Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003

Kazalo

5534. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid, stran 18567.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in v povezavi s prvo alineo 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 25. členom zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/90, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00 in 24/01), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02), je Občinski svet občine Kobarid na 10. seji dne 4. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Kobarid plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila ter merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila.
V Občini Kobarid se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje v skladu z določili tega odloka.
2. člen
Stavbno zemljišče
Za stavbno zemljišče po 1. členu tega odloka štejejo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
Kot zazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,50, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče. V primeru, da stoji stavba na zemljiški parceli, ki se jo šteje kot gradbeno parcelo, je predmet odmere nadomestila, stanovanjska oziroma poslovna površina stavbe.
Kot nezazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih, poslovnih stavb in inženirskih objektov, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine zemljiške parcele.
3. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik, imetnik pravice uporabe, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora…), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v ustrezni register ali drugo predpisano uradno evidenco.
Zavezanec za plačilo nadomestila je lahko večinski lastnik ali eden izmed solastnikov,če jih je več v istem deležu.
II. OBMOČJA PLAČEVANJA NADOMESTILA
4. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, se razvrstijo v štiri kakovostne skupine. Kakovostne skupine so določene po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske ugodnosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:
– lego stavbnega zemljišča (oziroma na bližino središča občine),
– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– način pozidave (vrsta, gostota in značaj pozidave).
Nadomestilo se plačuje za zemljišča, ki so:
– v prostorskih sestavinah planskih aktov občine Kobarid po svoji namembnosti opredeljena kot območja, urejena s prostorsko izvedbenimi akti,
– v prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Kobarid opredeljena kot območja stavbnih zemljišč,
– v prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Kobarid po svoji namembnosti opredeljena kot kmetijska območja, ki so pozidana, opremljena z električno in vodovodno infrastrukturo in se uporabljajo za stanovanjske, počitniške ali poslovne namene.
Kakovostne skupine – območja iz tega člena odloka so vrisana na grafičnih kartah, ki so sestavni del tega odloka in so na vpogled na sedežu občine Kobarid.
1. kakovostna skupina obsega območje naselja Kobarid z industrijsko in obrtno cono ter obrtna cona Frnaža,
2. kakovostna skupina obsega območja naselij Mlinsko, Idrsko, Svino, Trnovo ob Soči, Ladra, Smast, Drežnica, Livek, Sužid, Breginj,Staro selo, Robič, Kred,
3. kakovostna skupina obsega območja naselij Koseč, Magozd, Drežniške Ravne, Jezerca, Libušnje, Vrsno, Potoki, Borjana, Podbela, Stanovišče,Sedlo,Homec, Logje, Perati, Avsa, Jevšček,
4. kakovostna skupina obsega območja naselij Robidišče, Krn, Livške Ravne.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
5. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Kot poslovna površina se štejejo tudi površine zemljišč izven zgradb in so namenjene poslovni dejavnosti (nepokrita skladišča, delavnice na prostem, gostinski vrtovi, šotorišča in druge površine, namenjene opravljanju poslovne dejavnosti).
Osnova za izračun nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča je celotna površina nezazidanega stavbnega zemljišča za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki se uporablja za določen namen opredeljen s tem odlokom.
6. člen
Namen uporabe stavbnega zemljišča
Glede na namen uporabe zemljišča oziroma vrsto dejavnosti so stavbna zemljišča (zazidana in nezazidana) po tem odloku razvrščena:
– na stavbna zemljišča za stanovanjske namene uporabe (objekti ali deli objektov za stalno stanovanje),
– na stavbna zemljišča za poslovno in gospodarsko dejavnost (objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno in proizvodno dejavnost),
– na stavbna zemljišča za počitniški namen uporabe (objekti za počitniško uporabo – vikendi),
– na stavbna zemljišča opuščenih in dotrajanih stanovanjskih ter gospodarskih objektov,
– druga zazidana stavbna zemljišča (površine potrebne za obratovanje bencinskih servisov, objekti zvez in druge površine za opravljanje poslovne dejavnosti: gostinski vrtovi, šotorišča, odprta skladišča…).
7. člen
Za določitev višine nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča,
3. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
4. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v gospodarskih dejavnostih,
5. zapuščenost in dotrajanost objekta in stavbnega zemljišča.
Za določitev višine nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se upoštevata naslednji merili:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave in
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča glede na izvedbeni prostorski akt.
8. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namembnost in lego se zazidano stavbno zemljišče ovrednoti z naslednjimi točkami:
--------------------------------------------------------------------------
Namembnost zazidanega        Število točk po kakovostnih območjih
stavbnega zemljišča        1.     2.      3.     4.
--------------------------------------------------------------------------
I Stanovanjski namen     80 točk   40 točk   10 točk   0 točk
II Počitniški namen     400 točk  400 točk   400 točk  400 točk
III Poslovni namen      40 točk   10 točk    5 točk   0 točk
IV Opuščeni in dotrajani
objekti           200 točk   70 točk   30 točk   0 točk
--------------------------------------------------------------------------
Namen uporabe nezazidanega stavbnega zemljišča se razvrsti glede na lego znotraj opredeljenih kakovostnih skupin in glede na namembnost območja, kot jo določa izvedbeni prostorski akt – IPA.
--------------------------------------------------------------------------
Namembnost območja po IPA      Število točk po kakovostnih območjih
                 1.      2.      3.     4.
--------------------------------------------------------------------------
Območja za izgradnjo
stanovanjskih stavb      5 točk   1 točka    0 točk   0 točk
Območja za izgradnjo
stanovanjskih ali
poslovnih stavb        7 točk   2 točki   1 točka   0 točk
Območja za izgradnjo
poslovnih stavb       10 točk    3 točk   2 točki   0 točka
--------------------------------------------------------------------------
9. člen
Komunalna opremljenost stavbnega zemljišča
Šteje, da ima stavbno zemljišče možnost:
– priključitve na javno cestno, vodovodno, kanalizacijsko, električno omrežje oziroma možnost uporabe javne razsvetljave, če je omrežje oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve oziroma uporabe javne razsvetljave,
– priključka na telefonsko omrežje, če je telefon dejansko priključen na stacionarno telefonsko omrežje.
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe z dejansko možnostjo priključka na te objekte in naprave se ovrednotijo z naslednjimi točkami:
--------------------------------------------------------------------------
Opremljenost-možnost priključitve               Število točk
--------------------------------------------------------------------------
a) ceste (v makadamski izvedbi)                     5
b) ceste (v asfaltni in betonski izvedbi)                15
c) vodovod                               10
d) električno omrežje                          5
e) telefon                                5
f) javna razsvetljava                          10
g) javna kanalizacija                          10
--------------------------------------------------------------------------
10. člen
Izjemne ugodnosti v zvezi z pridobivanjem dohodka
V posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih, ki je posledica izrazito ugodne lokacije stavbnega zemljišča. Dodatne točke za vrednotenje nadomestila na izjemno ugodnih lokacijah iz prvega odstavka tega člena se obračunajo naslednjim dejavnostim:
-----------------------------------------------------------------------------------
Dejavnost                  Število točk po kakovostnih območjih
                       1.      2.     3.     4.
-----------------------------------------------------------------------------------
A. Kmetijstvo, gozdarstvo,
  ribištvo in lov            40 točk   15 točk   5 točk   0 točk
B. Industrija in gradbeništvo      100 točk   50 točk  15 točk   0 točk
C. Trgovina, gostinstvo in
  druge storitve v turizmu,
  promet, poštne storitve        80 točk   60 točk  30 točk   0 točk
D. Finančno posredništvo,
  odvetniške in telekomunikacijske
  storitve               500 točk   300 točk  150 točk   0 točk
E. Proizvodnja in distribucija
  elektrike ter plina         200 točk   100 točk  50 točk   0 točk
F. Turistične sobe,apartmaji,
  kampi (objekti)            50 točk   40 točk  40 točk   0 točk
-----------------------------------------------------------------------------------
11. člen
Zapuščeni in dotrajani objekti
Vsi zapuščeni in dotrajani objekti na zazidanih stavbnih zemljiščih se ovrednotijo s točkami iz 8. in 9. člena tega odloka glede na položaj znotraj posamezne kakovostne skupine in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe oziroma z dejansko možnostjo priključka na te objekte in naprave.
Kriteriji za opuščen in dotrajani stanovanjski ali gospodarski objekt so:
– nenaseljen objekt (brez stanovalcev ali poslovne, proizvodnje ali kmetijske dejavnosti),
– nevzdrževan zunanji videz objekta,
– nedograjen objekt več kot 5 let od izdaje gradbenega dovoljenja.
Zapuščeni in dotrajani objekt na zazidanem stavbnem zemljišču se ovrednoti, če se ugotovi najmanj en kriterij za stanje objekta, katerega obstoj ugotavlja Občinska uprava Občine Kobarid.
12. člen
Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča
Za smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se stanovanjski objekti razvrstijo v 5 razredov objektov ter se točkujejo z naslednjim številom točk:
-----------------------------------------------------------------------------------
Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča    Število točk po kakovostnih območjih
                       1.     2.     3.     4.
-----------------------------------------------------------------------------------
Individualna stanovanjska hiša      20 točk   15 točk   10 točk   0 točk
Stanovanjska hiša z
gospodarskim poslopjem          15 točk   10 točk   5 točk   0 točk
Objekt s 3 – 5 stanovanji         8 točk   5 točk   3 točke   0 točk
Objekt s 6 – 10 stanovanji        5 točk   3 točke   2 točki   0 točk
Objekti z 11 in več stanovanji      2 točk   1 točka   0 točk   0 točk
-----------------------------------------------------------------------------------
13. člen
Druga zazidana stavbna zemljišča
Površine, ki služijo za obratovanje bencinskih servisov, in druge pozidane površine za opravljanje poslovne dejavnosti, so po tem odloku druga zazidana stavbna zemljišča (poslovne površine).
Površine za normalno rabo bencinskega servisa predstavljajo poslovne površine objektov, celotne površine manipulativnega prostora in površine vkopanih rezervoarjev.
Površine za radijske bazne postaje za potrebe mobilne telefonije so površine, na katerih so postavljeni predmetni objekti in površine, ki so potrebne za normalno rabo in vzdrževanje teh objektov in naprav, kar znaša 40 m2.
Število točk za m2 površine se določi naslednji način:
-----------------------------------------------------------------------------------
Druga zazidana stavbna zemljišča       Število točk po kakovostnih območjih
                      1.      2.      3.     4.
-----------------------------------------------------------------------------------
Gostinski vrtovi, deponije
gramoza, delavnice na
prostem, nepokrita skladišča,
dvorišča na prostem
ob poslovnih objektih         60 točk   30 točk    15 točk   0 točk
Šotorišča               30 točk   15 točk    15 točk   0 točk
Bencinski servisi          5000 točk  1000 točk   300 točk   0 točk
Objekti zvez
(oddajniki, sprejemniki)      15000 točk  12000 točk  10000 točk   0 točk
Igralniški kompleksi        10000 točk  8000 točk   6000 točk   0 točk
-----------------------------------------------------------------------------------
14. člen
Zavezanci, ki na poziv Občinske uprave občine Kobarid ali od nje pooblaščene organizacije ne prijavijo zahtevanih podatkov v določenem roku, se odmeri nadomestilo za 250 m2 za stanovanjske površine, 150 m2 za površine za počitniško dejavnost (vikendi) ter 500 m2 za gospodarsko dejavnost.
Če pristojni občinski organ oceni, da se poslovna dejavnosti opravlja na več kot 500 m2, lahko odmeri nadomestilo po površini celotne parcele, ki jo uporablja zavezanec.
Določitev točk za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča (s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe oziroma z dejansko možnostjo priključka na te objekte in naprave), točk namembnosti, točk smotrnosti, točk opuščenih – dotrajani objektov in točk drugih zazidanih stavbnih zemljišč za stavbna zemljišča v primerih iz prejšnjega odstavka določi pooblaščeni delavec občinske uprave na podlagi podatkov iz uradnih evidenc in dostopnih registrov.
IV. EVIDENCA ZAVEZANCEV ZA NADOMESTILO
15. člen
Občinska uprava vzpostavi celotni geografski informacijski sistem in evidenco stavbnih (nezazidanih in zazidanih) zemljišč, stanovanjskih in poslovnih stavb v občini ter nepremičnega premoženja v lasti Občine Kobarid. Evidenco zavezancev za plačilo nadomestila (v nadaljnjem besedilu: Evidenca) vodi na način, ki daje celovit prikaz dejanskega stanja in povezljivost z drugimi prostorskimi podatki v obliki računalniške baze podatkov kot del tega informacijskega sistema.
Evidenca se vzpostavi in šifrira ob upoštevanju veljavnih šifrantov, ki zagotavljajo povezljivost z drugimi uradnimi evidencami.
Evidenco vodi pooblaščeni delavec občinske uprave, ki skrbi za njeno ažurnost in varstvo osebnih podatkov.
16. člen
Evidenca zajema naslednje podatke:
– podatki o zavezancu: ime in priimek, davčna in matična številka, popolni naslov stalnega/začasnega prebivališča, pravni status zavezanca;
– podatki o odmernem predmetu: šifra in ime katastrske občine, številka parcele na kateri se nahaja odmerni predmet, površina za nadomestilo, vrsta in namen uporabe stavbnega zemljišča, šifra kakovostnega območja, šifra območja IPA, opuščenost – dotrajanost odmernega predmeta, dejavnost izjemne ugodnosti, smotrnost uporabe stavbnega zemljišča za stanovanjski namen, vrsta drugega zazidanega stavbnega zemljišča, ali je določena gradbena parcela stavbe, popolni naslov odmernega predmeta (za nezazidana stavbna zemljišča naslov najbližje hiše s hišno številko);
– podatki o elementih za izračun nadomestila: posamične točke komunalne opremljenosti, točke namembnosti, točke smotrnosti, točke izjemnih ugodnosti pri pridobivanju dobička, točke opuščenih/nedograjenih objektov, točke drugih zazidanih stavbnih zemljišč in odbitne točke motenj pri uporabi stavbnega zemljišča, skupno število točk in višina nadomestila;
– podatki o oprostitvah plačila: vrsta oprostitve, podlaga oprostitve in čas veljavnosti oprostitve;
– uradni zaznamki: podatki in zaznamki uradne osebe, ki je vpisovala podatke v podatkovno zbirko.
17. člen
Do vzpostavitve celotnega geografskega informacijskega sistema v Občini Kobarid se vodi Evidenca kot računalniška relacijska baza podatkov.
V. ODMERA NADOMESTILA
18. člen
Letna odmera nadomestila po merilih tega odloka se določi na naslednji način:
Za zazidana stavbna zemljišča, k služijo za stanovanjski namen se skupno število točk iz 8., 9., 11. in 12. člena tega odloka pomnoži s površino iz 2. in 5. člena tega odloka in z letno vrednostjo točke za izračun nadomestila. Za zazidana stavbna zemljišča na katerih so opuščeni in dotrajani objekti, ki so služili za stanovanjske namene se skupno število točk iz 8. (IV. skupina), 9. in 11. člena tega odloka pomnoži s površino iz 2. in 5. člena tega odloka in z letno vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Za zazidana stavbna zemljišča, k služijo za počitniški namen se skupno število točk iz 8., 9. in 11. člena tega odloka pomnoži s površino iz 2. in 5. člena tega odloka in z letno vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Za zazidana stavbna zemljišča, k služijo za poslovni namen se skupno število točk iz 8., 9. in 10. člena tega odloka pomnoži s površino iz 2. in 5. člena tega odloka in z letno vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Za zazidana stavbna zemljišča na katerih so grajeni opuščeni in dotrajani objekti (IV. skupina), ki so služili za poslovne namene se skupno število točk iz 8., 9. in 11. člena tega odloka pomnoži s površino iz 2. in 5. člena tega odloka in z letno vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Za druga zidana stavbna zemljišča, ki služijo za poslovni namen se skupno število točk iz 8., 9. in 13. člena tega odloka pomnoži s površino iz 13. člena tega odloka in z letno vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Za nezazidana stavbna zemljišča se skupno število točk iz 8. člena (število točk glede na namembnost IPA in nahajališča znotraj kakovostnega območja) in 9. člena tega odloka pomnoži s površino iz 2. in 5. člena tega odloka in z letno vrednostjo točke za izračun nadomestila.
V stavbah, kjer so razen stanovanjskih tudi poslovni prostori se izračun nadomestila naredi ločeno. Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz evidenc, ki jo vodi občinska uprava Občine Kobarid.
19. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Kobarid za leto 2004 znaša 0,40 SIT.
Občinski svet lahko s sklepom vsako leto spremeni vrednost točke, in sicer do 31. 12. tekočega leta za prihodnje leto.
20. člen
Zavezanci morajo prijaviti občinski upravi Občine Kobarid nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po nastanku.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se ta upošteva pri odmeri za naslednje leto.
21. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče leto v skladu z določili zakona o davčnem postopku.
Odločba o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi tudi postopek v zvezi z odmero in pobiranjem nadomestila, evidentiranjem plačil, prisilno izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila v skladu z zakonom o davčnem postopku.
Podatke za odmero nadomestila občinska uprava Občine Kobarid posreduje pristojnemu davčnemu uradu iz Evidence najpozneje do 30. 12. za naslednje leto v skladu z zakonom o davčnem postopku.
Če pride do sprememb podatkov o zavezancu za nadomestilo v postopku za odmero in pobiranje nadomestila, pristojni davčni organ o tem pisno obvesti občinsko upravo Občine Kobarid in ji posreduje potrebne podatke o razlogih spremembe zavezanca kot tudi podatkov za določitev novega zavezanca za nadomestilo v primerih, ko ni prenehala obveznost plačila nadomestila temveč gre le za spremembo zavezanca.
Na podlagi uradnega pisnega obvestila pristojnega davčnega organa pooblaščeni delavec občinske uprave opravi popravek podatkov o spremembi zavezanca v Evidenco.
Če pristojni davčni organ v postopku za odmero in pobiranje nadomestila ugotovi, da je določenem zavezancu prenehala obveznost plačila nadomestila v skladu s tem odlokom, o tem pisno obvesti občinsko upravo Občine Kobarid in ji posreduje potrebne podatke za brisanje tega zavezanca iz Evidence.
Če pristojni davčni organ v postopku za odmero in pobiranje nadomestila ugotovi, da so bili uporabljeni podatki iz Evidence iz razlogov navedenih v 14. členu tega odloka v pritožbenem postopku zavrže pritožbo in o tem pisno obvesti Občinsko upravo občine Kobarid, stranko v postopku pa napoti, da se ravna v skladu z 20. členom tega odloka.
VI. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
22. člen
Nadomestilo se ne plačuje za stavbna zemljišča in objekte, ki se uporabljajo za potrebe obrambe, za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in za stavbe, ki uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
Nadomestilo se ne plačuje tudi za objekte, ki se uporabljajo za potrebe:
– kmetijske dejavnosti fizičnih oseb (skednji, gospodarska poslopja, kozolci, kašče, silosi, shrambe za orodje ipd.), razen v primeru iz 10. člena tega odloka,
– javnega zdravstva, šolstva in otroškega varstva,
– športa in rekreacije, če se le-ta opravlja na nepridobiten način,
– Rdečega križa, Karitasa, gasilcev in drugih humanitarnih organizacij.
Plačevanja nadomestila so oproščeni tudi vsi tisti javni zavodi in ustanove, katerih ustanoviteljica je Občina Kobarid.
23. člen
Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila za določen čas, v naslednjih primerih:
– če zavezanec prejema stalno socialno pomoč,
– če je zavezanec kupil novo stanovanje ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če so bili v ceni stanovanja ali v ceni zemljišča za pozidavo plačani stroški za urejanje stavbnega zemljišča za dobo 5 let od dneva vselitve v stanovanjsko hišo ali stanovanje,
– zaradi naravnih in drugih nesreč,
– če je oprostitev smotrna iz gospodarskih in razvojnih interesov občine.
Zavezance se oprosti plačila nadomestila na njegovo pisno zahtevo, vlogo z utemeljitvijo mora vložiti pri občinski upravi Občine Kobarid do 31. januarja za tekoče leto.
O oprostitvi plačila nadomestila na podlagi pisne zahteve zavezanca iz tretje in četrte alinee odloča občinski svet Občine Kobarid.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
24. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin, oziroma nastalih sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo pri Sodniku za prekrške od 60.000 SIT do 360.000 SIT.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se lahko kaznuje občan (zavezanec za plačilo nadomestila po tem odloku), ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjih odstavkov tega člena opravlja strokovna služba Občine Kobarid ali njen pooblaščen izvajalec, ki je s soglasjem strokovne službe občine Kobarid tudi predlagatelj postopka o prekršku.
VIII. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Osnova za prvo nastavitev Evidence po tem odloku so uradne državne evidence, ki se ocenijo in posredujejo domnevnim zavezancem kot poziv in prijava za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V prijavi domnevni zavezanci navedejo pravilne podatke v skladu s tem odlokom in jo v roku, navedenem v Pozivu posredujejo Občinski upravi občine Kobarid. Kolikor domnevni zavezanci ne posredujejo Občinski upravi občine Kobarid popravljenih podatkov, poslani podatki štejejo za pravilne in se uporabijo za odmero. Pri tem pooblaščeni delavec občinske uprave upošteva 14. člen tega odloka.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu, uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Z dnem uveljavitve tega odloka se na območju občine Kobarid preneha uporabljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid (Uradno glasilo, št. 5/90, 5/95).
Št. 462-5/97
Kobarid, dne 4. decembra 2003.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost