Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2003 z dne 22. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2003 z dne 22. 12. 2003

Kazalo

5505. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem poročilu zavarovalnic - SKL 2002, stran 18015.

Na podlagi 2. in 3. točke 160. člena in 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in nasl.) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem poročilu zavarovalnic – SKL 2002
1. člen
V sklepu o letnem poročilu zavarovalnic – SKL 2002 (Uradni list RS, št. 111/02) se besedilu na koncu četrtega odstavka 18. člena doda besedilo: »Zavarovalnica mora predložiti mnenje pristojnega organa (nadzornega sveta oziroma skupščine) k revidiranemu letnemu poročilu in revizijskemu poročilu v roku osmih dni po prejemu tega mnenja oziroma najkasneje v šestih mesecih po izteku koledarskega leta, pozavarovalnica in pozavarovalni pool pa v roku osmih dni po prejemu mnenja oziroma najkasneje v sedmih mesecih po izteku koledarskega leta«.
2. člen
Za zadnjo alineo v prvem odstavku 17. člena se dodajo nove alinee, ki se glasijo:
»- čista obračunana zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala in
zavarovalno- tehničnih rezervacij,
čista obračunana zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala,
povprečno stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij glede na čiste prihodke od zavarovalnih premij,
kapital glede na čisto prenosno premijo,
kapital glede na obveznosti do virov sredstev,
čiste zavarovalno-tehnične rezervacije glede na obveznosti do virov sredstev,
čiste matematične rezervacije glede na čiste zavarovalno-tehnične rezervacije,
kosmata obračunana zavarovalna premija glede na število redno zaposlenih.«
3. člen
V prilogi 1 se v postavki B. Izkaz izida iz življenjskih zavarovanj v Izkazu poslovnega izida, postavka pod točko IX.3., ki se glasi »Odpisi in popravki vrednosti naložb« nadomesti s postavko »Odpisi vrednosti naložb«.
V prilogi 1 se v postavki D. Izračun čistega izida iz rednega delovanja v Izkazu poslovnega izida, postavka pod točko VII.3., ki se glasi: »Odpisi in popravki vrednosti naložb« nadomesti s postavko »Odpisi vrednosti naložb«.
4. člen
V prilogi 1 se v Izkazu posredno ugotovljenega finančnega izida pri postavki A. Finančni tokovi pri poslovanju b) Odtoki pri poslovanju doda postavka »12. Začetne manj končne pasivne časovne razmejitve«.
5. člen
V prilogi 2 se za zadnjim kazalnikom dodajo novi, ki se glasijo:
»− Čista obračunana zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala in zavarovalno-tehničnih rezervacij se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Čista obračunana zavarovalna premija
----------------------------------------------------------------------------- x 100
Povprečno stanje kapitala + povprečno stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij
− Čista obračunana zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Čista obračunana zavarovalna premija
------------------------------------ x 100
Povprečno stanje kapitala
− Povprečno stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij glede na čiste prihodke od zavarovalnih premij se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Povprečno stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij
-------------------------------------------------------- x 100
Čisti prihodki od zavarovalnih premij
− Kapital glede na čisto prenosno premijo se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Kapital
---------------------- x 100
Čista prenosna premija
− Kapital glede na obveznosti do virov sredstev se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Kapital
---------------------------- x 100
Obveznosti do virov sredstev
− Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije glede na obveznosti do virov sredstev se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije
-------------------------------------- x 100
Obveznosti do virov sredstev
− Čiste matematične rezervacije glede na čiste zavarovalno-tehnične rezervacije.
Kazalnik se izračuna kot:
Čiste matematične rezervacije
-------------------------------------- x 100
Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije
− Kosmata obračunana zavarovalna premija glede na število redno zaposlenih.
Kazalnik se izračuna kot:
Kosmata obračunana zavarovalna premija
--------------------------------------
Število redno zaposlenih«.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. decembra 2003.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost