Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003

Kazalo

5409. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne - Aljažev hrib zazidava "Vender", stran 17353.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne – Aljažev hrib zazidava »Vender«
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev ZN)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razloge in pravno podlago za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne – Aljažev hrib, zazidava »Vender« (v nadaljevanju teksta: spremembe in dopolnitve ZN),
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN,
– nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje sprememb in dopolnitev ZN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– navedbo in način pridobitve geodetskih podlag,
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev ZN,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
Veljavni izvedbeni prostorski akt na območju. ki se sestoji iz zemljiških parcel št. 1366, 1367 in 1368, vse k.o. Celje, predvideva gradnjo dveh stanovanjskih objektov. Zaradi relativno zastarele prostorske ureditve (sprejeta je bila v letu 1968), so se lastniki prej navedenih parcel odločili da dajo pobudo za spremembo veljavnega izvedbenega akta z namenom, da na zadevnih parcelah pridobijo racionalno in sodobno stanovanjsko zazidavo. Strokovne službe Mestne občine Celje so pobudo podprle, ker je v skladu s prostorsko politiko občine, ki izpostavlja racionalno rabo komunalno opremljenih zemljišč. Območje sprememb in dopolnitev ZN strateški prostorski akti MOC opredeljujejo kot območje namenjeno stanovanjski gradnji in spremljajočim dejavnostim.
3. člen
(predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN)
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je območje, ki ga sestavljajo zemljiške parcele št. 1366, 1367, 1368 vse k.o. Celje. Na tej gradbeni parceli veljavni izvedbeni prostorski akt predvideva gradnjo dveh stanovanjskih stavb dimenzij 8x10 in 8x14 m, z nedefiniranimi višinskimi gabariti in dvokapno streho. Namesto teh stavb pobudniki, na podlagi izdelane predhodne študije prostorske ureditve, nameravajo zgraditi tri stanovanjske stavbe – dve z petimi stanovanji in eno s štirimi stanovanji. Velikost parcele (3306 m2) in konfiguracija zemljišča (strmo padajoče prisojno pobočje) zahtevajo zasnovo objektov, ki bodo delno vkopani v pobočje, tako da etažnost oziroma višina stavb ne bo moteča za sosednje že obstoječe stanovanjske stavbe. Nižji višini novih stavb bodo pripomogle tudi ravne strehe le-teh. Zazidani del gradbene parcele bo obsegal do 30% le-te, ostali del (ca. 2200 m2) pa bo namenjen komunikacijskim površinam, parkirnim prostorom in zelenicam. Za predvidenih štirinajst stanovanj bo predvidenih najmanj 21 parkirnih mest.
4. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Organi in nosilci javnih pooblastil (nosilci urejanja), ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje,
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – ARSO, Območna pisarna Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter promet,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o.,
– Vodovod – kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o.
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja v skladu z 29. členom ZureP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Nosilci urejanja podajo mnenja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN (predlog sprememb in dopolnitev ZN, ki je že usklajen s stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 30 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
5. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– zazidalni načrt Levi breg Voglajne – Aljažev hrib (UVC, št. 26/68 in Uradni list SRS, št. 11/77, 33/79, 13/83, 23/84, 2/88, Uradni list RS, št. 17/92, 39/94, 27/95),
– študija zazidave »Vender« (avtor ARK – Arhitektura Krušec d.o.o.),
– geomehansko poročilo o sestavi tal in nosilnosti ter pogojih temeljenja treh stanovanjskih objektov na Aljaževem hribnu v Celju (Geosvet Samo Marinc s.p., št. elab. 63-9/2003).
6. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pobudnik sprememb in dopolnitev ZN je izdelal študijo zazidave, katere rezultati so opredelili programska izhodišča predvidene prostorske ureditve. Študija je bila predstavljena tudi na prvi prostorski konferenci in odziv nanjo je bil pozitiven.
7. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik dolžan pridobiti geodetske podlage – topografija in kataster – v digitalni obliki.
8. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– izvedena je bila prva prostorska konferenca 20. 11. 2003,
– župan MOC sprejme program priprave in ga objavi v Uradnem listu RS – rok 15. december 2003,
– pridobitev smernic pristojnih nosilcev planiranja za predvideno prostorsko ureditev – rok 30. januar 2004,
– druga prostorska konferenca – rok 15. marec 2004,
– javna razgrnitev sprememb in dopolnitev ZN od 30. marca 2004 do 30. aprila 2004,
– priprava dopolnjenega predloga in pridobitev mnenj nosilcev urejanja – rok 15. julij 2004,
– postopek sprejema sprememb in dopolnitev ZN – julij–september 2004.
9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev ZN)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev ZN zagotovi pobudnik.
10. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev ZN začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-00017/2003-008
Celje, dne 27. novembra 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti