Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003

Kazalo

5528. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2003, stran 18562.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je Občinski svet občine Dobrna na 11. redni seji dne 8. 12. 2003 in z dopolnitvijo na 4. korespondenčni seji Občinskega sveta občine Dobrna dne 17. 12. 2003, sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen odloka o proračuna Občine Dobrna za leto 2003 (Uradni list RS 19/2003, 91/2003) tako, da glasi:
----------------------------------------------------------------------------
                              V tisoč tolarjev
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
    Skupina/Podskupina kontov             Rebalans leta 2003
----------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)               298.205
70   Davčni prihodki
    (700+701+702+703+704+705+706)                 119.336
    700  Davek na dohodek in dobiček               78.888
    701  Prispevki za socialno varnost
    702  Davki na plačilno listo in delovno silo
    703  Davki na premoženje                    9.278
    704  Domači davki na blago in storitve            31.170
    705  Davki na mednarodno trgovino
       in transakcije
    706  Drugi davki
71   Nedavčni prihodki
    (710+711+712+712+714)                     83.128
    710  Udeležba na dobičku
       in dohodki od premoženja                 11.386
    711  Takse in pristojbine                   1.021
    712  Denarne kazni                        90
    713  Prihodki od prodaje blaga in storitev           5.700
    714  Drugi nedavčni prihodki                 64.931
72   Kapitalski prihodki (720+721+722)                  –
    720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             –
    721  Prihodki od prodaje zalog
    722  Prihodki od prodaje zemljišč
       in nematerialnega premoženja                 –
73   Prejete donacije (730+731)                     5
    730  Prejete donacije iz domačih virov               5
    731  Prejete donacije iz tujine
74   Transferni prihodki                      95.736
    740  Transferni prihodki iz drugih
       javnofinančnih institucij                95.736
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                 351.485
40   Tekoči odhodki
    (400+401+402+403+404+409)                   137.907
    400  Plače in drugi izdatki zaposlenim            30.226
    401  Prispevki delodajalcev
       za socialno varnost                    4.180
    402  Izdatki za blago in storitve              102.351
    403  Plačila domačih obresti
    409  Rezerve                          1.150
41   Tekoči transferi (410+411+412+413+414)            108.489
    410  Subvencije                        4.559
    411  Transferi posameznikom
       in gospodinjstvom                    57.924
    412  Transferi neprofitnim organizacijam
       in ustanovam                       12.083
    413  Drugi tekoči domači transferi              33.923
42   Investicijski odhodki                     100.642
    420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev           100.642
43   Investicijski transferi                     4.447
    430  Investicijski transferi                  4.447
III.  Proračunski presežek (proračunski               -53.280
    primanjkljaj) (I.-II.)(Skupaj prihodki-odhodki)
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
    Skupina/Podskupina kontov
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja           126.000
    kapitalskih deležev (750+751+752)
    750  Prejeta vračila daniih posojil             126.000
    7502 Prejeta vračila danih posojil
       od javnih podjetij
    7503 Prejeta vračila danih posojil
       od finančnih institucij                 126.000
    7505 Prejeta vračila danih posojil
       od drugih ravni države
    7507 Prejeta vračila danih posojil
       državnemu proračunu
    751  Prodaja kapitalskih deležev
    7510 Sredstva pridobljena s prodajo
       kapitalskih deležev v javnih podjetjih
    7511 Sredstva pridobljena s prodajo
       kapitalskih deležev v finančnih inst.
 
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih             96.000
    deležev (440+441+442)
    440  Dana posojila                      96.000
    4400 Dana posojila posameznikom
    4402 Dana posojila javnim skladom
    4403 Dana posojila finančnim
       institucijam                       96.000
    4404 Dana posojila privatnim podjetjem
       in zasebnikom
    441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb            –
    4410 Povečanje kapitalskih deležev
       v javnih podjetjih
    4411 Povečanje kapitalskih deležev
       v finančnih institucijah
    4412 Povečanje kapitalskih deležev
       v privatnih podjetjih                     –
    442  Poraba sredstev kupnin
       iz naslova privatizacije
    4420 Dana posojila iz sredstev kupnin
    4421 Sredstva kupnin, razporejena
       v javne sklade
 
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe            30.000
    kapitalskih deležev (IV.-V.)
 
C)   Račun financiranja
    Skupina/Podskupina kontov
 
VIII. Odplačilo dolga                         2.974
    550  Odplačilo domačega blaga                 2.974
    5500 Odplačilo kreditov Banki Slovenije
    5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
    5502 Odplačila kreditov drugim
       finančnim institucijam                  2.974
 
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih          -26.254
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.)                 -2.974
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)             53.280
 
 
  Stanje sredstev na računih dne 31.12.
  9000 Prenos presežka prihodkov
  za leta 2000-2002                         10.017
  1510 kratkoročne finančne naložbe v banki             16.237
----------------------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev so razvidni v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-02-0014-1/2003-1
Dobrna, dne 8. decembra 2003
in 17. decembra 2003
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost