi v predlog rebalansa proračuna.
VIII. ZADOLŽEVANJE IN OBSEG POROŠTEV MESTNE OBČINE KRANJ IN JAVNEGA SEKTORJA
29. člen
Zadolževanje Mestne občine Kranj je možno na način in v skladu z določbami 85. člena zakona o javnih financah ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna.
O likvidnostnih zadolžitvah v okviru proračunskega leta odloča župan. O likvidnostnem zadolževanju župan obvesti svet na prvi naslednji seji.
30. člen
Pravne osebe javnega sektorja, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Kranj, se lahko v letu 2004 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 100,000.000 SIT. Skupna višina pomeni največjo dovoljeno vsoto vseh zadolžitev in poroštev.
Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih oseb javnega sektorja je soglasje Sveta Mestne občine Kranj.
IX. PRORAČUNSKI NADZOR
31. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Mestne občine Kranj ter oseba, zadolžena za notranje revidiranje.
32. člen
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
Na zahtevo občinske uprave ali nadzornega odbora so uporabniki proračuna dolžni predložiti potrebne podatke za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 9., 17. in 18. členom tega odloka ter drugim odstavkom tega člena, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana svet. Župan o tem poroča na prvi naslednji seji sveta.
X. POROČANJE
33. člen
Neposredni uporabniki proračuna Mestne občine Kranj morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predložiti županu do 28. februarja tekočega leta.
34. člen
Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži Ministrstvu za finance do 31. marca tekočega leta.
35. člen
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna svetu v sprejem. O sprejemu zaključnega računa župan obvesti Ministrstvo za finance v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.
36. člen
Med letom je župan dolžan o realizaciji proračuna poročati svetu po zaključenem polletju. Svet ali pristojni odbori lahko zahtevajo skrajšana poročila tudi izven polletnega obdobja v primerih, ko oceni, da je to potrebno.
XI. ZAČASNO FINANCIRANJE
37. člen
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Kranj v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
XII. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA MO KRANJ
38. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine, določene s statutom Mestne občine Kranj, odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
XIII. KONČNE DOLOČBE
39. člen
Splošni del proračuna Mestne občine Kranj – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javno finančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
40. člen
Odlok o proračunu MO Kranj za l. 2004 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, posebni del proračuna in načrti razvojnih programov pa na spletnih straneh MO Kranj.
41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 40502-0002/03-45/01
Kranj, dne 10. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti