Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003

Kazalo

5529. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2004, stran 18564.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je Občinski svet občine Dobrna na 11. redni seji dne 8. 12. 2003 in z dopolnitvijo na 4. korespondenčni seji Občinskega sveta občine Dobrna dne 17. 12. 2003, sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrna za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Dobrna za leto 2004 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov             V tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                429.588
70   Davčni prihodki
    (700+701+702+703+704+705+706)                 112.677
    700 Davek na dohodek in dobiček                84.874
    701 Prispevki za socialno varnost
    702 Davki na plačilno listo in delovno silo
    703 Davki na premoženje                    10.653
    704 Domači davki na blago in storitve             17.150
    705 Davki na mednarodno trgovino
      in transakcije
    706 Drugi davki
71   Nedavčni prihodki
    (710+711+712+712+714)                      95.048
    710 Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja                   700
    711 Takse in pristojbine                     1.200
    712 Denarne kazni                         100
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            6.400
    714 Drugi nedavčni prihodki                  86.648
72   Kapitalski prihodki (720+721+722)                92.300
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           28.000
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja                64.300
73   Prejete donacije (730+731)                      –
    730 Prejete donacije iz domačih virov                –
    731 Prejete donacije iz tujine
74   Transferni prihodki                      129.563
    740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij                 129.563
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                  443.614
40   Tekoči odhodki
    (400+401+402+403+404+409)                   136.071
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             41.274
    401 Prispevki delodajalcev
      za socialno varnost                     5.891
    402 Izdatki za blago in storitve                86.376
    403 Plačila domačih obresti
    409 Rezerve                           2.530
41   Tekoči transferi (410+411+412+413+414)             127.787
    410 Subvencije                         6.890
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                     61.250
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                        13.512
    413 Drugi tekoči domači transferi               46.135
42   Investicijski odhodki                     176.256
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            176.256
43   Investicijski transferi                     3.500
    430 Investicijski transferi                   3.500
III.  Proračunski presežek (proračunski               -14.026
    primanjkljaj) (I.-II.) (Skupaj prihodki-odhodki)
 
-----------------------------------------------------------------------------
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov
-----------------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja            17.000
    kapitalskih deležev (750+751+752)
    750 Prejeta vračila daniih posojil               17.000
    7502 Prejeta vračila danih posojil
      od javnih podjetij
    7503 Prejeta vračila danih posojil
      od finančnih institucij                  17.000
    7505 Prejeta vračila danih posojil
      od drugih ravni države
    7507 Prejeta vračila danih posojil
      državnemu proračunu
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    7510 Sredstva pridobljena s prodajo
      kapitalskih deležev v javnih podjetjih
    7511 Sredstva pridobljena s prodajo
      kapitalskih deležev v finančnih inst.
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih                –
    deležev (440+441+442)
    440 Dana posojila                          –
    4400 Dana posojila posameznikom
    4402 Dana posojila javnim skladom
    4403 Dana posojila finančnim institucijam              –
    4404 Dana posojila privatnim podjetjem
      in zasebnikom
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb             –
    4410 Povečanje kapitalskih deležev
      v javnih podjetjih
    4411 Povečanje kapitalskih deležev
      v finančnih institucijah
    4412 Povečanje kapitalskih deležev
      v privatnih podjetjih                      –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
    4420 Dana posojila iz sredstev kupnin
    4421 Sredstva kupnin, razporejena
      v javne sklade
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe            17.000
    Kapitalskih deležev (IV.-V.)
 
-----------------------------------------------------------------------------
C)   Račun financiranja
    Skupina/Podskupina kontov
-----------------------------------------------------------------------------
VIII. Odplačilo dolga                         2.974
    550 Odplačilo domačega blaga                  2.974
    5500 Odplačilo kreditov Banki Slovenije
    5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
    5502 Odplačila kreditov drugim finančnim
      institucijam                        2.974
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih              –
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.)                 -2.974
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)             14.026
-----------------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01)
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 2,130.000 SIT.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF v proračunu načrtovane proračunske rezerve župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
6. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 70.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
7. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
8. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2004 zadolžijo do skupne višine 0 tolarjev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrna v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-0013-1/2003-1
Dobrna, dne 8. decembra 2003 in 17. decembra 2003.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost