Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003

Kazalo

5525. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2003, stran 18561.

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 16. člena statuta Občine Brežice Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je občinski svet na 9. seji dne 8. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2003
1. člen
V odloku proračuna Občine Brežice za leto 2003 (Uradni list RS, št. 40/03) se spremeni 2. člen in se glasi:
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------------------------------------
Bilanca prihodkov in odhodkov                  v 000 SIT
Občine Brežice za leto 2003
Skupina/Podskupina kontov                  Rebalans 2003
--------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             3,173.292
    Tekoči prihodki (70+71)                  1,899.330
70   Davčni prihodki (700+703+704+706)             1,674.713
    700 Davki na dohodek in dobiček              1,080.904
    703 Davki na premoženje                   187.372
    704 Domači davki na blago in storitve            406.437
    706 Drugi davki
71   Nedavčni prihodki
    (710+711+712+713+714)                    224.617
    710 Udeležba na dobič. in doh.
    od premoženja                        90.400
    711 Takse in pristojbine                   88.424
    712 Denarne kazni                       1.500
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          12.000
    714 Drugi nedavčni prihodki                 32.293
72   Kapitalski prihodki                     106.706
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          84.606
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nemat. premož.                      22.100
73   Prejete donacije
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   Transferni prihodki                    1,167.256
    740 Transferni prih. iz dr. javnofinan.
    institucij                        1,167.256
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)               3,633.158
40   Tekoči odhodki
    (400+401+402+403+409)                   1,003.309
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenih            171.218
    401 Prispevki delodaj. za socialno varnost          24.702
    402 Izdatki za blago in storitve              800.589
    403 Plačila domačih obresti                  3.800
    409 Rezerve                          3.000
41   Tekoči transferji (410+411+412+413)            1,595.189
    410 Subvencije                        25.846
    411 Transferi posamez. in gospodinjstvom          628.352
    412 Transferi neprof. organ. in ustanovam          142.659
    413 Drugi tekoči domači transferi              798.332
    414 Tekoči transferi v tujino
42   Investicijski odhodki                    773.749
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           773.749
43   Investicijski transferi                   260.911
    430 Investicijski transferi                 260.911
III.  Proračunski primankljaj (presežek) (I-II)         –459.866
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prokapitalskih
    deležev (750+751+752)                      14
75   Prejeta vračila danih posojil
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev                 14
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev (440+441)                 7.465
44   Dana posojila in poveč. kapital. deležev           7.465
    440 Dana posojila                       7.465
    441 Povečanje kapitalskih deležev
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.-V)                 –7.451
 
C) Račun financiranja
VII.  Zadolževanje                        147.000
50   Zadolževanje
    500 Domače zadolževanje                   147.000
VIII. Odplačilo dolga                       10.500
55   Odplačila dolga                       10.500
    550 Odplačila domačega dolga                 10.500
IX.  Sprememba stanja sredstev na računih
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 –330.817
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)             467.317
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)                 459.866
--------------------------------------------------------------------------
2. člen
Primanjkljaj v višini 477,817.142,25 SIT se pokrije z najemom kredita v višini 147,000.000 SIT in iz sredstev na računih iz preteklih let v višini 330,817.142,25 SIT.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-57/03
Brežice, dne 9. decembra 2003.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti