Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003

Kazalo

5411. Pravilnik o sofinanciranju kmetijstva in gozdarstva iz proračuna Občine Ivančna Gorica, stran 17356.

Na podlagi 16. in 117. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in 4/01) in 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 8. seji dne 2. 12. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kmetijstva in gozdarstva
iz proračuna Občine Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo: namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje, ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Sredstva za spodbujanje, ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v občini se zagotavljajo iz občinskega proračun, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva so namenjena za spodbujanje, ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva kot gospodarske dejavnosti v občini, in sicer za naslednje namene:
1. subvencije podjetjem in zasebnikom;
2. tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam;
3. tekoči transferi za izdatke za blago in storitve;
4. transferi posameznikom;
5. investicijski odhodki.
Sredstva se dodeljujejo v obliki regresov, premij in subvencij za namene, ki se opredelijo s programom za tekoče leto neposredno na podlagi vlog ali pod pogoji, določenimi z javnimi razpisi in javnimi objavami.
Občina razpolaga s sredstvi v okviru proračuna namenjenega kmetijstvu in gozdarstvu po načelu dobrega gospodarja ter razporeja sredstva za tiste namene, ki zagotavljajo razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja in dajejo največji razvojni in ekonomski učinek.
4. člen
Upravičenci do sredstev so pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem oziroma sedežem in izvajanjem kmetijske dejavnosti na območju občine pod pogojem, da jim kmetijska dejavnost pomeni pomemben vir dohodka.
5. člen
Upravičenci uveljavljajo sredstva pod pogoji določenimi s tem pravilnikom in pod pogoji določenimi z javnimi razpisi in javnimi objavami, ki jih sprejme župan ter objavi v sredstvih javnega obveščanja in morajo vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva;
– višina razpisanih sredstev za posamezen namen;
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev;
– pogoje za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi;
– rok za vložitev vloge, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni od dneva objave ter organ, na katerega se vložijo.
6. člen
Vloge za pridobitev sredstev v skladu s pogoji, določenimi s tem pravilnikom ali z razpisnimi pogoji, obravnava pristojni upravni organ občinske uprave, ter pripravi predlog.
Višino odobrenih sredstev za posamezen namen določi s sklepom direktor občinske uprave.
Zoper odločitev lahko upravičenec vloži pritožbo v roku 8 dni. O pritožbi odloča župan.
7. člen
Upravičenci iz 4. člena tega pravilnika lahko pridobijo sredstva le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov, za kar morajo podati pisno izjavo.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za izvedbo projekta za investicije začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potrebno nujno pričeti že prej. Podana mora biti ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani KGZS – Zavod LJ, Kmetijska svetovalna služba v Ivančni Gorici.
II. UKREPI
8. člen
Sredstva so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v občini, in sicer za naslednje namene:
1. Subvencije podjetjem in zasebnikom
1.1. Subvencioniranje cen zatiranja mastitisa
Namen: zmanjšanje okužbe z latentnim mastitisom in pospeševanje preventivnega zdravljenja živali.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni rejci krav molznic na območju občine, sredstva se nakazujejo izvajalcem storitve, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo, na podlagi predloženih mesečnih zahtevkov, katerim so priloženi seznami koristnikov sredstev. Občina sofinancira zatiranje mastitisa največ v višini 50% od cene opravljene storitve.
1.2. Subvencioniranje umetnega osemenjevanja
Namen: sofinancira se umetno osemenjevanje govejih plemenic za vsako prvo osemenitev.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni rejci na območju občine največ do višine 50% od cene storitve; sredstva se nakažejo izvajalcem storitev, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo, nakazujejo pa se na podlagi predloženih mesečnih zahtevkov, katerim so priloženi seznami koristnikov sredstev.
1.3. Subvencioniranje ekološko sprejemljivih škropiv
Namen: ekološko sprejemljivejša škropiva omejujejo onesnaženost okolja. Seznam okolju primernejših fitofarmacevtskih sredstev je objavljen v Priročniku o fitofarmacevtskih sredstvih v Rebubliki Sloveniji, ki ga je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se dodeljujejo izvajalcem storitev, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo, na podlagi vloge za sofinanciranje s priloženim dokazilom o plačilu kupljenih škropiv. Sredstva se dodeljujejo največ do višine 40%.
1.4. Sofinanciranje prevoza mleka iz oddaljenih kmetij
Namen: ohranitev proizvodnje mleka tudi na oddaljenih kmetijah.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se dodeljujejo na podlagi vloge za sofinanciranje organizatorju odkupa mleka, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo, kateri je priloženo: potrdilo o odkupu mleka s strani mlekarne s količino oddanega mleka in izjave o oddaljenosti zbiralnice. Subvencija se dodeljujejo glede na količino mleka na posameznega kmeta in sicer največ do višine 30% cene prevoza mleka. Upošteva se vsa kmetijska gospodarstva, ki so od zbiralnice mleka oddaljena vsaj 1 km ali več.
1.5. Subvencioniranje označevanja in registracije govedi
Namen: pokrivajo stroške označevanja in registracije govedi v višini največ do 50%.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni rejci na območju občine; sredstva se nakažejo izvajalcem storitev, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo, nakazujejo pa se na podlagi predloženih mesečnih zahtevkov, katerim so priloženi seznami koristnikov sredstev.
1.6. Subvencioniranje tečajev iz varstva rastlin
Namen: delno sofinanciranje stroškov za tečaj, ki ga je dolžan opraviti vsak, ki uporablja zaščitna sredstva. Po zakonu o varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) in pravilniku o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitofarmacije se organizira tečaje, kjer izvajalci ukrepov zdravstvenega varstva rastlin pridobijo potrdilo o pridobitvi znanja o varstvu rastlin. Po treh letih je potrebno opraviti obnovitveni tečaj.
Pogoji za pridobitev sredstev: vlogo za sofinanciranje vloži upravičenec, ki se tečaja udeleži. Priložiti je potrebno dokazilo o plačilu tečaja. Sredstva se dodelijo največ do višine 50%.
1.7. Subvencioniranje analiz mleka
Namen: pokrivanje stroškov analiz mleka pri posameznih kravah molznicah zaradi pridobivanja kvalitetnega mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se nakazujejo pooblaščenim organizacijam, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo, na podlagi predloženih zahtevkov, ki so jim priloženi seznami koristnikov. Višina sredstev je največ do 50% stroškov.
1.8. Nabava in vzdrževanje hladilnih bazenov
Namen: podpora zagotavljanju ustrezne kakovosti mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek vloži investitor na podlagi predloženega računa o nakupu oziroma vzdrževanju hladilnih naprav v tekočem koledarskem letu. Višina sredstev je največ do 50% upravičenih stroškov.
2. Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
2.1. Pospeševanje čebelarstva
Namen: spodbujanje razvoja čebelarstva in zatiranje kužnih bolezni.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek za sofinanciranje vlaga čebelarsko društvo. Potrebno je priložiti poročilo o izvedenih ukrepih, ustrezne račune, ki bremenijo program izvedenih ukrepov in seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
Višina pomoči: stroški se krijejo največ do višine 50% upravičenih stroškov za zdravljenje čebeljih družin.
2.2. Sofinanciranje društev
Namen: sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva (ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo), za izvedbo strokovnega dela – strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije).
Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa; kolikor društvo deluje na medobčinski ravni, pa glede na delež članov iz občine.
Pogoji za pridobitev sredstev: do podpore so upravičena društva s področja kmetijstva, ki so registrirana na območju občine oziroma delujejo na področju kmetijstva skladno z zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 60/95). Sofinanciranje programov poteka na osnovi poziva k oddaji letnega finančno ovrednotenega programa društva, ter finančnega poročila o delu društva v preteklem letu.
3. Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve
3.1. Sredstva za izdatke za blago in storitve za strokovne naloge gozdarske službe
Namen: strokovno izobraževanje kmetov in lastnikov gozdov, organiziranje strokovnih seminarjev in predavanj, demonstracij, pripravo tečajev za varno delo z motorno žago, s traktorjem, nego mladega gozda, ki jih organizira in izvaja gozdarska svetovalna služba.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se dodeljujejo na podlagi vloge za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednotenje programa pooblaščenega izvajalca izobraževanja z ustreznimi dokazili in seznam udeležencev izobraževanja.
Višina pomoči: stroški se krijejo največ do višine 70% stroškov.
3.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve za strokovne naloge kmetijske svetovalne službe
Namen: izobraževanje kmečkih žena, kmetov, podeželske mladine, organiziranje strokovnih seminarjev in predavanj, predstavitev in raziskovalnih nalog ter drugih razvojnih dejavnosti na področju kmetijstva, ki jih izvaja in organizira kmetijska svetovalna služba, analize zemlje in krme, testiranje škropilnic, sejalnic, molznih naprav in silokombanjev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sredstva za izobraževanje, predavanja, predstavitve, raziskovalne naloge in razstave se dodeljujejo na podlagi vloge za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednotenje programa pooblaščenega izvajalca izobraževanja z ustreznimi dokazili in seznam udeležencev izobraževanja. Višina financiranja za predavatelje je 100%, za slušatelje pa največ do 70% upravičenih stroškov,
– za analizo zemlje in krme se sredstva izplačujejo pooblaščenim organizacijam za opravljanje analize na podlagi sklenjene pogodbe, izstavljenega računa in poročila o opravljeni analizi. Sofinanciranje je v višini do 70%,
– sredstva za testiranje strojev in naprav se izplačujejo pooblaščenim organizacijam za opravljanje testiranja v višini do 70% upravičenih stroškov na podlagi izstavljenega računa ter poročila o opravljenem testiranju.
4. Transferi posameznikom
4.1. Gozdne vlake
Namen: sredstva so namenjena za novogradnje in vzdrževanje obstoječih gozdnih vlak s pogojem, da so primerne za spravilo lesa s sodobnimi stroji. Predlog za ureditev vlak pripravi Zavod za gozdove Republike Slovenije (OE Ljubljana in OE Novo Mesto), pod strokovnim vodstvom katerega poteka tudi obnova vlak. Občina sofinancira izgradnjo in vzdrževanje vlak največ v višini 60% od celotne cene opravljene storitve.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva lahko pridobijo upravičenci na podlagi vlog, ki so usklajene z letnim planom izgradnje in vzdrževanja gozdnih vlak. Strokovno mnenje poda tudi Zavod za gozdove Republike Slovenije.
4.2. Agromelioracije, čiščenje potokov, urejanje poljskih poti
Namen: sredstva so namenjena za izboljšanje strukture tal. Delo ne pomeni večjega posega v prostor, le odstranitev zarasti in skalnih samic, ki na kmetijskem zemljišču ovirajo obdelavo, planiranje in ravnanje terena po odstranitvi zarasti in grmovja, ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče ter čiščenje in ureditev brežin in obstoječe hidromelioracijske mreže. Za sredstva lahko zaprosijo lastniki, solastniki ali zakupniki kmetijskega zemljišča na območju občine in se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Občina iz namenskih sredstev za urejanje kmetijskih zemljišč sofinancira melioracije največ v višini 60% celotne vrednosti izvedenih del. Lastniki, solastniki in zakupniki zemljišč so dolžni sodelovati pri izvajanju strojnih del, izvesti potrebna ročna dela, ter zemljišče vzdrževati.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijave za sofinanciranje melioracij se zberejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v sredstvih javnega obveščanja in pod pogoji, določenimi z javnim razpisom.
4.3. Zložbe zemljišč
Namen: ureditev kmetijskih zemljišč oziroma kmetijskega prostora z namenom izboljšanja parcelne in posestne strukture in s tem omogočiti racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč. Možnost do dodelitve sredstev imajo kmetje, ki s to agrarno operacijo zaokrožijo svojo posestno strukturo.
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec predloži občini vlogo za sofinanciranje stroškov menjave kmetijskih zemljišč in sicer po vknjižbi parcele v zemljiško knjigo na Okrajnem sodišču v Grosupljem. Vlogi je potrebno priložiti:
– kopijo notarsko overjene menjalne pogodbe,
– kopijo odločbe krajevno pristojne Upravne enote o odobritvi pravnega posla,
– mapno kopijo, na kateri so poleg parcele, ki je predmet menjalne pogodbe, označene tudi parcele, ki so že v lasti prosilca,
– zemljiškoknjižni izpisek za parcelo, ki je predmet menjalne pogodbe ter
– potrdila oziroma dokazila o stroških menjave zemljišča.
Sredstva se dodeljujejo glede na število zainteresiranih kmetovalcev in višino razpoložljivih sredstev.
4.4. Ureditev pašnikov
Namen: sredstva so namenjena upravičencem za ureditev pašnikov in s tem omogočiti pašni sistem s ciljem obdržati stalež živine, poseljenost krajine in ohranjanje izgleda krajine ter preprečiti zaraščanje kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva lahko pridobijo upravičenci s prijavo na javni razpis. Upravičenci morajo biti lastniki ali zakupniki kmetijskih zemljišč na območju občine, priloženo mora biti mnenje kmetijske svetovalne službe in idejni projekt za postavitev pašnika. Višina dodeljenih sredstev je največ do 70% upravičenih stroškov za investicijo.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– idejni projekt predvidenih del,
– račun o nakupu opreme.
5. Investicijski odhodki
5.1. Projekti za razvoj kmetijstva in podeželja
Namen: sredstva so namenjena za raziskovalne naloge in projekte o možnostih in smotrnih usmeritvah na kmetijah v občini.
9. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini spremlja in izvaja pristojni upravni organ občinske uprave.
10. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva iz občinskega ali državnega proračuna,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 32001-0002/2003
Ivančna Gorica, dne 2. decembra 2003.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti