Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2003 z dne 22. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2003 z dne 22. 12. 2003

Kazalo

5492. Uredba o spremembi uredbe o določitvi ugodnejše carinske obravnave zaradi narave ali uporabe blaga v posebne namene, stran 17861.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi ugodnejše carinske obravnave zaradi narave ali uporabe blaga v posebne namene
1. člen
V uredbi o določitvi ugodnejše carinske obravnave zaradi narave ali uporabe blaga v posebne namene (Uradni list RS, št. 29/01, 110/01 in 115/02) se prilogi 1 in 2 nadomestita z novima prilogama 1 in 2 k tej uredbi, ki sta njen sestavni del.
2. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2004.
Št. 424-36/2001-4
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0127
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
                  PRILOGA 1
----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka             Poimenovanje
   1                    2
----------------------------------------------------------------------------------
3209     Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi sintetičnih polimerov
       ali kemično modificiranih naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v vodi
3209 10 00  – Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov
3209 90 00  – Drugo
 
7214     Palice iz železa ali nelegiranega jekla, kovane, toplo valjane,
       toplo vlečene ali toplo iztiskane, brez nadaljne obdelave, vključno
       s tistimi, ki so spiralno zvite po valjanju
7214 10 00  – Kovane
7214 20 00  – Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, povzročenimi
       med valjanjem ali spiralno zvite po valjanju
7214 30 00  – Druge, iz avtomatnega jekla
       – Druge:
7214 91   – – s pravokotnim (razen kvadratnim) prerezom:
7214 91 10  – – – ki vsebujejo manj kot 0,25 mas.% ogljika
7214 91 90  – – – ki vsebujejo 0,25 mas.% ogljika ali več
7214 99   – – druge:
       – – – ki vsebujejo manj kot 0,25 mas.% ogljika:
7214 99 10  – – – – iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje betona
       – – – – druge, s krožnim prečnim prerezom in s premerom:
7214 99 31  – – – – – 80 mm ali več
7214 99 39  – – – – – manj kot 80 mm
7214 99 50  – – – – druge
       – – – druge, ki vsebujejo 0,25 mas.% in več ogljika:
       – – – – druge, s krožnim prečnim prerezom in s premerom:
7214 99 71  – – – – – 80 mm ali več
7214 99 79  – – – – – manj kot 80 mm
7214 99 95  – – – – druge
 
7410     Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona,
       plastične mase ali podobnih podložnih materialov), debeline do
       vključno 0,15 mm (brez vštete podlage)
       – Brez podlage:
7410 11 00  – – iz rafiniranega bakra
7410 12 00  – – iz bakrovih zlitin
       – S podlago:
7410 21 00  – – iz rafiniranega bakra
7410 22 00  – – iz bakrovih zlitin
 
7614     Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd. iz aluminija, električno
       neizolirani
7614 10 00  – Z jeklenim jedrom
7614 90 00  – Drugo
 
8409     Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz tar. št.
       8407 ali 8408
       – Drugi:
8409 91 00  – – primerni izključno ali pretežno za batne motorje z notranjim
       zgorevanjem na vžig s svečko
8409 99 00  – – drugi
 
8413     Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali brez njih, elevatorji
       za tekočine
8413 30   – Črpalke za gorivo, mazalne in hladilne medije batnih motorjev z
       notranjim zgorevanjem:
       – – druge:
8413 30 99  – – – druge
8413 50   – Druge tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem:
       – – druge:
       – – – druge:
8413 50 90  – – – – druge
8413 60   – Druge tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem:
       – – druge:
8413 60 30  – – – hidravlične enote
       – – – druge:
8413 60 90  – – – – druge
       – Druge črpalke; elevatorji za tekočine:
8413 82 00  – – elevatorji za tekočine
       – Deli:
8413 91   – – črpalk:
8413 91 90  – – – drugi
 
8414     Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski kompresorji in
       ventilatorji; ventilacijske ali recirkulacijske nape z vgrajenim
       ventilatorjem, vključno s tistimi, ki imajo filtre
8414 10   – Vakuumske črpalke:
       – – druge:
       – – – druge:
8414 10 80  – – – – druge
 
8415     Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za
       spreminjanje temperature in vlažnosti, vključno s stroji, pri
       katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati
       – Drugo:
8415 81   – – z vgrajeno hladilno enoto in regulacijskim ventilom za hlajenje
       ali gretje (povratna toplotna črpalka):
8415 81 90  – – – drugo
8415 82   – – drugo, z vgrajeno hladilno enoto:
8415 82 80  – – – drugo
8415 83   – – brez vgrajene hladilne enote:
8415 83 90  – – – drugo
8415 90   – Deli:
8415 90 90  – – drugi
 
8421     Centrifuge, vključno sušilne centrifuge; naprave in aparati za
       filtriranje in čiščenje tekočin ali plinov
       – Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje plinov:
8421 31   – – filtri za vsesani zrak za motorje z notranjim zgorevanjem:
8421 31 90  – – – drugi
 
8425     Škripčevja in škripci; vodoravni in navpični vitli; dvigala za
       velike tovore z majhno dvižno višino
       – Škripčevja in škripci:
8425 11   – – na električni pogon:
8425 11 90  – – – drugi
8425 19   – – drugi:
       – – – drugi:
8425 19 91  – – – – ročno vodeni verižni škripci
8425 19 99  – – – – drugi
8425 20 00  – Izvozne naprave za jaške; vitli, specialno izdelani za uporabo pod
       zemljo
       – Drugi vitli:
8425 31   – – na električni pogon:
8425 31 90  – – – drugi
8425 39   – – drugi:
       – – – drugi:
8425 39 91  – – – – na pogon z batnimi motorji z notranjim izgorevanjem
8425 39 99  – – – – drugi
       – Dvigala za velike tovore z majhno dvižno višino; dvigala za
       dviganje vozil:
8425 41 00  – – nepremična dvigala za vgraditev v delavnicah za popravilo
       cestnih vozil
8425 42   – – druga dvigala, hidravlična:
8425 42 90  – – – druga
8425 49   – – druga:
8425 49 90  – – – druga
 
8431     Deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno s stroji iz tar.
       št. 8425 do 8430
       – Za stroje iz tar. št. 8426, 8429 in 8430:
8431 49   – – drugi:
8431 49 80  – – – drugi
 
8481     Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje,
       velike posode in podobno, vključno z redukcijskimi ventili in
       termostatsko krmiljenimi ventili
8481 30   – Nepovratni ventili:
8481 30 99  – – drugi
8481 40   – Varnostni ventili:
8481 40 90  – – drugi
8481 90 00  – Deli
 
8483     Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in
       ročice; ohišja za ležaje in drsni ležaji; zobniki, zobniški in
       frikcijski prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali valji;
       menjalniki in drugi prenosi hitrosti, vključno pretvorniki navora;
       vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s tistimi za škripčevja);
       sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi)
8483 10   – Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in
       ročice:
       – – druge:
       – – – odmične in kolenaste gredi in ročice:
8483 10 57  – – – – druge
8483 10 80  – – – druge
8483 90   – Zobata kolesja, zobniki za verige in drugi elementi prenosov
       prikazani ločeno; deli:
       – – drugi:
       – – – drugi:
8483 90 98  – – – – drugi
 
8504     Električni transformatorji, statični pretvorniki (npr. usmerniki) in
       indukcijske tuljave
       – Transformatorji s tekočim dielektrikom:
8504 21 00  – – s prenosno močjo do vključno 650 kVA
       – Drugi transformatorji:
8504 31   – – s prenosno močjo do vključno 1 kVA:
       – – – drugi:
8504 31 90  – – – – drugi
8504 40   – Statični pretvorniki:
       – – drugi:
       – – – drugi:
       – – – – drugi:
8504 40 93  – – – – – polnilniki akumulatorjev
       – – – – – drugi:
8504 40 94  – – – – – – usmerniki
8504 50   – Druge indukcijske tuljave:
       – – druge:
8504 50 80  – – – druge
8504 90   – Deli:
       – – statičnih pretvornikov:
8504 90 99  – – – drugo
 
8531     Električni aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo (npr.:
       zvonci, sirene, indikatorske table, alarmni aparati proti tatvini
       ali požaru), razen tistih iz tar. št. 8512 ali 8530
8531 10   – Alarmni aparati proti tatvini ali požaru in podobni aparati:
       – – drugi:
8531 10 20  – – – namenjeni za motorna vozila
8531 10 30  – – – namenjeni za zgradbe
8531 10 80  – – – drugi
8531 80   – Drugi aparati:
       – – drugi:
8531 80 80  – – – drugi
 
8535     Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali zaščito
       električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali
       znotraj njih (npr.: stikala, varovalke, prenapetostni odvodniki,
       omejevalniki napetosti, dušilni elementi motečih valov, priključne
       razdelilne priprave in stikalne omare), za napetost nad 1.000 V
8535 10 00  – Varovalke
       – Avtomatski odklopniki tokokrogov:
8535 21 00  – – za napetost, manjšo od 72,5 kV
8535 29 00  – – drugi
8535 30   – Ločilniki in vklopno - izklopna stikala:
8535 30 10  – – za napetosti manjšo od 72,5 kV
8535 90 00  – Drugo
 
8536     Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali za zaščito
       električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali
       znotraj njih (npr.: stikala, releji, varovalke, dušilni elementi
       motečih valov, vtiči in vtičnice, okovi žarnic in razdelilne
       omarice), za napetosti do vključno 1.000 V
8536 10   – Varovalke:
8536 10 10  – – za tokove do vključno 10 A
8536 10 50  – – za tokove od 10 A do vključno 63 A
8536 10 90  – – za tokove nad 63 A
8536 20   – Avtomatski odklopniki tokokrogov:
8536 20 10  – – za tokove do vključno 63 A
8536 20 90  – – za tokove nad 63 A
8536 30   – Drugi aparati za zaščito električnih tokokrogov:
8536 30 10  – – za tokove do vključno 16 A
8536 30 30  – – za tokove od 16 A do vključno 125 A
8536 30 90  – – za tokove nad 125 A
       – Releji :
8536 41   – – za napetost do vključno 60 V:
8536 41 10  – – – za tokove do vključno 2 A
8536 41 90  – – – za tokove nad 2 A
8536 50   – Druga stikala:
       – – druga:
       – – – za napetosti do vključno 60 V:
8536 50 11  – – – – pritisna stikala
8536 50 15  – – – – vrtljiva stikala
8536 50 19  – – – – druga
8536 50 80  – – – druga
       – Okovi žarnic, vtiči in vtičnice:
8536 61   – – okovi žarnic:
8536 61 10  – – – z Edisonovim navojem
8536 61 90  – – – drugi
8536 69   – – drugi:
8536 69 90  – – – drugi
8536 90   – Drugi aparati:
8536 90 01  – – predpripravljeni elementi za električna vezja
 
8537     Table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove, opremljene z
       dvema ali več izdelki iz tar. št. 8535 ali 8536, za električno
       krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka, vključno s tistimi z
       vgrajenimi instrumenti in aparati iz 90. poglavja in aparati za
       numerično krmiljenje, razen telefonskih central iz tar. št. 8517
8537 10   – Za napetost do vključno 1.000 V:
8537 10 10  – – numerične upravljalne plošče, omare, pulti, table, mize z
       vgrajenimi napravami za avtomatsko obdelavo podatkov
8537 20   – Za napetost nad 1.000 V:
8537 20 91  – – za napetosti od 1.000 V do vključno 72,5 kV
8537 20 99  – – za napetosti nad 72,5 kV
 
8539     Električne žarnice z nitko in električne žarnice na razelektrenje,
       vključno zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom,
       ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice
8539 10   – Zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom (sealed beam lamp
       units):
8539 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8539 10 90  – – druge
       – Druge žarnice z nitko, brez ultravijoličnih in infrardečih žarnic:
8539 21   – – volframove halogenske:
8539 21 30  – – – ki se uporabljajo za motorna kolesa ali druga motorna vozila
       – – – druge, za napetosti:
8539 21 92  – – – – nad 100 V
8539 21 98  – – – – do vključno 100 V
8539 22   – – druge, z močjo do vključno 200 W in za napetosti nad 100 V:
8539 22 10  – – – reflektorske svetilke
8539 22 90  – – – druge
8539 29   – – druge:
8539 29 30  – – – ki se uporabljajo za motorna kolesa ali druga motorna vozila
       – – – druge, za napetosti:
8539 29 92  – – – – nad 100 V
8539 29 98  – – – – do vključno 100 V
       – Žarnice na razelektrenje, razen ultravijoličnih žarnic:
8539 31   – – fluorescenčne, s termokatodo:
8539 31 90  – – – druge
8539 32   – – žarnice, napolnjene s parami živega srebra ali natrija in
       kovinsko - halogenske žarnice:
8539 32 50  – – – napolnjene s parami natrija
8539 39 00  – – druge
       – Ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice:
8539 41 00  – – obločnice
8539 49   – – druge
8539 49 10  – – – ultravijolične žarnice
8539 49 30  – – – infrardeče žarnice
8539 90   – Deli:
8539 90 90  – – drugo
 
8601     Tirne lokomotive, napajane iz zunanjega vira električne energije ali
       iz električnega akumulatorja
8601 10 00  – Napajane iz zunanjega vira električne energije
8601 20 00  – Napajane iz električnih akumulatorjev
 
8602     Druge tirne lokomotive; lokomotive z zalogovnikom
8602 10 00  – Električne dieselske lokomotive
8602 90 00  – Druge
 
8603     Samovozni železniški in tramvajski potniški in tovorni vagoni, razen
       tistih iz tar. št. 8604
8603 10 00  – Napajani iz zunanjega vira električne energije
8603 90 00  – Drugi
 
8604 00 00  Železniška in tramvajska vozila za vzdrževanje ali servisiranje,
       vključno samovozna (na primer vagoni-delavnice, vagoni-dvigala,
       vagoni-podbijalniki tolčenca, vagoni-ravnalniki tirov, poskusno
       preskusni vagoni in progovna inšpekcijska vozila)
 
8605 00 00  Železniški in tramvajski potniški vagoni, nesamovozni; prtljažni
       vagoni, poštni vagoni in drugi železniški in tramvajski vagoni za
       specialne namene, nesamovozni (razen tistih iz tar. št. 8604)
8606     Železniški in tramvajski tovorni vagoni, nesamovozni
8606 10 00  – Vagoni cisterne in podobno
8606 20 00  – Vagoni z izolacijo ali hlajenjem, razen tistih iz tar. podšt. 8606
       10
8606 30 00  – Samopraznilni vagoni, razen tistih iz tar. podšt. 8606 10 in 8606
       20
       – Drugi:
8606 91   – – s streho in zaprti:
8606 91 90  – – – drugi
8606 92 00  – – odprti, s fiksnimi stranicami, visokimi več kot 60 cm
8606 99 00  – – drugi
 
8607     Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov
       – Podstavni vozički, osi, kolesa in njihovi deli:
8607 11 00  – – pogonski podstavni vozički
8607 12 00  – – drugi podstavni vozički
8607 19   – – drugo, vključno z deli:
       – – – osi, sestavljene ali nesestavljene; kolesa in njihovi deli:
8607 19 01  – – – – iz litega železa ali litega jekla
8607 19 11  – – – – iz zaprto utopno kovanega jekla
8607 19 18  – – – – drugo
       – – – deli tovornih tirnih vozil, tovornih podstavkov itd.:
8607 19 91  – – – – iz litega železa ali litega jekla
8607 19 99  – – – – drugi
       – Zavore in njihovi deli:
8607 21   – – zračne zavore in njihovi deli:
8607 21 10  – – – iz litega železa ali litega jekla
8607 21 90  – – – drugo
8607 29   – – drugo:
8607 29 10  – – – iz litega železa ali litega jekla
8607 29 90  – – – drugo
8607 30   – Vlečne naprave (s kavljem in drugo), odbojniki in njihovi deli:
8607 30 01  – – iz litega železa ali litega jekla
8607 30 99  – – druge
       – Drugi:
8607 91   – – za lokomotive:
8607 91 10  – – – ohišja osi in njihovi deli
       – – – drugi:
8607 91 91  – – – – iz litega železa ali litega jekla
8607 99   – – drugi:
8607 99 10  – – – ohišja osi in njihovi deli
8607 99 30  – – – karoserije in njihovi deli
8607 99 50  – – – šasije in njihovi deli
8607 99 90  – – – drugi
 
8608 00   Železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor; mehanska (vključno
       elektromehanska) oprema za signalizacijo, varnost, nadzor in
       upravljanje prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu,
       prometu na notranjih vodnih poteh, parkiriščih, lukah ali letališčih;
       njihovi deli
8608 00 10  – Oprema za železnice in tramvajske proge
8608 00 30  – Druga oprema
8608 00 90  – Deli
 
8609 00   Zabojniki (vključno z zabojniki za transport tekočin), specialno
       konstruirani in opremljeni za enega ali več načinov prevoza
8609 00 90  – Drugi
 
8709     Samovozni delovni vozički, brez naprav za dviganje ali
       manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, lukah ali
       na letališčih za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila ki
       se uporabljajo na peronih železniških postaj; deli navedenih vozil
       – Vozila:
8709 11   – – električna:
8709 11 90  – – – druga
8709 19   – – druga:
8709 19 90  – – – druga
8709 90 00  – Deli
 
9030     Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in aparati
       za merjenje ali kontrolo električnih veličin, razen merilnikov iz
       tar. št. 9028; instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje
       alfa, beta, gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih ionizirajočih
       sevanj
       – Drugi instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo napetosti,
       jakosti toka, upornosti ali moči, brez naprav za registriranje:
9030 39   – – drugi:
       – – – drugi:
       – – – – drugi:
9030 39 91  – – – – – voltmetri
9030 39 99  – – – – – drugi
                  PRILOGA 2
----------------------------------------------------------------------------------
 Tarifna oznaka              Poimenovanje
    1                    2
----------------------------------------------------------------------------------
4009     Cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz trde gume, s
       priborom ali brez njega (npr. spojnice, kolena, prirobnice)
       – Neojačene in nekombinirane z drugimi materiali:
4009 12   – – S priborom:
4009 12 10  – – – ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za uporabo v civilnem
       letalstvu
       – Ojačene ali kombinirane samo s kovino:
4009 22   – – S priborom:
4009 22 10  – – – ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za uporabo v civilnem
       letalstvu
       – Ojačene ali kombinirane samo s tekstilnimi materiali:
4009 32   – – S priborom:
4009 32 10  – – – ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za uporabo v civilnem
       letalstvu
       – Ojačene ali kombinirane z drugimi materiali:
4009 42   – – S priborom:
4009 42 10  – – – ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za uporabo v civilnem
       letalstvu
 
4017 00   Trdi vulkaniziran kavčuk(guma) (npr.: ebonit) v vseh oblikah,
       vključno z odpadki in ostanki; izdelki iz trdega vulkaniziranega
       kavčuka (gume)
4017 00 90  – Izdelki iz trde gume
 
4823     Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz
       celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike; drugi
       izdelki iz celuloze, papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali
       trakov iz celuloznih vlaken
4823 90   – Drugo:
4823 90 10  – – tesnila in podobni predmeti za uporabo v civilnem letalstvu
 
6812     Predelana azbestna vlakna; mešanice na osnovi azbesta ali na osnovi
       azbesta in magnezijevega karbonata; izdelki iz teh mešanic ali iz
       azbesta (npr. preja, tkanine, oblačila, pokrivala, obutev, tesnila),
       ojačeni ali neojačeni, razen izdelkov iz tar. št. 6811 in 6813
6812 90   – Drugo:
6812 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
7007     Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla
       – Plastno varnostno steklo:
7007 21   – – velikosti in oblik, primernih za vgraditev v vozila, zrakoplove,
       vesoljske ladje ali plovila:
7007 21 10  – – – vetrobranska stekla, neuokvirjena, za uporabo v civilnem
       letalstvu
 
7304     Cevi in votli profili, brezšivni, iz železa (razen litega železa)
       ali jekla
       – Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz drugega legiranega jekla:
7304 59   – – drugi:
       – – – drugi:
7304 59 50  – – – – opremljeni s priborom(fitingi), ustrezni za pretok plina ali
       tekočine za uporabo v civilnem letalstvu
 
7306     Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi spoji, varjeni,
       kovičeni ali zaprti na podoben način), iz železa ali jekla
7306 30   – Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz železa ali
       nelegiranega jekla:
7306 30 10  – – opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za pretok plina ali
       tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu
7306 60   – Drugi, varjeni, ki nimajo krožnega prečnega prereza:
7306 60 10  – – opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za pretok plina ali
       tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu
 
7312     Vpredena žica, vrvi in kabli, pleteni trakovi ipd., iz železa ali
       jekla, ki niso električno izolirani
7312 10   – Vpredena žica, vrvi in kabli:
7312 10 10  – – opremljeni s priborom (fitingi) ali predelani v izdelke za
       uporabo v civilnem letalstvu
 
 
7312 90   – Drugo:
7312 90 10  – – opremljeno s priborom (fitingi) ali predelano v izdelke za
       uporabo v civilnem letalstvu
 
7322     Radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne ogrevajo z električno
       energijo, in njihovi deli iz železa ali jekla; grelniki na topli
       zrak in distributorji toplega zraka (vključno z razdelilci, ki lahko
       oddajajo tudi svež ali obnovljen zrak), ki se ne ogrevajo z
       električno energijo, z vgrajenim eletričnim ventilatorjem, in njihovi
       deli iz železa ali jekla
7322 90   – Drugo:
7322 90 10  – – grelci zraka in razdelilci toplega zraka (brez njihovih delov),
       za uporabo v civilnem letalstvu
7324     Sanitarni predmeti in njihovi deli, iz železa ali jekla
7324 10   – Pomivalna korita in umivalniki, iz nerjavnega jekla:
7324 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
7324 90   – Drugo, vključno z deli:
7324 90 10  – – sanitarna oprema (brez njihovih delov) za uporabo v civilnem
       letalstvu
 
7326     Drugi železni ali jekleni izdelki
7326 20   – Izdelki iz železne ali jeklene žice:
7326 20 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
7413 00   Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd., iz bakra, električno
       neizolirani
7413 00 10  – Opremljeni s priborom (fitingi), za uporabo v civilnem letalstvu
 
7608     Aluminijaste cevi
7608 10   – Iz nelegiranega aluminija:
7608 10 10  – – opremljene s priborom (fitingi), ustrezne za pretok plina ali
       tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu
7608 20   – Iz aluminijevih zlitin:
7608 20 10  – – opremljene s priborom (fitingi), ustrezne za pretok plina ali
       tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu
 
8302     Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz navadnih kovin, za
       pohištvo, vrata, stopnišča, okna, rolete, karoserije, sedlarsko
       blago, kovčke, skrinje, škatle in podobno; obešalniki za klobuke,
       konzole ipd.; koleščki (za pohištvo ipd.), s pritrdilnimi elementi
       iz navadnih kovin; avtomatična zapirala za vrata, iz navadnih kovin
8302 20   – Koleščki (za pohištvo ipd.):
8302 20 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki:
8302 42   – – drugi, za pohištvo:
8302 42 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8302 49   – – drugi:
8302 49 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8302 60   – Avtomatična zapirala za vrata:
8302 60 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8307     Upogljive cevi iz navadnih kovin, s priborom ali brez njega
8307 10   – Iz železa ali jekla:
8307 10 10  – – opremljene s priborom (fitingi), za uporabo v civilnem letalstvu
8307 90   – Iz drugih navadnih kovin:
8307 90 10  – – opremljene s priborom (fitingi), za uporabo v civilnem letalstvu
 
8408     Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo
       (dieselski ali poldieselski motorji)
8408 90   – Drugi motorji:
8408 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
 
 
8412     Drugi pogonski stroji in motorji
       – Hidravlično gnani stroji in motorji:
8412 21   – – z linearnim gibanjem (cilindri):
8412 21 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8412 29   – – drugi:
8412 29 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – Pnevmatično gnani stroji in motorji:
8412 31   – – z linearnim gibanjem (cilindri):
8412 31 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8412 39   – – drugi:
8412 39 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8412 80   – Drugi:
       – – drugi:
8412 80 91  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8412 90   – Deli:
8412 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8413     Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali brez njih, elevatorji
       za tekočine
       – Črpalke z merilnimi napravami ali predvidene za delovanje z
       merilnimi napravami:
8413 19   – – druge:
8413 19 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8413 20   – Ročne črpalke, razen črpalk iz tar. podšt. 8413 11 in 8413 19:
8413 20 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8413 50   – Druge tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem:
8413 50 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8413 60   – Druge tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem:
8413 60 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – Druge črpalke; elevatorji za tekočine:
8413 81   – – črpalke:
8413 81 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8414     Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski kompresorji in
       ventilatorji; ventilacijske ali recirkulacijske nape z vgrajenim
       ventilatorjem, vključno s tistimi, ki imajo filtre
8414 30   – Kompresorji za hladilne naprave:
8414 30 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – Ventilatorji:
8414 51   – – namizni, talni, stenski, okenski, stropni ali strešni
       ventilatorji, z vgrajenim elektromotorjem moči do vključno 125 W:
8414 51 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8414 59   – – drugi:
8414 59 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8414 80   – Drugo:
8414 80 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8415     Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za
       spreminjanje temperature in vlažnosti, vključno s stroji, pri
       katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati
       – Drugo:
8415 81   – – z vgrajeno hladilno enoto in regulacijskim ventilom za hlajenje
       ali gretje (povratna toplotna črpalka):
8415 81 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8415 82   – – drugo, z vgrajeno hladilno enoto:
8415 82 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8415 83   – – brez vgrajene hladilne enote:
8415 83 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8415 90   – Deli:
8415 90 10  – – klimatizacijskih naprav iz tar. podšt. 8415 81, 8415 82 ali 8415
       83, za uporabo v civilnem letalstvu
 
 
8418     Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali
       zamrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, drugačne od
       klimatizacijskih naprav iz tar. št. 8415
8418 10   – Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s posebnimi vrati:
8418 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8418 30   – Zamrzovalniki - skrinje, z zmogljivostjo do vključno 800 l:
8418 30 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8418 40   – Zamrzovalniki - vertikalni, z zmogljivostjo do vključno 900 l:
8418 40 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – Druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje; toplotne črpalke:
8418 61   – – kompresorske enote za hlajenje, katerih kondenzatorji so
       toplotni izmenjalniki:
8418 61 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8418 69   – – druge:
8418 69 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8419     Stroji, naprave in laboratorijska oprema (vključno električno
       ogrevani) (brez peči in pečic in druge opreme iz tar. št. 8514), za
       obdelavo materiala s spremembo temperature, kot je ogrevanje,
       kuhanje, žganje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija,
       pasterizacija, parjenje, sušenje, izhlapevanje, vplinjevanje,
       kondenzacija ali hlajenje, razen gospodinjskih strojev in naprav;
       pretočni in akumulacijski grelniki za vodo, neelektrični
8419 50   – Toplotni izmenjalniki:
8419 50 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – Drugi stroji, naprave in oprema:
8419 81   – – za pripravo toplih napitkov ali za kuhanje ali gretje (pečenje) hrane:
8419 81 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8419 90   – Deli:
8419 90 10  – – toplotnih izmenjalnikov, za uporabo v civilnem letalstvu
 
8421     Centrifuge, vključno sušilne centrifuge; naprave in aparati za
       filtriranje in čiščenje tekočin ali plinov
       – Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje:
8421 19   – – druge:
8421 19 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin:
8421 21   – – za filtriranje in čiščenje vode:
8421 21 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8421 23   – – filtri za olje ali gorivo, za motorje z notranjim zgorevanjem:
8421 23 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8421 29   – – druge:
8421 29 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje plinov:
8421 31   – – filtri za vsesani zrak za motorje z notranjim zgorevanjem:
8421 31 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8421 39   – – druge:
8421 39 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8424     Mehanske naprave (na ročni pogon ali brez njega) za brizganje,
       razprševanje ali pršenje tekočin ali prahu; gasilski aparati,
       napolnjeni ali nenapolnjeni; brizgalne pištole in podobne naprave;
       stroji za brizganje pare ali peska in podobni stroji za brizganje s
       curkom
8424 10   – Gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni:
8424 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8425     Škripčevja in škripci; vodoravni in navpični vitli; dvigala za
       velike tovore z majhno dvižno višino
       – Škripčevja in škripci:
8425 11   – – na električni pogon:
8425 11 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8425 19   – – drugi:
8425 19 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – Drugi vitli:
8425 31   – – na električni pogon:
8425 31 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8425 39   – – drugi:
8425 39 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – Dvigala za velike tovore z majhno dvižno višino; dvigala za
       dviganje vozil:
8425 42   – – druga dvigala, hidravlična:
8425 42 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8425 49   – – druga:
8425 49 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8426     Ladijski žerjavi; dvigala, vključno kabelska dvigala; portalna
       dvigala, luška dvigala in avto dvigala, opremljena z dvigalom
       – Druga dvigala:
8426 99   – – druga:
8426 99 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8428     Drugi stroji za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali razkladanje
       (npr.: dvigala, premične stopnice, transporterji in žičnice)
8428 10   – Dvigala in skipi:
8428 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8428 20   – Transporterji, pnevmatični:
8428 20 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – Drugi transporterji, ki delujejo kontinuirano, za blago ali
       material:
8428 39   – – drugi:
8428 39 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8479     Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni
       in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
8479 90   – Deli:
8479 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8483     Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in
       ročice; ohišja za ležaje in drsni ležaji; zobniki, zobniški in
       frikcijski prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali valji;
       menjalniki in drugi prenosi hitrosti, vključno pretvorniki navora;
       vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s tistimi za škripčevja);
       sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi)
8483 10   – Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in ročice:
8483 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8483 20   – Ohišja za ležaje z vdelanimi kotalnimi ležaji:
8483 20 10  – – ki se uporabljajo v zračnem in vesoljskem prometu
8483 30   – Ohišja za ležaje brez vdelanih kotalnih ležajev; drsni ležaji:
8483 30 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8483 40   – Zobniki in zobniški prenosi, kolesja drugačna od zobatih, zobnikov
       za verige in drugih elementov prenosov prikazanih ločeno; navojna
       vretena s kroglicami ali valji; menjalniki in drugi prenosi
       hitrosti, vključno s pretvorniki navora:
8483 40 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8483 60   – Sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi):
8483 60 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8483 90   – Zobata kolesja, zobniki za verige in drugi elementi prenosov
       prikazani ločeno; deli:
8483 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8484     Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz
       dveh ali več plasti kovine; garniture tesnil, različne po sestavi
       materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih pakiranjih; mehanska
       tesnila
8484 10   – Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom ali
       iz dveh ali več plasti kovine:
8484 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8484 90   – Drugo:
8484 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8501     Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih
       agregatov)
8501 20   – Univerzalni motorji (na izmenični ali enosmerni tok) z izhodno
       močjo nad 37,5 W:
8501 20 10  – – z izhodno močjo nad 735 W do vključno 150 kW, za uporabo v
       civilnem letalstvu
       – Drugi motorji na enosmerni tok; generatorji enosmernega toka:
8501 31   – – z izhodno močjo do vključno 750 W:
8501 31 10  – – – motorji z izhodno močjo nad 735 W, generatorji enosmernega
       toka, za uporabo v civilnem letalstvu
8501 32   – – z izhodno močjo nad 750 W do vključno 75 kW
8501 32 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8501 33   – – z izhodno močjo nad 75 kW do vključno 375 kW:
8501 33 10  – – – motorji z izhodno močjo do vključno 150 kW in generatorji za
       uporabo v civilnem letalstvu
8501 34   – – z izhodno močjo nad 375 kW:
8501 34 10  – – – generatorji za uporabo v civilnem letalstvu
8501 40   – Drugi motorji na izmenični tok, enofazni:
8501 40 10  – – z izhodno močjo nad 735 W do vključno 150 kW, za uporabo v
       civilnem letalstvu
       – Drugi motorji na izmenični tok, večfazni:
8501 51   – – z izhodno močjo do vključno 750 W:
8501 51 10  – – – z izhodno močjo nad 735 W, za uporabo v civilnem letalstvu
8501 52   – – z izhodno močjo nad 750 W do vključno 75 kW:
8501 52 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8501 53   – – z izhodno močjo nad 75 kW:
8501 53 10  – – – z izhodno močjo do vključno 150 kW, za uporabo v civilnem
       letalstvu
       – Generatorji izmeničnega toka (alternatorji):
8501 61   – – z izhodno močjo do vključno 75 kVA:
8501 61 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8501 62   – – z izhodno močjo nad 75 kVA do vključno 375 kVA:
8501 62 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8501 63   – – z izhodno močjo nad 375 kVA do vključno 750 kVA:
8501 63 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8502     Električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki
       – Generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem na
       vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji):
8502 11   – – z izhodno močjo do vključno 75 kVA:
8502 11 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8502 12   – – z izhodno močjo nad 75 kVA do vključno 375 kVA:
8502 12 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8502 13   – – z izhodno močjo nad 375 kVA:
8502 13 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8502 20   – Generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem na
       vžig s svečkami:
8502 20 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – Drugi generatorski agregati:
8502 39   – – drugi:
8502 39 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8502 40   – Električni rotacijski pretvorniki:
8502 40 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8504     Električni transformatorji, statični pretvorniki (npr. usmerniki) in
       indukcijske tuljave
8504 10   – Predstikalne naprave za žarnice na razelektrenje:
8504 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – Drugi transformatorji:
8504 31   – – s prenosno močjo do vključno 1 kVA:
8504 31 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8504 32   – – s prenosno močjo nad 1 kVA do vključno 16 kVA:
8504 32 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8504 33   – – s prenosno močjo nad 16 kVA do vključno 500 kVA:
8504 33 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8504 40   – Statični pretvorniki:
8504 40 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8504 50   – Druge indukcijske tuljave:
8504 50 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8507     Električni akumulatorji, vključno s separatorji zanje, pravokotni
       ali ne, vključno s kvadratnimi
8507 10   – Svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev:
8507 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8507 20   – Drugi svinčevi akumulatorji:
8507 20 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8507 30   – Nikelj - kadmijevi akumulatorji:
8507 30 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8507 40   – Železo-nikljevi akumulatorji:
8507 40 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8507 80   – Drugi akumulatorji:
8507 80 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8507 90   – Deli:
8507 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8511     Električna oprema za vžiganje in zaganjanje motorjev z notranjim
       zgorevanjem, ki se vžigajo s svečko ali kompresijo (npr.: vžigalni
       magneti, magnetna dinama, vžigalne tuljave, vžigalne svečke,
       ogrevalne svečke, električni zaganjalniki); generatorji (npr. diname
       in alternatorji) in regulatorji zanje
8511 10   – Vžigalne svečke:
8511 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8511 20   – Vžigalni magneti; magnetna dinama; magnetni vztrajniki:
8511 20 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8511 30   – Razdelilniki; vžigalne tuljave:
8511 30 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8511 40   – Električni zaganjalniki in stroji z dvojnim namenom (električni
       zaganjalniki-generatorji):
8511 40 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8511 50   – Drugi generatorji:
8511 50 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8511 80   – Druga oprema:
8511 80 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8516     Električni pretočni ali akumulacijski grelniki vode in potopni
       grelniki; električni aparati za ogrevanje prostorov in električne
       naprave za ogrevanje tal; elektrotermični aparati za urejanje las
       (npr. aparati za sušenje las, aparati za kodranje las idr.) in
       aparati za sušenje rok; električni likalniki; druge gospodinjske
       elektrotermične naprave; električni grelni upori, razen tistih iz
       tar. št. 8545
8516 80   – Električni grelni upori:
8516 80 10  – – montirani v preprosto izolirano ohišje z električnim priključkom,
       uporabljani za odmrzovanje ali odtajanje, za uporabo v civilnem
       letalstvu
 
8518     Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki, vključno z zvočniki v
       zvočnih omaricah; naglavne slušalke in ušesne slušalke, kombinirane
       z mikrofonom ali ne, in kompleti, ki sestojijo iz mikrofona in enega
       ali več zvočnikov; avdiofrekvenčni električni ojačevalniki;
       električni sestavi za ojačevanje zvoka
8518 10   – Mikrofoni in njihova stojala:
8518 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – Zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih omaricah:
8518 21   – – zvočne omarice z enim zvočnikom:
8518 21 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8518 22   – – zvočne omarice z več zvočniki:
8518 22 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8518 29   – – drugi:
8518 29 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
8518 30   – Naglavne slušalke in ušesne slušalke, kombinirane z mikrofonom ali
       ne, in kompleti, ki sestojijo iz mikrofona in enega ali več
       zvočnikov:
8518 30 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8518 40   – Avdiofrekvenčni električni ojačevalniki:
8518 40 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8518 50   – Kompletne električne enote za ojačevanje zvoka:
8518 50 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8520     Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka, z vgrajenimi enotami
       za reprodukcijo zvoka, ali brez njih
8520 90   – Drugi:
8520 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8521     Aparati za snemanje in reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen
       videotuner (TV - sprejemno enoto) ali ne
8521 10   – Z magnetnim trakom:
8521 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8522     Deli in pribor uporabni predvsem ali v glavnem z aparati iz tar. št.
       8519 do 8521
8522 90   – Drugo:
8522 90 10  – – sklopi in podsklopi, ki vsebujejo dva ali več medsebojno
       pritrjenih delov za aparate iz tar. podšt. 8520 90, za uporabo v
       civilnem letalstvu
 
8527     Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo ali radiodifuzijo,
       vključno s sprejemniki, kombiniranimi v istem ohišju z aparatom za
       snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z uro
8527 90   – Drugi aparati:
8527 90 10  – – za radiotelefonijo ali radiotelegrafijo, za uporabo v civilnem
       letalstvu
 
8529     Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z aparati iz
       tar. št. 8525 do 8528
8529 10   – Antene in antenski raflektorji vseh vrst; deli, namenjeni za
       uporabo z njimi:
8529 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8531     Električni aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo (npr.:
       zvonci, sirene, indikatorske table, alarmni aparati proti tatvini
       ali požaru), razen tistih iz tar. št. 8512 ali 8530
8531 10   – Alarmni aparati proti tatvini ali požaru in podobni aparati:
8531 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
8531 80   – Drugi aparati:
8531 80 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8539     Električne žarnice z nitko in električne žarnice na razelektrenje,
       vključno zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom,
       ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice
8539 10   – Zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom (sealed beam lamp
       units):
8539 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8543     Električni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
8543 90   – Deli:
8543 90 10  – – sklopi in podsklopi iz dveh ali več delov ali kosov, ki so
       medsebojno pritrjeni, za zapisovalnike poletov, za uporabo v civilnem
       letalstvu
 
8544     Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali elektrolitsko
       oksidirano žico), kabli (vključno s koaksialnimi kabli) in drugi
       izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega; kabli iz
       optičnih vlaken, izdelani iz posamično oplaščenih vlaken,
       kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez
       njega
8544 30   – Kompleti vodnikov za vžig in drugi kompleti vodnikov za vozila,
       zrakopolove ali ladje:
8544 30 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
8802     Drugi zrakoplovi (npr. helikopterji, letala); vesoljska vozila
       (vključno s sateliti) in sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno
       lansiranje vesoljskih vozil
8802 20   – Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase do vključno
       2000 kg:
8802 20 90  – – drugo
8802 30   – Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase nad 2000 do
       vključno 15000 kg:
8802 30 90  – – drugo
8802 40   – Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase nad 15000 kg:
8802 40 90  – – drugo
8802 60   – Vesoljska vozila (vključno s sateliti) in sredstva za orbitalno
       ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil:
8802 60 10  – – vesoljska vozila (vključno s sateliti)
8802 60 90  – – sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih
       vozil
 
8803     Deli blaga iz tar. št. 8801 do 8802
8803 10   – Propelerji in rotorji ter njihovi deli:
8803 10 90  – – drugi
8803 20   – Podvozja in njihovi deli:
8803 20 90  – – drugi
8803 90   – Drugi:
8803 90 10  – – zmajev
8803 90 20  – – vesoljskih vozil (vključno s sateliti)
8803 90 30  – – sredstev za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih
       vozil
       – – drugi:
8803 90 98  – – – drugi
8804 00 00  Padala (vključno jadralna padala) in rotošuti; njihovi deli in
       pribor
 
8805     Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in podobne
       naprave; naprave za treniranje letenja na tleh; deli navedenih
       izdelkov
8805 10   – Oprema za lansiranje zrakopolovov; krovna prestrezala zrakoplovov
       in podobne naprave ter njihovi deli:
8805 10 10  – – lansirne naprave za zrakoplove in njihovi deli
8805 10 90  – – drugo
       – Naprave za treniranje letenja na tleh in njihovi deli:
8805 21 00  – – simulatorji za zračne bitke in njihovi deli
8805 29   – – drugo:
8805 29 90  – – – drugo
 
9001     Optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli iz optičnih vlaken,
       razen tistih iz tar. št. 8544; listi in plošče iz polarizirajočega
       materiala; leče (vključno kontaktne leče), prizme, zrcala in drugi
       optični elementi iz kakršnega koli materiala, nemontirani, razen
       takih optično neobdelanih steklenih elementov
9001 90   – Drugo:
9001 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
9002     Leče, prizme, zrcala in drugi optični elmenti, iz kakršnega koli
       materiala, montirani, ki so deli ali pribor instrumentov ali
       aparatov, razen takih optičnih neobdelanih steklenih elementov
9002 90   – Drugo:
9002 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
9014     Kompasi; drugi navigacijski instrumenti in aparati
9014 10   – Kompasi, vključno navigacijski:
9014 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
9014 90   – Deli in pribor:
9014 90 10  – – instrumentov iz tar. podšt. 9014 10 in 9014 20, za uporabo v
       civilnem letalstvu
 
9020 00   Drugi dihalni aparati in plinske maske, razen varovalnih mask brez
       mehanskih delov in zamenljivih filtrov
9020 00 10  – Dihalne naprave in plinske maske (razen njihovih delov), za
       uporabo v civilnem letalstvu
 
9025     Hidrometri in podobni merilniki, termometri, pirometri, barometri,
       higrometri (vlagomeri) in psihrometri, tudi kombinacije teh
       instrumentov, z možnostjo registriranja ali brez nje
       – Termometri in pirometri, ki niso kombinirani z drugimi
       instrumenti:
9025 11   – – tekočinski, za direktno odčitavanje:
9025 11 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
9025 19   – – drugi:
9025 19 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
9025 80   – Drugi instrumenti:
9025 80 15  – – za uporabo v civilnem letalstvu
9025 90   – Deli in pribor:
9025 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
9029     Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski
       števci, števci korakov in podobno; kazalniki hitrosti in tahometri,
       razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 9014 in 9015; stroboskopi
9029 10   – Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski
       števci, števci korakov in podobno:
9029 10 10  – – električni ali elektronski števci vrtljajev, za uporabo v
       civilnem letalstvu
9029 20   – Kazalniki hitrosti in tahometri; stroboskopi:
       – – kazalniki hitrosti in tahometri:
9029 20 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
9029 90   – Deli in pribor:
9029 90 10  – – za števce vrtljajev, kazalnike hitrosti in tahometre, za uporabo
       v civilnem letalstvu
 
9030     Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in aparati
       za merjenje ali kontrolo električnih veličin, razen merilnikov iz
       tar. št. 9028; instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje
       alfa, beta, gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih ionizirajočih
       sevanj
9030 10   – Instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje ionizirajočih
       sevanj:
9030 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
9030 20   – Osciloskopi in oscilografi s katodno cevjo:
9030 20 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – Drugi instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo napetosti,
       jakosti toka, upornosti ali moči, brez naprav za registriranje:
9030 31   – – multimetri:
9030 31 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
9030 39   – – drugi:
9030 39 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – Drugi instrumenti in aparati:
9030 83   – – drugi, z napravo za registriranje:
9030 83 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
9030 90   – Deli in pribor:
9030 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
9031     Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju; projektorji
       profilov
9031 80   – Drugi instrumenti, aparati in stroji:
9031 80 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
9031 90   – Deli in pribor:
9031 90 10  – – instrumentov, naprav in strojev iz tar. podšt. 9031 80, za
       uporabo v civilnem letalstvu
 
9032     Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali krmiljenje
9032 10   – Termostati:
9032 10 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
9032 20   – Manostati (regulatorji pritiska):
9032 20 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
       – Drugi instrumenti in aparati:
9032 81   – – hidravlični ali pnevmatski:
9032 81 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
9032 89   – – drugi:
9032 89 10  – – – za uporabo v civilnem letalstvu
9032 90   – Deli in pribor:
9032 90 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
9104 00   Ure za instrumentne plošče in ure podobnega tipa za vozila,
       zrakoplove, vesoljska vozila ali plovila
9104 00 10  – Za uporabo v civilnem letalstvu
 
9109     Drugi urni mehanizmi, kompletni in sestavljeni
       – Električni:
9109 19   – – drugi:
9109 19 10  – – – širine ali premera do 50 mm, za uporabo v civilnem letalstvu
9109 90   – Drugi:
9109 90 10  – – širine ali premera do 50 mm, za uporabo v civilnem letalstvu
 
9401     Sedeži (razen tistih iz tar. št. 94.02), vključno s tistimi, ki se
       lahko spremenijo v ležišča, in njihovi deli
9401 10   – Sedeži za zrakoplove:
9401 10 10  – – neprevlečeni z usnjem, za uporabo v civilnem letalstvu
9401 90   – Deli:
9401 90 10  – – sedežev, ki se uporabljajo v zrakoplovih
 
9403     Drugo pohištvo in njegovi deli
9403 20   – Drugo kovinsko pohištvo:
9403 20 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
9403 70   – Pohištvo iz plastičnih mas:
9403 70 10  – – za uporabo v civilnem letalstvu
 
9405     Svetilke in pribor za njih, vključno z reflektorji in njihovimi
       deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; osvetljeni
       znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno, s fiksiranim
       svetlobnim virom, in njihovi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu
9405 10   – Lestenci in druga električna stropna ali stenska svetila, razen za
       razsvetljavo javnih odprtih prostorov ali prometnih poti:
9405 10 10  – – iz navadnih kovin ali plastičnih mas, za uporabo v civilnem
       letalstvu
9405 60   – Osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno:
9405 60 10  – – osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno, iz
       osnovnih kovin ali iz plastičnih mas, za uporabo v civilnem letalstvu
       – Deli:
9405 92   – – iz plastičnih mas:
9405 92 10  – – – deli proizvodov iz tar. podšt. 9405.10 ali 9405.60, za uporabo
       v civilnem letalstvu
9405 99   – – drugi:
9405 99 10  – – – deli proizvodov iz tar. podšt. 9405.10 ali 9405.60, iz
       navadnih kovin, za uporabo v civilnem letalstvu

AAA Zlata odličnost