Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2003 z dne 22. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2003 z dne 22. 12. 2003

Kazalo

5493. Uredba o spremembi uredbe o avtonomnem ukrepu določitve carinskega kontingenta pri uvozu določenega blaga, stran 17879.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) ter v zvezi z drugim odstavkom 3. člena uredbe o natančnejših pogojih za določitev avtonomnih ukrepov znižanja ali ukinitve carinskih stopenj (Uradni list RS, št. 120/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o avtonomnem ukrepu določitve carinskega kontingenta pri uvozu določenega blaga
1. člen
V uredbi o avtonomnem ukrepu določitve carinskega kontingenta pri uvozu določenega blaga (Uradni list RS, št. 107/01 in 115/02) se priloga 2 nadomesti z novo prilogo 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
2. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2004.
Št. 424-32/2000-5
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0128
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
                  PRILOGA 2
----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka             Poimenovanje
   1                   2
----------------------------------------------------------------------------------
3208     Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi sintetičnih polimerov
       ali kemično modificiranih naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v nevodnem mediju; raztopine, definirane v 4. opombi v
       tem poglavju
3208 10   – Na osnovi poliestrov:
3208 10 10  – – raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu poglavju
3208 10 90  – – druge
3208 20   – Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov:
3208 20 10  – – raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu poglavju
3208 20 90  – – druge
3208 90   – Drugo:
       – – raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu poglavju:
3208 90 11  – – – poliuretan iz 2,2'-(tert-butilamino)dietanola in iz 4,4'
       metilendicikloheksil diizocianata, v obliki raztopine v N,N
       dimetilacetamida, ki vsebuje 48 mas.% ali več polimerov
3208 90 13  – – – kopolimer parakreozola in divinilbenzena, v obliki raztopine v
       N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje 48 mas.% ali več polimerov
3208 90 19  – – – druge
       – – drugo:
3208 90 91  – – – na osnovi sintetičnih polimerov
3208 90 99  – – – na osnovi kemično spremenjenih naravnih polimerov
 
3214     Kiti (steklarski, za cepljenje idr.), smolni ometi, druge tesnilne
       mase, polnila za pleskarsko-barvarska dela; preparati za površinsko
       obdelavo fasad, notranjih zidov, tal, stropov in podobno, ki niso
       ognjevarni
3214 90 00  – Drugo
 
3506     Pripravljena lepila in druga pripravljena sredstva za lepljenje, ki
       niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; proizvodi, ki so
       primerni za uporabo kot lepila ali sredstva za lepljenje,
       pripravljeni za prodajo na drobno kot lepila in sredstva za
       lepljenje v pakiranjih do vključno 1 kg neto mase
       – Drugo:
3506 91 00  – – sredstva za lepljenje na osnovi polimerov iz tar. št. od 3901 do
       3913 ali na osnovi kavčuka
 
3810     Preparati za dekapiranje kovinskih površin; talila in drugi pomožni
       preparati za spajkanje in varjenje; praški in paste za spajkanje in
       varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih materialov;
       preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za elektrode ali
       varilne palice
3810 10 00  – Preparati za dekapiranje kovinskih površin; praški in paste, ki so
       sestavljeni iz kovin in drugih materialov, za spajkanje ali varjenje
3810 90   – Drugo:
3810 90 10  – – preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali prevleke za varilne
       elektrode in palice
3810 90 90  – – drugo
 
3917     Cevi, tulci in pribor zanje (na primer: spojnice, kolena,
       prirobnice) iz plastičnih mas
       – Druge cevi in tulci:
3917 39   – – druge:
       – – – brezšivne, razrezane na dolžine, ki so večje od največje
       dimenzije prečnega preseka, površinsko obdelane ali neobdelane, toda
       drugače neobdelane:
3917 39 12  – – – – iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno
       polimerizacijo, kemično modificiranih ali nemodificiranih
3917 39 15  – – – – iz proizvodov adicijske polimerizacije
3917 39 19  – – – – drugo
       – – – drugo:
3917 39 91  – – – – z dodanim priborom za uporabo v civilnem letalstvu
3917 39 99  – – – – drugo
 
 
3918     Talne obloge iz plastičnih mas, samolepilne ali ne, v zvitkih ali v
       ploščah; tapete za stene ali strope, definirane z 9. opombo v tem
       poglavju
3918 90 00  – Iz drugih plastičnih mas
 
3920     Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, ki
       nimajo celičaste strukture, neojačeni, nelaminirani, brez podloge,
       ali ki niso kombinirani z drugimi materiali
       – Iz drugih plastičnih mas:
3920 99   – – iz drugih plastičnih mas:
       – – – iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno
       polimerizacijo, kemično modificiranih ali nemodificiranih:
3920 99 21  – – – – poliimidni listi ali trakovi, neprevlečeni, ali pa prevlečeni
       ali prekriti le s plastiko
3920 99 28  – – – – drugo
       – – – iz proizvodov adicijske polimerizacije:
3920 99 51  – – – – listi polivinilfluorida
3920 99 53  – – – – membrane za izmenjavo ionov iz fluoriranega plastičnega
       materiala, namenjene za uporabo v kloroalkalnih elektrolitskih
       celicah
3920 99 55  – – – – biaksialno usmerjen film polivinilalkohola, ki vsebuje 97
       mas.% ali več polivinilalkohola, neprevlečen in debeline, ki ne
       presega 1 mm
3920 99 59  – – – – drugo
3920 99 90  – – – drugo
 
3921     Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas
       – Celičaste strukture:
3921 12 00  – – iz polimerov viniklorida
3921 13   – – iz poliuretanov:
3921 13 10  – – – gibkih
3921 13 90  – – – drugih
3921 90   – Drugo:
       – – iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno
       polimerizacijo, kemično modificiranih ali nemodificiranih:
       – – – iz poliestrov:
3921 90 11  – – – – valoviti listi in plošče
3921 90 19  – – – – drugo
3921 90 30  – – – iz fenolnih smol
       – – – iz amino smol:
       – – – – laminirani:
3921 90 41  – – – – – laminirani proizvodi, izdelani pod visokim pritiskom z
       dekorativno površino na eni ali na obeh straneh
3921 90 43  – – – – – drugi
3921 90 49  – – – – drugi
3921 90 55  – – – drugi
3921 90 60  – – iz proizvodov adicijske polimerizacije
3921 90 90  – – drugo
 
3926     Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi iz drugih materialov
       iz tar. št. 3901 do 3914
3926 90   – Drugo:
3926 90 10  – – za tehnične namene, za uporabo v civilnem letalstvu
       – – drugo:
3926 90 50  – – – perforirana vedra in podobni predmeti, ki se uporabljajo za
       precejanje (filtriranje) vode pri dotoku v drenažo
       – – – drugo:
3926 90 91  – – – – narejeni iz plošč ali folij
3926 90 99  – – – – drugo
 
4008     Plošče, listi, trakovi, palice (debeline nad 5 mm) in profili iz
       vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz trde gume
       – Iz celularne gume:
4008 11 00  – – plošče, listi in trakovi
4008 19 00  – – drugo
       – Iz necelularne gume:
4008 21   – – plošče, listi in trakovi:
4008 21 10  – – – talne obloge in predpražniki
4008 21 90  – – – drugo
4008 29   – – drugo:
4008 29 10  – – – profili, rezani po meri, za uporabo v civilnem letalstvu
4008 29 90  – – – drugo
 
4009     Cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz trde gume, s
       priborom ali brez njega (npr. spojnice, kolena, prirobnice)
       – Neojačene in nekombinirane z drugimi materiali:
4009 11 00  – – Brez pribora
4009 12   – – S priborom:
4009 12 10  – – – ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za uporabo v civilnem
       letalstvu
4009 12 90  – – – druge
       – Ojačene ali kombinirane samo s kovino:
4009 22   – – S priborom:
4009 22 10  – – – ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za uporabo v civilnem
       letalstvu
4009 22 90  – – – druge
       – Ojačene ali kombinirane samo s tekstilnimi materiali:
4009 31 00  – – Brez pribora
4009 32   – – S priborom:
4009 32 10  – – – ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za uporabo v civilnem
       letalstvu
4009 32 90  – – – druge
       – Ojačene ali kombinirane z drugimi materiali:
4009 42   – – S priborom:
4009 42 10  – – – ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za uporabo v civilnem
       letalstvu
4009 42 90  – – – druge
 
4010     Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kavčuka (gume) za transport
       ali transmisijo
       – Transportni trakovi in jermeni:
4010 11 00  – – ojačani zgolj s kovino
4010 12 00  – – ojačani zgolj s tekstilnimi materiali
4010 13 00  – – ojačani zgolj s plastičnimi materiali
4010 19 00  – – drugi
       – Transmisijski jermeni ali trakovi:
4010 31 00  – – neskončni transmisijski jermeni trapezastega preseka (V-jermeni),
       V-rebrasti, obsega več kot 60 cm, vendar ne več kot 180 cm
4010 32 00  – – neskončni transmisijski jermeni trapezastega preseka (V-jermeni),
       razen V-rebrastih, obsega več kot 60 cm, vendar ne več kot 180 cm
4010 33 00  – – neskončni transmisijski jermeni trapezastega preseka (V-jermeni),
       V-rebrasti, obsega več kot 180 cm, vendar ne več kot 240 cm
4010 34 00  – – neskončni transmisijski jermeni trapezastega preseka (V-jermeni),
       razen V-rebrastih, obsega več kot 180 cm, vendar ne več kot 240 cm
4010 35 00  – – neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot 60 cm, vendar ne več
       kot 150 cm
4010 36 00  – – neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot 150 cm, vendar ne več
       kot 198 cm
4010 39 00  – – drugi
 
4011     Nove zunanje pnevmatične gume (plašči)
4011 10 00  – Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in dirkalne avtomobile)
4011 20   – Za avtobuse ali tovornjake:
4011 20 10  – – z indeksom obremenitve do vključno 121
4011 20 90  – – z indeksom obremenitve nad 121
4011 40   – Za motorna kolesa:
4011 40 20  – – za kolesa s premerom platišča do vključno 33 cm
4011 40 80  – – druge
 
4013     Notranje gume (zračnice)
4013 10   – Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in dirkalne
       avtomobile), avtobuse in tovornjake:
4013 10 10  – – za osebne avtomobile (vključno za avtodome in dirkalne
       avtomobile)
4013 10 90  – – za tovornjake in avtobuse
4013 20 00  – Za dvokolesa
4013 90 00  – Druge
 
4016     Drugi izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz trdega
       vulkaniziranega kavčuka (gume)
       – Drugo:
4016 91 00  – – talne obloge, pregrinjala in predpražniki
4016 93   – – tesnila:
4016 93 10  – – – za tehnične namene, ki se uporabljajo v civilnem letalstvu
4016 93 90  – – – drugo
 
5512     Tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih sintetičnih
       vlaken
       – Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih poliestrskih vlaken:
5512 11 00  – – nebeljene ali beljene
5512 19   – – druge:
5512 19 10  – – – tiskane
5512 19 90  – – – druge
       – Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih akrilnih ali modakrilnih
       vlaken:
5512 21 00  – – nebeljene ali beljene
5512 29   – – druge:
5512 29 10  – – – potiskane
5512 29 90  – – – druge
       – Druge:
5512 91 00  – – nebeljene ali beljene
5512 99   – – druge:
5512 99 10  – – – potiskane
5512 99 90  – – – druge
 
5515     Druge tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken
       – Iz rezanih poliestrskih vlaken:
5515 11   – – v mešanici pretežno ali samo z rezanimi vlakni iz viskoznega
       rayona:
5515 11 10  – – – nebeljene ali beljene
5515 11 30  – – – tiskane
5515 11 90  – – – druge
5515 12   – – v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi
       filamenti:
5515 12 10  – – – nebeljene ali beljene
5515 12 30  – – – potiskane
5515 12 90  – – – druge
5515 13   – – v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino živalsko dlako:
       – – – v mešanici pretežno ali samo s mikano volno ali fino živalsko
       dlako (volneno):
5515 13 11  – – – – nebeljene ali beljene
5515 13 19  – – – – druge
       – – – v mešanici pretežno ali samo s česano volno ali fino živalsko
       dlako (česano):
5515 13 91  – – – – nebeljene ali beljene
5515 13 99  – – – – druge
5515 19   – – druge:
5515 19 10  – – – nebeljene ali beljene
5515 19 30  – – – potiskane
5515 19 90  – – – druge
       – Iz rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken:
5515 21   – – v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi
       filamenti:
5515 21 10  – – – nebeljene ali beljene
5515 21 30  – – – tiskane
5515 21 90  – – – druge
5515 22   – – v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino živalsko dlako:
       – – – v mešanici pretežno ali samo s mikano volno ali fino živalsko
       dlako (volneno):
5515 22 11  – – – – nebeljene ali beljene
5515 22 19  – – – – druge
       – – – v mešanici pretežno ali samo s česano volno ali fino živalsko
       dlako (česano):
5515 22 91  – – – – nebeljene ali beljene
5515 22 99  – – – – druge
5515 29   – – druge:
5515 29 10  – – – nebeljene ali beljene
5515 29 30  – – – potiskane
5515 29 90  – – – druge
       – Druge tkanine:
5515 91   – – v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi
       filamenti:
5515 91 10  – – – nebeljene ali beljene
5515 91 30  – – – potiskane
5515 91 90  – – – druge
5515 92   – – v mešanici ali samo z volno ali fino živalsko dlako:
       – – – v mešanici pretežno ali samo s mikano volno ali fino živalsko
       dlako (volneno):
5515 92 11  – – – – nebeljene ali beljene
5515 92 19  – – – – druge
       – – – v mešanici pretežno ali samo s česano volno ali fino živalsko
       dlako (česano):
5515 92 91  – – – – nebeljene ali beljene
5515 92 99  – – – – druge
5515 99   – – Druge:
5515 99 10  – – – nebeljene ali beljene
5515 99 30  – – – potiskane
5515 99 90  – – – druge
 
5516     Tkanine iz rezanih umetnih vlaken
       – Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih umetnih vlaken:
5516 11 00  – – nebeljene ali beljene
5516 12 00  – – barvane
5516 13 00  – – iz prej različnih barv
5516 14 00  – – tiskane
       – Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih vlaken v mešanici
       pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi filamenti:
5516 21 00  – – nebeljene ali beljene
5516 22 00  – – barvane
5516 23   – – iz prej različnih barv:
5516 23 10  – – – žakarske tkanine širine 140 cm ali več (blago za žimnice)
5516 23 90  – – – druge
5516 24 00  – – tiskane
       – Ki vsebujejo po masi manj kot 85 % rezanih umetnih vlaken v
       mešanici pretežno ali samo z volno ali fino živalsko dlako:
5516 31 00  – – nebeljene ali beljene
5516 32 00  – – barvane
5516 33 00  – – iz prej različnih barv
5516 34 00  – – tiskane
       – Ki vsebujejo po masi manj kot 85 % rezanih umetnih vlaken v
       mešanici pretežno ali samo z bombažem:
5516 41 00  – – nebeljene ali beljene
5516 42 00  – – barvane
5516 43 00  – – iz prej različnih barv
5516 44 00  – – tiskane
       – Druge:
5516 91 00  – – nebeljene ali beljene
5516 92 00  – – barvane
5516 93 00  – – iz prej različnih barv
5516 94 00  – – tiskane
 
5602     Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno, prekrito ali
       laminirano
5602 10   – Iglana klobučevina in tkanine, koprenaste vlaknovine ("stich
       bonded"):
       – – neimpregnirana, neprevlečena, neprekrita ali nelaminirana:
       – – – iglana klobučevina:
5602 10 11  – – – – iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tar.št.
       5303
5602 10 19  – – – – iz drugih tekstilnih materialov
       – – – koprenaste ("stich-bonded") vlaknovine:
5602 10 31  – – – – iz volne ali fine živalske dlake
5602 10 35  – – – – iz grobe živalske dlake
5602 10 39  – – – – iz drugih tekstilnih materialov
5602 10 90  – – impregnirana, prevlečena, prekrita ali laminirana
       – Druga klobučevina, neimpregnirana, neprevlečena, neprekrita ali
       nelaminirana:
5602 21 00  – – iz volne ali fine živalske dlake
5602 29   – – iz drugih tekstilnih materialov:
5602 29 10  – – – iz grobe živalske dlake
5602 29 90  – – – iz drugih tekstilnih materialov
5602 90 00  – Drugo
 
5603     Netkan tekstil, vključno impregniran, prevlečen, prekrit ali
       laminiran
       – Iz umetnih ali sintetičnih filamentov:
5603 11   – – z maso do vključno 25 g/m2:
5603 11 10  – – – prevlečen ali prekrit
5603 11 90  – – – drug
5603 12   – – z maso več kot 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:
5603 12 10  – – – prevlečen ali prekrit
5603 12 90  – – – drug
5603 13   – – z maso več kot 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:
5603 13 10  – – – prevlečen ali prekrit
5603 13 90  – – – drug
5603 14   – – z maso več kot 150 g/m2:
5603 14 10  – – – prevlečen ali prekrit
5603 14 90  – – – drug
       – Drug:
5603 91   – – z maso do vključno 25 g/m2:
5603 91 10  – – – prevlečen ali prekrit
5603 91 90  – – – drug
5603 92   – – z maso več kot 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:
5603 92 10  – – – prevlečen ali prekrit
5603 92 90  – – – drug
5603 93   – – z maso več kot 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:
5603 93 10  – – – prevlečen ali prekrit
5603 93 90  – – – drug
5603 94   – – z maso več kot 150 g/m2:
5603 94 10  – – – prevlečen ali prekrit
5603 94 90  – – – drug
 
5801     Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine, razen tkanin iz
       tar.št. 5802 ali 5806
5801 10 00  – Iz volne ali fine živalske dlake
       – Iz bombaža:
5801 21 00  – – tkanine z nerazrezanimi zankami po votku
5801 22 00  – – rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami po votku)
5801 23 00  – – druge tkanine z razrezanimi zankami po votku
5801 24 00  – – tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi, epingle
5801 25 00  – – tkanine z razrezanimi zankami po osnovi
5801 26 00  – – ženiljske tkanine
       – Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
5801 31 00  – – tkanine z nerazrezanimi zankami po votku
5801 32 00  – – rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami po votku)
5801 33 00  – – druge tkanine z razrezanimi zankami po votku
5801 34 00  – – tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi
5801 35 00  – – tkanine z razrezanimi zankami po osnovi
5801 36 00  – – ženiljske tkanine
5801 90   – Iz drugih tekstilnih materialov:
5801 90 10  – – iz lanu
5801 90 90  – – druge
 
5806     Ozke tkanine, razen proizvodov iz tar.št. 5807; ozki materiali, ki
       so sestavljeni samo iz osnove, katere niti so med seboj zlepljene
       (bolduk)
       – Druge ozke tkanine:
5806 31 00  – – iz bombaža
5806 32   – – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
5806 32 10  – – – s pravim robom
5806 32 90  – – – druge
 
5902     Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje visoke trdnosti iz
       najlona ali drugega poliamida, poliestra ali viskoznega rejona
5902 10   – Iz najlona in drugih poliamidov:
5902 10 10  – – impregnirane z gumo
5902 10 90  – – druge
5902 20   – Iz poliestrov:
5902 20 10  – – impregnirane z gumo
5902 20 90  – – druge
5902 90   – Druge:
5902 90 10  – – impregnirane z gumo
5902 90 90  – – druge
 
5903     Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali
       prekriti ali laminirani s plastičnimi masami, razen tistih iz
       tar.št. 5902
5903 10   – S poli(vinilkloridom):
5903 10 10  – – impregnirane
5903 10 90  – – premazane, prevlečene ali laminirane
5903 20   – S poliuretanom:
5903 20 10  – – impregnirane
5903 20 90  – – premazane, prevlečene ali laminirane
5903 90   – Druge:
5903 90 10  – – impregnirane
       – – premazane, prevlečene ali laminirane:
5903 90 91  – – – s celuloznimi derivati ali drugimi plastičnimi snovmi, s
       tkanino na pravi strani
5903 90 99  – – – druge
 
6001     Lasasti materiali, vključno dolgolasasti in materiali z zankasto
       površino, pleteni ali kvačkani
6001 10 00  – Materiali z dolgolasasto površino
       – Materiali z zankasto površino:
6001 21 00  – – iz bombaža
6001 22 00  – – iz umetnih ali sintetičnih vlaken
6001 29   – – iz drugih tekstilnih materialov:
6001 29 10  – – – iz volne ali fine živalske dlake
6001 29 90  – – – drugi
       – Drugi:
6001 91   – – iz bombaža:
6001 91 10  – – – nebeljene ali beljene
6001 91 30  – – – barvane
6001 91 50  – – – iz prej različnih barv
6001 91 90  – – – tiskane
6001 92   – – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
6001 92 10  – – – nebeljene ali beljene
6001 92 30  – – – barvane
6001 92 50  – – – iz prej različnih barv
6001 92 90  – – – tiskane
6001 99   – – iz drugih tekstilnih materialov:
6001 99 10  – – – iz volne ali fine živalske dlake
6001 99 90  – – – drugi
 
6813     Frikcijski material in izdelki iz frikcijskega materiala (npr.
       plošče, valji, trakovi, segmenti, koluti, podstavki, obloge),
       nemontirani, za zavore, sklopke ali podobno, na bazi azbesta, drugih
       mineralnih materialov ali celuloze, pa tudi kombinirani s tekstilom
       ali drugimi materiali
6813 10   – Zavorne obloge in ploščice:
6813 10 10  – – na bazi azbesta ali drugih mineralnih substanc, za uporabo v
       civilnem letalstvu
6813 10 90  – – druge
6813 90   – Drugo:
6813 90 10  – – na bazi azbesta ali drugih mineralnih substanc, za uporabo v
       civilnem letalstvu
6813 90 90  – – drugo
 
7007     Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla
       – Kaljeno varnostno steklo:
7007 11   – – velikosti in oblik, primernih za vgraditev v vozila, zrakoplove,
       vesoljske ladje ali plovila:
7007 11 10  – – – velikosti in oblike, ustrezne za vgradnjo v motorna vozila
7007 11 90  – – – drugo
7007 19   – – drugo:
7007 19 10  – – – emajlirano
7007 19 20  – – – barvano v masi, neprozorno, plakirano ali s plastjo za
       absorbcijo ali refleksijo
7007 19 80  – – – drugo
       – Plastno varnostno steklo:
7007 21   – – velikosti in oblik, primernih za vgraditev v vozila, zrakoplove,
       vesoljske ladje ali plovila:
7007 21 10  – – – vetrobranska stekla, neuokvirjena, za uporabo v civilnem
       letalstvu
       – – – drugo:
7007 21 91  – – – – velikosti in oblike, ustrezne za vgradnjo v motorna vozila
7007 21 99  – – – – drugo
7007 29 00  – – drugo
 
7009     Steklena ogledala, z okvirom ali brez njega, vključno tudi vzvratna
       ogledala
7009 10 00  – Vzvratna ogledala (ogledala za vozila)
       – Drugo:
7009 91 00  – – brez okvirja
7009 92 00  – – v okvirju
 
7307     Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki) iz železa
       ali jekla
       – Drug, iz nerjavnega jekla:
7307 22   – – kolena, loki in oglavki z navojem:
7307 22 90  – – – spojnice in kolena
 
7315     Verige in njihovi deli, iz železa ali jekla
       – Členaste verige in njihovi deli:
7315 11   – – valjaste verige:
7315 11 10  – – – ki se uporabljajo za kolesa in motorna kolesa
7315 11 90  – – – druge
7315 12 00  – – druge verige
7315 19 00  – – deli
7315 20 00  – Verige zoper drsenje
       – Druge verige:
7315 81 00  – – z ojačanimi členki (razponske)
7315 82   – – druge, z varjenimi členki:
7315 82 10  – – – katerih sestavni členi imajo največji prečni prerez do
       vključno 16 mm
7315 82 90  – – – katerih sestavni členi imajo največji prečni prerez več kot
       16 mm
7315 89 00  – – druge
7315 90 00  – Drugi deli
 
7318     Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki s kavljem, kovice,
       klini za natezanje, razcepke, podložke (vključno vzmetne podložke)
       in podobni izdelki, iz železa ali jekla
       – Izdelki z navojem:
7318 15   – – drugi vijaki, sorniki, s svojimi maticami ali podložkami ali
       brez njih:
7318 15 10  – – – vijaki, izdelani s struženjem iz palic, profilov ali žice, s
       polnim prerezom debeline do vključno 6 mm
       – – – drugi:
7318 15 20  – – – – za pritrjevanje sestavnega materiala na železniške tire
       – – – – drugi:
       – – – – – brez glave:
7318 15 30  – – – – – – iz nerjavnega jekla
       – – – – – – drugi, z natezno trdnostjo:
7318 15 41  – – – – – – – manj kot 800 MPa
7318 15 49  – – – – – – – 800 MPa ali več
       – – – – – z glavo:
       – – – – – – z ravno ali križno zarezo:
7318 15 51  – – – – – – – iz nerjavnega jekla
7318 15 59  – – – – – – – drugi
       – – – – – – vijaki s šesterokotno glavo brez zareze:
7318 15 61  – – – – – – – iz nerjavnega jekla
7318 15 69  – – – – – – – drugi
       – – – – – – šesterokotni sorniki:
7318 15 70  – – – – – – – iz nerjavnega jekla
       – – – – – – – drugi, z natezno trdnostjo:
7318 15 81  – – – – – – – – manj kot 800 MPa
7318 15 89  – – – – – – – – 800 MPa ali več
7318 15 90  – – – – – – drugi
7318 16   – – matice:
7318 16 10  – – – izdelane s struženjem iz palic, profilov ali žice, polnega
       prereza, s premerom odprtine do vključno 6 mm
       – – – druge:
7318 16 30  – – – – iz nerjavnega jekla
       – – – – druge:
7318 16 50  – – – – – samozaporne matice
       – – – – – druge, z notranjim premerom:
7318 16 91  – – – – – – do vključno 12 mm
7318 16 99  – – – – – – več kot 12 mm
7318 19 00  – – drugo
       – Izdelki brez navoja:
7318 21 00  – – vzmetne podložke in druge varnostne podložke
7318 22 00  – – druge podložke
7318 23 00  – – kovice
7318 24 00  – – zatiči in razcepke
7318 29 00  – – drugo
7320     Vzmeti in peresa, iz železa ali jekla
7320 10   – Listnate vzmeti in peresa zanje:
       – – toplo oblikovani:
7320 10 11  – – – ploščate (laminirane) vzmeti in peresa zanje
7320 10 19  – – – drugi
7320 10 90  – – drugi
7320 20   – Spiralaste vzmeti:
7320 20 20  – – toplo oblikovane
       – – druge:
7320 20 81  – – – tlačne navite vzmeti
7320 20 85  – – – natezne navite vzmeti
7320 20 89  – – – druge
7320 90   – Druge:
7320 90 10  – – ploščate spiralne vzmeti
7320 90 30  – – krožnikaste (obročne) vzmeti
7320 90 90  – – druge
 
7325     Drugi liti izdelki iz železa ali jekla
       – Drugi:
7325 99   – – drugi:
7325 99 10  – – – iz tempranega litega železa
7325 99 90  – – – drugi
 
7326     Drugi železni ali jekleni izdelki
       – Odkovki in stiskanci, brez nadaljnje obdelave:
7326 19   – – drugi:
7326 19 10  – – – kovani v odprti matrici
7326 19 90  – – – drugo
7326 90   – Drugi:
7326 90 10  – – škatlice za njuhanec, cigaretnice, kozmetične škatlice in
       pudrnice in podobni žepni artikli
7326 90 30  – – lestve in stopnice
7326 90 40  – – palete in podobni podesti za prekladanje blaga
7326 90 50  – – koluti za kable, cevi in podobno
7326 90 60  – – nemehanični ventilatorji, žlebovi, strešniki, kljuke in podobni
       izdelki, ki se uporabljajo v gradbeništvu
7326 90 70  – – perforirana vedra in podobni izdelki iz pločevine, ki se
       uporabljajo za filtriranje vode pri vstopu v drenažo
       – – drugi izdelki iz železa in jekla:
7326 90 91  – – – kovani v odprti matrici
7326 90 93  – – – utopno kovani
7326 90 95  – – – sintrani
7326 90 98  – – – drugi
 
7410     Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona,
       plastične mase ali podobnih podložnih materialov), debeline do
       vključno 0,15 mm (brez vštete podlage)
       – S podlago:
7410 21 00  – – iz rafiniranega bakra
 
7616     Drugi izdelki iz aluminija
       – Drugo:
7616 99   – – drugo:
7616 99 10  – – – vliti
7616 99 90  – – – drugo
 
8201     Ročno orodje; rezače, lopate, krampi, kopače, motike, vile, grablje;
       sekire, vinjeki in podobno rezilno orodje; škarje vseh vrst (razen
       škarij z ušesi za prste); kose, srpi, kline za travo, škarje za živo
       mejo, klini za klanje debel in drugo orodje, ki se uporablja v
       kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu
8201 10 00  – Rezače in lopate
8201 20 00  – Vile
8201 30 00  – Krampi, kopače, motike in grablje
8201 40 00  – Sekire, vinjeki in podobno rezilno orodje
8201 50 00  – Škarje, ki se uporabljajo z eno roko (vključno škarje za žico)
8201 60 00  – Škarje za živo mejo, škarje za obrezovanje vej in podobne škarje,
       ki se uporabljajo z obema rokama
8201 90 00  – Drugo ročno orodje, ki se uporablja v kmetijstvu, hortikulturi ali
       gozdarstvu
 
8202     Ročne žage; listi za žage vseh vrst (vključno z listi za žage za
       vrezovanje, prerezovanje ter listi žag brez zob)
8202 10 00  – Ročne žage
8202 20 00  – Listi za tračne žage
       – Krožni listi za žage, vključno žagasta rezkala:
8202 31 00  – – z delovnim delom iz jekla
8202 39 00  – – drugo, vključno z deli
8202 40 00  – Rezilne verige za žage
       – Drugi listi za žage:
8202 91 00  – – ravni listi za žage, za obdelavo kovin
8202 99   – – drugi:
       – – – z jekleno delovno površino:
8202 99 11  – – – – za obdelavo kovin
8202 99 19  – – – – za obdelavo drugih materialov
8202 99 90  – – – z delovno površino iz drugih materialov
 
8203     Pile, rašple, klešče (vključno klešče za rezanje); pincete, škarje
       za rezanje kovin, sekala za cevi, sekala za svornike, klešče za
       vrtanje in podobno ročno orodje
8203 10 00  – Pile, rašple in podobno orodje
8203 20   – Klešče (vključno klešče za rezanje), pincete in podobno orodje:
8203 20 10  – – pincete
8203 20 90  – – drugo
8203 30 00  – Škarje za rezanje kovin in podobno orodje
8203 40 00  – Sekala za cevi, sekala za svornike, klešče za vrtanje in podobno
       orodje
 
8204     Navadni in francoski ključi za vijake, ročni (vključno z momentnimi
       ključi); izmenljivi vložki za ključe, z držajem ali brez njega
       – Navadni in francoski ključi za vijake, ročni:
8204 11 00  – – nenastavljivi
8204 12 00  – – nastavljivi
8204 20 00  – Izmenljivi vložki za ključe z držajem ali brez njega
 
8205     Ročno orodje in priprave (vključno s stekloreškimi diamanti), ki
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; spajkalne plamenke;
       primeži, vpenjala in podobno, razen pribora in delov za obdelovalne
       stroje; nakovala; prenosne kovačnice; brusi s stojali na ročni ali
       nožni pogon
8205 10 00  – Orodje za vrtanje, narezovanje in vrezovanje navojev
8205 20 00  – Kladiva in kovaška kladiva
8205 30 00  – Obliči, dleta (ravna in polkrožna) in podobno orodje za obdelavo
       lesa
8205 40 00  – Izvijači
       – Drugo ročno orodje in priprave (vključno s stekloreškimi
       diamanti):
8205 51 00  – – priprave za gospodinjstvo
8205 59   – – drugo:
8205 59 10  – – – orodje za zidarje, cementarje, gipsarje in pleskarje
8205 59 30  – – – orodje za zakovičenje in spenjanje (s kartušami) itd.
8205 59 90  – – – drugo
8205 60 00  – Spajkalne plamenke
8205 70 00  – Primeži, vpenjala in podobno
8205 80 00  – Nakovala; prenosne kovačnice; brusi s stojali na ročni ali nožni
       pogon
8205 90 00  – Garniture predmetov iz dveh ali več prej omenjenih podštevilk
 
8206 00 00  Orodje iz dveh ali več tar.št. 8202 do 8205, v garniturah za prodajo
       na drobno
 
8207     Izmenljiva orodja za ročne obdelovalne priprave na mehanični pogon
       ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje,
       kovanje, vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in vrezovanje
       navojev, vrtanje, povečevanje odprtine s struganjem, prevlačenje,
       rezkanje), vključno z matricami za izvlačenje ali iztiskanje kovine,
       in orodja za vrtanje kamna in zemlje
       – Orodje za vrtanje kamna in zemlje:
8207 13 00  – – z delovnim delom iz sintranih kovinskih karbidov
8207 19   – – drugo, vključno z deli:
8207 19 10  – – – z delovnim delom iz diamanta ali aglomeriranega diamanta
8207 19 90  – – – drugo
8207 20   – Matrice za vlečenje ali iztiskanje kovin:
8207 20 10  – – z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta
8207 20 90  – – z delovno površino iz drugih materialov
8207 30   – Orodje za stiskanje, kovanje ali prebijanje (štancanje):
8207 30 10  – – za obdelavo kovin
8207 30 90  – – drugo
8207 40   – Orodje za izdelavo notranjih in zunanjih navojev:
       – – za obdelavo kovin:
8207 40 10  – – – orodje za izdelavo notranjih navojev
8207 40 30  – – – orodje za izdelavo zunanjih navojev
8207 40 90  – – drugo
8207 50   – Orodje za vrtanje, razen za vrtanje kamna in zemlje:
8207 50 10  – – z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta
       – – z delovno površino iz drugih materialov:
8207 50 30  – – – zidarski svedri
       – – – drugo:
       – – – – za obdelavo kovin, z delovno površino:
8207 50 50  – – – – – iz sintranih kovinskih karbidov
8207 50 60  – – – – – iz hitroreznega jekla
8207 50 70  – – – – – iz drugih materialov
8207 50 90  – – – – drugo
8207 60   – Orodje za razširjanje odprtin s povrtanjem (rajbla), grezenjem
       (razvrtala), s posnemanjem:
8207 60 10  – – z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta
       – – z delovno površino iz drugih materialov:
       – – – vrtalna grezila:
8207 60 30  – – – – za obdelavo kovin
8207 60 50  – – – – druga
       – – – posnemalna:
8207 60 70  – – – – za obdelavo kovin
8207 60 90  – – – – druga
8207 70   – Orodje za rezkanje:
       – – za obdelavo kovin, z delovno površino:
8207 70 10  – – – iz sintranih kovinskih karbidov
       – – – iz drugih materialov:
8207 70 31  – – – – steblastega tipa
8207 70 35  – – – – valjasto
8207 70 38  – – – – drugo
8207 70 90  – – drugo
8207 80   – Orodje za struženje:
       – – za obdelavo kovin, z delovno površino:
8207 80 11  – – – iz sintranih kovinskih karbidov
8207 80 19  – – – iz drugih materialov
8207 80 90  – – drugo
8207 90   – Drugo izmenljivo orodje:
8207 90 10  – – z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta
       – – z delovno površino iz drugih materialov:
8207 90 30  – – – izvijači
8207 90 50  – – – orodje za rezkanje zobnikov
       – – – drugo, z delovno površino:
       – – – – iz sintranih kovinskih karbidov:
8207 90 71  – – – – – za obdelavo kovin
8207 90 78  – – – – – drugo
       – – – – iz drugih materialov:
8207 90 91  – – – – – za obdelavo kovin
8207 90 99  – – – – – drugo
 
8208     Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave
8208 10 00  – Za obdelavo kovin
8208 20 00  – Za obdelavo lesa
8208 30   – Za kuhinjske priprave ali za stroje, ki se uporabljajo v živilski
       industriji:
8208 30 10  – – krožni noži
8208 30 90  – – drugi
8208 40 00  – Za stroje v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu
8208 90 00  – Drugi
 
8301     Žabice in ključavnice (na ključ, šifro ali električne) iz navadnih
       kovin; zapirala in okovje z zapirali, ki imajo vgrajene ključavnice,
       iz navadnih kovin; ključi katerega koli navedenih izdelkov iz
       navadnih kovin
8301 20 00  – Ključavnice za motorna vozila
 
8302     Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz navadnih kovin, za
       pohištvo, vrata, stopnišča, okna, rolete, karoserije, sedlarsko
       blago, kovčke, skrinje, škatle in podobno; obešalniki za klobuke,
       konzole ipd.; koleščki (za pohištvo ipd.), s pritrdilnimi elementi
       iz navadnih kovin; avtomatična zapirala za vrata, iz navadnih kovin
8302 30 00  – Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki za motorna
       vozila
 
8407     Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z
       izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata
8407 10   – Letalski motorji:
8407 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8407 10 90  – – drugi
       – Pogonski motorji za plovila:
8407 21   – – izvenkrmni motorji:
8407 21 10  – – – s prostornino do vključno 325 cm3
       – – – s prostornino nad 325 cm3:
8407 21 91  – – – – z močjo do vključno 30 kW
8407 21 99  – – – – z močjo nad 30 kW
8407 29   – – drugi:
8407 29 20  – – – z močjo do vključno 200 KW
8407 29 80  – – – z močjo nad 200 KW
       – Batni motorji z izmeničnim gibanjem bata, za pogon vozil iz 87.
       poglavja:
8407 31 00  – – s prostornino do vključno 50 cm3
8407 32   – – s prostornino nad 50 do vključno 250 cm3:
8407 32 10  – – – s prostornino nad 50 cm3, do vključno 125 cm3
8407 32 90  – – – s prostornino nad 125 cm3, do vključno 250 cm3
8407 33   – – s prostornino nad 250 do vključno 1000 cm3:
8407 33 10  – – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev s pedalnim vodenjem
       iz tar. št. 8701 10; motornih vozil iz tar. št. 8703, 8704 in 8705
8407 33 90  – – – drugi
8407 34   – – s prostornino nad 1000 cm3:
8407 34 10  – – – za industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih traktorjev iz
       tar. podšt. 8701 10; motornih vozil iz tar. št. 8703; motornih vozil
       iz tar. št. 8704 z motorji s prostornino do vključno 2.800 cm3;
       motornih vozil iz tar. št. 8705
       – – – drugi:
8407 34 30  – – – – rabljeni
       – – – – novi, s prostornino:
8407 34 91  – – – – – do vključno 1.500 cm3
8407 34 99  – – – – – nad 1.500 cm3
8407 90   – Drugi motorji:
8407 90 10  – – s prostornino do vključno 250 cm3
       – – s prostornino nad 250 cm3:
8407 90 50  – – – za industrijsko sestavljanje:  pedalno vodenih traktorjev iz
       tar. podšt. 8701 10;  motornih vozil iz tar. št. 8703;  motornih
       vozil iz tar. št. 8704 z motorjem prostornine do vključno 2.800 cm3;
       motornih vozil iz tar. št. 8705
       – – – drugi:
8407 90 80  – – – – z močjo do vključno 10 KW
8407 90 90  – – – – z močjo nad 10 KW
 
8408     Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo
       (dieselski ali poldieselski motorji)
8408 10   – Pogonski motorji za plovila:
       – – rabljeni:
8408 10 11  – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce iz
       tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906
       10 10 00
8408 10 19  – – – drugi
       – – novi, z močjo:
       – – – do vključno 15 KW:
8408 10 22  – – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce
       iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podštevilke
       8906 10 00
8408 10 24  – – – – drugi
       – – – nad 15 KW do vključno 50 KW:
8408 10 26  – – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce
       iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podštevilke
       8906 10 00
8408 10 28  – – – – drugi
       – – – nad 50 KW do vključno 100 KW:
8408 10 31  – – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce
       iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podštevilke
       8906 10 00
8408 10 39  – – – – drugi
       – – – nad 100 KW do vključno 200 KW:
8408 10 41  – – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce
       iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podštevilke
       8906 10 00
8408 10 49  – – – – drugi
       – – – nad 200 KW do vključno 300 KW:
8408 10 51  – – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce
       iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podštevilke
       8906 10 00
8408 10 59  – – – – drugi
       – – – nad 300 KW do vključno 500 KW:
8408 10 61  – – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce
       iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podštevilke
       8906 10 00
8408 10 69  – – – – drugi
       – – – nad 500 KW do vključno 1000 KW:
8408 10 71  – – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce
       iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podštevilke
       8906 10 00
8408 10 79  – – – – drugi
       – – – nad 1000 KW do vključno 5000 KW:
8408 10 81  – – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce
       iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podštevilke
       8906 10 00
8408 10 89  – – – – drugi
       – – – nad 5000 KW:
8408 10 91  – – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce
       iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podštevilke
       8906 10 00
8408 10 99  – – – – drugi
8408 20   – Motorji za pogon vozil iz 87. poglavja:
8408 20 10  – – za industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih traktorjev iz tar.
       št. 8701 10; motornih vozil iz tar. št. 8703; motornih vozil iz tar.
       št. 8704 z motorjem s prostornino do 2.500 cm3; motornih vozil iz
       tar. št. 8705
       – – drugi:
       – – – za kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih, z močjo:
8408 20 31  – – – – do vključno 50 kW
8408 20 35  – – – – od 50 kW do vključno 100 kW
8408 20 37  – – – – nad 100 kW
       – – – za druga vozila iz poglavja 87, z močjo:
8408 20 51  – – – – do vključno 50 kW
8408 20 55  – – – – od 50 kW do vključno 100 kW
8408 20 57  – – – – od 100 kW do vključno 200 kW
8408 20 99  – – – – nad 200 kW
8408 90   – Drugi motorji:
8408 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – drugi:
8408 90 21  – – – za tirno vleko
       – – – drugi:
8408 90 29  – – – – rabljeni
       – – – – novi, z močjo:
8408 90 31  – – – – – do vključno 15 kW
8408 90 33  – – – – – od 15 kW do vključno 30 kW
8408 90 36  – – – – – od 30 kW do vključno 50 kW
8408 90 37  – – – – – od 50 kW do vključno 100 kW
8408 90 51  – – – – – od 100 kW do vključno 200 kW
8408 90 55  – – – – – od 200 kW do vključno 300 kW
8408 90 57  – – – – – od 300 kW do vključno 500 kW
8408 90 71  – – – – – od 500 kW do vključno 1.000 kW
8408 90 75  – – – – – od 1.000 kW do vključno 5.000 kW
8408 90 99  – – – – – nad 5.000 kW
 
8409     Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz tar. št.
       8407 ali 8408
8409 10   – Za letalske motorje:
8409 10 10  – – za motorje za uporabo v civilnem letalstvu
8409 10 90  – – drugi
       – Drugi:
8409 91 00  – – primerni izključno ali pretežno za batne motorje z notranjim
       zgorevanjem na vžig s svečko
8409 99 00  – – drugi
 
8412     Drugi pogonski stroji in motorji
       – Hidravlično gnani stroji in motorji:
8412 21   – – z linearnim gibanjem (cilindri):
       – – – drugi:
8412 21 99  – – – – drugi
8413     Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali brez njih, elevatorji
       za tekočine
       – Črpalke z merilnimi napravami ali predvidene za delovanje z
       merilnimi napravami:
8413 19   – – druge:
8413 19 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8413 19 90  – – – druge
8413 30   – Črpalke za gorivo, mazalne in hladilne medije batnih motorjev z
       notranjim zgorevanjem:
8413 30 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – druge:
8413 30 91  – – – črpalke za vbrizgavanje goriva
8413 30 99  – – – druge
       – Deli:
8413 91   – – črpalk:
8413 91 90  – – – drugi
 
8414     Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski kompresorji in
       ventilatorji; ventilacijske ali recirkulacijske nape z vgrajenim
       ventilatorjem, vključno s tistimi, ki imajo filtre
8414 40   – Zračni kompresorji, vgrajeni na šasiji priklopnika:
8414 40 10  – – z zmogljivostjo do vključno 2m3/min
8414 40 90  – – z zmogljivostjo nad 2 m3/min
       – Ventilatorji:
8414 51   – – namizni, talni, stenski, okenski, stropni ali strešni
       ventilatorji, z vgrajenim elektromotorjem moči do vključno 125 W:
8414 51 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8414 51 90  – – – drugi
8414 59   – – drugi:
8414 59 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – – drugi:
8414 59 30  – – – – osni ventilatorji
8414 59 50  – – – – centrifugalni ventilatorji
8414 59 90  – – – – drugi ventilatorji
8414 90   – Deli:
8414 90 90  – – drugi
 
8415     Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za
       spreminjanje temperature in vlažnosti, vključno s stroji, pri
       katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati
8415 10   – Okenski ali stenski, v enem kosu ali deljeni (split sistemi):
8415 10 10  – – v enem kosu
8415 10 90  – – deljeni (split sistemi)
8415 20 00  – Vrste, ki se uprabljajo za osebno rabo, v motornih vozilih
       – Drugo:
8415 81   – – z vgrajeno hladilno enoto in regulacijskim ventilom za hlajenje
       ali gretje (povratna toplotna črpalka):
8415 81 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8415 81 90  – – – drugo
8415 82   – – drugo, z vgrajeno hladilno enoto:
8415 82 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8415 82 80  – – – drugo
8415 83   – – brez vgrajene hladilne enote:
8415 83 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8415 83 90  – – – drugo
8415 90   – Deli:
8415 90 10  – – klimatizacijskih naprav iz tar. podšt. 8415 81, 8415 82 ali 8415
       83, za uporabo v civilnem letalstvu
8415 90 90  – – drugi
 
8419     Stroji, naprave in laboratorijska oprema (vključno električno
       ogrevani) (brez peči in pečic in druge opreme iz tar. št. 8514), za
       obdelavo materiala s spremembo temperature, kot je ogrevanje,
       kuhanje, žganje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija,
       pasterizacija, parjenje, sušenje, izhlapevanje, vplinjevanje,
       kondenzacija ali hlajenje, razen gospodinjskih strojev in naprav;
       pretočni in akumulacijski grelniki za vodo, neelektrični
8419 90   – Deli:
8419 90 80  – – drugo
 
8421     Centrifuge, vključno sušilne centrifuge; naprave in aparati za
       filtriranje in čiščenje tekočin ali plinov
       – Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin:
8421 21   – – za filtriranje in čiščenje vode:
8421 21 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8421 21 90  – – – druge
8421 22 00  – – za filtriranje in čiščenje pijač, razen vode
8421 23   – – filtri za olje ali gorivo, za motorje z notranjim zgorevanjem:
8421 23 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8421 23 90  – – – drugi
8421 29   – – druge:
8421 29 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8421 29 90  – – – druge
       – Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje plinov:
8421 31   – – filtri za vsesani zrak za motorje z notranjim zgorevanjem:
8421 31 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8421 31 90  – – – drugi
8421 39   – – druge:
8421 39 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – – druge:
8421 39 30  – – – – naprave in aparati za filtriranje ali očiščevanje zraka
       – – – – naprave in aparati za filtriranje ali čiščenje drugih plinov:
8421 39 51  – – – – – s tekočim procesom
8421 39 71  – – – – – s katalitičnim procesom
8421 39 98  – – – – – drugi
 
8456     Stroji za obdelovanje materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala z
       laserjem ali drugim svetlobnim ali fotonskim snopom, ultrazvokom,
       elektroerozijo, elektrokemičnim postopkom, elektronskim snopom,
       ionskim snopom ali snopom plazme (razen tistih iz tar. št. 8515)
8456 10   – Z laserjem, drugim svetlobnim ali fotonskim snopom:
8456 10 10  – – ki se uporablja v izdelavi polprevodniških rezin ali naprav
8456 10 90  – – drugi
8456 20 00  – Z ultrazvokom
8456 30   – Z elektroerozijo:
       – – numerično krmiljeni:
8456 30 11  – – – žični
8456 30 19  – – – drugi
8456 30 90  – – drugi
       – Drugi:
8456 91 00  – – aparati za suho jedkanje polprevodnikov
8456 99   – – drugi:
8456 99 10  – – – stroji za odvzemanje, ki delujejo na osnovi ionskega snopa za
       proizvodnjo ali popravilo mask in mrežic za oblike na polprevodniških
       napravah
8456 99 30  – – – aparati za odstranjevanje ali čiščenje polprevodnikov
8456 99 50  – – – aparati za suho jedkanje oblik na podlage prikazovalnikov iz
       tekočih kristalov (LCD)
8456 99 80  – – – drugi
 
8457     Centri za strojno obdelavo, stroji, izdelani po principu standardnih
       enot (z eno postajo) in prenašalni stroji z več postajami, za
       obdelavo kovin
8457 10   – Centri za strojno obdelavo:
8457 10 10  – – horizontalni
8457 10 90  – – drugi
8457 20 00  – Stroji, izdelani po principu standardnih enot (z eno postajo)
8457 30   – Prenašalni stroji z več postajami (obdelovanec se premika):
8457 30 10  – – numerično krmiljeni
8457 30 90  – – drugi
 
8458     Stružnice (vključno stružni centri) za odstranjevanje kovin
       – Horizontalne stružnice:
8458 11   – – numerično krmiljene:
8458 11 20  – – – stružni centri
       – – – avtomatske stružnice:
8458 11 41  – – – – z enim vretenom
8458 11 49  – – – – z več vreteni
8458 11 80  – – – druge
8458 19   – – druge:
8458 19 20  – – – stružni centri
8458 19 40  – – – avtomatske stružnice
8458 19 80  – – – druge
       – Druge stružnice:
8458 91   – – numerično krmiljene:
8458 91 20  – – – stružni centri
8458 91 80  – – – druge
8458 99 00  – – druge
 
8459     Obdelovalni stroji za obdelavo kovin z odvzemanjem materiala
       (vključno s stroji z delovnimi enotami na vodilih), z vrtanjem,
       povečevanjem odprtin (s struženjem ali rezkanjem), z rezkanjem,
       vrezovanjem ali narezovanjem navojev, razen stružnic iz tar. št.
       8458
8459 10 00  – Stroji z delovnimi enotami na vodilih
       – Drugi stroji za vrtanje s svedrom:
8459 21 00  – – numerično krmiljeni
8459 29 00  – – drugi
       – Drugi kombinirani stroji za obdelavo odprtin z vrtanjem in
       rezkanjem:
8459 31 00  – – numerično krmiljeni
8459 39 00  – – drugi
8459 40   – Drugi stroji za povečevanje odprtin:
8459 40 10  – – numerično krmiljeni
8459 40 90  – – drugi
       – Konzolni rezkalni stroji:
8459 51 00  – – numerično krmiljeni
8459 59 00  – – drugi
       – Drugi rezkalni stroji:
8459 61   – – numerično krmiljeni:
8459 61 10  – – – orodni rezkalni stroji
8459 61 90  – – – drugi
8459 69   – – drugi:
8459 69 10  – – – orodni rezkalni stroji
8459 69 90  – – – drugi
8459 70 00  – Drugi stroji za vrezovanje ali narezovanje navojev
 
8460     Obdelovalni stroji za čiščenje, ostrenje, brušenje, honanje,
       lepanje, poliranje ali drugačno dodelavo kovin, sintranih kovinskih
       karbidov ali kermetov z brusi, abrazivi ali z izdelki za poliranje,
       razen strojev za izdelavo zobnikov z rezanjem, brušenjem ali dodelavo
       zobnikov iz tar. št. 8461
       – Stroji za ravno brušenje, pri katerih se pozicioniranje v kateri
       koli osi lahko nastavi s točnostjo najmanj 0,01 mm:
8460 11 00  – – numerično krmiljeni
8460 19 00  – – drugi
       – Drugi brusilni stroji, pri katerih se pozicioniranje v kateri koli
       osi lahko nastavi s točnostjo najmanj 0,01 mm:
8460 21   – – numerično krmiljeni:
       – – – za cilindrične površine:
8460 21 11  – – – – stroji za notranje brušenje
8460 21 15  – – – – brezkonični brusilni stroji (centreless)
8460 21 19  – – – – drugi
8460 21 90  – – – drugi
8460 29   – – drugi:
       – – – za cilindrične površine:
8460 29 11  – – – – za notranje brušenje
8460 29 19  – – – – drugi
8460 29 90  – – – drugi
       – Stroji za ostrenje orodij ali rezil:
8460 31 00  – – numerično krmiljeni
8460 39 00  – – drugi
8460 40   – Stroji za honanje ali lepanje:
8460 40 10  – – numerično krmiljeni
8460 40 90  – – drugi
8460 90   – Drugi:
8460 90 10  – – opremljeni z mikrometričnim sistemom za nastavitev, pri katerem
       se lega katere koli osi lahko nastavi do natančnosti najmanj 0,01 mm
8460 90 90  – – drugi
 
8461     Obdelovalni stroji za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov
       ali kermetov z odvzemanjem materiala: s skobljanjem, z izdelavo
       utorov, vlečenjem, rezanjem zobnikov, brušenjem zobnikov ali dodelavo
       zobnikov, z žaganjem, z odrezovanjem in drugimi postopki, ki niso na
       drugem mestu navedeni in ne zajeti
8461 20 00  – Kratkogibni skobeljniki
8461 30   – Stroji za posnemanje:
8461 30 10  – – numerično krmiljeni
8461 30 90  – – drugi
8461 40   – Stroji za izdelavo zobnikov z rezanjem, brušenjem ali dodelavo
       zobnikov:
       – – stroji za izdelavo zobnikov z rezanjem (vključno z brušenjem):
       – – – za izdelavo cilindričnih zobnikov:
8461 40 11  – – – – numerično krmiljeni
8461 40 19  – – – – drugi
       – – – za rezanje drugih zobnikov:
8461 40 31  – – – – numerično krmiljeni
8461 40 39  – – – – drugi
       – – stroji za dodelavo zobnikov:
       – – – opremljeni z mikrometričnim sistemom nastavitve, pri katerem
       se lahko lega katere koli osi nastavi z natančnostjo vsaj 0,01 mm:
8461 40 71  – – – – numerično krmiljeni
8461 40 79  – – – – drugi
8461 40 90  – – – drugi
8461 50   – Strojne žage in drugi stroji za odrezovanje:
       – – stroji za žaganje:
8461 50 11  – – – cirkularne žage
8461 50 19  – – – drugi
8461 50 90  – – stroji za odrezovanje
8461 90 00  – Drugi
 
8462     Obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami) za obdelavo kovin s
       prostim kovanjem ali kovanjem v kalupih; obdelovalni stroji
       (vključno s stiskalnicami) za obdelavo kovin z upogibanjem,
       prepogibanjem, ravnanjem, uravnavanjem, prerezovanjem ali
       izrezovanjem, za rezanje s striženjem; stiskalnice za obdelavo kovin
       ali kovinskih karbidov, ki niso zgoraj navedene
8462 10   – Stroji za kovanje ali kovanje v kalupih (vključno s stiskalnicami)
       in kladiva:
8462 10 10  – – numerično krmiljeni
8462 10 90  – – drugi
       – Stroji za upogibanje, prepogibanje, ravnanje in poravnavanje
       (vključno s stiskalnicami):
8462 21   – – numerično krmiljeni:
       – – – drugi:
8462 21 10  – – – – za obdelovanje ploščatih izdelkov
8462 21 80  – – – – drugi
8462 29   – – drugi:
       – – – drugi:
8462 29 10  – – – – za obdelavo ploščatih izdelkov
       – – – – drugi:
8462 29 91  – – – – – hidravlični
8462 29 98  – – – – – drugi
       – Škarje za striženje (vključno s stiskanjem), razen kombiniranih
       strojev za štancanje in rezanje s striženjem:
8462 31 00  – – numerično krmiljene
8462 39   – – druge:
8462 39 10  – – – za obdelavo ploščatih izdelkov
       – – – druge:
8462 39 91  – – – – hidravlične
8462 39 99  – – – – druge
       – Stroji za štancanje ali zarezovanje (vključno s stiskalnicami),
       tudi kombinirani stroji za štancanje in rezanje s striženjem:
8462 41   – – numerično krmiljeni:
8462 41 10  – – – za obdelavo ploščatih izdelkov
8462 41 90  – – – drugi
8462 49   – – drugi:
8462 49 10  – – – za obdelavo ploščatih izdelkov
8462 49 90  – – – drugi
       – Drugi:
8462 91   – – hidravlične stiskalnice:
8462 91 10  – – – stiskalnice za stiskanje kovinskih praškov s sintranjem ali
       stiskalnice za stiskanje odpadnih kovin v bale
       – – – drugi:
8462 91 50  – – – – numerično krmiljeni
8462 91 90  – – – – drugi
8462 99   – – drugi:
8462 99 10  – – – stiskalnice za livarske kovinske praške s sintranjem ali
       stiskalnice za kompresijo odpadnih kovin v bale
       – – – drugi:
8462 99 50  – – – – numerično krmiljeni
8462 99 90  – – – – drugi
 
8463     Drugi stroji za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali
       kermetov, brez odvzemanja materiala
8463 10   – Stroji za vlečenje palic, cevi, profilov, žic ipd.:
8463 10 10  – – stroji za vlečenje žice
8463 10 90  – – drugi
8463 20 00  – Stroji za valjanje navojev
8463 30 00  – Stroji za obdelavo in predelavo žice
8463 90 00  – Drugi
 
8466     Deli in pribor, ki so izključno ali pretežno primerni za uporabo s
       stroji iz tar. št. 8456 do 8465, vključno z držali za obdelovance in
       orodje, samoodpiralnimi glavami za rezanje navojev, razdelilnimi
       glavami in drugimi specialnimi dodatnimi napravami za obdelovalne
       stroje; držala za katero koli vrsto orodja, ki se pri delu držijo v
       roki
8466 10   – Držala za orodje in samoodpiralne glave za rezanje navojev:
       – – držala za orodje:
8466 10 10  – – – nasadilna, elastična in cevasta držala
       – – – druga:
8466 10 31  – – – – za stružnice
8466 10 39  – – – – druga
8466 10 90  – – samoodpiralne glave za rezanje
8466 20   – Držala za obdelovance:
8466 20 10  – – pomožna orodja za pritrjevanje posebnih naprav; kompleti
       standardnih pomožnih orodij za pritrjevanje
       – – druga:
8466 20 91  – – – za stružnice
8466 20 99  – – – druga
8466 30 00  – Razdelilne glave in druge specialne dodatne naprave za obdelovalne
       stroje
       – Drugo:
8466 91   – – za stroje iz tar. št. 8464:
       – – – drugo:
8466 91 20  – – – – iz litega železa ali litega jekla
8466 91 95  – – – – drugo
8466 92   – – za stroje iz tar. št. 8465:
8466 92 20  – – – iz litega železa ali litega jekla
8466 92 80  – – – drugo
8466 93   – – za stroje iz tar. št. 8456 do 8461:
8466 93 95  – – – drugo
8466 94   – – za stroje iz tar. št. 8462 in 8463:
8466 94 10  – – – za stroje iz tar. podšt. 8462 21 05 ali 8462 29 05
8466 94 90  – – – drugo
 
8477     Stroji za obdelavo gume ali plastične mase ali za izdelavo izdelkov
       iz teh materialov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v
       tem poglavju
8477 10   – Stroji za brizgalno vlivanje v kalupe:
8477 10 10  – – oprema za kapsuliranje pri sestavi polprevodniških naprav
8477 10 90  – – drugo
8477 20 00  – Ekstruderji
8477 30 00  – Stroji za oblikovanje s pihanjem
8477 40 00  – Stroji za oblikovanje z vakuumom in drugi stroji za termično
       oblikovanje
       – Drugi stroji za oblikovanje:
8477 51 00  – – za oblikovanje ali protektiranje plaščev ali za oblikovanje
       zračnic
8477 59   – – drugi:
       – – – drugi:
8477 59 10  – – – – stiskalnice
8477 59 80  – – – – drugi
8477 80   – Drugi stroji:
       – – stroji za proizvodnjo penastih izdelkov:
8477 80 11  – – – stroji za proizvodnjo reaktivnih smol
8477 80 19  – – – drugi
       – – drugi:
8477 80 91  – – – oprema za manjšanje velikosti
8477 80 93  – – – mešalniki in mesilniki
8477 80 95  – – – stroji za rezanje, cepljenje in lupljenje
8477 80 99  – – – drugi
8477 90   – Deli:
       – – drugi:
8477 90 10  – – – iz litega železa ali litega jekla
8477 90 80  – – – drugi
 
8479     Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni
       in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
8479 10 00  – Stroji za graditev ulic, cest, visoko in nizko gradnjo ali podobna
       javna dela
8479 20 00  – Stroji za ekstrakcijo ali pripravo živalskih ali rastlinskih masti
       ali olj
8479 30   – Stiskalnice za proizvodnjo ivernih plošč ali vlaknenih plošč iz
       lesa ali drugega lesnatega materiala ter drugi stroji za obdelovanje
       lesa ali plute:
8479 30 10  – – stiskalnice
8479 30 90  – – drugi
8479 40 00  – Stroji za izdelavo vrvi ali kablov
8479 50 00  – Industrijski roboti, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
8479 60 00  – Hladilci zraka na osnovi izparevanja
       – Drugi stroji in mehanske naprave:
8479 81 00  – – za obdelovanje kovin, vključno z napravami za navijanje
       električne žice
8479 82 00  – – stroji za mešanje, gnetenje, drobljenje, mletje, sejanje,
       rešetanje, homogeniziranje ali emulgiranje
8479 89   – – drugo:
8479 89 10  – – – naslednji izdelki, ki se uporabljajo v civilnem letalstvu:
       hidropnevmatske baterije; mehanski sprožilci za usmerjanje sile na
       turbini (za usmerjanje povratnega pritiska); posebno projektirane
       toaletne enote; vlažilci in sušilci zraka; servo mehanizmi,
       neelektrični; neelektrični starter motorji; pnevmatski starterji za
       turbo reaktivce, turbo propelerje in druge plinske turbine;
       neelektrični brisalci vetrobranskih stekel; neelektrični regulatorji
       propelerja
       – – – drugo:
8479 89 30  – – – – samohodno hidravlično rudarsko stropno podporje
8479 89 60  – – – – centralni mazalni sistemi
8479 89 65  – – – – aparati za rast in izvlečenje monokristalov za polprevodnike
8479 89 70  – – – – aparati za epitaksno depozicijo na polprevodnikih
8479 89 73  – – – – aparati za mokro jedkanje, razvijanje, guljenje ali čiščenje
       polprevodniških rezin in podlag prikazovalnikov na tekoče kristale
8479 89 98  – – – – drugo
8479 90   – Deli:
8479 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – drugi:
8479 90 50  – – – strojev iz tar. podšt. 8479 89 65, 8479 89 70, 8479 89 73,
       8479 89 77 ali 8479 89 79
       – – – drugi:
8479 90 92  – – – – iz litega železa in litega jekla
8479 90 97  – – – – drugi
 
8480     Livarski okvirji za livarne kovin; modelne plošče; modeli za kalupe,
       kalupi za kovino (razen kalupov za ingote), kovinske karbide,
       steklo, mineralne materiale, gumo in plastične mase
       – Kalupi za kovino ali kovinske karbide:
8480 49 00  – – drugi
 
8481     Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje,
       velike posode in podobno, vključno z redukcijskimi ventili in
       termostatsko krmiljenimi ventili
8481 10   – Ventili za zmanjšanje pritiska:
8481 10 05  – – kombinirani s filtri ali naoljevalci
8481 20   – Ventili za oljnohidravlične ali pnevmatske prenose:
8481 20 10  – – ventili za upravljanje oljnohidravlično poganjanih prenosov
8481 20 90  – – ventili za upravljanje pnevmatsko poganjanih prenosov
8481 30   – Nepovratni ventili:
8481 30 99  – – drugi
8481 90 00  – Deli
 
8482     Kotalni ležaji
8482 10   – Kroglični ležaji:
8482 10 10  – – z največjim zunanjim premerom do vključno 30 mm
8482 10 90  – – drugi
8482 50 00  – Drugi valjčni ležaji
 
8483     Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in
       ročice; ohišja za ležaje in drsni ležaji; zobniki, zobniški in
       frikcijski prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali valji;
       menjalniki in drugi prenosi hitrosti, vključno pretvorniki navora;
       vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s tistimi za škripčevja);
       sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi)
8483 10   – Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in
       ročice:
8483 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – druge:
       – – – odmične in kolenaste gredi in ročice:
8483 10 41  – – – – iz litega železa ali litega jekla
8483 10 51  – – – – odprto utopno kovane
8483 10 57  – – – – druge
8483 10 60  – – – kolenasti valji
8483 10 80  – – – druge
8483 20   – Ohišja za ležaje z vdelanimi kotalnimi ležaji:
8483 20 10  – – ki se uporabljajo v zračnem in vesoljskem prometu
8483 20 90  – – drugo
8483 30   – Ohišja za ležaje brez vdelanih kotalnih ležajev; drsni ležaji:
8483 30 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – drugo:
       – – – ohišja ležajev:
8483 30 31  – – – – za kotalne ležaje
8483 30 39  – – – – druga
8483 30 90  – – – drsni ležaji
8483 40   – Zobniki in zobniški prenosi, kolesja drugačna od zobatih, zobnikov
       za verige in drugih elementov prenosov prikazanih ločeno; navojna
       vretena s kroglicami ali valji; menjalniki in drugi prenosi
       hitrosti, vključno s pretvorniki navora:
8483 40 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – drugo:
       – – – zobniki in zobniški prenosi (razen tornih prestav):
8483 40 82  – – – – čelni in spiralni
8483 40 83  – – – – stožčasti in stožčasto čelni
8483 40 84  – – – – polžasti
8483 40 85  – – – – drugo
8483 40 92  – – – navojna vretena s kroglicami ali valji
       – – – menjalniki in drugi prenosi hitrosti:
8483 40 94  – – – – menjalniki
8483 40 96  – – – – drugo
8483 40 98  – – – drugo
8483 50   – Vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s tistimi za
       škripčevja):
8483 50 10  – – škripci za uporabo v civilnem letalstvu
       – – drugi:
8483 50 91  – – – iz litega železa ali litega jekla
8483 50 99  – – – drugi
8483 60   – Sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi):
8483 60 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – druge:
8483 60 91  – – – iz litega železa ali litega jekla
8483 60 99  – – – druge
8483 90   – Zobata kolesja, zobniki za verige in drugi elementi prenosov
       prikazani ločeno; deli:
8483 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – drugi:
8483 90 30  – – – ohišij ležajev
       – – – drugi:
8483 90 92  – – – – iz litega železa ali litega jekla
8483 90 98  – – – – drugi
 
8484     Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz
       dveh ali več plasti kovine; garniture tesnil, različne po sestavi
       materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih pakiranjih; mehanska
       tesnila
8484 10   – Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom ali
       iz dveh ali več plasti kovine:
8484 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8484 10 90  – – druga
8484 20 00  – Mehanska tesnila
8484 90   – Drugo:
8484 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8484 90 90  – – drugo
 
8485     Deli strojev brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav,
       kontaktov ali drugih električnih delov, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu v tem poglavju
8485 90   – Drugi:
8485 90 10  – – iz nekovnega litega železa
8485 90 30  – – iz kovnega litega železa
       – – železni ali jekleni:
8485 90 51  – – – iz litega jekla
8485 90 53  – – – iz odprto utopno kovanega železa ali jekla
8485 90 55  – – – iz zaprto utopno kovanega železa ali jekla
8485 90 59  – – – drugi
8485 90 80  – – drugi
 
8501     Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih
       agregatov)
8501 10   – Motorji z izhodno močjo do 37,5 W:
       – – drugi:
8501 10 91  – – – univerzalni motorji na izmenični ali enosmerni tok
8501 10 93  – – – motorji na izmenični tok
8501 10 99  – – – motorji na enosmerni tok
       – Drugi motorji na enosmerni tok; generatorji enosmernega toka:
8501 31   – – z izhodno močjo do vključno 750 W:
8501 31 90  – – – drugi
8501 32   – – z izhodno močjo nad 750 W do vključno 75 kW
       – – – drugi:
8501 32 91  – – – – z izhodno močjo nad 750 W do vključno 7,5 kW
8501 32 99  – – – – z izhodno močjo nad 7,5 kW do vključno 75 kW
8501 40   – Drugi motorji na izmenični tok, enofazni:
       – – drugi:
8501 40 91  – – – z izhodno močjo do vključno 750 W
8501 40 99  – – – z izhodno močjo nad 750 W
 
8503 00   Deli, ki so izključno ali pretežno primerni za uporabo s stroji iz
       tar. št. 8501 ali 8502
8503 00 10  – Nemagnetni varnostni obroči
       – Drugo:
8503 00 91  – – iz litega železa ali litega jekla
8503 00 99  – – drugo
 
8504     Električni transformatorji, statični pretvorniki (npr. usmerniki) in
       indukcijske tuljave
8504 10   – Predstikalne naprave za žarnice na razelektrenje:
8504 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – druge:
8504 10 91  – – – indukcijske tuljave, povezane ali nepovezane s kondenzatorjem
8504 10 99  – – – druge
       – Transformatorji s tekočim dielektrikom:
8504 21 00  – – s prenosno močjo do vključno 650 kVA
8504 22   – – s prenosno močjo nad 650 kVA do vključno 10.000 kVA:
8504 22 10  – – – nad 650 kVA, do vključno 1.600 kVA
8504 22 90  – – – nad 1.600 kVA, do vključno 10.000 kVA
8504 23 00  – – s prenosno močjo nad 10.000 kVA
       – Drugi transformatorji:
8504 31   – – s prenosno močjo do vključno 1 kVA:
8504 31 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – – drugi:
       – – – – merilni transformatorji:
8504 31 31  – – – – – za merjenje napetosti
8504 31 39  – – – – – drugi
8504 31 90  – – – – drugi
8504 32   – – s prenosno močjo nad 1 kVA do vključno 16 kVA:
8504 32 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – – drugi:
8504 32 30  – – – – merilni transformatorji
8504 32 90  – – – – drugi
8504 33   – – s prenosno močjo nad 16 kVA do vključno 500 kVA:
8504 33 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8504 33 90  – – – drugi
8504 34 00  – – s prenosno močjo nad 500 kVA
8504 40   – Statični pretvorniki:
8504 40 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – drugi:
8504 40 20  – – – vrst, ki se uporabljajo skupaj s telekomunikacijskimi aparati,
       s stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in njihovimi enotami
       – – – drugi:
8504 40 50  – – – – polikristalni polprevodniški usmerniki
       – – – – drugi:
8504 40 93  – – – – – polnilniki akumulatorjev
       – – – – – drugi:
8504 40 94  – – – – – – usmerniki
       – – – – – – razsmerniki:
8504 40 96  – – – – – – – z zmogljivostjo do vključno 7,5 kVA
8504 40 97  – – – – – – – z zmogljivostjo nad 7,5 kVA
8504 40 99  – – – – – – drugi
8504 50   – Druge indukcijske tuljave:
8504 50 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – druge:
8504 50 30  – – – vrst, ki se uporabljajo skupaj s telekomunikacijskimi aparati
       in za napajanje strojev za avtomatsko obdelavo podatkov in njihovih
       enot
8504 50 80  – – – druge
8504 90   – Deli:
       – – transformatorjev in indukcijskih tuljav:
8504 90 05  – – – elektronski sklopi strojev iz tar. podšt. 8504 50 30
       – – – drugo:
8504 90 11  – – – – feritna jedra
8504 90 18  – – – – drugo
       – – statičnih pretvornikov:
8504 90 91  – – – elektronski sklopi strojev iz tar. podšt. 8504 40 20
8504 90 99  – – – drugo
 
8505     Elektromagneti; trajni magneti in izdelki, ki so namenjeni, da po
       magnetenju postanejo trajni magneti; vpenjalne glave, vpenjalne
       naprave in podobna držala za obdelovance na osnovi elektromagnetov
       ali trajnih magnetov; elektromagnetne sklopke in zavore;
       elektromagnetne dvigalne glave
       – Trajni magneti in izdelki, ki so namenjeni, da po magnetenju
       postanejo trajni magneti:
8505 11 00  – – kovinski
8505 19   – – drugi:
8505 19 10  – – – trajni magneti iz aglomeriranega ferita
8505 19 90  – – – drugi
8505 20 00  – Elektromagnetne sklopke in zavore
8505 30 00  – Elektromagnetne dvigalne glave
8505 90   – Drugo, vključno z deli:
8505 90 10  – – elektromagneti
8505 90 30  – – elektromagnetna ali trajnomagnetna vpenjala, sponke in podobna
       držala
8505 90 90  – – deli
 
8507     Električni akumulatorji, vključno s separatorji zanje, pravokotni
       ali ne, vključno s kvadratnimi
8507 10   – Svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev:
8507 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – drugi:
       – – – z maso do vključno 5 kg:
8507 10 31  – – – – s tekočim elektrolitom
8507 10 39  – – – – drugi
       – – – z maso nad 5 kg:
8507 10 81  – – – – s tekočim elektrolitom
8507 10 89  – – – – drugi
8507 20   – Drugi svinčevi akumulatorji:
8507 20 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – drugi:
       – – – vlečni akumulatorji:
8507 20 31  – – – – s tekočim elektrolitom
8507 20 39  – – – – drugi
       – – – drugi:
8507 20 81  – – – – s tekočim elektrolitom
8507 20 89  – – – – drugi
 
8511     Električna oprema za vžiganje in zaganjanje motorjev z notranjim
       zgorevanjem, ki se vžigajo s svečko ali kompresijo (npr.: vžigalni
       magneti, magnetna dinama, vžigalne tuljave, vžigalne svečke,
       ogrevalne svečke, električni zaganjalniki); generatorji (npr. diname
       in alternatorji) in regulatorji zanje
8511 10   – Vžigalne svečke:
8511 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8511 10 90  – – druge
8511 20   – Vžigalni magneti; magnetna dinama; magnetni vztrajniki:
8511 20 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8511 20 90  – – drugi
8511 30   – Razdelilniki; vžigalne tuljave:
8511 30 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8511 30 90  – – drugi
8511 40   – Električni zaganjalniki in stroji z dvojnim namenom (električni
       zaganjalniki-generatorji):
8511 40 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8511 40 90  – – drugi
8511 50   – Drugi generatorji:
8511 50 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8511 50 90  – – drugi
8511 80   – Druga oprema:
8511 80 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8511 80 90  – – druga
8511 90 00  – Deli
 
8512     Električna oprema za razsvetljavo in signalizacijo (razen izdelkov
       iz tar. št. 8539), vetrobranski brisalci, naprave za odmrznitev in
       naprave za razmeglitev, za dvokolesa in motorna vozila
8512 10 00  – Oprema za razsvetljavo in vizualno signalizacijo za dvokolesa
8512 20 00  – Druga oprema za razsvetljavo in vizualno signalizacijo
8512 30 00  – Oprema za zvočno signalizacijo
8512 40 00  – Vetrobranski brisalci, naprave za odmrznitev in naprave za
       razmeglitev
8512 90 00  – Deli
 
8515     Stroji in aparati za mehko in trdo spajkanje ali varjenje,
       električni (vključno z električno segrevalnim plinom), laserski ali
       na principu druge svetlobe ali fotonskega snopa, ultrazvoka,
       elektronskega snopa, magnetnih impulzov ali plazemskega obloka,
       vključno s tistimi, s katerimi se lahko reže; električni stroji in
       aparati za vroče brizganje kovin ali kermetov (razen tistih iz tar.
       št. 8456)
       – Stroji in aparati za mehko ali trdo spajkanje:
8515 11 00  – – spajkalniki in pištole za mehko spajkanje
8515 19 00  – – drugi
       – Stroji in aparati za električno uporovno varjenje kovin:
8515 21 00  – – avtomatski ali polavtomatski
8515 29   – – drugi:
8515 29 10  – – – za čelno varjenje
8515 29 90  – – – drugi
       – Stroji in aparati za varjenje kovin z električnim oblokom
       (vključno plazemski oblok):
8515 31 00  – – avtomatski in polavtomatski
8515 39   – – drugi:
       – – – za ročno varjenje s prekritimi elektrodami, skupaj s priborom
       za rezanje ali varjenje in dobavljeno skupaj z:
8515 39 13  – – – – transformatorji
8515 39 18  – – – – generatorji ali rotacijskimi pretvorniki ali statičnimi
       pretvorniki, usmerniki ali usmerjevalnimi napravami
8515 39 90  – – – drugi
8515 80   – Drugi stroji in aparati:
8515 80 05  – – vezalci žic vrst, ki se uporabljajo pri proizvodnji
       polprevodniških naprav
       – – drugi:
       – – – za obdelavo kovin:
8515 80 11  – – – – za varjenje
8515 80 19  – – – – drugi
       – – – drugi:
8515 80 91  – – – – za uporovno varjenje plastičnih mas
8515 80 99  – – – – drugi
8515 90   – Deli:
8515 90 10  – – za stroje iz tar. podšt. 8515 80 05
8515 90 90  – – drugi
 
8516     Električni pretočni ali akumulacijski grelniki vode in potopni
       grelniki; električni aparati za ogrevanje prostorov in električne
       naprave za ogrevanje tal; elektrotermični aparati za urejanje las
       (npr. aparati za sušenje las, aparati za kodranje las idr.) in
       aparati za sušenje rok; električni likalniki; druge gospodinjske
       elektrotermične naprave; električni grelni upori, razen tistih iz
       tar. št. 8545
8516 80   – Električni grelni upori:
8516 80 10  – – montirani v preprosto izolirano ohišje z električnim priključkom,
       uporabljani za odmrzovanje ali odtajanje, za uporabo v civilnem
       letalstvu
       – – drugi:
8516 80 91  – – – vgrajeni v izoliranem ohišju
8516 80 99  – – – drugi
8532     Električni kondenzatorji, konstantni, spremenljivi ali nastavljivi
       (vnaprej nastavljeni)
8532 10 00  – Konstantni kondenzatorji, namenjeni za uporabo v tokokrogih s
       frekvenco 50/60 Hz, s kompenzacijo jalove moči najmanj 0,5 kVAr
       (močnostni kondenzatorji)
       – Drugi konstantni kondenzatorji:
8532 21 00  – – tantalski
8532 22 00  – – aluminijski elektrolitski
8532 23 00  – – keramični, enoplastni
8532 24 00  – – keramični, večplastni
8532 25 00  – – s papirnim ali plastičnim dielektrikom
8532 29 00  – – drugi
8532 30 00  – Spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej nastavljeni kondenzatorji)
8532 90 00  – Deli
 
8533     Električni upori (vključno z reostati in potenciometri), razen
       grelnih uporov
8533 10 00  – Stalni ogljeni upori, kompozitni ali naparjeni
       – Drugi stalni upori:
8533 21 00  – – za moč do vključno 20 W
8533 29 00  – – drugi
       – Spremenljivi žični upori, vključno z reostati in potenciometri:
8533 31 00  – – za moč do vključno 20 W
8533 39 00  – – drugi
8533 40   – Drugi spremenljivi upori, vključno z reostati in potenciometri:
8533 40 10  – – za moč do vključno 20 W
8533 40 90  – – drugi
8533 90 00  – Deli
 
8534 00   Tiskana vezja
       – Ki vsebujejo le vezi in priključki:
8534 00 11  – – večslojna tiskana vezja
8534 00 19  – – druga
8534 00 90  – Z drugimi pasivnimi elementi
 
8536     Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali za zaščito
       električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali
       znotraj njih (npr.: stikala, releji, varovalke, dušilni elementi
       motečih valov, vtiči in vtičnice, okovi žarnic in razdelilne
       omarice), za napetosti do vključno 1.000 V
8536 10   – Varovalke:
8536 10 10  – – za tokove do vključno 10 A
8536 10 50  – – za tokove od 10 A do vključno 63 A
8536 10 90  – – za tokove nad 63 A
8536 20   – Avtomatski odklopniki tokokrogov:
8536 20 10  – – za tokove do vključno 63 A
8536 20 90  – – za tokove nad 63 A
8536 30   – Drugi aparati za zaščito električnih tokokrogov:
8536 30 10  – – za tokove do vključno 16 A
8536 30 30  – – za tokove od 16 A do vključno 125 A
8536 30 90  – – za tokove nad 125 A
       – Releji :
8536 41   – – za napetost do vključno 60 V:
8536 41 10  – – – za tokove do vključno 2 A
8536 41 90  – – – za tokove nad 2 A
8536 49 00  – – drugi
8536 50   – Druga stikala:
       – – druga:
       – – – za napetosti do vključno 60 V:
8536 50 11  – – – – pritisna stikala
8536 50 15  – – – – vrtljiva stikala
8536 50 19  – – – – druga
8536 50 80  – – – druga
       – Okovi žarnic, vtiči in vtičnice:
8536 61   – – okovi žarnic:
8536 61 10  – – – z Edisonovim navojem
8536 61 90  – – – drugi
8536 69   – – drugi:
8536 69 10  – – – za koaksialne kable
8536 69 30  – – – za tiskana vezja
8536 69 90  – – – drugi
8536 90   – Drugi aparati:
8536 90 01  – – predpripravljeni elementi za električna vezja
8536 90 10  – – vezni in kontaktni elementi za žice in kable
8536 90 20  – – kontaktno polje za rezine
8536 90 85  – – drugi
 
8538     Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z aparati iz
       tar. št. 8535, 8536 ali 8537
8538 90   – Drugi:
       – – za rezinske sonde iz tar. podšt. 8536 90 20:
8538 90 11  – – – elektronski sklopi
8538 90 19  – – – drugi
       – – drugi:
8538 90 91  – – – elektronski sklopi
8538 90 99  – – – drugi
 
8539     Električne žarnice z nitko in električne žarnice na razelektrenje,
       vključno zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom,
       ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice
8539 10   – Zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom (sealed beam lamp
       units):
8539 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8539 10 90  – – druge
       – Druge žarnice z nitko, brez ultravijoličnih in infrardečih žarnic:
8539 21   – – volframove halogenske:
8539 21 30  – – – ki se uporabljajo za motorna kolesa ali druga motorna vozila
       – – – druge, za napetosti:
8539 21 92  – – – – nad 100 V
8539 21 98  – – – – do vključno 100 V
8539 22   – – druge, z močjo do vključno 200 W in za napetosti nad 100 V:
8539 22 10  – – – reflektorske svetilke
8539 22 90  – – – druge
8539 29   – – druge:
8539 29 30  – – – ki se uporabljajo za motorna kolesa ali druga motorna vozila
       – – – druge, za napetosti:
8539 29 92  – – – – nad 100 V
8539 29 98  – – – – do vključno 100 V
       – Žarnice na razelektrenje, razen ultravijoličnih žarnic:
8539 31   – – fluorescenčne, s termokatodo:
8539 31 10  – – – z dvojnim podnožjem
8539 31 90  – – – druge
8539 32   – – žarnice, napolnjene s parami živega srebra ali natrija in
       kovinsko - halogenske žarnice:
8539 32 10  – – – napolnjene s parami živega srebra
8539 32 50  – – – napolnjene s parami natrija
8539 32 90  – – – kovinsko - halogenske
8539 39 00  – – druge
       – Ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice:
8539 41 00  – – obločnice
8539 49   – – druge
8539 49 10  – – – ultravijolične žarnice
8539 49 30  – – – infrardeče žarnice
8539 90   – Deli:
8539 90 10  – – podnožja žarnice
8539 90 90  – – drugo
 
8544     Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali elektrolitsko
       oksidirano žico), kabli (vključno s koaksialnimi kabli) in drugi
       izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega; kabli iz
       optičnih vlaken, izdelani iz posamično oplaščenih vlaken,
       kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez
       njega
       – Žica za navijanje:
8544 11   – – bakrena:
8544 11 10  – – – lakirana ali emajlirana
8544 11 90  – – – druga
8544 19   – – druga:
8544 19 10  – – – lakirana ali emajlirana
8544 19 90  – – – druga
8544 20 00  – Koaksialni kabli in drugi koaksialni električni vodniki
8544 30   – Kompleti vodnikov za vžig in drugi kompleti vodnikov za vozila,
       zrakopolove ali ladje:
8544 30 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8544 30 90  – – drugi
       – Drugi električni vodniki, za napetost do vključno 80 V:
8544 41   – – s konektorji:
8544 41 10  – – – ki se uporabljajo za telekomunikacije
8544 41 90  – – – drugi
8544 49   – – drugi:
8544 49 20  – – – ki se uporabljajo za telekomunikacije
8544 49 80  – – – drugi
       – Drugi električni vodniki, za napetost nad 80 V do vključno 1000 V:
8544 51   – – s konektorji:
8544 51 10  – – – ki se uporabljajo v telekomunikacijah
8544 51 90  – – – drugi
8544 59   – – drugi:
8544 59 10  – – – žica in kabli, s premerom posamičnega žičnega vodnika
       nad 0,51 mm
       – – – drugi:
8544 59 20  – – – – za nazivno napetost 1.000 V
8544 59 80  – – – – za nazivno napetost nad 80 V, vendar manj kot 1.000 V
8544 60   – Drugi električni vodniki, za napetost nad 1.000 V:
8544 60 10  – – z bakrenimi vodniki
8544 60 90  – – z drugimi vodniki
8544 70 00  – Kabli iz optičnih vlaken
 
8609 00   Zabojniki (vključno z zabojniki za transport tekočin), specialno
       konstruirani in opremljeni za enega ali več načinov prevoza
8609 00 10  – Za prevoz radioaktivnih snovi, zaščiteni s protiradiacijsko
       prevleko
8609 00 90  – Drugi
 
8701     Traktorji, (razen traktorjev iz tar. št. 8709)
8701 20   – Sedlasti vlačilci za polpriklopnike:
8701 20 10  – – novi
8701 20 90  – – rabljeni
 
8702     Motorna vozila za prevoz deset ali več oseb, vštevši voznika
8702 10   – Z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo
       (dieselskim ali poldieselskim):
       – – s prostornino cilindrov nad 2.500 cm3:
8702 10 11  – – – nova
8702 10 19  – – – rabljena
       – – s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3:
8702 10 91  – – – nova
8702 10 99  – – – rabljena
8702 90   – Druga:
       – – z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem in vžigom s svečko:
       – – – s prostornino cilindrov nad 2.800 cm3:
8702 90 11  – – – – nova
8702 90 19  – – – – rabljena
       – – – s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3:
8702 90 31  – – – – nova
8702 90 39  – – – – rabljena
8702 90 90  – – z drugimi motorji
 
8703     Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
       ljudi (razen vozil iz tar. št. 8702), vključno z motornimi vozili za
       kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa "karavan", "kombi" itd.) in
       dirkalnimi avtomobili
8703 10   – Vozila, konstruirana za vožnjo po snegu; specialna vozila za
       prevoz ljudi na terenih za golf in podobna vozila:
8703 10 11  – – vozila, skonstruirana posebej za potovanje po snegu, z batnim
       motorjem z notranjim zgorevanjem in vžigom s kompresijo (dieselskim
       in poldieselskim) ali z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem in
       z vžigom s svečko
8703 10 18  – – druga
       – Druga vozila z batnim motorjem in vžigom s svečko, razen z
       rotacijskimi batnimi motorji:
8703 21   – – s prostornino cilindrov do vključno 1000 cm3:
8703 21 10  – – – nova
8703 21 90  – – – rabljena
8703 22   – – s prostornino cilindrov nad 1000 cm3 do vključno 1500 cm3:
8703 22 10  – – – nova
8703 22 90  – – – rabljena
8703 23   – – s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do vključno 3000 cm3:
       – – – nova:
8703 23 11  – – – – avtodomi
8703 23 19  – – – – druga
8703 23 90  – – – rabljena
8703 24   – – s prostornino cilindrov nad 3000 cm3:
8703 24 10  – – – nova
8703 24 90  – – – rabljena
       – Druga vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s
       kompresijo (dieselskim ali poldieselskim):
8703 31   – – s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3:
8703 31 10  – – – nova
8703 31 90  – – – rabljena
8703 32   – – s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do vključno 2500 cm3:
       – – – nova:
8703 32 11  – – – – avtodomi
8703 32 19  – – – – druga
8703 32 90  – – – rabljena
8703 33   – – s prostornino cilindrov nad 2500 cm3:
       – – – nova:
8703 33 11  – – – – avtodomi
8703 33 19  – – – – druga
8703 33 90  – – – rabljena
8703 90   – Druga:
8703 90 10  – – z električnimi motorji
8703 90 90  – – druga
 
8704     Motorna vozila za prevoz blaga
8704 10   – Samorazkladalna (dumperji - prekucniki), konstruirana za delo
       izven cestnega omrežja:
8704 10 10  – – z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom
       (dieselskim ali poldieselskim) ali z vžigom s svečko
8704 10 90  – – druga
       – Druga z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s
       kompresijo (dieselskim ali poldieselskim):
8704 21   – – bruto mase do vključno 5 t:
8704 21 10  – – – posebej prirejena za transport visokoradioaktivnih snovi
       – – – druga:
       – – – – z motorji s prostornino cilindrov nad 2.500 cm3:
8704 21 31  – – – – – nova
8704 21 39  – – – – – rabljena
       – – – – z motorji s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3:
8704 21 91  – – – – – nova
8704 21 99  – – – – – rabljena
8704 22   – – bruto mase nad 5 do vključno 20 t:
8704 22 10  – – – posebej prirejena za transport visokoradioaktivnih snovi
       – – – druga:
8704 22 91  – – – – nova
8704 22 99  – – – – rabljena
8704 23   – – bruto mase nad 20 t:
8704 23 10  – – – posebej prirejena za transport visokoradioaktivnih snovi
       – – – druga:
8704 23 91  – – – – nova
8704 23 99  – – – – rabljena
       – Druga z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko:
8704 31   – – bruto mase do vključno 5 t:
8704 31 10  – – – posebej prirejena za transport visoko radioaktivnih snovi
       – – – druga:
       – – – – z motorji s prostornino cilindrov nad 2.800 cm3:
8704 31 31  – – – – – nova
8704 31 39  – – – – – rabljena
       – – – – z motorji s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3:
8704 31 91  – – – – – nova
8704 31 99  – – – – – rabljena
8704 32   – – bruto mase nad 5 t:
8704 32 10  – – – posebej prirejena za transport visokoradioaktivnih snovi
       – – – druga:
8704 32 91  – – – – nova
8704 32 99  – – – – rabljena
8704 90 00  – Druga
 
8705     Motorna vozila za posebne namene (npr.: samonakladalna vozila za
       prevoz vozil z okvarami, vozila z dvigali, gasilska vozila, vozila z
       vgrajenimi betonskimi mešalniki, vozila za čiščenje cest, vozila za
       škropljenje ali posipavanje, mobilne delavnice, mobilne radiološke
       enote), razen motornih vozil, ki so konstruirana predvsem za prevoz
       potnikov ali blaga
8705 10 00  – Vozila z dvigali
8705 20 00  – Mobilni vrtalni stolpi
8705 30 00  – Gasilska vozila
8705 40 00  – Vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki
8705 90   – Druga:
8705 90 10  – – samonakladalna vozila za prevoz poškodovanih vozil
8705 90 30  – – vozila z betonskimi črpalkami
8705 90 90  – – druga
 
8706 00   Šasije z vgrajenimi motorji, za motorna vozila iz tar. št. 8701 do
       8705
       – Šasije za traktorje iz tar. št. 8701; šasije za motorna vozila iz
       tar. št. 8702, 8703 ali 8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino
       cilindrov nad 2.500 cm3 ali z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov nad 2.800 cm3:
8706 00 11  – – za vozila iz tar. št. 8702 ali 8704
8706 00 19  – – druge
       – druge:
8706 00 91  – – za vozila iz tar. št. 8703
8706 00 99  – – druge
 
8707     Karoserije (vključno kabine) za motorna vozila iz tar. št. 8701 do
       8705
8707 10   – Za vozila iz tar. št. 8703:
8707 10 10  – – za industrijsko sestavljanje
8707 10 90  – – druge
8707 90   – Druge:
8707 90 10  – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke
       8701 10; vozil iz tar. št. 8704, z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s
       prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko,
       s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; motornih vozil za
       posebne namene iz tar. št. 8705
8707 90 90  – – druge
 
8708     Deli in pribor za motorna vozila iz tar. št. 8701 do 8705
8708 10   – Odbijači in njihovi deli:
8708 10 10  – – za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar. št. 8703; vozil iz
       tar. št. 8704, z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov do vključno 2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705
8708 10 90  – – drugi
       – Drugi deli in pribor karoserij (tudi za kabine):
8708 21   – – varnostni pasovi:
8708 21 10  – – – za industrijsko sestavljanje:  vozil iz tar. št. 8703; vozil
       iz tar. št. 8704, z motorji z notranjim zgorevanjem s kompresijskim
       vžigom (dieselskimi ali poldieselskimi), s prostornino cilindrov do
       vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s prostornino cilindrov
       do vključno 2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705
8708 21 90  – – – drugi
8708 29   – – drugo:
8708 29 10  – – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke
       8701 10;  vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorji
       z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskimi ali
       poldieselskimi), s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali
       z vžigom s svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
8708 29 90  – – – drugo
       – Zavore in servozavore in njihovi deli:
8708 31   – – montirane zavorne obloge na nosilcu:
8708 31 10  – – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke
       8701 10; vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorji z
       notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskimi ali
       poldieselskimi), s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali
       z vžigom s svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
       – – – druge:
8708 31 91  – – – – za kolutne zavore
8708 31 99  – – – – druge
8708 39   – – drugo:
8708 39 10  – – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke
       8701 10; vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704 z motorji z
       notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskimi ali
       poldieselskimi) s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z
       vžigom s svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
8708 39 90  – – – drugo
8708 40   – Menjalniki:
8708 40 10  – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke
       8701 10; vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorji
       z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskimi ali
       poldieselskimi), s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali
       z vžigom s svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
8708 40 90  – – drugi
8708 50   – Pogonske gredi z diferencialom, tudi tiste, ki imajo druge
       transmisijske komponente:
8708 50 10  – – za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar. št. 8703; vozil iz
       tar. št. 8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s kompresijskim
       vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino cilindrov do
       vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s prostornino cilindrov
       do vključno 2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705
8708 50 90  – – druge
8708 60   – Gredi (razen pogonskih) in njihovi deli:
8708 60 10  – – za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar. št. 8703; vozil iz
       tar. št. 8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s kompresijskim
       vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino cilindrov do
       vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s prostornino cilindrov
       do vključno 2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705
       – – druge:
8708 60 91  – – – iz kovanega jekla v zaprtem utopu, (angl. closed-die forged
       steel)
8708 60 99  – – – druge
8708 70   – Kolesa, njihovi deli in pribor:
8708 70 10  – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke
       8701 10; vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem
       z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z
       vžigom s svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
       – – drugo:
8708 70 50  – – – aluminijasta kolesa; deli in pribor za kolesa, iz aluminija
8708 70 91  – – – pesto kolesa v obliki zvezde, vlivana v celem, jeklena ali
       železna
8708 70 99  – – – drugo
8708 80   – Blažilniki obes:
8708 80 10  – – za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar. št. 8703; vozil iz
       tar. št. 8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s kompresijskim
       vžigom (dieselskim ali poldieselskim) s prostornino cilindrov do
       vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s prostornino cilindrov
       do vključno 2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705
8708 80 90  – – drugi
       – Drugi deli in pribor:
8708 91   – – hladilniki:
8708 91 10  – – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke
       8701 10; vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem
       z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z
       vžigom s svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
8708 91 90  – – – drugi
8708 92   – – izpušni lonci in izpušne cevi:
8708 92 10  – – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke
       8701 10; vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem
       z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z
       vžigom s svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
8708 92 90  – – – drugo
8708 93   – – vklopno-izklopne sklopke in njihovi deli:
8708 93 10  – – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke
       8701 10; vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem
       z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z
       vžigom s svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
8708 93 90  – – – drugo
8708 94   – – volani, krmilni drogovi in krmilni mehanizmi:
8708 94 10  – – – za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar. št. 8703; vozil
       is tar. št. 8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s kompresijskim
       vžigom(dieselskim ali poldieselskim), s prostornino cilindrov do
       vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s prostornino cilindrov
       do vključno 2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705
8708 94 90  – – – drugi
8708 99   – – drugo:
       – – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke
       8701 10; vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem
       z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z
       vžigom s svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705:
8708 99 11  – – – – zračne blazine s sistemom za napihovanje
8708 99 19  – – – – drugo
       – – – drugo:
8708 99 30  – – – – stabilizacijski drogovi
8708 99 50  – – – – drugi torzijski drogovi
       – – – – drugo:
8708 99 92  – – – – – iz kovanega jekla v zaprtem utopu (kalupu), (angl. closed
       die forged steel)
8708 99 98  – – – – – drugo
 
8711     Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in podobna vozila s pomožnim
       motorjem, z bočno prikolico ali brez nje; bočne prikolice
8711 10 00  – Z batnim motorjem in prostornino cilindrov do vključno 50 cm3
8711 20   – Z batnim motorjem in prostornino cilindrov nad 50 cm3 do vključno
       250 cm3:
8711 20 10  – – skuterji
       – – drugo, s prostornino cilindrov:
8711 20 91  – – – nad 50 cm3, do vključno 80 cm3
8711 20 93  – – – nad 80 cm3, do vključno 125 cm3
8711 20 98  – – – nad 125 cm3, do vključno 250 cm3
8711 30   – Z batnim motorjem in prostornino cilindrov nad 250 cm3 do vključno
       500 cm3:
8711 30 10  – – s prostornino cilindrov nad 250 cm3 do vključno 380 cm3
8711 30 90  – – s prostornino cilindrov nad 380 cm3 do vključno 500 cm3
8711 40 00  – Z batnim motorjem in prostornino cilindrov nad 500 cm3 do vključno
       800 cm3
8711 50 00  – Z batnim motorjem in prostornino cilindrov nad 800 cm3
8711 90 00  – Drugo
 
8714     Deli in pribor vozil iz tar. št. 8711 do 8713
       – Za motorna kolesa (tudi mopede):
8714 11 00  – – sedeži
8714 19 00  – – drugi
8714 20 00  – Za invalidske vozičke
       – Drugi:
8714 91   – – okvirji in vilice ter njihovi deli:
8714 91 10  – – – okvirji
8714 91 30  – – – sprednje vilice
8714 91 90  – – – deli
8714 92   – – platišča in napere koles:
8714 92 10  – – – platišča
8714 92 90  – – – napere
8714 93   – – pesta, razen pest z zavoro in zavor za pesta, in prosta verižna
       kolesa:
8714 93 10  – – – pesta brez zavornih naprav ali prostih verižnih koles
8714 93 90  – – – prosta verižna kolesa
8714 94   – – zavore, vključno pesta z zavoro in zavore za pesta, in njihovi
       deli:
8714 94 10  – – – pesta z zavoro in zavore za pesta
8714 94 30  – – – druge zavore
8714 94 90  – – – deli
8714 95 00  – – sedeži
8714 96   – – pedala in prestave v pestu ter njihovi deli:
8714 96 10  – – – pedala
8714 96 30  – – – prestave v pestu
8714 96 90  – – – deli
8714 99   – – drugo:
8714 99 10  – – – ročice
8714 99 30  – – – prtljažniki
8714 99 50  – – – prednje in zadnje verižne prestave ("derailleur" menjalniki)
8714 99 90  – – – drugo; deli
 
8716     Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila, vozila brez lastnega
       pogona; njihovi deli
8716 10   – Priklopniki in polpriklopniki za bivanje ali kampiranje:
8716 10 10  – – zložljivi
       – – drugi, z maso:
8716 10 91  – – – do vključno 750 kg
8716 10 94  – – – od 750 kg do vključno 1600 kg
8716 10 96  – – – od 1600 kg do vključno 3500 kg
8716 10 99  – – – nad 3.500 kg
8716 20 00  – Samonakladalni ali samorazkladalni priklopniki in polpriklopniki
       za kmetijske namene
       – Drugi priklopniki in polpriklopniki za prevoz blaga:
8716 31 00  – – priklopniki-cisterne in polpriklopniki-cisterne za prevoz
       tekočin:
8716 39   – – drugi:
8716 39 10  – – – posebej prirejeni za prevoz visokoradioaktivnih snovi
       – – – drugi:
       – – – – novi:
8716 39 30  – – – – – polprikolice
       – – – – – drugi:
8716 39 51  – – – – – – enoosni
8716 39 59  – – – – – – drugi
8716 39 80  – – – – rabljeni
8716 40 00  – Drugi priklopniki in polpriklopniki
8716 80 00  – Druga vozila
8716 90   – Deli:
8716 90 10  – – šasije
8716 90 30  – – karoserije
8716 90 50  – – osi
8716 90 90  – – drugi deli
 
9025     Hidrometri in podobni merilniki, termometri, pirometri, barometri,
       higrometri (vlagomeri) in psihrometri, tudi kombinacije teh
       instrumentov, z možnostjo registriranja ali brez nje
       – Termometri in pirometri, ki niso kombinirani z drugimi
       instrumenti:
9025 11   – – tekočinski, za direktno odčitavanje:
9025 11 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – – drugi:
9025 11 91  – – – – klinični ali veterinarski termometri
9025 11 99  – – – – drugi
9025 19   – – drugi:
9025 19 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – – drugi:
9025 19 91  – – – – elektronski
9025 19 99  – – – – drugi
9025 80   – Drugi instrumenti:
9025 80 15  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – drugi:
9025 80 20  – – – barometri, ki niso v sklopu z drugimi instrumenti
       – – – drugi:
9025 80 91  – – – – elektronski
9025 80 99  – – – – drugi
9025 90   – Deli in pribor:
9025 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
9025 90 90  – – drugi
 
9026     Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja,
       tlaka ali drugih spremenljivih veličin pri tekočinah ali plinih
       (npr. merilniki pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki
       količine toplote), razen instrumentov in aparatov iz tar. št. 9014,
       9015, 9028 ali 9032
9026 10   – Za merjenje ali kontrolo pretoka ali nivoja tekočine:
9026 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – drugi:
       – – – elektronski:
9026 10 51  – – – – merilniki pretoka
9026 10 59  – – – – drugi
       – – – drugi:
9026 10 91  – – – – merilniki pretoka
9026 10 99  – – – – drugi
9026 20   – Za merjenje ali kontrolo tlaka:
9026 20 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – drugi:
9026 20 30  – – – elektronski
       – – – drugi:
9026 20 50  – – – – spiralni ali kovinski tlačni merilniki z membrano
9026 20 90  – – – – drugi
9026 80   – Drugi instrumenti in aparati:
9026 80 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – drugi:
9026 80 91  – – – elektronski
9026 80 99  – – – drugi
9026 90   – Deli in pribor:
9026 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
9026 90 90  – – drugi
 
9029     Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski
       števci, števci korakov in podobno; kazalniki hitrosti in tahometri,
       razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 9014 in 9015; stroboskopi
9029 10   – Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski
       števci, števci korakov in podobno:
9029 10 10  – – električni ali elektronski števci vrtljajev, za uporabo v
       civilnem letalstvu
9029 10 90  – – drugi
9029 20   – Kazalniki hitrosti in tahometri; stroboskopi:
       – – kazalniki hitrosti in tahometri:
9029 20 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – – drugi:
9029 20 31  – – – – kazalniki hitrosti za vozila
9029 20 39  – – – – drugi
9029 20 90  – – stroboskopi
9029 90   – Deli in pribor:
9029 90 10  – – za števce vrtljajev, kazalnike hitrosti in tahometre, za uporabo
       v civilnem letalstvu
9029 90 90  – – drugi
 
9032     Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali krmiljenje
9032 10   – Termostati:
9032 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – – drugi:
9032 10 30  – – – elektronski
       – – – drugi:
9032 10 91  – – – – z električno sprožilno napravo
9032 10 99  – – – – drugi
9032 20   – Manostati (regulatorji pritiska):
9032 20 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
9032 20 90  – – drugi
       – Drugi instrumenti in aparati:
9032 81   – – hidravlični ali pnevmatski:
9032 81 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
9032 81 90  – – – drugi
9032 89   – – drugi:
9032 89 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
9032 89 90  – – – drugi
9032 90   – Deli in pribor:
9032 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
9032 90 90  – – drugi
 
9401     Sedeži (razen tistih iz tar. št. 94.02), vključno s tistimi, ki se
       lahko spremenijo v ležišča, in njihovi deli
9401 20 00  – Sedeži za motorna vozila
9401 90   – Deli:
9401 90 10  – – sedežev, ki se uporabljajo v zrakoplovih
       – – drugi:
9401 90 30  – – – iz lesa
9401 90 80  – – – drugi
 
9613     Vžigalniki za cigarete in drugi vžigalniki, vključno z mehaničnimi
       ali električnimi, in njihovi deli, razen kremenov in stenjev
9613 80 00  – Drugi vžigalniki

AAA Zlata odličnost